Kirkkolaiva nro 22

2

yhä

ääkirjoitus 25.10.2017

Jonka leipää syöt, sen lauluja laulat

29.10. 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lahja. Hän lupa- si syntien anteeksiantamuk- sen kaikkein syntisimmille- kin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan tästä armosta ja palvelemaan ihmi- siä hänen nimessään. Kristitty on Vapahtajan lähettiläs, ”Kristus lähimmäiselleen”. Liturginen väri: Vihreä Alkuvirsiä: 424 Maan ääriin asti, Herra 416 Nyt on aika kiitoksen 172 Nyt kansat kaikki laulakaa Päivän virsiä: 426 Menkää maitten ääriin asti 419 Soi, riemuviesti Jumalan 421 Siion, kutsu kansat maan 510 Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten Päivän psalmi: Ps. 145:8-13

n ”Jonka leipää syöt, sen lauluja lau- lat”. Vanha sananlasku tiivistää olennai- sen työelämän perussäännöstä. Työnantajalla on oikeus ja jopa vel- vollisuus varmistaa, että työntekijät ei- vät toiminnallaan ja puheillaan poikkea siitä linjasta, jota työntekijä edustaa. Ajatella saa mitä haluaa, mutta kaik- kia ajatuksiaan ei ole aina viisasta sa- noa ääneen eikä varsinkaan toimia ajatustensa mukaisesti, jos tietää, että omat ajatukset ja toiminta poikkeavat työnantajan linjasta. * * * Oulun ja Lapuan hiippakuntien tuomio- kapitulit ovat saman sukupuolisia pareja vihkineitä pappeja varoittaessaan nou- dattaneet työelämän perusperiaatetta. Kukaan kirkon työntekijä ei voi ol- la tietämätön siitä, että kirkon opetus avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona poikkeaa nykyisen tasa-arvoi- sen avioliittolainsäädännön lähtökoh- dasta avioliitosta kahden mitä suku- puolta tahansa olevan henkilön keski- näisestä liittosopimuksesta. Pappisvalassa pappi on sitoutunut noudattamaan kirkon oppia ja kirkko- lakia sekä toimimaan ja opettamaan niiden mukaisesti. Pappisvirkaan sitoutuessaan henkilö on julkisesti suostunut myös siihen, että lemattomia pyrkimällä historian kirjoi- hin, toiset taas pyrkivät käyttämään ajan mahdollisimman tehokkaasti, ettei vain mitään jäisi kokematta. * * * Jumalan lapsina meidän ei kuitenkaan tarvitse pelätä sitä, ettei elämällämme olisi merkitystä. Jumala kuulee kaikki ajatuksemme ja näkee kaikki tekomme, jolloin meidän ei tarvitse pelätä jääväm- me unohduksiin. Meidän ei myöskään tarvitse alistua elämän rajallisuuden edessä, sillä mei- dät on kaikki kutsuttu ikuiseen elämään Jumalan kanssa. Kuolema ei ole loppu, vaan uusi alku. Vaikka suru ja murhe ovat osa elä- määmme, meitä lohduttavat Jeesuksen sanat: ”Autuaita ovat hengessään köy- hät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset: he saavat lohdu- tuksen.” Jumalan rakkaus on voima, joka mur- taa kuoleman vallan.

kirkon oppi ja kirkkolaki rajoittavat hä- nen puhe- ja toimintavapauksiaan. * * * Varsin hyvin tiedän, että annetut varoi- tukset tulivat monille yllätyksenä. Viime vuosikymmenten aikana kirkossa on totuttu siihen, että kirkko ei juurikaan vahdi omia työnantajan oikeuksiaan eikä testaa pappisvalaan liittyvää sitou- tumista kovinkaan tarkasti. Käytännössä ainoastaan ns. vanhoil- linen siipi on joutunut rajoittamaan opetustaan ja toimintaansa. Radikaalit ja uudistusmieliset ovat saaneet opet- taa ja toimia aivan vapaasti. Vanhoil- lisen siivenkin vahtiminen on liittynyt ainoastaan sukupuolten väliseen ta- sa-arvoon pappisvirassa. * * * Oman 30-vuotisen pappisurani aikana olen lukemattomia kertoja ihmetellyt, että valtio, kunta ja yksityiset työnantajat ovat paljon tarkempia kuin kirkko siitä, että työntekijät edustavat julkisuudessa niitä arvoja, joita työnantaja edustaa. Onneksi valtaosa kirkon työntekijöis- tä ei ole testannut sitä, miten pitkälle kirkkoherrojen ja piispojen kärsivälli- syys riittävät. Suurin osa on varsin sitoutunutta uskomaan, opettamaan ja toimimaan

siten kuin ajattelee kir- kon heiltä odottavan. Eli kirkon laulujen laulaminen ei tälle suu- relle joukolle ole vastenmielistä. * * * Oulun ja Lapuan tuomiokapitulien päätökset varmasti testataan vielä mo- nessa oikeusasteessa. Pappisvirkaa hoitavien ja työelämän näkökulmasta päätökset ovat aivan oi- keita. Työntekijöitä on muutosten kes- kellä kohdeltava tasapuolisesti. Jos joku pitäytyy vanhassa silloin kun kirkon toimintatavat muuttuvat, työn- tekijän on mukauduttava uuteen tilan- teeseen. Ja samoin toisinpäin. Jos jossain asiassa toivotaan muutosta, päätösten on tultava ensin ja vasta sitten uusi tapa toimia on mahdollista. * * * Kokonaan toinen kysymys on itse asia, josta varoitukset on annettu. Miten papit ja kirkon muut työnteki- jät voivat toimia muuttuneen parisuh- delainsäädännön keskellä siten, että kaikki ovat tervetulleita, erilaisuutta ei tuomita ja ymmärretään se, että meitä on moneksi.

1. lukukappale: 5. Moos. 31:6-8

2. lukukappale: Kol. 1:9-11 Evankeliumi: Luuk. 10:1-12

MATTI SALMINEN

artaus H n Pyhäinpäivä on se aika vuodesta, jolloin muistellaan poisnukkuneita omaisia, rakkaita ja läheisiä, sukulaisia ja ystäviä. Joskus onkin hyvä pysähtyä ja pohtia, mitä elämän rajallisuus itselle merkitsee. Meillä jokaisella on kuitenkin vain yksi elämä täällä maan päällä käytettä- vissä, eikä kulutettua aikaa saa koskaan takaisin. * * * Kuolema asettaa elämämme oikeaan mittasuhteeseen. Yksittäisen ihmisen elämä on suuressa mittakaavassa pieni, vain pisara meressä. Psalmissa 39 sanotaan: ”Vain tuu- lenhenkäys ovat ihmiset, kaikki tyynni. Ihminen tulee ja menee, katoaa kuin varjo.” * * * Puhe elämän rajallisuudesta asettaa vä- kisinkin pohtimaan oman elämän mer- kitystä. Mitä väliä on kenenkään sanoilla tai teoilla, jos kaikki kuitenkin katoaa? Mitä jää jäljelle, kun minusta aika jättää? Jotkut yrittävät tehdä itsestään kuo-

Piispa Samuel Salmi Barentsin kirkkojen neuvoston kokouksesta: ”Kristittyjen on etsittävä yhteyttä”

Rakkaus ei kuole koskaan

n Barentsin kirkkojen neuvoston kokous pidettiin 9.-12.10.2017 Inkerin kirkon isännöimänä Hatsinassa Pietarin lähellä. Neuvostoon kuuluu luterilaisten ja orto- doksisten kirkkojen hiippakuntia Barentsin alueelta Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä. Uudeksi Barentsin kirkkojen neuvos- ton puheenjohtajaksi valittiin piispa Olav Oygard, joka on norjalaisen Nord-Hålo- galandin hiippakunnan piispa. Aiemmin puheenjohtajana toiminut Luulajan hiippa- kunnan piispa Hans Stiglund Ruotsista jää eläkkeelle vuoden 2018 aikana. Neuvoston hallituksen puheenjohtajana jatkaa kirkko- herra Niilo Pesonen Oulun luterilaisesta hiippakunnasta Suomesta. Suomesta kokoukseen osallistuivat Pe- sosen lisäksi Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, tuomiorovasti Satu Saa- rinen , pappisasessori Kari Tiirola ja hiip- pakunta-assistentti Hannele Salmi Oulusta sekä Mikkelin hiippakunnan hiippakunta- sihteeri Timo Rosqvist , Kirkon ulkoasiai- nosaston asiantuntija Ari Ojell sekä Oulun ortodoksisen hiippakunnan piispa metro- poliitta Elia. Yhteyden tiivistämistä tarvitaan seurakuntatasolla

 Neuvosto keskusteli muun muassa seu- rakuntien välisen kanssakäymisen lisäämi- sestä, lasten ja nuorten merkityksestä eku- menian tulevaisuudelle sekä arktisen alueen herkkyydestä. Neuvosto järjestää muun muassa lasten- ja nuorten leirin  ja pyrkii vahvistamaan ystävyysseurakuntasuhteita alueella.  Piispa Salmi on iloinen kokouksen an- nista ja koetusta yhteydestä. ”Barentsin kirkkojen neuvosto muodostaa foorumin, jonka kautta Venäjän ortodoksisen kirkon ja Inkerin kirkon sekä pohjoismaisten kirkko- jen edustajat tapaavat toisiaan luontevasti. Neuvosto on hyvä esimerkki, miten kristit- tyjen on etsittävä yhteyttä, vaikka kaikesta ei aina ollakaan samaa mieltä.”   Barentsin kirkkojen neuvoston seuraava vuosikokous pidetään lokakuussa 2018 Iva- lossa Suomessa. Tällöin kokouksen isäntä- nä toimii Oulun ortodoksinen hiippakunta. Neuvosto järjestää tulevana vuonna muun muassa ekumeenisen pääsiäisretken, lasten- leirin ja seminaarin kirkkomusiikista.  Neuvosto on perustettu vuonna 1996. Neuvoston tehtävänä on vahvistaa kristil- listen kirkkojen yhteyttä Barentsin alueella. Seuraava vuosikokous Ivalossa vuonna 2018

OLAVI RISSANEN Kirjoittaja on Keminmaan tuleva seurakuntapastori, joka vihitään papiksi ensi sunnuntaina Oulun tuomiokirkossa

KIRKKOLAIVA • Kemi-Tornion rovastikunnan viiden seurakunnan lehti. Osoitteeton tilaus joka kotiin • 23. vuosikerta • N etissä : www.kirkkolaiva-lehti.fi  • Kaikki aineisto lehteen sähköpostil- la: soile.koivisto@tornionlaakso.net • Sata-Väylä Oy, Katajaranta, 96400 Rovaniemi • T oimittaja : Paavo Vänninen Kemi 0405636222, paavo.vanninen@pp.inet.fi • T oimitussihteeri : Tuomo Korteniemi 0400560605, tuomo.korteniemi@gmail.com • P äätoimittaja : Sanna Komulainen, sanna.komulainen@evl.fi • K ustantaja : Sata-Väylä Oy • P ainatus : Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani • J akelu : P-S Suorajakelu ja posti • Jos lehti ei tullut, soita 040 762 7271 ja jätä viesti • Ilmestyy keskiviikkoisin/torstaisin joka toinen viikko • Seuraava nro 8.11.2017

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-brochure" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Brochures">FlippingBook</A> - Online Brochure Maker