Förslag till stadgar

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN ELFSBORG (Styrelsens förslag) (Fastställda av årsmötet den 13 mars 2019. Beslut krävs vid ytterligare en stämma.) Innehåll STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN ELFSBORG (Styrelsens förslag).................................................... 1 1 kap Allmänna bestämmelser ................................................................................................................ 2 1 § Ändamål......................................................................................................................................... 2 2 § Föreningens namn m.m................................................................................................................. 2 3 § Sammansättning, tillhörighet m.m................................................................................................ 2 4 § Beslutande organ........................................................................................................................... 2 5 § Verksamhets- och räkenskapsår.................................................................................................... 2 6 § Firmateckning ................................................................................................................................ 2 7 § Stadgeändring................................................................................................................................ 2 8 § Tvist/skiljeklausul........................................................................................................................... 2 9 § Upplösning av föreningen ............................................................................................................. 3 2 kap Föreningens medlemmar............................................................................................................... 3 1 § Medlemskap .................................................................................................................................. 3 2 § Medlems skyldigheter och rättigheter .......................................................................................... 3 3 § Utträde .......................................................................................................................................... 4 4 § Uteslutning m.m. ........................................................................................................................... 4 5 § Överklagande................................................................................................................................. 4 6 § Medlemskapets upphörande ........................................................................................................ 4 3 kap Årsmöte ......................................................................................................................................... 4 1 § Tidpunkt och kallelse ..................................................................................................................... 4 2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet............................................................................. 4 3 § Sammansättning och beslutsförhet .............................................................................................. 5 4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet .................................................................. 5 5 § Ärenden vid årsmötet.................................................................................................................... 5 6 § Valbarhet ....................................................................................................................................... 5 7 § Extra årsmöte ................................................................................................................................ 5 8 § Beslut och omröstning................................................................................................................... 6 9 § Ikraftträdande................................................................................................................................ 6 4 kap Valberedning.................................................................................................................................. 6 1 § Sammansättning............................................................................................................................ 6 2 § Åligganden ..................................................................................................................................... 6 5 kap Revision.......................................................................................................................................... 6 1 § Revisorer och revision ................................................................................................................... 6 6 kap Styrelsen ........................................................................................................................................ 7 1 § Sammansättning............................................................................................................................ 7 2 § Styrelsens åligganden .................................................................................................................... 7 3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning ......................................................................................... 7 4 § Överlåtelse av beslutanderätten ................................................................................................... 7 7 kap Övriga föreningsorgan ................................................................................................................... 8 1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan........................................ 8 2 § Instruktioner .................................................................................................................................. 8 3 § Budget och verksamhetsplan ........................................................................................................ 8 4 § Återrapportering ........................................................................................................................... 8

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online