วารสารบางมด เล่มที่ 5 (ตาสองชั้น , ตาล่าง , ดึงหางตา)

6 News & Events 3 Brand Ambassador

4 Doctor’s Talk 1 Remarkable Eyes Remarkable You.

2 Before & After 5 The Impressions

R E M A R K A B L E E Y E S R E M A R K A B L E Y O U .

Free Copy

2 / 2019

R E M A R K A B L E E Y E S R E M A R K A B L E Y O U .

ดวงตา ถื อเป นจุ ดที ่ อยู  ในความนิ ยมอั นดั บต นๆ ของการทำศั ลยกรรมทั ่ วโลก ทั ้ งในกลุ  มคนหนุ  มสาว ไปจนถึ งวั ย 40 ป ขึ ้ นไป โดย ศั ลยกรรมตาสองชั ้ น สามารถแก ไขป ญหา ชั ้ นตาหลบใน หรื อ ไม มี ชั ้ นตา ชั ้ นตาไม เท ากั น , ลด ผิ วหนั งส วนเกิ นบริ เวณตาบน ช วยการมองเห็ นได ศั ลยกรรมตาล าง สามารถแก ไข ถุ งใต ตา และ ศั ลยกรรมดึ งหางตา สามารถแก ไข หางตาตก หางคิ ้ วตก และ รอยตี นกา ได

สำหรั บการ ศั ลยกรรมตา ด วย เทคนิ คบางมด ถื อเป นเทคนิ คเฉพาะของ ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด โดยแพทย จะใช เลเซอร ช วยในการผ าตั ด แผลจะอยู  ด านใน ทำให เกิ ดอาการ บวมช้ ำน อย แผลมี ขนาดเล็ ก หายเร็ ว และ ดู เป นธรรมชาติ ซึ ่ งระยะเวลาในการผ าตั ดประมาณ 20 – 30 นาที เท านั ้ น และภายหลั งการผ าตั ดสามารถกลั บบ านได ทั นที

Q & A

เทคนิ คการศั ลยกรรมตาสองชั ้ น มี กี ่ วิ ธี ? สำหรั บเทคนิ คการศั ลยกรรมตาสองชั ้ น มี 3 วิ ธี

Q A

การดึ งหางตา เทคนิ ค Temporal lift X2 คื ออะไร? เทคนิ คการดึ งหางตา Temporal lift X2 เป นการประยุ กต เทคนิ คการดึ งหน าส วนบนมาใช กั บบริ เวณหางตา เพื ่ อแก ไขป ญหาหางตาตก โดยการเย็ บในชั้ น SMAS ทํ าให บริ เวณ หางตา หางคิ้ วที ่ ตกยกขึ้ น และ ชั ้ นตาดู ดี ขึ้ น ช วยลดรอยตี นกา โหนกแก มที่ หย อนคล อยก็ จะยกขึ ้ น ทํ าให บริ เวณ ริ้ วรอยร องแก ม (Nasolabial fold) จางลง ใบหน าจึ งดู อ อนวั ยลงอย างชั ดเจน 1. แบบตั ด หรื อแบบกรี ด เหมาะสํ าหรั บผู ที่ มี อายุ มาก มี ผิ วหนั งส วนเกิ นบริ เวณตามาก ข อดี คื อ สามารถ ตั ดผิ วหนั งส วนเกิ น และนํ าเอาไขมั นใต ตาส วนเกิ นออกมาได มาก ทํ าให ชั้ นตาคงทน แต ข อเสี ย คื อ มี รอยแผลยาว เหมาะกั บผู  ที่ มี อายุ น อย ไม มี ไขมั นหรื อผิ วหนั งส วนเกิ นมาก ข อดี คื อ รอยแผลอยู  ด านใน แต ข อเสี ย คื อ นํ าไขมั นออกมา ได น อย เก็ บผิ วหนั งส วนเกิ นไม ได ความคงทนจะไม ถาวร มี โอกาสชั้ นตาหลุ ดได 2. แบบเย็ บ เป นเทคนิ คใหม โดยนํ าข อดี ของทั้ งสองวิ ธี มารวมเข าไว ด วยกั น ใช เลเซอร ช วย โดยจะมี การเย็ บชั้ นตา นํ าไขมั นออกมาจากทางด านใน ทํ าให เกิ ดอาการ บวมชํ้ าน อย ชั้ นตาคงทน ไม มี แผล และผลลั พธ เป นธรรมชาติ ที่ สุ ด 3. เทคนิ คบางมด

Q A

โดย แผลจะซ อนอยู  บริ เวณไรผม ผลลั พธ ที ่ ได ดู เป นธรรมชาติ และ อยู  ได ยาวนาน การผ าตั ดถุ งใต ตา เทคนิ คบางมด มี วิ ธี การผ าตั ดอย างไร ?

Q A

วิ ธี การผ าตั ดแบบเดิ ม ทํ าให เกิ ดอาการบวมชํ้ ามาก แต ป จจุ บั นการผ าตั ดถุ งใต ตาด วย เทคนิ คบางมด แพทย จะใช เลเซอร ช วยในการ ผ าตั ด โดยจะนํ าไขมั นชั้ นตื ้ นออก แต คงไขมั นชั้ นลึ กไว เพื่ อความเรี ยบเนี ยน และ ดู เป นธรรมชาติ ซึ่ งข อดี ของการใช เลเซอร ช วยจะทํ าให เกิ ด การบวมชํ้ าน อย แผลหายเร็ วขึ ้ น

1 . R e m a r k a b l e E y e s R e m a r k a b l e Y o u .

B E F O R E & A F T E R

คุ ณต าย : ตาสองชั้ น

คุ ณเป  ล : ตาล าง

BEFORE

BEFORE

คุ ณตาร : ดึ งหางตา

คุ ณสปอม : ตาสองชั้ น

BEFORE

BEFORE

คุ ณต ะ : ดึ งหน า, ดึ งหางตา ตาสองชั้ น , ดึ งคอ

คุ ณปาล ม : ตาสองชั้ น

BEFORE

BEFORE

คุ ณเนย : ตาสองชั ้ น

คุ ณแป ง : ตาสองชั้ น , เสริ มจมู ก

BEFORE

BEFORE

2 . B e f o r e & A f t e r

B R A N D A M B A S S A D O R

• T E C H N I Q U E • B A N G M O D

เพราะตาเล็ ก ชั้ นตาหลบใน ทํ าให การแต งหน า เพื่ อเล นละครทํ าได ยาก และรู สึ กไม มั่ นใจ “เทคนิ คบางมด” ช วยทํ าให ตาดู เป นธรรมชาติ ไม มี รอยแผล และสามารถทํ างานได ปกติ ค ะ

*ตาสองชั ้ น , เสริ มจมู ก, ปากกระจั บ, เสริ มหน าอก, เสริ มสะโพก

3 . B r a n d A m b a s s a d o r

D O C T O R ’ S T A L K

นพ.สุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า ประธานกรรมการบริ หาร โรงพยาบาลบางมด “ การศั ลยกรรมตา ด วย เทคนิ คบางมด โดยใช เลเซอร ช วยในการผ าตั ด ทำให ผลลั พธ ของการศั ลยกรรมตา ดู เป นธรรมชาติ มี แผลเล็ ก เกิ ดอาการ บวมช้ ำน อย และ แผลหายไว

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด “ สิ่ งสำคั ญของการทำศั ลยกรรม คื อ ความพอดี เช นเดี ยวกั บการศั ลยกรรมตา ต องตรวจ วิ เคราะห โดยละเอี ยด และ ทำให พอดี กั บ โครงสร างใบหน า และดวงตาของแต ละบุ คคล

Dr.Thananchai

Dr.Surasit Bangmod

4 . D o c t o r ’ s T a l k

T H E I M P R E S S I O N S

คุ ณแพรว : เสริ มจมู ก

คุ ณยุ ทธ : ดึ งหน า, ดึ งหางตา

คุ ณนฤนารถ : ดึ งหน า, ดึ งคอ, ดึ งหางตา

คุ ณหมี : เสริ มจมู ก, ตาสองชั ้ น

คุ ณแชมป : เสริ มจมู ก

คุ ณข าว : เสริ มจมู ก

5 . T h e I m p r e s s i o n s

N E W S & E V E N T S

ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด ยกระดั บมาตรฐานของวงการ ศั ลยกรรมความงามไทย กั บการเป ดตั ว The Lux Clinic by Bangmod คลิ นิ กศั ลยกรรมความงามครบวงจร มาตรฐานระดั บโรงพยาบาล ใจกลางกรุ งเทพฯ ย านสุ ขุ มวิ ท เพื่ อรองรั บกลุ  มคนเมื อง และชาวต างชาติ ทั้ งภายในประเทศ

และต างประเทศ The Lux Clinic by Bangmod ตั ้ งอยู  ในโครงการ ทากะทาวน สุ ขุ มวิ ท 39 เป ดให บริ การศั ลยกรรมความงาม ตั้ งแต ศี รษะจรด ปลายเท า โดดเด นไปด วยโปรแกรมต างๆ มากมาย อาทิ ศั ลยกรรมดึ งหน า, เสริ มหน าอก, เสริ มสะโพก, ตาสองชั้ น, ผ าตั ดถุ งใต ตา (ตาล าง), ดึ งหางตา, การเสริ มจมู ก, การตั ดป ก และเย็ บป กจมู ก,

The Lux Clinic by Bangmod คลิ นิ กมาตรฐาน ระดั บโรงพยาบาล

ปากกระจั บสามมิ ติ , ทํ าปากบาง, แก ไขหู กาง, ตกแต งหนั งหน าท อง และดู ดไขมั น เป นต น ดํ าเนิ นการโดย ศั ลยแพทย ผู  เชี่ ยวชาญด านศั ลยกรรมตกแต ง และมากด วย ประสบการณ กว า 30 ป

บิ นไกลข ามนํ้ าข ามทะเลมาจากสหรั ฐอเมริ กา เพื่ อขอบคุ ณ นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด สํ าหรั บ คุ ณนฤนารถ สกอร ฟ ลด Mrs.Global Ambassador หลั งตั ดสิ นใจเข ารั บการ ศั ลยกรรมดึ งหน า Mode r n Fa c e l i f t เ พื่ อ เ พิ่ มคว ามมั่ น ใ จ ใ ห  กั บตั ว เ อง ก อนขึ ้ นเวที เพี ยง 5 เดื อน งานนี้ เจ าตั วบอกเลยว า “ คุ  มค า ” และเตรี ยมลุ ยแข งต ออี ก บนเวที Mrs.International เป ดเบื ้ องหลั ง ความงามระดั บโลก

NARUNAT SCHOF I ELD M R S . G L O B A L A M B A S S A D O R

B A N G M O D T E C H N I Q U E Facelift

BEFORE

ไขรหั สลั บ Modern Facelift

โด งดั งไกลไปทั่ วโลก สํ าหรั บศั ลยกรรมดึ งหน า Modern Facelift ของศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด จนนิ ตยสารแบรนด หรู ชื่ อดั งระดั บประเทศ Hello! Magazine และ Prestige ไม รอช าขอเข ามา สั มภาษณ นพ.สุ รสิ ทธิ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า และ นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด าน ศั ลยกรรมตกแต ง ศู นย ศั ลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด พร อมไขข อสงสั ยทํ าไม ศั ลยกรรมดึ งหน า Modern Facelift จึ งยื นหนึ ่ ง และได รั บการยอมรั บจากคนทั่ วโลกว าเป นเทคนิ ค การดึ งหน าที ่ ดี ที่ สุ ด ในขณะนี้

6 . N e w s & E v e n t s

4

2

M o d e r n นวั ตกรรม ใหม ย อนวั ยให ใบหน า F a c e l i f t S 7

3

S MAS adjustment technique 2 • ปรั บความตึ งในการเย็ บกล ามเนื ้ อ ตามความหย อนคล อยของแต ละคน

1

S egmental Facelift

• ทำแยกส วนได

5

S afety 3 • ปลอดภั ยมากขึ ้ น สามารถฉี ดยาชาเฉพาะที ่ ได

S elected and individualized 4 • ตรงป ญหาของแต ละคน มากขึ ้ น

S horten recovery time

• ระยะเวลาพั กฟ  นน อยลง

35

70 Age

6

S ustainable lift 7 • ผลลั พธ อยู  ได ยาวนานยิ ่ งขึ ้ น

S oft and natural look

• ผลลั พธ การดึ งหน า ดู เป นธรรมชาติ มากขึ ้ น

BANGMODO

ทุ ก คำถาม ? ศั ลยกรรม เรา มี คำตอบ ! B a n g m o d A e s t h e t i c C e n t e r ติ ดตามได ทาง ิ ด  ท

01

02

https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 03

04

https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 https://online.flippingbook.com/view/352926 05

https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683

https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216 https://online.flippingbook.com/view/105216

https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook Annual report