Somnus nr. 2_2022

B arn med fedme har oftere pusteproble- mer og sover lenger, men dårligere. Problemet er at foreldrene ikke oppda- ger det og at ingen kobler snorking til mulig søvnapné.

Foreldre oppdager ikke

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Georg Mathisen Tekst og foto pusteproblemer

henger gjerne sammen med sultfølelse og økt appetitt. En ond sirkel, med andre ord. Bergensforskerne peker på at barn med fedme og barn med obstruktiv søvnapné både gjør det dårligere på skolen og sli- ter mer med oppførselen. I tillegg fører det med seg større fare for fysiske pro- blemer blant annet for hjertet. – Derfor er det viktig å oppdage søvnproblemer og gripe inn for å fremme bedre søvn- kvalitet hos barn med fedme, skriver de. Vanskelig å oppdage Danielsen og kollegene kritiserer slett ikke foreldrene for ikke å oppdage puste- problemer eller mistenke apné. For det første er pustestoppene vanskelige å opp- dage. For det andre er det ikke vanlig at norske foreldre følger nøye med på barn i skolealder mens de sover. Derfor er ikke foreldrenes egne rapporter nøyaktige, og derfor kan foreldre til barn med fedme trenge et tilbud om med opp- læring om sammenhengene og hvilke symptomer de bør være på utkikk etter. Polysomnografi bør vurderes oftere, iføl- ge artikkelen til de norske forskerne. Bortsett fra vekt og høyde er gruppene med barn som er undersøkt, like. Unntaket er at foreldrene til de overvek- tige barna i gjennomsnitt hadde flere år kortere utdannelse enn foreldrene til barna med normal vekt.

De har klart flere pustestopp og flere problemer med å få nok oksygen. Forskerne ved Universitetet i Bergen har sjekket barn fra sju til tretten år. En gruppe med fedme – kroppsmasseindeks over 30 – er sammenlignet med barn med normal vekt. Noen få av foreldrene fortalte at barna snorket iblant – nesten like mange blant foreldrene til normalvektige barn som blant foreldrene til barn med fedme. Men ingen av dem har vært hos legen, hver- ken med mistanke om søvnapné eller for andre søvnundersøkelser. Ofte apné – Mild og moderat søvnapné er utbredt blant barn med fedme, også der det ikke var mistanke om slike problemer, skriver forskerne. Førsteamanuensis Yngvild Sørebø Danielsen har hovedansvaret for studien. Hun er seksjonsleder for barn og ungdom på Psykologisk universitetspoli- klinikk i Bergen. Fra før visste forskerne at fedme er en av de viktigste årsakene til pusteproblemer når barn sover. Det nye som de har fun- net ut denne gangen, er at foreldrene ikke oppdager disse pusteproblemene. Foreldrene skjønner heller ikke at snor- king kan henge sammen med søvnapné. For de overvektige barna trengs det tiltak for å oppdage pusteproblemene når de

sover, mener Danielsen og kollegene hennes. To av tre i undersøkelsen hadde obstruktive pustestopp hver time. Hver sjette hadde obstruktiv AHI over 5 – det vil si mange nok pustestopp til å få en søvnapné-diagnose. Ikke en eneste av foreldrene hadde sett eller mistenkt at barna deres sluttet å puste, og det var heller ikke nødvendigvis barna som snorket, som hadde flest pustestopp. Søvn gir appetitt Forskerne har også funnet ut at barna med fedme har mye kortere REM-søvn i løpet av en natt. Mindre REM-søvn Yngvild Sørebø Danielsen har skrevet artikkel om barn og søvnpusting sam- men med kollegene Hanna Flækøy Skjåkødegård, Bjørn Bjorvatn, Petur Benedikt Juliusson og Ståle Pallesen. (Foto: Paul S. Amundsen, UiB)

24

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog