Biennials - Frühjahrsblüher - Tweejarigen | 2022-2023

Pr imu l a acau l i s

Paradiso Early Mix EN Paradiso Early has attractive round shaped leaves and needs little to no cold treatment to induce flowering. It is perfect for early season flowering (December/January). DE Sie hat rund geformte Blätter und benötigt wenig bis keine Kältebehandlung, um die Blüte zu induzieren. Sie ist perfekt für die frühe Blütezeit von Dezember - Januar. NL Paradiso Early heeft rond gevormde bladeren. Weinig tot geen koudebehandeling nodig om in bloei te komen. Perfect voor bloei vroeg in het seizoen (december/januari).

10-12 cm

2

3

Early East Mix

Early East Mix

Early Mix

Pr imu l a acau l i s

Gessi Mix

EN Gessi has attractive colours and big flowers. It is suitable for dry conditions and low nitrogen cultivation. It can be forced at the end of the production cycle. DE Gessi hat attraktive Farben und große Blüten. Sie ist für den trockenen und stickstoffarmen Anbau geeignet und kann gut gesteuert werden. NL Gessi heeft aantrekkelijke kleuren en grote bloemen. Het is geschikt voor droge en lage zuurstof teelt en kan geforceerd worden aan het einde van de productie.

9-12 cm

1

3

Gessi Uni Mix

60

Primula acaulis

Made with FlippingBook Learn more on our blog