Telefonnøgle Næstved 1924

jtk s

.................................................................................................................................................

NÆSTVED O OMEGNS TELEFON-NØGLE Hi

LDOIVET OO REDIGERET af 8YDSJ4LLL. ANNONCE BURE AO

UOSCNOI8 HVERT , VR I JANUAR

EFTERTRYK FORBUDT.

m

TJÆREFABRIKEN (( KONTOR: ■■ ■■■" [■» ■ jtRNBANEOADF. 7 TELEF. 745

LUXOLJ FABRIK: VORDINCJBOROVFJ (SABRAS’ TØMMERPLADS I

IRffT f) é %

pw MC:m

’ r........ ..................^

ABSALON

DANSK FORSIKRING.

Hovedagentur for Niratved og Omegn; — - BANKASSISTF.N I A A O B UHiM , ___________________________ ______________ J

LUKKEDE BILER PETER JENSEN

Farinugave)

4 '

utomobilværksted

é>Ste 53 r

C Ancher Hansens

----- am.-.~- —- g..

R • Ttf * 8 « bm

Fremstilling af all« Raatrvadal« SpBviBl Maskin« for Cyllnd«rud Rliorvng

fintet* Arbojd«

Omhyggelig Bihandling.

N/KRTVIO AVI«- «OOTRVKK*R» —------------------ t«9A ■ ■ ■ ---------

« IV

". * •t"

• '

*, l

NÆSTVED OG OMEGNS TELEFONNØGLE 1924

■ tiM IWMÆS AJ700t‘MMJ i H ■: - fyC W^u:'*: I

-' . «\ . .V*

• •••••••«■'

• •••«•••

• •• «•••«•••••••••••••

• ••••• I

.Hu

M rSO

*.v. i **W#> T.'ljiMj, ‘\. i ff, tiL^v -

•. «Mj| « m < . v ** i V iw *V.**•">

T\-’

ulm**■??*$

INDHOLD

I. Stedbetegnelse, II, NavneregUtcr for Naitved. III. Nuvnercjtiitcr for Oplandet. IV. Fagre glstcr. V. Numerreglater for Nc»tvcd.

WrJ

» ,4Ul-‘

■ i

< I. j , i®. ^ • ,■»>'1«. '

e#. af tørttrvMe*

Bogen udsendes eller udleveres gratis til alle Telefonabonnenter under Næstved og de i Bogen optagne Oplandsccntraler.

jAdESn RU-,

•v

»Ih VUfr ■ H*. w.

Udgivet og forlagt af: SydnjirIland« Annoncebureau, Nvstved,

ok tnwtøa«*#, 'ØU-xet**

j ,»i'vY»6j i - , i 'giwwil« '..ORANGE * CO. %

AAGE W. MADSEN. CCLONIAL - BRÆNDSEL - KORN - FODERSTOFFER. 416 TBLBFON 416

4’71

* ,f» “ ' **

Stedbetegnelse. (Benyttes, naar man kender Navnet paa det Sted. en Abonnent bor, men ikke v« d, under hvilken Central, man skal suge ham) Branddev .................. Næstelsn Abbednæs ................. Næstved dl. Nyland i Brorup . . ............... Menstrup Abbednæshoved ... Nyland Bogeso .. ................. Næstelsn ell. Hver* drup Hendslev.................... Fugiebjerg ell. Ting- Dysted . . . ................. Tosværd ell. F.vrr* jelllnge drup Bistrup......................... Næstved ell. Breg- F.no.......... ................. Karrebæksminde ntbjerg Faarup. . . ................. 1 .ou Blangslev.................... Lou Fensmark. ................. Næstved ell. Fens- Bonderup.................... Næstclso mark Borup ......................... Nyland Fladsaa . Næstved Basnæs...................... Nyland

Koopmanns Margarine er bedst! «»*■••• | i.*?; A ^ bhh HHHHI b c Tyvcri-FOi’Silriig. Kontors RejMrupavej 3. || Ansvars-Firsibill. ft Totefon 362.

1 - Kl. automobiler UDLEJES! *-«-7 Perloner*

Varmttndlæg I Vognene.

TELEFON 889

D. PA'JLSEN -----

Fifnstofte................... Fodby

Fuglebjerg Nærved ell. Bregne- bjerg Hyllinge ell. Fugle- bjerg Næstved ell. N/land Herluf nagle Næstved Næstved ell. Bregne- bjerg Toxværd Fuglcbferg ell. Hald- ager l'trglebjcrgell. Ifald- ager Hyllinge Herlufmagle Herlufmagle eller Fensmark Næstved ell. Fens- mark Olstrup Næstvid ell Holsted Fensmark (iunderalev Skelby Toxværd ell. Olstrup Holsted Fensmark Karrebæksminde Karrebæksminde ell. Menstrup Ounderslev Rislev Fiiglehjorg Næstved ell. Rislev Næstved Næstelso Næstved Kyse Vesterborg Menstrup Lou ell. Næstved I.OU ell. Vesterborg

Ny Holsted............... Nr. Tvedc.................. Pederstrup.................. Ravnsbjerg.................. Ravnsti jp ,. ,.......... Rejnstrup.. ...... Rettestrup..................

Næstved 'Toxvffid I æu

Hørslev .....................

Toxværd Toxværd viumlr , t »I cv Nyland til. Vesier- borg Kostræde ell. Vester- bo^g Fuglebjetg Næstels« Kyse Næstved Næstved ell. Nyland Næstved ell. Kåre- hæksminde Fuglebjerg eller Ounderslev Menstrup Herlufmagle Næstved Lou Næstved ell. Nyland Kyse Nyland Toxværd Menstrup eller Ssndved Herlutmagle Herlufmagle eller Skjelby Skjelby Kyse Nyland Lou ell. Vesterborg Kl rrebæksmlnde Næstved ell. Holsted til. Rislev ell. Fens­ mark Næstved Kyst Nritvtd eU. Holsted dl Fensmark

(iatinø Baroni......... Gelsted..................... Grimstrup................ Guderup ................... Gødstrup................... HaUlagerlillc...........

(Telefoncentralen uaoen: Fra f» Morgen til 12 Nat. Opringning mi Item I‘2 Nat og 6 Morgen 50 Øre). NAVNE REGISTER.

Ring, Hammer .,..

R.^gcskov.................... Rn.mebæk.................. Salto............................ Sand&trædc............... Slppervp.................... Skraverup..................

Ndtsh'td Kommune: Borgmeateiknntor Kommunekontor Hoi«'»rgel»eskor.tor Alderdomshjem Arbejdsanvisningskontor Brandstation Centralbibliotek Elektricitetsværk Forsørgelscsanrtalt Gasværk Havnevæsen Havneforiraud Kloakpumpestation Ligningskommissionen

1.LK Haler rarer

Hsaalhnl

Haldsgctniagle ....

1W7| 092 mi HOfi 886 041 402 m tts 4.M 1011

ilberlsn Tan*t- og Farvi handel Torvestræde 10

•C tapeler Telehm 808

Mavnskov.................. Hefluflllle ................ HJulebæk...................

Sneslev ......................

ii53 Aagaard H., Murerm, Farimagavej tør 337 AaQmrg Margarinetabrlks I »plag.Jernbanc- gade 2 385 Aarls Chr, Temrerm., I'arlmagsv. 7 900 Aarøe J. \\ L.exam l ærer t Plastik og Dans, Villa Gurre, Prdec Bodilsvel 482 Abbednæs Brugsforening

Hnlmegaards Glasvk.

Spjellemp.................. Spragelse........ Stenbækatwi n .......... Stenskoven Hk........... Stenstrup........ Stubberup.................. Svenstrup ...... . Sørup............................ Tornemark.................

Holm-Olstrup......... Holtiwd..................... Hoime Sip| nip.... »^ibler...................... K*g .i:*.p ................. Kalby.......................... Kalbyris..................... Kalkertip................... Karrebæk.................. Karrebækstorp......... Kastrup..................... KJøbemp................... Krutnmerup.............. Ladby................... Lille Næstved......... Ll':e Ivede.............. Lll'evung Ht............. Lund.......................... Marbjerg Ha............. Marvede Sogn......... Mogenstrup.............. Myrup ......................

»78 NB «7»t 158 880 211

Politi (se nedenfor I Abonnentrækkefnlgen) Skolevæsen. (Skoleinspektor Bæksted) re 216 Adelgaard L. F., Oæstg., Vlohuscade 547 AlholdthlemmcU Pensionat (K Nielsen), Vinhusgade 2 1020 Agerskov V., Ihv. Læderhandler, Vin nusgade = Fest- og Brudegaver! — Wolrner Jørgensen, Guldsmed & Gravør, Telf. 1006. .Fikshus", Axeltorvet, Næstved. Telt. 1006 Stads- 0 (_ Vindvær verlærc’r Seeg aard g »tavnelngenlw lc

Torpe............................ Tradøse ..........

Ulstrup ....................... Valiensved.................. Vejtø............................ Veater-Kgesborg ... Vesterhave.................. Vredsløse............... ..

Reparationer og bestilt Arbejde udføres paa eget Værksted.

Vdernæs............... .. .. Øllrrup....................... øverup .................... ..

Brugte Barnevogne k»bey og *ætB.»

H P# Holm, iuddeTg.* tn * mm !

8

Spis Koopmanns Krydderfedt!

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker!

Lukket Luksusautomobil ø udlejes Dag og Nat. V. J. Mørkeberg, (R Raamustana Efttl),

P • r I tn a g • vej 17, N * • t e e d.

Telefon 766.

Telefon <

\\

IL

628 Andersen Jo! in, Odr., Sofiesgave, Ll.-N*stved 321 — Rasm., Gdr., Vredsløse 787 — I. M , Handelsgartner, Villa .Bøgely' Ny Holsted 368 - lens, Kbmd., Hjultorvet 688 Lars, Kbmd , Skraverup 508 — Th. Købmand, Set. Mor- lensgade I 804 * Chr.,Malerm.. Købm.gergade 1 ?6 — Peter, Manufaktur'orrrtn?ng il. Larsens Eftf.), Rlngstedgade S 785 —- August. Masklnforhandler, Rlngstedg 972 — Aug., Maskinhandler. Rlngstedgade 690 -* Vald , Masklnhdl., Clallemarksve) 5 9**1 — Peter, Propr., Aaderup 74 — Fr.t Rcstaur. (Odd-Fellow Bygningen), Jernbanegade 3 413 — H. A Søn, Savskæreri. Vordlngborgv. 726 — L. P, Skomager, Grønnegide 12 336 — Th,, Smedemester, Grlmstrup 155 -- A. C., Sognefoged, Villa .Soltyem', RlngstedveJ

440 Agerskovs V. Rftf. (F. Knudsen) ! »der* hdl. og Træskofatutk, Vinhusgade 10 7 Ahrem/cn O., R-præs |K T A. S.) Uhrmagcr og Guldsmed, Rlngstedg. 579 - Thora 820 Akasla (II. Hansen), Herlufsv*nge 202 Aihertscn Hannibal, lapel- og Farve handel. Torvestræde iO 902 Alhiechtsen C., Handelsgartner, Kahlrrs- ve| 43 262 AlbrcvktscnS Iftf. Th. Sindborg), Detnl- handler, Rlngstedgades Forlængelse K88 Aldnd >msh|emmet, LI.-Næstved HH* .Alfa*, MargaHnelahrlk (Oplag: .lafgen Kristensen) 459 Ancher Hansen C., Mekaniker, Rlngstcd- gade II 914 — Privat. Nygade 7 1028 Andersen Joh*., Adjunkt, Herlufsholm 942 A. I\, Amtsluldm., Brandtsgade IS 706 - O. F., Arkitekt, Forst. v. N*> ved tekn Skole, Rlngstedgade 4 Off**r, Automobil- og Motorværksted,

96 Axelhus Hotel A S (A. F. Larsen), Axel- torv 119 — — Gæstgiveri 536 — Smørforrctrlng, Torvestræde 15

300 Andersen Vllh., Vognmand 156 — A„ V*rt*hush., Skomagerrækkcn 467 Andcrsen-L'nd S., Trlkotagehandler, Tor­ vestræde 1018 Andreasen N. P , pens Lærer, Rlngsted­ gade 25 930 — A. C. Møllebygger, Klldemarksv. 22 1032 - Chr., Trlkotagehdl., Jernbanegade 16 652 And'easscn Emilie, Enkefrue, Slagelse vel 495 — H.C.Forp , Villa „Dal-Ly',Li.-Næstved 622 Andresen Christian, Isenkram- og Køk­ kenudstyrsforretning, Rlngstedg. 10 473 — M., Modemagasin, Rlngstedgade *220 — Stefana, Frk., Tandlæge, 9--4, VIII« .Panely4, Farimagsve) 634 Arbejdernes Fællesbageri 880 Arbeldsmændenes Faglorenlngskonior 9— 12 *lp Amtmandsgade 9 876 Arentoft O. P., yens, Oversergent, Aa- gade 14 B76 Arenholt* P., Fotograf, Ramsherredg. 8 728 Asmussen Hans, Købmand. Bolig: Øster­ gade 11 598 — H. (Kontantforretningen) 674 Auto-Droskeforretnlngen (P. Jensen), Farlmagsvcl 21 HHX5 Autogaragen (R. Petersen), Præstøvcl 1 889 AutomobUkompagntet (D. Poulsen), Kind­ hestegade '26

.DSTK

Hannibal

Albert**« Tapet- og Farve handel Torvestræde 10 - »

hurtigtørrende illng I Daaser fe lelort *JOt

819 Bagernes Anvisnlngskonlor 1—3 (V. A Petersen), Vorainaborffvri 24 613 Bakke Viggo. Bogholder. Vordlngborgv Hr* 868 Bakke G R. I, Traflkasststent, Fredens­ ve) 14 1058 Balt’ci (Oversergent Jepsen), Jernbane­ gade 11 44 Bang* F.ttf. (N. P. Christensen), Bogir, Riddergade 242 S. A., Drejerm. og Paraplyforrctnlng 149 Barfocd H, Landinsp . Sandstræde 817 Batalllon *2

2981 Hf,91 875 971 394 295 948

Garager, Rlngstedgade 17 ,'lsbfuger, Kl J. I*.. Avls r ildemarksvej 54 A. Bagermester, Grønve| 2. C, Brøndborer, Rlngstedgade* Flg. Kr., Cigarhandler, Østergade IH P. V., Detailhandler, Merkur, v*v- dtngborgvc) 378 — Knud Hee, Sognepræst 1.1.-Næstved 260 — F.vald, Tapet- og Farvebandel, Rlng­ stedgade 3 715 — Thv. (Tlærefabrtken .Luxol ) Jern banegade 7 I. P., Tømrermester, Orimstrup A., Vaskeri (Styrli'), Sri. Morlens­ gade 11 Chr. Henriksens Eftfl.s Kødudsalg Rlngstedgade, Næstved, anbefales. Telf. 141. Største og ældste Forretning, fører kun 1. Kl.s Varer i Prøv vort Paalæg I Benyt vort Udsalg i Torvestræde I Telf. 1041. 691 — Fred., Gaardejer, Stensirup

Kiosken,

H. P. Larsen,

Rlngatødgadøe Forl^ngøløø. Nmatvød Alle Dag- og Upebladel Dø købønhavnakø SøtdøQsavliør bringes aftør Baatillingl Stort Udvalg 1 Cigarer • g Tobakk erl

Malcrmeøter,

Handstræde • • Næstrsd.

Alt Malerarbejde udføresi

Talf. 7S4,

Talf. 7»4.

Telt!. 7.14. -------------- M—■

RIDtifUtOAft« • • ø • Ttlsfen 441,

NYE DIVANER

Sadelmagermester H. P. HOLM

40 Kroner.

Prøv Koopmanns ekstrafine Paalæg!

Køb Koopmanns Pølser og Fedevarer!

____________________________________ - ■1

i

Min ny lukkede Bil anbefales! sn«ivel til I mkc »om til korte Ture, baade Dag; o* Nat,

p/sronson D E F G

til billigste Pristrl Laur. Hansen, Niels JueltveJ 4, Næstved.

Telf. b$9.

Herreekvipering - Herrelingeri • Herreskræderi . -> Telf. 389.

fTorve&trædG ruef. ™ cT/a&sftSed

Telefon 1064.

Telefon 1004.

■L.

309 Bjerre Slliam, aut. Install., Rlddcrgade 103 Bjømtoft A. M., Skræderforretnlng, Orønr.egade 29 70 Hlaa Hutlk Den (Chr. Ib Vateur), Østc/g. 490 — Kors Afholdshjem fBrst. C*sttstoffer Christiansen). Chønnegadv 827 Bladcentralen. Ramsberredgade 27 369 Hodllsen, Domberno Arsky A Søndag*t, Entreprenører, Sands ræde 206 Holm II, Gæstulver 527 Bondestands Sparekasse. Den sjæll. 10 !2 4-5 512 — — Hestyer: Landstingsmand Jul. Frandsen 821 Borch Ulrik Sophus, Præst, Ringsted gade 11 558 Borrr H O., Kommunclierer, .Ejlerhus*. Flxv«) 10H0 Hoye O. A Co., Filial (Ingeniør F. Horn), Nyve) 1 966 Braae Aage, l.ægc, li—1, Jcmoaneg I 175 — H. F., Papir-, Tapet-, Galanterihamlel, tegelø| 154 Brandassuianceforcr.lngrn af 1848 (fo* ror­ lig Ejendom I Sjællands Stifts Køb­ stæder) 9 -12 2 5

66 Brandt Fr., Kolonialafdeling, Østergade 372 —'s Th Eftf. (H. Bergstrøm Jensen), Mølle- byggerl og Møilestensfubria, Sand­ siræde* 383 — A Nielsen, Møllestcnsfabrlk og Ma­ skinværksted, Præstøve) 43 967 Brasch E., Overmekaniker (K. T. A. S.), Villa „Bbkhø|*, Vordlngborgvej 4'IH Brasen Karen, Oldfrue, Herlufsholm 448 Brautsch L. Chr., Malermester, Vordlng­ borgve) 9 190 Biisto!, Hcrreekvlperlngsforretnlnc (H. Dalby Larsen). Klngstedgade 12 705 Rroeglrd Frederik Drost, Vogn- og Gaard- mand, Præstøvej 51 249 Brugsforeningen Nirstved Mark 334 Bruun Vald., flerreekvlperingshdl., Jern­ banegade 144 Bundsen Sophus, Konditor og Bager, Jernbanegade 752 Busk !., Lyklehandlcr, Østergade 676 Buksted J . Skoleinspektør 794 Bølck O., Oberstløjtnant, Garnlsons'.pm- mandanf, Farimagsvtj 28 116 Børner A . Bog- og i aplrbandler 494------- Musikhallen, Axeilorv 680 Hørrild IL, Lærerinde, Villa .Dragshøj*, Præstøvej l!0 Børs-Kaféen lOæstnlver H. F. Petersen), (Blludiejnlng), Rfngstedgadc.

Bech H, Sklndhandlcr Heldring L.. Arkitekt, Brand- og Byg- nlng,.ln,';)rklnr, Oster feldtsvcj 4 Heltevue, Hotel (P Pedersen), Jernbane­ gade 15 Hend*sen B. V., Inspektor (Forsikrings selskabet .Dannebrog*), Jcrnbaneg. 7 Hcn'/rn O. V., Mekaniker, Ndr. larl- magsvel IH Herg Albert I. C. t Co., statsaut. E'ek- tro Install, Jernbanegade 5 Bergen, Frk., Kornbakken Dering Vllus, Bogh., 1.1.-Næstved derllng*kc Tidendes Annoncekontor Hert* Isen P. V., Osteforretning en gros, Ndr. Farlmagyvrj IH Bertil Vald., Ouldsmed og Oravør, Hjul­ torvet — Hollg Hlerlng Sorcnscn II., Tandlæge, Axel- torv I Hirkstcd Olsen Hans, Købmand, Hrogade • - Hollg .Rosenhøj* Prokurist Allr. Ilessc. Hollg; Ring* stedgades forlængelse Hlsgaard C’lir., Amomobllhandler, Ny I lolftcd Hid«trup Hrugslorcnlng

303 500

IRENE 4flydende Honcvox til Gulve • Telefon JN

Haaalkal

AlbcrtsM Tapet- og Farve­ handel Tor estræde U> •

333 Carlsen A. P., Cyklehjndler, Ringsted- g

ion

425 Branddirektøren (M N. Hansen) 283 Brand I Victor Hårde Isgartne 71. * I r., Købmcnd, Østergade JU>

«=CZt BLADKIOSKEN TLF. 1034 - JERNBANEGADE 15 - TLF. 1034 VED EJNAR LARSEN. CIGARER - CIGARETTER - TOBAKKER. ALLE DAG- OG UGEBLADE. PIBER. - STOKKE. ALLE RESERVEDELE TIL PiBER. DAG- OG UGEBLADE BRINGES OVERALT I BYENI' SØGRÆSMøBLER -O Største Lager i Næstved. »i 3^ 0

Stort Udvalg i: Ligkister, Ligtøj og Kranse. Snedkerm. P. Christoffersen, Telofcn 814. • Crennegade 37. Telefon 814

RIDDBROADB • • • • • • • TeMf*«i 141

Sadelmagermester H. P. HOLM 7

UW

Koopmanns Pølser cr statskontrollerede!

Til Koopmanns r Pølser anvendes kun I. Kl.s Kød!

aa Lukkede Biler udlejes

Automobiler!

Overland. Specialitet i

Aut. Porhandicr at

Store Lastvogne.

■hr. IM. Ditlevsen. Telefon 446.

Jernbanehoteilet

•»

i aa

286 Dcmuth E. L., Boghandel 749 — — Paplrafd. en gros

77w Chststiansen H., Slagter, Handelsmand, Aadcrup Villakvarter 5‘22 — BrcL, snedkerm., Set. Mortensgade 5 991 — R., Træhandler, Vlnhtssgade 6 177 — O., Vognmand, Aadcrup 107 Christoffersen Carl, Flskchdl., Rams- herredgade 742 - Lart, Gaardejer, Ladby 328 - A, Gæstgiver, Østergade 087 — J. A., Skomag»rm., vordlngborgv. 1 814 — P., Snedkcrmesier, Grønnegadc 37 (Hl Clausen & Nøglcbæk, Grosi., Axeltorv II 925 — Christine, Pensionat, Sl«gklldcve| 6 713 — Johan IL, Sagfører, Ramsherredg 7 178 - Marie, Frk., Sygeplejerske (bedst 11 —2), Vnbusgade 7 49 - Julis, Trikotagehandler (M. Madsens EftfJ, Hiultorvet 56/ - klngstedgades Forlængelse 4 487 Collet P., Knkckmhrlnde, Rønnebæksholm 59 Cortz Arthur, Bageri, Konditori og Kafé 10 Crome A Goldscnmldt, Manufakturlorret- nlng, Axeltorv 7 (Omstilling til Pri­ vatbolig)

679 Christensen Chr. P., Gaardejer, AaJerup 585 P !., Gdr., I.indeb)crggaard. Aad. rup 189 - flir., Herreekviperingshandler, Torve* »trade 578 — Chr. P., Kelner, Ringstedgadc 1 21R - R., Kobbersmed, aut. Vand- og Gas­ mester, Vinhusgadc 14 4tl5 M. C., Overdyrlæge 651 Jens, Murcnn., Hranotsgade 26 4.13 — K.. Mitrertn., Nlcls-Juelsvej 2 15 1 — A , Propr, Sognefoged, NygaarU WW - Chi , Sogn-foged. 1.1.-Næstved w»7 C. S., Støbemester, Ringstcdgades Kori.ragelse 19 323 — Peter I4., Tømrermester, Rlngstedga- des Forlængelse PH Christiansen C! r., Amtsskolefondskasse- rer, Ll.-Næstud 2T»I — II. O., Blikkenslager, aul Oas* og Vandmester, Klndliestegade 4 524 F.dv., Bogholder, Rlngstcdg. Fort. ‘24 361 — ■ l„, Faktor, Byraadsmedipm, Vordlng- borgvej 24 862 — S, Gaardejer, Holsted blH S., Klelnsmed, aut. Gas- og Vand­ mester, Hrogade I 999 ._ C A. M., Læge, Ringstedgadc 1 1022 — Jul., Marskandiser, Ranishcrredg. 18 444 — H, Murerm. (Larsen il Christiansen), Ny Østergade 11

ANSK

Hisslkiil

Albrrfata Tapet- og Farve­ handel Torvestræde 10 *

Omstilling til Trykkeri og Bogbinderi

Mop-Ollo

og Mopper Teicfon 902 881 — — Musiklager f»73------ Bolig: Villa .Thorshø)", Pnestø- vej 644 Dlderlchsen P. K., Dommer, Set Peders Kirkeplads 12 811 Dlnescn C , Heste- og Kreaturhandler, Fartmagsvej 61 204 — P. Nørgaard. Restauratør (Garvergaar- den), Ringstedgade 18 U4) Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn (daglig 10-1 og 3 5) 1055 Dltlevsen A , Automohllhandlcr, Farimags ve) 6 282 — — Privat: Fårlir.ag*vc| 64 445 Dltlevsen Chr. M, AutomotUcentral. Kon­ tor og Bolig: Klndliestegade 861 ~ — HkspedlOon og Lager 102 Dl.'levscn og Huigaard, i lektr. InsUll., Vinbusgade 7 7«!*2 Dommeren I Næstved m. v. Kaadhnset v '5 Dragonregiments, Ide Afvikling 7(»Y Dybd-I *. Petersen, fliv. Kbnul., Jern­ banegade .'95*2 Dørtng Ih., Forretningsfører, Rejstrups- ve Cr E. L. DEMUTH NÆSTV.™ Papirhandel en gros 5 en detail. Storf moderne (Bogtrykkeri, (Bogbinderi (Protokolfabrik. Alle Slftgø Tr/køngøe levere« hurtigt og billigt L TELEFON 749—986 TELEFON 1 Sedelmagermester H. P. HOLM RIDDRBQADR • ■ • • » fslrta« 11 Dsar« H. H. Ringstedgadc iturforretulng, P.ingstcd- 421 Dall I. C.. Agen ______ gides rorlrtngelse 12 789 Dam Astrid, Frue, Rimsherredgade 25 946 Damborg Agnes, Frue, Jordemoder, Køb* mngergftac 11 946 —’s S Tn Frøhandel, Teatergade 839 Damg.ard Ejler (Nastvad Kafferisteri) uOi *- Bolig: Kindhestegade 16 314 Dåne Wllh, Olarm., Jernbanegade 5 148 Danbolt Han*., Krigsassessor, Brandlsg. 19 89b Danla, Hotei (Alfr. Svegtrd) 98 Danmark, Agentur f. Brandforsikring 555 Danske C'gar og Tobaksfabriker, De Akts. Set. Mortensgadr 8. Omstill. til For­ retningsfører H. Rymark 270 Dansk Engelsk Benzin & Petroleums Co. Akts. Tartkafdl. (Axel S. Larsen) 8&> Dansk l.ynaflcder-Etabllsacment (F. Ove­ sen), Kirkestræde 1 587 Davidsen Jens, Maskin- og mek. Værk­ sted, RlngstedgaJe 19 404 Dehn A P., Vognmend

1

A. LARSENS EFTF. T^VT-nY.: TELEFON 115. NÆSTVBD. TELEFON 145. Køkken-Ldstyr • • Eørstenbinder-Artiklcr og Trævarer. Stort Lager af Jagtgeværer og Ammunition.

Kolossalt Udsalg.

KURVESTOLE

0

L

' ^

HMtt

»iJH

Til Koopmanns Medisterpølse anvendes ikke Mel! NÆSTVED FISKEFORSYNING TELF 671. — — HJULTORVET 8 T£LF. 671. STORT LAGER AF LEVENDE FISK 1

I Koopmanns Margarine er bedsti £££ { J1»: efy-. (fundersens Snedderforretning, Kindhestegade 6 (Centralkasernen), Leverer dun 1. i His STlrbejde

I SALT- OG FERSKVANDS-BASSINER. « ALTID 1. KL. VARtR: ALTID BILLIGSTE PRISER.

. aa,;T7-----m

og f)ar de (fiffigste (Priser/

VARERNE BRINGES OVERALT I BYEN)

Telefon 8/6 /

Telefon 816!

74« Falch Edv. A San, Smedcio., Klndheate- gade 7 588 Faurkilde L. Detailhandel, Freden** ve| 1 717 Ferdhand L. P, Købmand, Klike* »luede 1 t»04 — Jetis., Lektor, Herlufsholm <>71 Fiske orsyningen (N. P. Jensen), Hjul­ torvet H 81H Flora, Blomster* og Frugthandel (L. P. Je isen), Akseltorvet 517 Fodby Andelsmejeri (Bestyrer Alfr Hansen) 411 — Jernbanestationen 48 Fodbygaard (Propr. H. R. Pille) 38N Ford Depot (Offer Andersen), Plngsttd HT*i» gade 17 184 Fortuna. Mineralvandsfabrik Bl4 Fossing A., Karetmager (Vngnudsalg), LI.-Næstved *»2« Frands«" V., Faktor, Fynsvel 8 7 :K> i Peter, Oaardejer, Oramsve) 513 — Jul., Landdln^tmand, U.-N»stved <420 — R , Slids* og Hsvnelngcnlør (U-*0. Jernbanegade 11 178 - V. E., Statspolltlbetjent. Pf»?U»vei i <443 Frederiksen Jens, Hestehandler og Odf, , Egely", Stenb.æksholm 813 — H., Ingeniørassistent ved Statsb , Ramshenredoede l«

045 Godthaab, Mejeri (Fru S. Jacobsen), Ramsherrcdgade 30 OI7 Gottlieb K., Fotograf. lUm.herrrdgade 81 278 Granaow li., Oaitner, Crnnve) 21 <52 Gravi-sen Jobs., Kbmd., Rlngstedgade <505 Gilmstrup Brugsforening «Ht — A. P., Ingeniør, Amtmdsgade 8 181 Grønholt R, Wrektør (Kiåhfers Keramik fabrik), Jernbanegade 1578 (irønholth E , Guldsmed (Ramsherredgades Guldsmedeforretning > 8B5 Gundeisen Chr., Snedkermester, Klnd- hesteøade « g 1075 Gyldemlalske Boghandel (8 •'»), Køb- 107« magergadt 10. Indg. fra Møntergade 174 Gørgens ffans, Mægler. Østergade iT 188 Gøtesche P., Lektor, Herlufsholm

1043 Fællesforeningen for Danmarks Brugs- age (Alb. foreninger (Kon ektion og Skotøjsl r), i i rv*' mi Hotel „Vlnhur.id* 775 Fællesforeningen* Margrrlrielsger Manien), Vrrdlngborgve) 38 115 Feniks Akts., Bryggeri (8—«j, Vordtng borgvej II 280 — - Dir. Vllh. Holm. Bolig: Vordlng borgvej 18

i EKSTRA

RSSalfcnl

UkfrlNei Tapet- og Farve­ handel Torvestræde to • Tapeter . Telefon *J02 IH« FdelsteLi. Olsen A Co. Ak»s. (Repræsen­ tant: Jørgen Kristensen), Østergade II Hil Lgebtrg Vald, Higer og Konditor, Tor vetiivée 4IH Klbo Cbr, Skræderm. Rlngsicdgi.de IT 283------- Rolig: Aagade 10 7Oi hlbnwd A. J„ I »rer, Ramsherrcdgade <1 I til Kimer Alpha, Bog , Papir- og Mustklian* del, Hjultorvet 88« Kmmertch 11., Stationsforstander. Bolig: Næstved Slalsbaneit .‘dl Engelsk Beklædnings-Magasin, lltrre ‘ ‘ * sforretnlng *Vald. B------' ide vgnnund, Rrandtsgade Jernbanega 2fli Eriksen I.. Vo ------ - ---------- — 3»M Kskiidscn Felix (PorccHæn og Udstyr) Hmlkil tlbrrlMi Tapet og Farve­ handel Torvestræde to • lERNIS faar D«. oflltgsf her - Telefon »Hf MO I ab(lksi||«.yncti 1‘2. Kreds (Fabriksinspek­ tør S. I. Simonsen), Jernbanegade 38 billige

Rnnnlbnl

T ARDINSTÆNGER V ‘8 • Rullegardiner • • Telefon 308

,1 lker.se« W Tapet- og Farve- W hand'.’l

»

Tocvestr.r.de 10

48« Gade N. R., Ogenlst, Herlufsholm «50 Gammelvængegaard (Gdr. C. Nlcolalsen) 784 OarnlsousKommandinten i Næstved 817------- Kontor 30* Oarvergaardens Restauration, Ringstedg. 18 *7 Oaunø Qodskontur 8—13 og 3-5 Omstlll. t. G lun s Hnvtdbygu. NB — Avlsgtard i ■< under NB — (icdsforvalterbl. f Nyland Central 2h8 Gesner Else, Frk., Broderito retning, Jern­ banegade 1 577 Gilstrup Poul, Tandlæge [8- 4), .Vin­ huset", Set. Peders Kirkeplads 104« _ Rolig

urtlgtørrende

iøaalfcal

Albert**« Tap« t- og Farve- handel Torv »stræde 10

Gulvfemls - Telefon JW

51 Hsagensen A. Rud., isenkr. (C. Satterups Eftf.i, " ___ . Akseltorvet 348 Haandværker-, Handels- og Landbrugs banken Akts., Jernbanegade 8 oixsmmiæmojomomBom Min nye Bil ------------------------- ataar III Udleje uden Chauffør. ----------------- ■--------- Aage Hansen, Telefon 715. Telefon 715. naramramra Sadelmagermester M. P. HOLM - . . . , . V..”.., «** n

748 Frelsens H*r, østergade 58 83 Friis A., Vogn: »and, Aagade E. L. DEMUTH * NÆSTVED « Tøløfon Bill-— 288 ! BOGHANDEL A MUSIKHANDEL

Stunt« l.agtt al: IMANOEW . . OKGLKW . . GKAMMOPHONBR PLADRR OO MUSIKALIER:.

10

m

SELETØJ =0= Lager af nye og brugte Seletøjer 10

Koopmanns Svinefedt I Blærer og Pakkeri Køreskole. Autogensvejsning.

Spis Koopmanns Krydderfedt!

=rr=

S \

— n/

Aage Hansen,

Næstved Automobil- & Motorværksted ■ i— ■■■ ■' ................ ' — ■■■ ■ .............i ■" " Telefon 609. Otto Moller. Prlvot«Telf. IT I«

Telefon 50t.

Torvestrødc hatte.

Telefon BOL

Lingeri.

Pelsværk.

Se Vinduerne!

Reparationer udførett

lUpnrøtloner udføret!

Olie. Gummi.

Vulkanisering.

- -----------------------------------------------------------

==== —:============» , ~

016 Hansen Carl, Snedker, Byn.xKmedleni. Lille Fredensvel 1 21 — Johannes, Snedkermester. Orønneg. 6 Ontat'P'ng til Bolig 284 — Chr., ’cg’Hoged og (Tdr.. Fodby »ur? — Chilstlne. Systue, Østergsde 16 7<>!i — Marie, So.bruds.. Jernbanegade 2 80 — Claudl E., Tapet og Farvehandel, Jem­ banegade 8.1*------- Bolig Jernbanegade 7 680 — Viggo, Tjnet, Kasserer I Syds|ætl. T|ene*forenfng. Ndr Farlmagsvel 4 428 - H I Tobakshdl, Hjultorvet »1 8:18 — C. Cur. F., Typograf, Aaderup Villa­ kvarter 7 ruil — H. S., tømrermester, Ny Østergade 6 2*»I — Alb., Uddeler, Vocdløgborgvetens Brugsforening »580 — Emil, Uddeler 1**8 — Harald, Vognmand, F.mllUve) 2 |(*i| __ Laur., Vognmand. Niels Juelsvej I *267 — Jens Peter, Vognmd., Ny Østergade 8 JVltt — P., Vognmand, Sønderdræssel 766 — Søren, Vulkaniseringsanstalt, Far’mags- vej 47 781 — Thor, Lllle-Næstved 14*2 — Nørrekjær J. A., Detailhandler. Ny­ ve) I Mil Fardager C, Tandlæge, Jernbanegade

tul Hansen Alfr, Mejeribestyrer 469 — C. Ancher, Mekaniker, Rlngsted- gade II 814 — — Pilvat: Nygade 7 850 —. W.. Mekaniker, Lllle-Næstvcd 1006 — Sldentus, Motor- og Maskinværksted, Præs tøvej 1 »il —■ P. A Co., Murerm., Bvraadsmedle.r*, Østergade H 581 — Hans, Musikdir., Farimagsvej Bl 817 — Laur. M., Osteforretntng en gros, Oottllebsvej 8 <5317 - K. K. Eggers, PobliaMifter* Villa ,Brinken*, Sandstræde (5*27 — Jørgen, Postassbtem, brandtsgade '28 rylO — Cum V., Potteinager, Byraadsmcdlem, Fiksvej 12 187 — Anders A Co.. Produkthandler 187 — H., Redaktionssekretær, .Juelsminde*, Sandst'æde 887 — V. B. F., Regimentssadelm., Tagensv. 7*28 — H., Repræsentant, EllebA'kshøj 4.H8 — V«ld., Sadelmager og Tspetserer, LI.* I Kæstvedgade lOfl — Carl, Skomagermester, Vinhusgade *2 l tålN —. p. C , Skomager, Jembanegade *29 871 — nr, Slagtermester. Siagklldeve| 14 880 — Otuf, SU" termester, Villa .Hvldtbo*, SandnFæne

Havnekvarterets Detail-, Ferievare- og Skibsprovianterings handel. ...---------- —....... . „■ IL ......................................... ■■ ■■ i . ............ . «a ** Jens A. Jensen, I H I Tele’on Bil. Brand«*gøde I« Telefon åJI« 7*ul Htase M, Modeforretning. Ramsherred- I Hansen or Andersen, Ejendomskontor, (ted«. Jn Jernb/inegaJr 7 4/w? Hage J. Ph, Overlæge (bedst I»>-1l» e). - Marte, Enkefru, Villa .Agerholm*, Jernbanegade 17 Fensmarksvel ftftS* Hagen Søstr I) og H., Brodertforretnlng 127 - F., Frue, Brotorv 7 (II. Sandal Jeppesen* EM), Axeltorv I «W — Mark, F,u. H|ultorvet 721 Hammer A E, Traadvævfabrik, Sand- *2*56 - Marie H. J., aut. Fæstekontor (kun stræde 8-4), Købmagerpade 1‘2 NB Handberg A Møller (se Muller A Handberg) ‘206 — Hant Peter, Odbs*., Orlmstiup *C Hansen fari, Agrnt. N. Juelsvej I B »5H» • Ander« Odr, Sogneraadsfmd , Overup 71«'* — Aage, Automobile!« tøb - D«n E|na» Odr., Fælles E|e Brdr . Automobilc|er, LI-Næstved i *!«M — r'fd , Odr, Skovgaarden ;*t,*t -- II., Autotranapnrt* og Flytteforretning, 816 — H. Odf.. Orejsuaird Kildemarksvej ti 8*22 - II. I., Odr., LIlleNæstved atHi* — Eiler, Avlsbruger og Vognmand, Kind- 847 — J. A., Odr., Ulle-Nmstved hestegade 21 »W4 Morten. Odf., Lille Næstved Bf:I — J. hr Stellfeld, Bankdirektør 814b- P., Odr., Stenstrup 122 A., Beslagsmed, Ny Østergade 8*5 — Rasm , »»dr, Vrldsløse Joh«., Beslagsmed, Klndhestegade 10 821* — Joh, Glarmester, Akseltowt 7*18 - J Karl, Billedskærer, lirønnegade I 6116 — Knud, Kaffehdl. (Næstved Kalle og 126 II N., Branddirektør, Lille-Næstved Thehardfl) :ai| Aage, Buntmager, Torvestræd# (Sf — I., Karetmager, Pr«e*tøvej - K P., Bybud, Brandtsgarfe 4 6M — A. H, Kolonial og Dellkatesseloaet- k ! m A„ Chauffør, Villa .Rosendal' i ning. Jernbanegade 4 rak« — Jacob, Clgarfabrtkant, Jernbanegade B 101b — s Lars Eftf., KommltMonær (L. Jensen), «im H. H, C igarhandler, Jernbanegade 18 Ny Østergade 11 101 1 — II. r*., Detaiihdl., Kkblersve) Ib 824 — Oeorg, Købmand :7 h — L., Detailhandler, Østergade 1*0 — Niel« A Co., Købmand Uttl - Jakob EjendomsFdL, N. Juelsvej 2*2 Omstlll til Chr. Lorentens Bolig

Danske Cioar- & Tobaksfabriker, De As. UMøMøMUUMøMMøæøøWøuaø •■■øe ^**M»*uBØø«ø*ØØWØU*08Møauuæ.da®aøØ Chr, Auyustinus, Horwitz & Kattøntid, E. Nobel. Cigarer, Cigarillos, Cigaretter, Tobakker og Skraa Hovedoplag: Set. Mortensgade Nr. 8, Næstved. Sadelmagermester H. P. HOLM - IB

RIDETØJ • SADLER • RIDE- OG KØREPISKl

Køb Koopmanns Pølser og Fedevarerl

Prøv Koopmanns øKstrafinø PaaløBg!

Lille Næstved Vognmandsforretning Anders Jersen. Al Transport rned 1 */* og ... Al Luksuskøl sei med 3 Tons Lastbiler og Telefon 170 Landauer, Char-i b«nc, Hestekøretøjer besørges. —__________________ Skovbiler (paa Luftringc). Kreatur« og Svinetransport besørges.

Al Kørsel med Lastbiler besørges . . Lukkel Flyttcomnibu* og Påihængsvogn ttl større or mindre Flytn-.nget. Brdr. Nielsen. Fannu«K.v*i. Telefon 797.

91 Industribygningen (C. Th. Christiansen) 200 Industri- og Sparebanken tor Næstved og Omegn (10—12 L 6), Hjultorvet ‘W1 Ingemann N., Oaardforp., .(iedebjerg- gaard*, l ille Næstved HIO Ingerslev Ove, Læge (II I), Hjultorvet 116 Iris (Q. Larsen). Blomster- og Grønt- forretnlng 909 Isholt C. P., Sækkerep, Ndr Farlmags* ve) 9 789 iversen Peter, Sk. magerm. og Bandagtit, Ny Østerg^ot 18

289 Hulbfrk O. Chr. (Næstved ny Kontant­ forretning) 108 Munnlcke F. W., Statspolltll>et)ent 989 Husmandsforeningernes Produktudsalg, Jernbanegade 891 Hustøinrerforcningen for Næstved og Omegn, Nylandsve), LIHe-Næstved 128 Huut Vald., Knbmand (Korn- og Foder- inh) stofforrclnlng; itf i 298------- Bolig: Købmagei,, 924 Hylander f. C., Redaktionssekretær, Jernbanegade 18 896 Hugsbolt J. J., Entreprenør, Grlmstrup 499 Højskolehjemmet (Astrid Coff), Rams- herredgade IH 79 Høyer V., Skotøjsforretning, Indkvar- teringsblllettør, Rlngsteagade 7

7i» Hertz H, fhv. Forpagter, .TrollehoF r, 7 - L. Th.. fhv. Vejassistent, Aaderup 1 12 Hease Alir., Prokurist. Bolig: Ringsted gades Forlængelse *117 Hesselbcrg P. M, Detallhdl., Qrnnneg 17 m Hlnchelt J , fhv. Odr., Kindhestegade Ild Hlndings F.ftl. (A. Borner), Bog og Pa- nlrhandel 194------- Musikhallen, Akseltorve* ■c i m Hjorih Christensen & Co. (Farveri og kemisk Tøjrensningsanstalt), Kams- herred 26 288 Hju Ipckassen. Møllegade 10 67 Hoff Hcrm., Købmand (lens Bjcrrer. Uftf), Akseltorvet 180 — privat > ho Holm Vllh., Dir., Vordtngborgvej IH tun — H. P , Sadelmager, Riddergade ‘ 117 Holmegaards Olasvirrk. Omstilling Hi Driftsbestyrer K Schatter 448 llolnt Vald., Bibliotekar, Farimagsvc) HH 7*U - Svend Redaktor. Jernbanegade 27 IVIH Holsted Andelscentnl (se Opland) 882 —. Andelsmejeri (199 — Horn, E., Ingeniør, Nyve) 1 sBri Houmatte Axel, Malermester, Oodtbaabs- Allé 4 198 — P., Vognmand , u 129 Hovmann-1 lansen, Sagfører (9 1 B ’l

Harden J., Bagermester, Øsicroade tlaurmn & Olsen, Malerm. (R. Krusus Kftf ), Set Mortensgade HcVebera Chr. (Nn-stved Maskinsnedkeri). Ndr Tarimagsve) ------- Bolig: Rlngstedgades kor!. I*1 Ilelms II. J, Adjunkt. Herhifsholm Htmmlngsen Hf«., SlaRterforretnliiR, Kiikeriræde — — Chr Hcmmingsen Bolig: Farimags- ve| I'i Hcmmingsen C., PolHIbetjent, Vordirg* borgvej Jens, 5*1 W. oo Kreaturhandler, Lille* Næstved Henriksen M., Frue, fhv. 1)1 trtktsjordcm. — L P.. Handelsgartner, Stenbæksholm ~ Chr, Kreaturhandler, Lill«-Næstved Herlufsholm« Museum —•» Skole, Rektor J Krarup (bedst I 2) — — Inventarlnsp. Borelll Muller (sikr. II* .-121 ,l‘,-2) — — Kostinspektor Steffensen (sikr. II1 « -15l*/f- I ’ 1 — s Socneraad — Sygehus Hcriulsvænge Handelsgartneri (II. Hansen) llerrransen O. M., Murermester, Farlmagsve| 90

i 1*4 I

FNSON &

IltaalUI

Albrrtsr« Tapet- og Farve* I handel Tnrvestræde

NICHOLSON

I AKKl R - - Telefon 908

IT Dl!AL

■•■alkæl

42 Jacobsen A., Blllctkasserer, Grønncgade 8 :4Jf7 — N, Chokolade Jk Sukkervarer en gios 1007 — — Privat: Rlngstedgade 10 [ Uldspind« 16 — C., Farveri og T' l eri 6!*8 — Lars Peter, Restaurator, Grønnegade II 799 — H. C., Tømrermester, Nlxve), Lille- N'irstved 964 — Vllh., Tømrcrrn, Nlxv., L. Næstved H Jagtvennen

Albrrlnfn

Gulvlakfernl*

Tapet- og Farve­ handel

|

kun htr

Torvestræde 10 . - - Telefon 2tr2 694 Ibsen Chr. L., Kommissionær, Kindheste - gade 14 1029 lltlctnann Sofie, Frue, Smørhdl., Axeltorv 6 126 Import, Blomsterhandel (E Dreyer), H)ultorvet

I

!

PETER IVERSEN, SKOMAGER & BANDAGIST.

Automobiler udlej

‘V—a(t

TELF. 756. NY ØSTERGADE 13, NÆSTVED. TELP. 756 --------- kl haandskomagerii ---------------- FODTØJ FOR SELV D* VANSKELIGSTE FØDDER LEVERES EFTER MAA... BANDAGER REPARERES. STORT REPARATIONSVÆRKSTED HOR FODTØJ OO OAIOSCHF.R. Sadelmage, mester H. P. HOLM - 16

- - med og uden Chauffør.

10 T~

Brødrene Hansen, Lille-Næstved Gade. Køreskole. ^ Stort Udvalg i DIVANTÆPIM R 14

Telefon 860.

Telefon 8b0.

M*,

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker!

Koopmanns Pølser er statskontrollerede!

!?■= NÆSTVED MASKINSNEDKERI. (CHR. HELLEBERG).

Største og smukkeste Udvalg i: Guld, Sølv, Plet og Nikkel. Guldsmed E. Grønholt, Tlf. 678. Ramsherredgade 9. Tlf. 678.

LAGER AE VINDUER. DØRE OG KEHLEDE LISTER.

PRIVAT 271.

TELEFON 574

860 451 910 1051 76B

Jeppesen P. K. A Søn. Fabr., Farlmags­ vel 69 — J. P. (Kaffelager) — V’. C., Købmand, Kildrmatktvej JO Jepsen J. C., Oversergent. Prhatbolig: Pe­ der Bodilsvej 29 *HalHca) Jembanehotellet (Hotelejer C. Skovlind), Jernbanegade 29 Jernbanestationen (Statens) Stations- kontor — Godsekspeditionen — i Fodby Jernstøberier. De foreneJe Akts. Afdeling Næstved (I. A. Hermansens Sønner, Jernstøberi og Maskinfabrik! — — Hovedkontor: Kald paa TJti% naar IH er oplaget! Jernt »ft C. IL, Overlærer (Herlufsholm), Villa .Skrænien* Jessirn Chr., Porcetlæn- og Udstyrs­ forretning Johannsen Brdr, Khmd., Torvet — O., Kbmd., Oodthaahs Allé Johansen I. A, Blikkenslager, aut. Gas- og Vandmester, Kingstrdgade (Ind­ gang ved Næstved Tidende) Jul., Detailhdl., Ny Jernh mevej 18 M., Dyrlæge. Østergade

815 Jensen O., Repræsentant, Mejeriernes Fællesindkøb 759 — C., aut. Skorstensfejermester, Holsted HIO — Sophus, Skotøjshdl., Torvestrædc 167 — ’s Chr. Kftf. (H Kraa). Slagter- og Røgeriforretntrg, Østergade 575 — Jørgen, Slagtermester, Præstøvej :t2 1*5*2 — Dagmar, Smørforretntng, Ramsherred- gade 8 ,W9 - Carl, Snedkermester, M|ultorvet H07 — J., Trompeter og Ptnnostemmcr (bedst 9—18), Kornbakken H70 — Chr., tømrermester, Oallemarksvej 7 2HH — Jens P., Uddeler 855 — J. Lund, Uldvareforretnlngen .Thor*, Ramsherrrdtf.ide 85 210 — Buurgaard O., Uhrmager, Kirkestræde 7HH — — Bolig: Ramsherred Hl tal — P., Uhrmiger og Guldsmed 145 — Vald., Vaabcn og Træhdl. (A. Lar­ sens Eftf), Hjultorvet 407 _ Anders, Vognmand, Nygade 10 170 — Anders, Vognmand, Lille Næstved 100 — Chr , Vognmand, Sandstræde H74 - H. P., Vognmand, FarlmagsveJ 81 54 — H. P., Vognm., Nygnardsvej, Aaderup 1016 — 1. P., Vognmand, Jernbanehotellet 164 — Jørgen, vognmand 714 Niels, øihamiler, Ny Østergade 981 - K. Dalhoff, Ellcbækhøj Avlsgaard

ii07 Jensen, Th , Gartner, .AhlldhøJ*, Ll.-Næstved

ku Jacobsen C Oaardejer, ,F)ordgaard\ Stmb.æksholm — Hrd., Slagter, Flavej I* J<*nwn OeotR, BaRer or Møller (hr. Hagertbcstyrer, K.mipagnlstr. 10 — Chr,, Banegaardsrestauratloncn Bolig: .Hormlanla*, KUdi-marksve) — II. J., Beslagsmed, Ringslcdgade — H.t Bladforhandler, Kornhakken IB Chr., Brolægger, Nygade :i — Anna. DiMnefrisorinde, østergade B le « — Dagmar, Dameskræderlnde, Jernbane- Dagma gade 2 — Jens A, Detailhandel, Skibsproviante- ring, Brandtsgade 1 -LP/ JB.. Dctallhdl, Jyllandsvc) II — S., Detailhdl., Kindhestegade I — R„ I nkefrue, .Blrkcgaard*, Aaderup N. P, Llskchdl, Hjultorvet m — Bolig: Ny Holsted — Alfr., rurmand (K. T. A. S), Gott- liebsvej I Fred, Oaardejer, Aaderup rki — Jens (hr., Gdr, .Kllebæ gaarden* — Knud, Gaardcjir, Skraverup — Martin, Oaardejer, Abbednæs — Ole. Oaardejer, .Stenlængegaarden*, Holsted — ?, Oaardejer, Aaderup By 7 h I

— Peter, Gæstgiver, Kindhestegade 18 ide F.mll, Han lsgartner, Klldemarksvej — Johanne (Hjcmmrbagerl), Ramsherred r ade 15 Inspektør (Livsforsikr. Akts. „Haf- nla*), Niels .luelsvej 88 — s Niels Elff. (F. F. Nkisen), D#mp- Kalfebrænderl, Kaffehdl. en gros A en detail — J. P., Karetmager, Ringstcdgades For­ længelse IB - J. P (Lotterlkollektlon), (Hønnegadr I — P., Lærer, Holsted Skole — Georg, Malerm, Oratrsvej ‘J — Ilerm., Malerm., Farlmagsvel — I. P„ Mejeribestyrer Anna (Modemagasin), Akseltorvet Chr., Murermester, Karrebækve| gnn IL. stensfahrlk, Sandstr.fr Chr. O. R., Sagfører (9 l 2 - B), — Søren, Scngcllnnedfabrlhin, Ridder­ gade h — Jørgen, pens. Oversergent, D«r se­ lærer, Oodthaabs-Allé 25 - Philip, Parcellist, Kobberbakken Harald, Vo mand, Farlmagsvel 8 Befgslrnm Fl., Møliebvggeriog Mø pde lle-

O

rau;

88ri

85H •MK. I 7HB

T

1

8HH 889

172

Ludv. Schrøder, Ciarvcrmefiter Næstved. Oykøb af Huder, Skind, Talg og Haar. Fabrikation af Prima „Degr* Lædersmøre *1 til Seletøj og sort Vandfodtøj. Telf.t Næstved AOI. Orttfidlagt 1142« Rejsetasker • Kufferter - Dametasker l <5 bo ,!S,1I va « sb S 16

Kaffebrænderiet „Java“. (Horlaf Jooobøon). Daglig friskbrændt Kaffe fra eget elektr. Brænderi. Vnrorne bringe* overalt I Byon. Telefon 1)2. Kildemarksvej 20. Telefon 1)2. 1URPCmHISV Sadelmagermesier H. P. HOLM * *1 *55,5 Sa D *

17

Til Koopmanns Pølser anvendes kun ? Kl.s Kød!

Til Koopmanns Medisterpølse anvendes ikke Mel!

046 Kragh IL, Købmand, Farimagsvej 8 (Oplag: Det danske Petroleums-Akts.) 919 — Oscar, Købmand, Jernbanegade 16 14*9 Kristensen Jørgen, Agenturfoeretnlng, Østergade fl 584 — A M7, Borgmester, Redaktør, Oodthaabs Altø 28 6951 - - K. J., Konsulent, Klldemnrksvcj 2** 604 Kristoflersen FY, Odbst., Lllle-Næstved 816 — Gunnar, Odr, Villa .Bakkehus*. Sandstræde 44)1 — N., Odr, Ladby 84*1 Kruckow P. N., Cykle- og VaaUn handler. Østergade 14 802 Kruse Rasm. K. A, Malerm. (Chr. Petcr- sers F.ftf.) 2**1 Kabler Hertn A. Akts. (Keramik- og F'ajancefahrlk) 131 — — Dir R. Grønholt. Boltg: Jern­ banegade 8

616 Keypcr R J. P., Ritmester, Vllln ,Peters­ borg*, Sandstræde 476 K. F. O. M r Missionshotel, Jernbancg. 19

r»7* Johansen & Christoffersen, Fjendomsh il., Set. Møitrnajjjdi! II. P., Foimd. (K. T. A. S.) *iiid* •træde 7:»7 — 14. O., Kommunelærer, F.svej 17 02« M , Murerm, Østergade 19 l«ir* H. Slaglerm, .Nheigaatd*, Holsted 261 — P., Slagtermester MJBI — II,, Vognmand, Ny Østergade 90 09 Joh:-sen V. Apoteker It!*l Jørgensen Carl P., Bybud, Vognmands- og I lytteforretnlng, Jernbanegade 26 649 — Peter, Detatlhdl., Vocdlngborgvr) 667 — Th , iJommeifuldmægtlg. Vording­ borgve) 129 J.. Fragtmand, østergade 17 KM — And , (laarde)er, Formand for Meje- titt I odbv. I.adby :tnfi - Anders, Gaardejer, .Duetundsgaard’’, 11 oh led H*k$ Wolmer, Guldsmed, Akseltorv '17 — P, Kletnsrned, Nygade hk 7 I, Købmand, Grønnegade 27 1*8 Vllh., Købmand, llfuhorvet Hl I... I Innedforretntng, Amtmandsg. <1 *1 — A Petersen, Malertn. (II. II. Neemps Fltf.), Nvgade Id r»7o — Joh«., Murermester, Rollghedive) Ilt Asel, Møbflhdl., Rainsherredgade 10 129 — II. F., Savværk, lorgen Jensensvej lirti - _ Bolig Nsir. Fartmagavej 2

hiki Jørgenter. Carl, Skomager, Østergade 12 196 — Karl, Uhrmager, Torvestræde 96 — Aae I, Vlndhdl. 021 — — Boligs Rlngstcdgade 165 — J., Vogrmand, Ny Østergade 111 - Carl, ø’hdl

686 Klnogtafen (Dir. Rechendorff) 784 Kiosken, Kingstedgades Fort.

294 Klrkegaard-Nielsen A., Handelsgartner 766 Klsbye Heka, Frue, Kommunelærcrlnde, Rlngstcdgade« Forlængelse 12 ‘28 K|ær A., Tandlæge (Konsult. 9-4) 607 Koge Andeia-Svincslagterts Udsalg, Set. Mortensgade 460 K'ausen Jens, Forp., Kildemarksve) 27 1089 Klein K. S., Ingeniør (Landbrugsmaskln- Komp.), N y Jernbanevej 6 98« Knudsen Knud Johs., Dommerfuldmægtig, Lllle-Næstved 486 — K. C., Fotograf, Akseltorv 5CK — Jens, vidr,, Sognefoged, Lllle-Næstved HfiO — Ole, Odr., Øvtrup 611 — Hans, Akts. Jern- og Staalforretning, Rlngstcdgade ■ rHrifei orv. V. Schou. Bolig: Præstøv, II Peter, Kolonial-, Kul- og Foder tof- forretning, Rlngstcdgade 1044 — — en gros. 441 — K., Købmand. (Omstilling til Bolig: Vinhusgade) 80H — Clir., Sognepræst (11 —I), Købmagcr- gade 2 166 Koen Kirstine, Frue, Fæstekontor, Øster­ gade 1 117 — Tang, Isenkram- og Udstyrsforretning, Torvestræde 668 ~ — Bolig: Torvestræde 6 NB Kommunale Telefoner (se forrest under Næstved Kommune) 466 Konkurrenten (H. Christiansen), Herre ekviperingsforretning, Kindhestegade 2 Næstvetf Villa .Kildevang*, Lille- 69H Kontantforretningen (Hans Asmussen), Torvestræde ^iKoopmana J. D., Svineslagteri Akts. 602 (--------Udsalg, Vinhusgade 9 174 Korsør Margartnefabrlks Agentur 107 Kraa H., Slagter- og Røgertforretnlng (Cbr. Jensens Hrtf.), ØiIstergade 72:1 644 918

■easlUi

J jr ARLSONS

Alkertaøl J* RUSTER M < handel* 'r IFW. limer Porcellæn

ITorvestræde 10

.... Telefon 202

020 Kaalund H. H., Dampvatkerl, Farver­ gade lnii Mft — i Nielsen, Sæbefabrik, Karrebæk* f jade 16 b ehuset (F. Petersen), Herlufsholm IM • Kaftelagcret (J. P. Jeppesen), Klndhrste- 910) gade 9 9!I6 Kaffelageret (C. U. Jørgensen), Ny Øster­ gade M 1112 Kalkar Kr., Præst, Rlngst-dgade Odd Kalum Anna (Ringsted Andels-Slagteris Udsalg), lljultofvet 406 Kann Joh., .Malermester

AKKKR

IU««lk«l

llkertNC« Tapet og Farve­ blinde 1 Torv stræde 10 •

I

ttl alt Brug - Telefon 909

l

9N6 Katolsk Kirke, Pnrstøve) 99 271 Kaulh’s Bog og Papirhandel

i

.adby Brugsforening ‘2HH 194 — Trg v rV (k*H Ladbygaards Teglværk (R. Olsens Fftl.) '♦44* La France (M. N. Jensen), Blomster- forretning, KlrkestræJc 22 l ander P. CL, Glarmester, Vinhusgade 480 Landmandshotellet (Ahlmann Slubr), Jernbanegade 41 La Relne, Blomsterfonetnlng (Holge* Petersen), Jernbanegade tarsen Christian, AulomoMlejer C J., fhv. Bager, Kahlersvef 996 — K. P„ Bødkermester, Kindhesteg. 11 1

NÆSTVED DAMPVASKERI (H. H. KAALUND) TELF. 3* SPECIALITET: MANCHETVASK. tjlf . 326

O A D B •éft

R I DPBR Tøløfæn

Sadelmagermester H. P. HOLM 19

KURVEMØBLER: Sofa, Bord, 4 Stole fra 100 Kr. 16

1 «■ i'i v.>. ifl!

Koopmatins Margarine er bedst! «. *«.

Spis Koopmanns Krydderfedtl

^C=.—r.-—----------------s-"~' ' Støratc Lager af

I

Lcvrrundør til Værelcttørlet Manufaktur og Udstyrsartikler.^^ H Kjolestoffer, Konfektion, Mslde Varer, Lærrcdø* ■i« varer, Jernaenge, Fjer og l>uo, I. Kl.ft Systue for Kjoler og Selskabsdragter. ~~

MORTENSEN & CHRISTIANSEN Statsaut. Inslatlaiarrr. * * Slo’l Eltilf LfS oqXrall fiikg <

‘Exibe Telefon* og Ringe » Anine*.

I Bordlamper ag Lysekroner. Telefon

af enhver Art — udføret. — Telefon B40.

v Vett & Wessels Udsalg ^JSætES. Peteraeø. Talt. 30. //

Æ\

te18 |.«rsrn M, C. I)l*trikl*mont«r (K. T. A. S.), Fvemvel 8 Ml Mans, Fjcndotmhdl Sandstræde H*I7 — A.. Find (Herlufsholm' Sogns Hjælpekasse , Ny Holsted H7-i —* L. C, Find. f. Næstved lignings­ kommission, Kompagnistræde o 90!t — Jens, Forretningsforer (or Dansk Ar- iie)ds:nand« Fur) und. Ktldemarksv. 11 2.'*i Vllh , Forretningsforer, Villa .Ferrum*, Fartmag*vel 1*1 Anna K|«vrsg.iird, Frk. Forstander­ inde (K T A S) I!*!* — L. P., Gdr., Herlufsholm Skovrider- r aard I, Gartner, Kindliestegade t*7*< — lul(iartner, Aaderup tir* — Gothard, llandrlsgartn. og Blomster­ handel I.Iris* I, Rarnsherredgade Vol — Herluf, Han-IeWgartne', .Christine- dal‘. Kablersvej M I'to — H. Helby, Herreckvlpe'iugslorrttn. .Hrlstol*. Ringstedgade 12 !•**» — ’s Hotel «V. Iloffmann), Itamsherredg 27 o - Axel S, Kniv.nand. Itrolorv HTft Chr., 1 ærer, Forstander (Handelssko len), NyveJ 2 751 — I IV, fæ,er, V'llta .Nuaa. Klhlersvej - Frands, Maltrm., FarhnagsveJ MB 7 *4 — H. P., Malermestef, Ringstidgades Forlængelse 2W - 1 V F'tf. (Peder Andersen), Manu taklurtorotning, Ringstedgade ft — Hans, Muret mester, Nygade ft 112 IV, Murermester, Kornnakken (ft lur*> > Chr (12 I. efter »i*Niivet, lille-Næstved ll'» Viggo. Rrghnrftt«bi*ise mager. Fredens­ ve* 24 171 — V»!d.. Sadelmager, Tapetserer, De- koratøn, (østergade !(» 17'* — Carl. Skomager, .Skotøjshuset*, Kamsherrrdgade fc*»* — H, afsk. Slabssrrgent, Farimagsv. JVt (Hovedagent for .Skjold*) 400 — Albert. Tømrermester, Nygade 7 Hlft — K P, Titmrrrsvrnd, LtPe-Næstved

lift ( ar ens A. F.ftf. (Vald. Jenen), Vaaben- og Trrhandler, Hjultorvet ♦5hft — Tr., Vognmand og Odr, Aaderup Mim — L. M., Vogn- og Beslagsmed, lille- Næstved lOOs I assen A., Provst, Lllle-Næstvcd 421» I au P., Modehandlerinde Htlr» Nogtebrrk), Hjultorvet I 2H I.orange A Co, George, Vlnhdl. (Axel Jørgensen) 21* Lorck C, F.tatsraad, Overlæge (IV -12, 4* g F.flmd.), Østergade tftft Lorentzen Soph., Detailhandler og Auto- mobllefer, Klldemørksve) »* •kW - |, Forp., I adbygaard Teglværk Hl la l.udvlgsen I. P., bognefoged, , lletiær- gaard*. Stentfrup ♦'<*►4 l und K. Frue, Jordemoder, Aksellorvri 427 F., Kaptajn VotrHnøborgve) 82 ftiti — Claudlus Repran (Koopmanns Svine •lagterlt, Vordingborgvel 9 7K2 - Frede, Vlllaejer, villa .Birkely*, Sandstræde H2A - I., Vognmand, Ivar Hvldtfeldtavej 2 HK4 Lundby C Merrild, Trikotage I ager, Set, Mofltnsæadc ft 32 Lundftetn r., Forpagter, Bankdirektør, Ydentæs

Ml Mornlng ILrald, Korn- og Foderstof- !»M7 kommissionsforretning r»HH — — Bolig: Aagade 4 Hty'i Mortensen N. A. & Søn, Bogbinderi, Kindhestegade I U48 — R. A. og N C. Christtansen, statsaut. Install., Ringstedgade IH H0 — — Christiansen N. C. Bolig: Køb- magergade 17 HH8 — P., Slagtermester, Ringstedgade« lort. 847 Moustgaam Chr.. Mlsatona-r, Kirkepladsen 024 Munk Chr., Dctallhdl., Kobberbakken 101 Musikhallen, Akseltorvct HHl Musiklager Næstved (E. L. Drmuth) 51H Muus IC, Propr. (H-0), l.llle-Næstved !KM Mygind J. M.f Sagfører. Jernbanegade IH H02 Møller Sv. Juel, Adjunkt, Herlufsholm |(B« — Poul, Konditor. Ringstedgade H27 — A Handhergs Stenhugget1 og Sten­ brud Akts. f*). Farlmagavej im -------- Bestyrer H. Rasmussen (efter ft samt S»m- og Helligdage) HOH — V. Borrili. Adjunkt. Herlufsholm 80 !t _ Otto, Mekaniker (Næstved Automobil- og Motorværksted) 571 _ Privat: Lille Fredemvc) 24ft Mørch Aage. læktor, Herlufsholm 7«ft Mørkebcrg V. J. (R. Rasmussuns Kftf. Automobiludlejning. FarimagsveJ I

81 Lundsteiu l.f Herlufsholm Dampmølle og Brødfabrik art, Kolonial-, Kul-, Korn- og Foder- stoffer 745 Luxol TJarefabrlken (Thv. Andersen). Kontor: Jernbanepadr 7 IHIH Lynafleder-Centralen (C. P. laholl) 9 Løve Apotek (C. Christens) l!K» Løvsti and J. P- Jensen, Aintsve|inspekUrr

KK

EGET

Raaalbal

Alberfaea Tspet- og Farve­ handel Torvestræde 10 •

smukke Tapclmønstre . Telefon ‘202

404 Madsen Folmer, Anlægsgartner A*R*Je ;* (17H — Holger, Bagermester, Ringstedgade ftl 11 — *a Peter, EnVc, Gaardeierske, Ladby (tot — H, Krcaturhandler, Købmagergade 41« — Aage W.. Købmand, Østergade. Om­ stilling til Bolig Hl« — H. P., Maskinbyggeri, Guderup 7 jp{ _ H. P., Snedkermester, Rlngstedg. 20 124 - Georg. Ølhandler, FarlmagavejI ♦ IH Magle Mølle Papirfabrik (ft- -ft). Omstill. ttl Driftsbestyrer J. Høeg 090 Marcuasen Mat?ua. Uhrmager, (luldsmed og Optik, Ringstedgade B 1008 Matlilcsen Chr.a Eftf. (O. Petenen), Køb­ mand, OallemarksveJ 11 B — M., Overretssagfører (0-1, H—(»), Ringsledgade 2 877-------- 10-12 . , . 2«4 MaurlUen P, Tandtekniker, .iernhaneg. 47« Mediug T. A, Tømmerhandler (Næstved Tømmerhandel). Kontor: Østergade II 064 Mlchaelsin A., Renr., Peder Syvave| 20 17 Mikkelsen Alma, Fru«, Jernbanegade M \m — Han«, Mægler, Ny Østergade I 447 Missionshotellet (Simon Jensen) RBR Mogensen Han«. Vognmand, Jernbane­ gade 27 u , .. „ HftO Monrad Magnus, Papirmester, Mag'e Mølle 610 Moosdorff Vllh., Skomagerm., Riddergade

YDEIIGE

Haanlkal

\lbcH«ta Tapet- og Farve­ handel Torvestræde 10 •

l.oltrosetter

og Gesimser - • Telefon 202

HH NandrupC^ Urtekram-, Delikatesse-, Vln- 200 og < igarlorreming UH5-------- Konsul J. Nandrup. Bolig: Aksvi- torset HHH Neerup J. P, Redaktør. Bolig: Slagelse- vej 12 ftftft Nellerann O. S. (Næstved Masklnafskrlv- nlngsbureau), Ringstedgade B

—i mi ■ ' — Sadelmagermester H. HOLM • 21

m

rivfdbrqaor * - • ø • • 0 Taløfæ« 4M

Brugte Barnevogne é

købes og sælges

20

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41

Made with FlippingBook - Online magazine maker