Kirkkolaiva nro 22

3

L

Simon messun saarnassa pohdintaa ja seurakunta- keskuksen historiaa

yhyesti

KEMIN KIRKOLLISVERO PYSYY 1,40 PROSENTISSA n Kemin kirkkovaltuusto vahvisti ensi vuoden kirkollisveroksi 1,40 prosenttia. Veron suuruus säilyy siten entisellään, ja nou- dattaa kirkkovaltuuston suunnitelmavuosille 2018 -19 tehtyä linjausta. Veropäätös syntyi kes- kusteluitta. Valtuusto myönsi paikkakunnalta poismuutta- neelle Anne Vilmille eron kirkkovaltuuston jä- senyydestä ja kutsui hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi Seurakunnan Suuren Vaaliliiton varavaltuutetun Susanna Klemettisen . Vilmi on toiminut myös kirkkoneuvostossa Hanna-Kaisa Taanilan varajäsenenä, joksi nyt valittiin Eeva-Maija Puro . Pöytäkirjan ulkopuolella kirkkovaltuusto kes- kusteli jumalanpalveluksen jälkeisten kirkkokah- vien järjestelyistä, jotka ovat jääneet yksien ja samojen vastuulle. Kirkkovaltuutetuille tarjottiin mahdollisuus varata kahvituksen vastuuvuoroja, joista lähetys- väki varasikin viisi. (PV) EKUMEENINEN VASTUUVIIKKO: KIRKOT VAATIVAT LOPPUA NAISIIN KOHDISTUVALLE VÄKIVALLALLE n Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenkun- taan kuuluvat kirkot ja kristilliset järjestöt puo- lustavat jokaiselle naiselle ja tytölle kuuluvaa oi- keutta elää ilman väkivaltaa ja syrjintää. Kirkot nostavat naisten oikeudet nyt ensimmäistä kertaa vuosittaisen ihmisoikeuskampanjansa Ekumee- nisen vastuuviikon keskiöön. Vastuuviikkoa vie- tetään 22.–29.10.2017. ”Tässä ajassa kirkot haluavat vaalia rauhan ja rakkauden puhetta ja palata kristillisen uskon keskiöön, jossa jokaisella on turvallista ja hyvä elää ihmisenä Jumalan maailmassa,” sanoo Suo- men Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Ma- ri-Anna Auvinen. Vastuuviikon viestin mukaan naisten ja tyt- töjen oikeuksien ja osallisuuden edistäminen rakentaa rauhaa ja vahvistaa kaikkien hyvin- vointia. ”Vastuuviikon sanoma vie meidät tarkastele- maan sekä globaalia maailmaa että omaa ympä- ristöämme: Saavatko naiset ja tytöt elää vapaina väkivallasta ja alistamisesta? Rakennammeko yhdessä yhteisöä, jossa heidän äänensä kuullaan ja se rikastuttaa niin kirkkojamme kuin yhteis- kuntaammekin?” Mari-Anna Auvinen kertoo. Vastuuviikolla seurakunnat järjestävät tilai- suuksia, joissa käsitellään naisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia ja rukoillaan väkivaltaa kohdanneiden naisten puolesta. Sosiaalisessa mediassa kirkkojen työntekijät, vastuunkantajat ja jäsenet liittyvät Kirkkojen maailmanneuvos- ton aloittamaan #ThursdaysInBlack -kampan- jaan, jolla vastustetaan sukupuolittunutta ja sek- suaalista väkivaltaa. Vastuuviikolla on mukana Suomeen eri puo- lilta maailmaa muuttaneita kokemusasiantun- tijoita, jotka toimivat kampanjan lähettiläinä. Vastuuviikon lähettiläille on tärkeää, että nai- set tulevat kuulluiksi ja voivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

n Simon seurakuntakeskuk- sen peruskorjauksen käyt- töönottojuhlaa edeltäneessä messussa saarnasi seurakun- taa 36 vuotta palvellut eme- rituskirkkoherra Seppo Lohi . Liturgina toimi vs. kirkkoher- ra Marja-Riitta Ojala . Seppo Lohi tarkasteli päi- vän tekstinä Rakkauden kak- soiskäskyä tutulla pohdiske- levalla, taustoittavalla ja ky- selevällä tavallaan. Valaistuaan aiheeseen liit- tyvää saddukeusten saivar- telua ylösnousemuksen jäl- keisistä asioista Lohi tarttui erityisesti kirjanoppineen ja Jeesuksen väliseen keskuste- luun tärkeimmästä käskystä. Vaikka mies vastasi ky- symykseen taidokkaasti ja Jeesusta miellyttäen, ei hän Jeesuksen mukaan ollut vielä täysin Taivasten valtakunnan ytimessä. ”Sinä et ole kaukana Ju- malan valtakunnasta”, kuului Jeesuksen toteamus. Miksi, kysyi Seppo Lohi kuulijoil- taan? Vastaukseksi hän antoi Jee- suksen sanat: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin mi- nun kauttani.” Irti pappilasta Seppo Lohi muisteli saarnan- sa lomassa seurakuntakeskuk- sen rakentamisen hetkiä ja erityisesti aikaa, jolloin hän

Emerituskirkkoherra Seppo Lohi tarkasteli messussa päivän tekstin lisäksi seuran- kunnan tapahtumia runsaan 40 vuoden takaa. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Toi- vo Pirneskoski puolestaan kertoi seurakuntakeskuksen peruskorjauksen kuvioista.

itse vaimonsa kanssa saapui Simoon. Seurakuntaan, jolla oli kirkko, pappila, Mäki- mattilan seurakuntakeskus ja kunnantoimistolta vuokrattu tila kirkkoherran virastolle. Tuolloin kirkkoherran oli asuttava virkatalossa, ja Sep- po luonnehti nuoren papin ja pappilan kohtaamista karuksi kokemukseksi. Pappila kun oli todella huonossa kunnos- sa. Kun 300 neliön pappilasta

vielä perittiin kirkkoherralta luontaisetuverotuksen edel- lyttämä vero, pyrki nuori kirkkoherra eroon pappilan pakkoasumisesta. Päätös- tä jouduttiin hakemaan aina Kirkkohallituksesta saakka ja lopulta Seppo perheineen pääsi oman talon hankintaan. Seppo Lohi kuvasi proses- sia kiusalliseksi ja vaikeaksi. Monta mutkaa on ollut myös nykyisen seurakuntakeskuk- sen toteuttamisen tiellä, niin

paikan valinnan kuin maan hankinnankin osalta. Niihin ei kuitenkaan ollut aihetta palata peruskorjatun seurakuntakes- kuksen juhlassa. Simon seurakunnan virka- vapaalla oleva kirkkoherra Ville Väkeväinen tervehti juhlahetken seurakuntalaisia viestillä. Siinä hän toteaa, et- tä rakennusten korjaustarve muistuttaa ajallisuudesta, ja ikuista on vain Jumala ja hä- nen armonsa. (PV)

Peruskorjatun seurakuntakeskuksen käyttöönottojuhla kiinnosti niin seurakuntalaisia kuin vieraitakin.

Piispat: kirkon syytä säilyttää vihkioikeus

n Piispainkokous esittää kirkol- liskokoukselle, että kirkon on syy- tä säilyttää vihkioikeutensa. - Vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä evan- keliumia julistavana, jäseniään palvelevana ja kulttuuriperinnettä ylläpitävänä kirkkona. Tutkimus osoittaa, että kirkollisella avioliit-

toon vihkimisellä on myös erit- täin vahva kannatus niin kirkon jäsenten kuin kaikkien suomalais- ten keskuudessa, piispankokous perustelee. Piispat toivovat, että selvityk- sen johtopäätöksiä arvioidaan, kun kirkolliskokous käsittelee kir- kon avioliittokäsityksen laajenta-

mista koskevaa edustaja-aloitetta. ”Asiaa koskevassa keskustelus- sa ja päätöksenteossa tulee pitää johtavana periaatteena sitä, että näkemyserot suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien avio- liittoon eivät muodostu kirkkoa jakavaksi asiaksi”, saatteessa to- detaan.

Kirkolliskokous pyysi viime marraskuussa piispainkokous- ta selvittämään vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia kirkolle. Piispainkokous pyysi selvityksen ulkopuoliselta selvityshenkilöltä, professori emerita Eila Helan- derilta, joka luovutti syyskuussa laajan kartoituksensa avioliittoon

vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille sekä kirkon eri vaih- toehdoista nykisessä tilanteessa. Helander suositti vihkioikeuden säilyttämistä, mutta myös sitä, et- tä papit voivat vihkiä samaa suku- puolta olevia pareja. Kirkolliskokous kokoontuu Tu- russa 6.–9.11.

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-brochure" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Brochures">FlippingBook</A> - Online Brochure Maker