Kirkkolaiva nro 8/2018

3

Palkittu Tuula Rissanen Seurakunnan vapaa- ehtoistyö on myös mahdollistamista

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion seurakun- nissa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kunkin seurakunnan kirkkovaltuustoon. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä t iistaina 4.9.2018 kello 10–14 ja keskiviikkona 5.9.2018 kello 15–19 kunkin seurakunnan omassa kirkkoherranvirastossa, alla olevassa osoitteessa: KEMIN kirkkoherranvirasto, Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi KEMINMAAN kirkkoherranvirasto, Rantatie 61, 94400 Keminmaa SIMON kirkkoherranvirasto, Simontie 6, 95200 Simo TERVOLAN kirkkoherranvirasto, Kirkkokuja 4, 95300 Tervola YLITORNION kirkkoherranvirasto, Alkkulanraitti 3, 95600 Ylitornio Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaik- ki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty kyseisen seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeu- tettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 5.9.2018 kello 16.00 mennessä kunkin seurakunnan omaan kirkkoherranviras- toon yllä olevalla osoitteella. Kukin vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Tuulaa voi pitää seurakunnan Ajoksen eläkeläiskerhon kanta- vana voimana. Itse hän hieman kummastelee palkitsemisperus- teissa mainittua lähimmäispal- velua. Paremminkin hän kokee toimivansa mahdollistajana ja esikerhon pitäjä. Nimike lähtee siitä, että Tuula on saapunut hyvissä ajoin ker- hotiloihin valmistelemaan iltaa, avannut ovet, siivoillut ja keitel- lyt kahvit. Samalla kerholaiset ovat päässeet tiloihin juttelemaan, seurustelemaan ja kuulumisia vaihtamaan. Ajoksen eläkeläiskerho ko- koontuu kaupungin entisessä nuo- risotalossa, joka muutoinkin on ajoslaisten keskinäisen toiminnan sydän. Samoissa tiloissa tapaavat niin kansalaisopiston hyvän mie- len kerholaiset, jumppaajat kuin ukkokerholaisetkin. Asukkaiden keskinäinen aktiivisuus onkin tär- kein harrastustoiminnan voima. Vuosikymmenten aikana 1960-luvun vireä Ajos on hii- punut nukkumalähiöksi. Kaksi kauppaa, kioskit ja linja-autolii- kennekin ovat tänään vain muis- toja, kuten vapaa kulku Veitsiluo- don tehdasalueen läpi Hepolaan. Kaikki tämä on Tuulan mukaan

- Hyvältähän muistaminen tuntuu, vaikka eihän vapaaehtoistyötä ole tehty merkin takia, vaan omasta tahdosta, totesi Tuula Rissanen . Kemin kirkkovaltuusto palkitsi hänet pronssisella ansiomerkillä 10-vuotisesta lähimmäispalvelusta. Pronssisen ansiomerkin sai myös kirkkoherra Tuomas Tölli. Hopeisen kunniamerkin taas sai haudankaivaja Aimo Perttula 20 vuoden palveluksesta. Seurakunnan lahjoilla muistet- tiin toimistosihteeri Marja Kraa- taria , jolle palvelusvuosia on ker- tynyt 35, kanttori Minna Laitilaa 25:n ja emäntä Kaisa Kuljua 15 vuoden palveluksesta. Mahdollistaja Tuula Rissasta voi kutsua aidoksi ajoslaiseksi, sillä hän on asunut Ajoksessa 1950-luvun puolivälistä lähtien. Seurakuntaan hän on kiintynyt jo lapsuudestaan kodin ilmapiirin ja pyhäkoulun kautta. Läheiset su- kulaiset tutustuttivat hänet lapsena kirkkoon. Sidosta seurakuntaan on myös vahvistanut perhetuttuihin kuuluva pastori Lilli Alapiessa , joka toimi alkuaikoinaan Veitsi- luodon piiripappina.

vaikuttanut myös eläkeläisker- hoon, jossa osanottajia on enää kymmenisen. Seurakunta pyrkii aktivoimaan Tuula Rissanen kokee, että seura- kunta on osaltaan yrittänyt aktivoida ihmisiä mitä moninaisimpiin toimin- toihin, mutta silti intoa ja tekijöitä on vähän. Omana havaintonaan hän on huomannut, että postilaatikkoihin suoraan jaetut kutsut ovat saaneet lehtimainontaa paremmin osallistu- jia liikkeelle. Hän aprikoikin olisiko ajoslaisten parempi kuulua Sauvosaaren kerho- piiriin kuin toimia itsenäisenä. Var- sinkin, kun yhteistä kyytiä tarvitse- vat sopivat jo pariin henkilöautoon. Veitsiluodon kerhokin on liikenteel- lisesti vaikean matkan päässä. Kaikesta taantuvasta kehitykses- tä huolimatta Tuula Rissanen uskoo Ajoksen asutuksen jatkuvuuteen. Hän arvioi, että alueelle on jo aset- tunut niin paljon lapsiperheitä, että seurakunnan kannattaisi tutkia olisi- ko perhe- tai päiväkerhotoiminnalle mahdollisuuksia. Eläkeläiskerhon osalta hän itse ai- koo osallistua toimintaan niin kauan kuin muisti pelaa. (PV)

6.6.2018 Vaalilautakuntien puolesta puheenjohtajat:

Arvi Uusitalo Kemin seurakunta

Leena Varonen Keminmaan seurakunta

Helvi Hamari Simon seurakunta

Pirjo Jurva Pirta Melaluoto Tervolan seurakunta Ylitornion seurakunta

L

yhyesti

PIIPANVAALISSA KOLME EHDOKASTA n  Tuomiokapituli on tarkistanut Oulun hiippakunnan piispan- vaaliin ilmoitettujen ehdokkaiden perustamisasiakirjat ja nume- roinut ehdokkaat seuraavasti: 2 Jukka Keskitalo, 3 Jukka Hautala ja 4 Niilo Pesonen. Vaalin 1. kierros on 15.8. Piispa Samuel Salmi toimittaa 10.6. pappisvihkimyksen Ou- lun tuomiokirkossa.  Vihittävänä on mm. teologian maisteri Oscar Toivanen, joka on määrätty Tornion seurakuntapastoriksi ajalle 10.6. – 31.12.2018 Tuomiokapituli on jatkanut Olavi Rissasen viranhoitomäärä- ystä Keminmaan seurakuntapastoriksi 31.7.2019 saakka. Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastori Anu Mori- kawa on irtisanoutunut 1.9. TERVOLA SAI 40 000 EUROA AVUSTUSTA n Kirkkohallituksen täysistunto on myöntänyt seurakuntien tilapäiseen apuun tarkoitettuja harkinnanvaraisia avustuksia yh- teensä 16 seurakunnalle. Joukossa on myös Tervola, joka sai 40 000 euroa. Lapin seurakunnista Enontekiö sai 11 000, Posio 90 000, Salla 50 000 ja Pelkosenniemi 70 000. Suurimman avustuksen sai Pudasjärvi, 120 000 euroa.

Kemin kirkkovaltuusto palkitsi kokouksessaan seurakunnan pitkäaikaisia työntekijöitä ja vapaaeh- toisia. Kirkkoherra Tuomas Tölli ja vapaaehtoistoimija Tuula Rissanen saivat pronssisen ansiomer- kin 10 vuoden seurakuntatoiminnan johdosta. Emäntä Kaisa Kuljulla on takanaan 15 ja kanttori Minna Laitilalla 25 palveluvuotta.

Vaalipaneeli Rovaniemellä 15.6.

n Oulun piispanvaalissa äänioi- keutettuja on kaikkiaan runsaat 1130, joista puolet maallikoita ja puolet pappeja. Vaalipaneeleita järjestetään mm. Oulussa ja Rovaniemellä: seuraavan aikataulun mukaisesti: To 14.6. klo 18 Oulun keskus- tan seurakuntatalo, Isokatu 17, ehdokkaita keskusteluttamassa

toimittaja Riitta Hirvonen Rau- han Tervehdys-lehdestä ja hiippa- kuntadekaani Kari Ruotsalainen. Pe 15.6. klo 18 Rovaniemen seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, ehdokkaita keskusteluttamas- sa toimittaja Tiia Haapakangas Lapin Kansasta ja Kari Ruotsa- lainen. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Vaalipaneelit välitetään suora- na internetissä Piispantalon ka- navalta osoitteessa: http://www. oulunhiippakunta.evl.fi/piispan- talon-kanava/ Tallenteet tulevat katseltavaksi muutaman päivän viiveellä osoit- teeseen: http://www.oulunhiippa- kunta.evl.fi/tallenteet/

Jukka Keskitalo

Jukka Hautala

Niilo Pesonen

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-magazine" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Magazines">FlippingBook</A> - Online magazine maker