Förslag till stadgar

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN ELFSBORG (Styrelsens förslag) (Fastställda av årsmötet den 13 mars 2019. Beslut krävs vid ytterligare en stämma.) Innehåll STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN ELFSBORG (Styrelsens förslag).................................................... 1 1 kap Allmänna bestämmelser ................................................................................................................ 2 1 § Ändamål......................................................................................................................................... 2 2 § Föreningens namn m.m................................................................................................................. 2 3 § Sammansättning, tillhörighet m.m................................................................................................ 2 4 § Beslutande organ........................................................................................................................... 2 5 § Verksamhets- och räkenskapsår.................................................................................................... 2 6 § Firmateckning ................................................................................................................................ 2 7 § Stadgeändring................................................................................................................................ 2 8 § Tvist/skiljeklausul........................................................................................................................... 2 9 § Upplösning av föreningen ............................................................................................................. 3 2 kap Föreningens medlemmar............................................................................................................... 3 1 § Medlemskap .................................................................................................................................. 3 2 § Medlems skyldigheter och rättigheter .......................................................................................... 3 3 § Utträde .......................................................................................................................................... 4 4 § Uteslutning m.m. ........................................................................................................................... 4 5 § Överklagande................................................................................................................................. 4 6 § Medlemskapets upphörande ........................................................................................................ 4 3 kap Årsmöte ......................................................................................................................................... 4 1 § Tidpunkt och kallelse ..................................................................................................................... 4 2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet............................................................................. 4 3 § Sammansättning och beslutsförhet .............................................................................................. 5 4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet .................................................................. 5 5 § Ärenden vid årsmötet.................................................................................................................... 5 6 § Valbarhet ....................................................................................................................................... 5 7 § Extra årsmöte ................................................................................................................................ 5 8 § Beslut och omröstning................................................................................................................... 6 9 § Ikraftträdande................................................................................................................................ 6 4 kap Valberedning.................................................................................................................................. 6 1 § Sammansättning............................................................................................................................ 6 2 § Åligganden ..................................................................................................................................... 6 5 kap Revision.......................................................................................................................................... 6 1 § Revisorer och revision ................................................................................................................... 6 6 kap Styrelsen ........................................................................................................................................ 7 1 § Sammansättning............................................................................................................................ 7 2 § Styrelsens åligganden .................................................................................................................... 7 3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning ......................................................................................... 7 4 § Överlåtelse av beslutanderätten ................................................................................................... 7 7 kap Övriga föreningsorgan ................................................................................................................... 8 1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan........................................ 8 2 § Instruktioner .................................................................................................................................. 8 3 § Budget och verksamhetsplan ........................................................................................................ 8 4 § Återrapportering ........................................................................................................................... 8

1

1 kap Allmänna bestämmelser 1 § Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. 2 § Föreningens namn m.m. Föreningen grundades 1904 och dess fullständiga namn är Idrottsföreningen Elfsborg. Föreningens organisationsnummer är 864500-9823. Föreningen har sin hemort/säte i Borås kommun. 3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen kan i bolagsform bedriva både idrottslig verksamhet och annan verksamhet som har till syfte att stödja den idrottsliga verksamheten. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Fotbollsförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (Västergötland Fotbollsförbund) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 4 § Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 5 § Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 6 § Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. 7 § Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, där det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall för att vara giltigt fattas med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 8 § Tvist/skiljeklausul Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

2

9 § Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, där det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall för att vara giltigt fattas med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF. 10 § Förändring av ägarförhållanden i av föreningen ägda bolag för idrottslig verksamhet För förändring av ägarförhållanden i av föreningen ägda bolag för idrottslig verksamhet krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten där det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall för att vara giltigt fattas med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF. Ordinarie årsmöte kan utse medlem till hedersmedlem eller hedersordförande. 2 kap Föreningens medlemmar 1 § Medlemskap

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter Medlem • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda

organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,

• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen, • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §, • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3

3 § Utträde Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte. Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. 4 § Uteslutning m.m. Medlem får, utan iakttagande av 3 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 5 § Överklagande Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 6 § Medlemskapets upphörande Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort. 3 kap Årsmöte 1 § Tidpunkt och kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast fem veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

4

3 § Sammansättning och beslutsförhet Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet För att vara röstberättigad och ha yttrande- och förslagsrätt på årsmöte krävs: • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 16 år; och • att medlemsavgiften har betalats för det senaste verksamhetsåret 5 § Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om kallelse till mötet skett på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Val av två personer att vara rösträknare vid mötet. 6. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till resultatdisposition. Föredragande av balans- och resultaträkning. 7. Föredragande av revisionsberättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkning och styrelsens förslag till resultatdisposition. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 10. Fastställande av medlemsavgift. 11. Val av ordförande för en tid av ett år. 12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. 14. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. 15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem minst fyra veckor före mötet. 16. Avslutning av mötet. 6 § Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen. 7 § Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

5

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas. 8 § Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket, 1 kap. 9 § första stycket och 1 kap. 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av 4 kap Valberedning 1 § Sammansättning Valberedningen ska bestå av ordförande och minst två och högst tre övriga ledamöter. Valberedningens ledamöter skall vara valda av årsmötet. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 2 § Åligganden Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela medlemmarna sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val som nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 5 kap Revision 1 § Revisorer och revision Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. lika röstetal lotten avgöra. 9 § Ikraftträdande Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

6

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 6 kap Styrelsen 1 § Sammansättning Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst sex övriga ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 2 § Styrelsens åligganden När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler, • verkställa av årsmötet fattade beslut, • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan, • ansvara för och förvalta föreningens medel, • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen, • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och • förbereda årsmöte. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning. 3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycken ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd sekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. 4 § Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

7

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga föreningsorgan 1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan Styrelsen får vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper. 2 § Instruktioner Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har. 3 § Budget och verksamhetsplan Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten. 4 § Återrapportering Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion. Förtjänta medlemmar kan efter beslut av styrelsen erhålla förtjänsttecken och förtjänstmedalj. Det åligger styrelsen att upprätta regler för utdelning av utmärkelser samt föra register över utdelade utmärkelser. 2 § Medlemsmöte För att informera föreningens medlemmar om föreningens verksamhet skall styrelsen arrangera medlemsmöten. Medlemsmöte hålls minst en gång per år, före den 15 december på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till medlemsmöte ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse publiceras på föreningens hemsida. 3 § Tävlingsdräkt Föreningens ordinarie tävlingsdräkt är gul tröja, svarta shorts och gula strumpor. Detaljer av andra färger kan förekomma. 8 kap Övrigt 1 § Föreningens utmärkelser

8

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online