Kirkkolaiva nro 8/2018

2

yhä

ääkirjoitus 6.6.2018

10.6. 3. sunnuntai helluntaista Kutsu Jumalan valtakuntaan

Minun kirkkoni - meidän kirkkomme

arjen keskellä. Teemaa on ar- vosteltu siitä, että se on liian mi- näkeskeinen ja kaiken suhteel- listava eikä äkkiseltään ajatellen kannusta dialogisuuteen. Syvemmältä kirkko on kuiten- kin ”meidän kirkkomme”. Sel- lainen, jossa on tilaa monelle. Sellainen, jossa joutuu myös sietämään toisella tapaa kirkon asioihin suhtautuvaa. Seurakuntavaaleja järjestetään, jotta seurakuntalaisten ääni tulisi kuulluksi kaikessa kirjavuudes- saan, mutta myös siksi, jotta kir- kon perimmäinen tehtävä hoitui- si. Kirkon perimmäinen tehtävä ja päämäärä on valmiiksi annet- tu, Raamatussa. Tuo ennalta an- nettu tehtävä on luottamuselin- ten päätöksenteon ulkopuolella. Kirkon päämäärän saavuttami- sen keinot muotoutuvat kuiten- kin ihmisten keskinäisessä kans- sakäymisessä, siten myös luotta- mushenkilötyöskentelyssä. Työn- tekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssakäy- misestä syntyy seurakunnan ar- ki. Olkoon se tulevaisuudessakin arvostavaa, kuuntelevaa, sanasta elävää, minun ja meidän kirkkoa rakentavaa. * * *

toimiessa seurakunnan luotta- muselimissä. Kristillinen vakau- mus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan, mutta yhteisöä rakentavasti ja jokaista kunnioit- tavasti sen tulisi aina ilmetä. Olen saanut seurata Kemin seu- rakunnan luottamushenkilöiden sitoutunutta työskentelyä eri- tyisen läheltä viimeisen puolen vuoden ajan. Olen iloinnut sii- tä, että luottamuselimissämme on tilaa avoimelle keskustelulle. Sellaisellekin, jossa politiikka jää pienempään rooliin kuin kenties yhteiskunnan muissa keskuste- luissa. Luottamushenkilönä toimimi- nen, luottamuksen rakentami- nen, vaatii aina aikaa ja keskus- telua. Koska myös kansankirkon todellisuus on monenkirjavaa, on keskustelu tarpeen ja välttä- mätöntä seurakunnan luottamu- selimissä. Hyvän keskustelun edellytyksiä on luonut ja luo se, että maltam- me kuunnella. Kompromissikyky on tärkeä taito myös tulevaisuu- den luottamushenkilöille. Välttä- mättä se minun mielipiteeni ei olekaan ainut, eikä oikea. ”Minun kirkkoni” -teema kertoo siitä, että kirkko on yhteisö, joka merkitsee eri ihmisille eri asioita * * * * * *

n Kuluvan vuoden marraskuun 18. päivänä järjestetään jälleen seurakuntavaalit. Vaaleissa vali- taan luottamushenkilöt seura- kunnan ylimpään päättävään elimeen, kirkkovaltuustoon. Kirkkolain mukaan seurakunnan luottamushenkilöksi voidaan va- lita kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu, vaalipäivään mennessä 18 vuotta täyttänyt, seurakunnan konfirmoitu jäsen. Nimitys luottamushenkilö he- rättää minussa arvostusta. On- han kyseessä henkilö, joka ha- luaa antaa omaa aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi. Seurakunnan luottamushenkilö ei edustakaan valtuustossa it- seään eikä valitsijayhdistystään, vaan seurakuntalaisia. Häneen luotetaan, että hän toimii yhtei- seksi parhaaksi ja seurakunnan rakennukseksi. Tämän vuoden seurakuntavaa- leihin on valittu teemaksi ”minun kirkkoni”. Teema kertoo osaltaan kansankirkon todellisuudesta. Tä- män kirkon sisälle mahtuu mo- nenlaista mietiskelijää ja useam- paa uskonelämän tulokulmaa. Kirkkolain ilmaisu ”kristillises- tä vakaumuksestaan tunnettu” kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut raken- tamaan yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeellinen muistutus * * *

Päivän tekstien keskeisenä sisältönä on kutsu Jumalan valtakuntaan ja kutsun kuulemisen tärkeys. Maallisen elämän tehtävät ja houkutukset saattavat estää ihmisiä ottamasta vastaan Jeesuksen kutsua. Joka epäröi ja vitkastelee, me- nettää tarjotun tilaisuuden. Liturginen väri: Vihreä Alkuvirsiä: 151 Nyt yhdessä jo lähtekää 223 Oi Jeesus, armas ystävä 452 Jo Herran armopöytä Päivän virsiä: 413 Ah, miksi taivaan valtakunnan 408 Joutukaa, sielut, on aikamme kallis 615 Oi suruton, niin varma menossasi 627 Elämä murheen laaksossa Päivän psalmi: Ps. 18:17-20, 26-29 1. lukukappale: Hes. 33:30-33 2. lukukappale: Hepr. 12:1-6 Evankeliumi: Luuk. 9:57-62

17.6. 4. sunnuntai helluntaista Kadonnut ja jälleen löytynyt

Jumala on armollinen Isä. Hän etsii ek- syneitä, kutsuu syntisiä ja antaa synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka on löytynyt. Liturginen väri: Vihreä Alkuvirsiä:

285 Voi, mihin raukka juoksisin 284 Ah autuas, ken armosta 502 Jeesus, meitä kosketa nyt Päivän virsiä: 312 Muistan päivää autuasta 269 Älä sure, sielu parka 392 Oi, miksi tiellä Herrani 270 Enkö Herraa Jumalaani Päivän psalmi: Ps. 32:1-2, 5-8 1. lukukappale: Hoos. 14:2-9 2. lukukappale: Ef. 2:1-10 Evankeliumi: Matt. 9:9-13

TUOMAS TÖLLI Kemin kirkkoherra

H

artaus

Valon todistajan matkan alku

n Siitä me kuulemme Johannes Kastajan päivän evankeliumiperi- koopissa Luukas 1:57–66. Valon todistaja Johannes Kastaja, joka sanoo muun muassa Johanneksen evankeliumissa näin: Hänen, vii- taten Jeesukseen, on tultava suu- remmaksi, minun pienemmäksi (Joh.3:30). Johannes Kastajan lause näyttää itse paikkansa, Johannes Kastaja ei pukenut yllensä hänelle tarjottua messiaan viittaa, vaan sananpal- velijan viitan. Palvelijan ja lähim- mäisen paikka on toisen rinnalla, ei tämän edellä.

* * * Voi hyvällä syyllä sanoa Johan- nes Kastajan kohdalla, että kyse on tien raivaajasta ja edelläkävijäs- tä. Päivän rukouksessa puhutaan Jumalan sanansaattajasta, valon todistajasta, Jeesuksen tien val- mistajasta. Kyseessä oli harvinaislaatuinen ihminen, joka antoi koko elämän- sä Jumalan palvelemiseen. Johan- nes myös tiesi olevansa Jeesuksen edelläkävijä. Me tiedämme myös, että lopul- ta Johannes Kastajan maallinen vaellus valon todistajana päättyi

lopulta mestaukseen. Se ei kuiten- kaan tee tekemättömäksi kaikkea sitä, mitä Johannes Kastaja meille merkitsee. * * * Lapsi on Johannes Kastajan van- hemmille Elisabetille ja Sakariaal- le niin suuri ilo, että emme voi olla kuulematta Sakarias-isän kiitos- virttä lapsesta, ylistystä Jumalalle, joka kuuluu näin: ”Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville, se ohjaa jalkam- me rauhan tielle”.

Nuo sanat saavat juhannukse- na merkityksensä. Juhannuksena myös meidän on helppo olla valon todistajia ja ymmärtää Johannes Kastajan tie valon todistajana, jopa luonto auttaa meitä siinä. Pyhä yö: yötön yö, juhannus ja Suomen suvi. * * * Valon todistajana Johannes Kasta- ja saarnasi Jumalasta, Raamatus- ta kuulemme Johannes Kastajan sanat: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” Juma- lan valtakunta on valon valtakun- ta ja siitä valosta mekin olemme

kotikirkoissamme juhannuksena kuulemassa. 2000 vuotta sitten ihmiset ko- kivat ylevää arvokkuutta, eivätkä missään nimessä pelkoa Johan- nes Kastajan syntymän äärellä. Emmekä mekään pelkää vaan me koemme ylevää arvokkuutta tä- män evankeliumin lukukappaleen edessä. Johannes Kastajan tiestä on kulunut 2000 vuotta, mutta se edelleen kutsuu meitä matkalle. Valon todistajan matkalle.

MARJA-RIITTA OJALA Simon vs. kirkkoherra

KIRKKOLAIVA • Kemi-Tornion rovastikunnan viiden seurakunnan lehti. Osoitteeton tilaus joka kotiin • 23. vuosikerta • N etissä : www.kirkkolaiva-lehti.fi  • Kaikki aineisto lehteen sähköpostilla: sata.vayla@gmail.com • Sata-Väylä Oy, Katajaranta, 96400 Rovaniemi • T oimittaja : Paavo Vänninen Kemi 0405636222, paavo.vanninen@pp.inet.fi • T oimitussihteeri : Tuomo Korteniemi 0400560605, tuomo.korteniemi@gmail.com • P äätoimittaja : Sanna Komulainen, sanna.komulainen@evl.fi • K ustantaja : Sata-Väylä Oy • P ainatus : Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani • J akelu : P-S Suorajakelu ja posti • Jos lehti ei tullut, soita 040 762 7271 ja jätä viesti • Ilmestyy keskiviikkoisin/torstaisin pääasiassa kerran kuukaudessa • Seuraava nro 11.7.2018

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-magazine" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Magazines">FlippingBook</A> - Online magazine maker