วารสารบางมด เล่มที่ 2 (เสริมหน้าอก)

1 / 2 0 1 8

F R E E C O P Y

F O R T H E B R E A S T . W E D O T H E B E S T .

@bangmod

bangmodaesthetic.com

Bangmod Aesthetic Center

6 N E W S & E V E N T S 3 B R A N D A M B A S S A D O R

2 B E F O R E > > A F T E R 5 D O C T O R ’ S TA L K

1 F O R T H E B R E A S T . W E D O T H E B E S T .

ป ญหาหน าอก เป นป ญหาหนั กใจของสาวๆ หลายคน ไม ว าจะเป นป ญหาขนาดเล็ กหรื อใหญ หย อนคล อย ไม เต งตึ ง ซึ ่ งด วยเทคโนโลยี ทางการแพทย ที ่ ทั นสมั ย และเทคนิ คเฉพาะของศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด พั ฒนาโดยแพทย ผู  เชี ่ ยวชาญประสบการณ มากว า 30 ป ทำให การศั ลยกรรมด วย “เทคนิ คบางมด” ถู กกล าวถึ ง และได รั บความนิ ยมอย างแพร หลาย โดยแพทย จะทำการผ าตั ดด วยเทคนิ คแบบ Dual Plane ทำให รู  สึ กเจ็ บน อยที ่ สุ ด มี แผลเล็ ก หายเร็ ว และเป นธรรมชาติ มาก เหมื อนหน าอกจริ ง FOR THE BREAST . WE DO THE BEST .

การศั ลยกรรมหน าอก ครอบคลุ ม 4 ด าน ได แก

· Breast Augmentation

1

เสริ มหน าอก

หน าอกที ่ มี ขนาดเล็ ก สามารถเสริ มให มี ขนาดใหญ ขึ ้ นได

ลดขนาดหน าอก · Breast reduction หน าอกขนาดใหญ เกิ นไป สามารถศั ลยกรรมลดขนาดหน าอก ให มี ขนาดเล็ กลงได หรื อตั ดหน าอกจากผู หญิ งเป นผู ชายได 2 กระชั บหน าอก · Breast Lift / Mastopexy หน าอกที ่ หย อนสามารถทำศั ลยกรรมยกกระชั บให เนื ้ อหน าอกยกกระชั บขึ ้ น พร อมปรั บขนาดและตำแหน งลานหั วนมให ดี ขึ ้ นได 3 เสริ มสร างหน าอกใหม · Breast Reconstruction สำหรั บคนที ่ เคยเป นมะเร็ งเต านม และถู กตั ดเต านมมาแล ว สามารถเสริ มสร างเต านมใหม ได 4

Q&A

Q : การศั ลยกรรมเสริ มหน าอก เจ็ บเหมื อนรถสิ บล อทั บจริ งหรื อไม ? A : ป จจุ บั นเทคนิ คการผ าตั ดและเครื ่ องมื อพั ฒนาไปมาก ดั งนั ้ น ไม ต องกลั วเรื ่ อง ความเจ็ บปวดมากแล ว โดยเฉลี ่ ยพั กฟ  นเพี ยง 1-2 วั น ก็ สามารถกลั บไปทำงานได ตามปกติ Q : Dual Plane คื ออะไร ? A : Dual Plane คื อ การใส วั สดุ ไว ใน 2 ชั ้ น โดยให กล ามเนื ้ อคลุ มวั สดุ เฉพาะส วนบน ทำให ส วนบนของวั สดุ อยู  ใต กล ามเนื ้ อ และส วนล างของวั สดุ อยู  เหนื อกล ามเนื ้ อ Q : ถ าเสริ มหน าอกแล วจะสามารถให นมลู กได หรื อไม  ? A : การเสริ มหน าอก จะใส วั สดุ ไว ใต ต อเนื ้ อเต านม และท อน้ ำนมไม ได รั บอั นตราย ดั งนั ้ นจึ งสามารถให นมบุ ตรได ตามปกติ

Q : เสริ มหน าอกแล ว มี โอกาสเป นมะเร็ งเต านมมากขึ ้ นหรื อไม  ? Q : จากการศึ กษาวิ จั ยทั ่ วโลกพบว า วั สดุ ซึ ่ งเป นถุ งซิ ลิ โคนที ่ ได มาตรฐานนั ้ น ไม ใช สารที ่ ก อให เกิ ดมะเร็ ง และไม ได เพิ ่ มโอกาสการเกิ ดมะเร็ งเต านม

youtube.com/user/bangmodhos

B E F O R E ( o

) ( o

) A F T E R

“ หลั งเสริ มหน าอกแล ว รู สึ กมั่ นใจ เดิ นหน าเชิ่ ด อกตรง อยากใส ชุ ดไหน ก็ รู สึ กสวยค ะ รั กเลย ” ศั ลยกรรม เสริ มหน าอก

“ เคยแคสงานหลายที่ แต ไม ได เพราะไม มี หน าอก แค หุ นอย างเดี ยวไม พอ สุ ดท ายตั ดสิ นใจมาเสริ มหน าอก ที่ บางมด ทรงสวยเข ารู ปร างมากค ะ ” ศั ลยกรรม เสริ มหน าอก

“ เพื่ อนชอบแซวค ะว า กระดานบ าง ไข ดาวบ าง ตอนนี้ เปลี่ ยนไปแล วค ะ ขอบคุ ณบางมด ที่ ช วยเพิ่ มความมั่ นใจ ” ศั ลยกรรม เสริ มหน าอก

“ เพราะหน าอกเราใหญ ทำให มี อาการปวดหลั งเรื้ อรั ง เสื้ อผ าก็ หาใส ยาก แต ตอนนี้ เหมื อนยกภู เขา ออกจากอกจริ งๆ พั กไม กี่ วั นก็ ไม เจ็ บแล ว ” ศั ลยกรรม แก ไขขนาดหน าอก

“ หน าอกหย อน เพราะมี ลู ก แต เราเป นผู หญิ งก็ อยากสวย เลยตั ดสิ นใจมาทำ ผลนอกจากเรา จะแฮปป แล ว สามี ก็ แฮปป ” ศั ลยกรรม ยกกระชั บหน าอก

“ มั นเป นสิ่ งที่ เราอยากทำมานานแล ว เพราะเราต องการเป นผู ชาย ไม ใช สาวหล อ ตอนนี้ มั่ นใจเต็ มร อย ” ศั ลยกรรม ตั ดหน าอก

) A F T E R 2

B E F O R E ( o

) ( o

M R S . W O R L D N O B L E Q U E E N I N T E R N A T I O N A L 2 0 1 7

หม ิ ง : ต ร ะ ก า ร ต า น พ ว ง ศ 

*แก  ไ ขหน  าอก

B R A N D AM B A S S A D O R 3

B R A N D A M B A S S A D O R

Credit : KO KTL

ตอนแรกก็ หาร ี ว ิ วอย ู  หลายที ่ ค ะ และ ได เล ื อกที ่ จะ เข  ามาปร ึ กษาคุ ณหมอ

คุ ณหมอใจดี มากคะ เป นกั นเอง ให คำแนะนำที ่ ดี มาก ทำให ความกลั วความกั งวล

หายไปเ ลยค  ะ หล ั งจากท ี ่ ทำหน  าอกก ั บค ุ ณหมอ ก ็ แฮปป   มากเ ลยค  ะ

มี ความเป นธรรมชาติ และที ่ สำคั ญฟ  นตั วไวมาก ๆ ต องขอบคุ ณคุ ณหมอจริ ง ๆ ค ะ

หม ิ ง : ต ร ะ ก า ร ต า น พ ว ง ศ 

M R S . W O R L D N O B L E Q U E E N I N T E R N A T I O N A L 2 0 1 7

B R A N D AM B A S S A D O R 4

D O C T O R ’ S T A L K

D r . T h a n a n c h a i

D r . S u r a s i t B a n g m o d

นพ.สุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า ปร ะธานกรรมการบร ิ หาร โ รงพยาบาลบางมด การเสริ มหน าอกโดยทั ่ วไป จะต องมี การตรวจวั ด เพื ่ อให ได สั ดส วนที ่ สวยงาม เพราะถ าเกิ ด ทำใหญ หรื อเล็ กเกิ นไปไม เหมาะสม ก็ จะออก มาไม สวย ไม เป นธรรมชาติ ทั ้ งนี ้ ผลลั พธ ที ่ ได ขึ ้ นอยู  กั บฐานหน าอกของแต ละบุ คคล และควรทำโดยแพทย ที ่ มี ความชำนาญและ เชี ่ ยวชาญเป นพิ เศษ

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย  เฉพา ะทางด  านศ ั ลยกรรมตกแต  ง ผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด การศั ลยกรรมหน าอก ก อนทำการผ าตั ด ต องมี การตรวจวิ เคราะห อย างละเอี ยด โดยแพทย ผู  เชี ่ ยวชาญ เรื ่ องของการผ าตั ด ต องมี เทคนิ คผ าตั ดที ่ ดี เพื ่ อให เจ็ บน อย แผลเล็ ก และเป นธรรมชาติ รวมทั ้ ง ต องดู แล ตั วเองตามคำแนะนำของแพทย หลั งผ าตั ด จึ งจะได ผลลั พธ ที่ ดี ที่ สุ ดครั บ

D O C T O R ’ S TA L K 5

N E W S & E V E N T S

ชมรี วิ ว

รพ.บางมด สุ ดเจ ง คิ ดค น “เทคนิ คดึ งหน า”

ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด โชว วิ ทยาการผ าตั ด “ดึ งหน า” ด วย “เทคนิ คบางมด” ลดอายุ ได หลายสิ บป ผ าตั ดแล วกว า 1,200 ราย ผลลั พธ เป นธรรมชาติ และยาวนานมากขึ ้ น นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทาง ด านศั ลยกรรมตกแต ง และผู  อำนวยการ ศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด กล าวถึ งความสำเร็ จในการผ าตั ดดึ งหน า และลำคอ ด วยเทคนิ คบางมดว า “การผ าตั ด ดึ งหน านั ้ น มี ทำกั นมาเป นเวลานานหลาย 10 ป แล ว ซึ ่ งในทางการแพทย ถื อได ว าเป น

วิ ธี ที ่ ทำให ใบหน าดู มี อายุ น อยลงได มากที ่ สุ ด แต การ ผ าตั ดยั งประสบป ญหาอยู  หลายประการต อมาจึ ง ได มี การพั ฒนาเทคนิ คการผ าตั ดมาเรื ่ อยๆ ตามยุ คสมั ย จนป จจุ บั น รพ.บางมด ได คิ ดค นการ ผ าตั ด Full-facelift ทั ้ งดึ งหน าและลำคอ โดย อาศั ยเทคนิ คเฉพาะในการดึ งกล ามเนื ้ อชั ้ นลึ ก ร วมด วย โดยการฉี ดยาชา ใช เวลาผ าตั ดเพี ยง 2-3 ชั ่ วโมง หลั งผ าตั ดพบว า บวมช้ ำน อยลง และผลลั พธ เป นธรรมชาติ มากขึ ้ น และใบหน า ดู มี อายุ น อยลงเฉลี ่ ย 10-20 ป

BEFORE

AFTER

คุ ณเฮนรี ่ : ชาวออสเตรเลี ย : อายุ 69 ป

นพ.สุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า ประธานกรรมการบริ หาร โรงพยาบาลบางมด และ นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด เป ดศู นย ศั ลยกรรมความงาม ต อนรั บคณะแพทย และที มงานจากโรงพยาบาลชื ่ อดั ง ประเทศเกาหลี ใต เพื ่ อศึ กษาดู งาน พร อมชม “เทคนิ คบางมด” เรี ยกได ว า งานนี ้ ศั ลยแพทย เมื องไทยไม เป นสองรองใครอย างแน นอน เพราะขนาด แพทย เกาหลี ยั งทึ ่ ง ถึ งขั ้ นยกนิ ้ วให สาวๆ คนไหนสนใจไม ต องบิ นไกล เพราะมี ของดี อยู  ใกล ๆ ในเมื องไทยนะจ ะ เกาหลี ยกนิ ้ วให “เทคนิ คบางมด”

ชมรี วิ ว

คงต องปรบมื อรั วๆ ให กั บความเป ะแล วป งของนั กธุ รกิ จหญิ งรุ  นใหม ไฟแรง และคุ ณแม คนสวย “ คุ ณหมิ ง - ตระการตา นพวงศ ” เจ าของมงกุ ฎ Mrs. Noble Queen International 2017 คนแรกของประเทศไทย เพราะหลั งจากเสริ มความมั ่ นใจด วยการศั ลยกรรมหน าอก กั บ นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล ที ่ โรงพยาบาลบางมด คุ ณหมิ ง ก็ ขอเดิ น แบบสาวมั ่ นบนเวที ประกวดนางงามระดั บโลก พร อมคว ามงกุ ฎ Mrs. World Noble Queen International 2017 มาครองได สำเร็ จ “ หลั งจากทำศั ลยกรรม หมิ งรู  สึ กมั ่ นใจขึ ้ นมากบนเวที ประกวด จนทำให สามารถคว ามงกุ ฎมาครองได ” M R S . WO R L D N O B L E Q U E E N I N T E R N A T I O N A L 2 0 1 7

Credit : 2017_TonThaiCatwalk

เพื่ อรั บชม ภาพเคลื่ อนไหว

สแกนหน านี้ ด วย App

N E W S & E V E N T 6

T H E P R O F E S S I O N A L O F B U T T O C K S U R G E R Y .

C O N TA C T U S :

0 2 8 6 7 0 6 0 6 c a l l 1 2 0 0 @ b a n g m o d B a n g m o d A e s t h e t i c C e n t e r B a n g m o d A e s t h e t i c C e n t e r D r . T h a n a n c h a i D r . S u r a s i t B a n g m o d b a n g m o d a e s t h e t i c . c o m

01

02

https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 03

https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683

https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook flipbook maker