Indy Hand Tools Catalog 2021

กล องเครื่องมืออเนกประสงค 23" 23" Plastic Tool Box

9.5"

23"

12"

วัสดุกันกระแทก

20”

จัดเก็บอุปกรณ ได มากกว า สามารถใส เครื่องมือ Power Tool ได

สามารถเลือกเป ดฝาด านในด านหนึ่งได หรือ เป ดฝาออกได อย างอิสระ พร อมช องล็อคแม กุญแจ ปลอดถัย

สามารถนำกล องมาต อกัน ได หลายชั้น ล็อคติดกันได

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด (นิ้ว)

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

Z23

8851540015700 23 x 12 x 9.5

4 ชิ้น/ลัง

1000.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

กล องเครื่องมืออเนกประสงค 22" 22" Plastic Tool Box

5.8"

22"

11.7"

วัสดุกันกระแทก

ช องจัดแบ งสัดส วนตามความต องการ มีหูจับสะดวกต อการหิ้ว

ฝาล็อค 4 จุด ล็อคแน นปลอดภัย

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด(นิ้ว)

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

Z22

8851540006364 22 x 11.7 x 5.8

6 ชิ้น/ลัง

900.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

กล องเคร� องมือ (2 ชั้น) Tool Box Z202

ขนาด 13" รับนํ้าหนักได 10 กก.

ขนาด 16" รับนํ้าหนักได 15 กก. Z201

Z20

ขนาด 19" รับนํ้าหนักได 20 กก.

ถาดรองด านใน

แข็งแรงด วยพลาสติก PP

บาร โค ด

รหัสสินค า

ขนาด

รายละเอียด

ราคา/ชิ้น

300 x 200 x 140 มม. นน.กล อง 760 กรัม บรรจุ 12 ชิ้น/ลัง 400 x 250 x 200 มม. นน.กล อง 1.4 กก. บรรจุ 6 ชิ้น/ลัง

Z202 8851540013478

360.-

Z201 8851540004209

440.-

8851540006340 486 x 270 x 237 มม. นน.กล อง 2.0 กก. บรรจุ 6 ชิ้น/ลัง

Z20

650.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Tool Box 18"

กล องเครื่องมือช างมือจับเดี่ยว 18 นิ้ว

ป องกันการเกิดสนิมด วยสีเคลือบชนิดพิเศษ

โฟมกันลื่น เพื่อป องกันการลื่นขณะถือ

ออกแบบพิเศษ ขณะเป ดสามารถหิ้วได หยิบของได ไม ติดหูหิ้ว

รับน้ำหนักได 25 กิโล

มีพื้นที่เก็บเครื่องมือ 3 ชั้น

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ แข็งแรงด วยแกนสลักอลูมิเนียม 2หุน

รหัสสินค า บาร โค ด

ขนาด

450 x 200 x 200(มม) น้ำหนัก 3.55 กิโล

Z30 8851540015496

4 กล อง/ลัง 1060.-

กล องเครื่องมือช างมือจับคู 18 นิ้ว

Tool Box 18" ป องกันการเกิดสนิมด วยสีเคลือบชนิดพิเศษ

รับน้ำหนักได มากขึ้น เชื่อมหูหิ้วสองข าง

เป ด-ป ด ง ายด วยการจับหูทั้งสองข าง ดึง เข า-ออก พร อมกัน

มีพื้นที่เก็บเครื่องมือ 3 ชั้น

แข็งแรงด วยแกนสลักอลูมิเนียม 2หุน

รับน้ำหนักได 30 กิโล

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

450 x 200 x 200 (มม) น้ำหนัก 3.8 กิโล

Z301 8851540015502

4 กล อง/ลัง 1120.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ตลับเมตร 3.5ม. รุ น ดูฮวงจุ ย Fortune Measuring Tape

- ใช บอกตำแหน งที่ดีสำหรับการสร าง หรือจัดวางสิ่งของมงคล

* ระยะตัวหนังสือสีแดงคือ เลขมงคล เหมาะสมกับการ สร าง หรือ จัดวางสิ่งของเพื่อความเป นสิริมงคล - แถวบน สำหรับมาตรวัดขนาด สำหรับบ านพักที่อยู อาศัย ออฟฟ ต โรงแรม ฯลฯ รวมไปถึงจัดวางเฟอร นิเจอ ต างๆ ประตู หน าต าง เตียงนอน เป นต น - แถวล าง สำหรับวัดขนาด สร างศาลเจ า ศาลเจ าที่ ฮวงจุ ยบรรพบุรุษ (ถ าเลขที่ต องการมีสีแดงทั้งแถวบนและแถวล างตรงกันจะดีมาก) *ระยะตัวหนังสือ สีดำ บอกถึงเลขที่ไม เป นมงคล

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

10 ชิ้น/กล อง 72 ชิ้น/ลัง

8851540015410

3.5ม. x 19มม.

110.-

T19

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Steel Measuring Tape ตลับเมตร 5 เมตร

ใบเทปหนา 0.11มม. เทปหน ากว าง 25มม. ตัวหนังสือคมชัด

ผ านมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด

รหัสสินค า บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

T5

8851540015205

5ม. x 25 มม.

12 ชิ้น/กล อง 72 ชิ้น/ลัง 120.-

ตลับเมตร รุ น ลาส ช็อต

Measuring Tap Last Shot! Series

ผ านมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด

รหัสสินค า บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

T555

8851540015052

5ม. x 25 มม.

12 ชิ้น/กล อง 72 ชิ้น/ลัง 120.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ตลับเมตรหุ มยาง

ใบเคลือบไนลอน ช วยยืดอายุการใช งาน เพิ่มความแข็งแรงให เทป ตัวเลข อ านง าย ชัดเจน Steel Measuring Tape

ขนาดบรรจุ 12ชิ้น /กล อง

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น 90.-

T30 6924145813933

3.5ม. x 16 มม.

ทำจากพลาสติกขึ้นรูป ABS เกรด A กันกระแทก ตกไม แตก ตลับเมตรหุ มยาง Steel Measuring Tape Tape Serires 92

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น 110.- 140.-

ขนาดบรรจุ 12ชิ้น /กล อง 6ชิ้น /กล อง

T35 T50

8851540004254 8851540004261

3.5ม. x 19 มม. 5ม. x 19 มม.

มีขนาดใบให เลือก 2 ขนาด 19มม. และ 25มม. ตลับเมตรหุ มยาง Steel Measuring Tape

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น 110.- 130.- 150.-

ขนาดบรรจุ 12ชิ้น /กล อง 6ชิ้น /กล อง 6ชิ้น /กล อง

T3519 T5019 T5025

8851540014697 8851540014710 8851540014703

3.5ม. x 19 มม. 5ม. x 19 มม. 5ม. x 25 มม.

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ตลับเมตร รุ  น T9 Measur ing Tape T9

เทปหน

 ากว าง 25

mm

เทปหน

 ากว าง 25

mm

หุ มยางกันกระแทก ตัวหนังสือคมชัด ใบหนา ดึงได ไกลไม หักง าย

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

T9-825 8851540015915 T9-525 8851540015908

190.- 130.-

8 ม. x 25 มม. 5 ม. x 25 มม.

12 ชิ้น/กล อง 72 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 48 ชิ้น/ลัง

T9-1025 8851540015922 10 ม. x 25 มม.

230.-

6 ชิ้น/กล อง 48 ชิ้น/ลัง

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ตลับเมตร 5 เมตร 5m Measuring Tape

ทําจากพลาสติก ABS เกรด A กันกระแทกอย างดี ตกไม แตก

นํ้าหนักเบา มีคลิปล็อคสายเข็มขัด

ปุ มล็อคทําจากยาง

บอดี้ชุบโครมเมี่ยม เงา สะดุดตา

NYLON COATED ใบเหล็กเคลือบไนล อน แข็งแรงเป นพิเศษ

ตะขอเหล็กแข็งแรง

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

10 ชิ้น/กล อง 100 ชิ้น/ลัง

5ม. x 19 มม.

8851540016592

140.-

TT5M

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ตลับเมตรหุ มยาง ปลายแม เหล็ก ระบบล็อคอัตโนมัติ Steel Measuring Tape รุ น Slef Lock ล็อคอัตโนมัติ ใบเคลือบไนลอน ช วยยิดอายุการใช งาน เพิ่มความแข็งแรงให เทป ตัวเลขอ านง าย ชัดเจน

2 m

3.5 m

5 m

7.5 m

ผ านมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

2ม. x 16มม. 3.5ม. x 16มม. 5ม. x 25มม. 7.5ม. x 25มม.

T201 T351 T501 T751

8851540009778 6920342635163 6920342650258 6920342675251

12 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 72 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 36 ชิ้น/ลัง

70.- 110.- 160.- 240.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ตลับเมตรหุ มยาง

Steel Measuring Tape

BEST SELLER สินค าขายดีิ น  าี

รุ น SERI ES #3 ผ านมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด

*ทุกขนาดมี 4สี

ตลับเมตรหุ มยางเต็ม ป องกันการแทก ใบเทปหนาแข็งแรง ตัวเลขชัดเจน ตะขอเกียวหน ากว าง แข็งแรง

ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น

T553 T753 T853 T1053

8851540013393 8851540013409 8851540013416 8851540016677

5ม. x 25 มม. 7.5ม. x 25 มม. 8ม. x 25 มม. 10ม. x 25 มม.

6 ชิ้น/กล อง 36 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 36 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 36 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 36 ชิ้น/ลัง

130.- 190.- 210.- 240.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ตลับเมตรหุ มยาง รุ น DRONE ระบบเบรคใบอัตโนมัติ ใบเคลือบไนล อน หุ มยางกันกระแทก ทุกขนาดมี 4 สี

Steel Measuring Tape

ผ านมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด

T883 T885 T887 T888 รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

3.5ม x 16มม. 5ม x 25มม. 7.5ม x 25มม. 8ม x 25มม.

8851540013348 8851540013355 8851540013362 8851540013379

12 ชิ้น/กล อง 72 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 36 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 36 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 36 ชิ้น/ลัง

116.- 190.- 230.- 240.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

เทปวัดที่ รุ นเปลือย Fiberglass Tape Open Reel

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

รหัสสินค า

บาร โค ด

34645C

8851540005176

30 เมตร

20 ชิ้น/ลัง

440.-

34646C

8851540005183

50 เมตร

24 ชิ้น/ลัง

550.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

เทปวัดที่ รุ นกลม

เทปไฟเบอร เสริมใยแก วแข็งแรง ใบกว าง 15 มม. ผ านมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด Fiberglass Tape Close Reel

ผ านมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด

รหัสสินค า 34261C 34262C 34263C

8851540005367 8851540005145 8851540005152 บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

20 เมตร 30 เมตร 50 เมตร

3 ชิ้น/กล อง 24 ชิ้น/ลัง 3 ชิ้น/กล อง 24 ชิ้น/ลัง 3 ชิ้น/กล อง 24 ชิ้น/ลัง

280.- 380.- 500.-

เทปวัดที่รุ น Excellence

ตลับเทปหุ มยางกันกระแทก เทปไฟเบอร เสริมใยแก วแข็งแรง ใบกว าง 15 มม. Fiberglass Tape Close Reel

ผ านมาตรฐาน ชั่ง ตวง วัด

รหัสสินค า 34265C 34266C

8851540010132 8851540010149 บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

30 เมตร 50 เมตร

3 ชิ้น/กล อง 24 ชิ้น/ลัง 3 ชิ้น/กล อง 24 ชิ้น/ลัง

480.- 660.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

เทปวัดที่สายเหล็ก Steel Measur ing Tape

หมุนเก็บเทปเร็วขึ้นุ็็ึ้

หุ มยางกันกระแทก ตัวหนังสือคมชัด ใบหนา คงทน พกพาสะดวก ใช งานง าย

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

1000.- 700.-

30 ม. x 13 มม. 50 ม. x 13 มม.

40 ชิ้น/ลัง 20 ชิ้น/ลัง

34350C 8851540015960 34330C 8851540015953

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Digital Laser Distance 70 Meter and 100 Meter เลเซอร วัดระยะดิจิตอล จอLCD 70 เมตร และ 100 เมตร

0.05-70ม. 0.05-100ม.

2

2

1

1

1

3

1

3

2

ปรมิาตร และ ี นื วดัพ ท

วดัระยะ

1

2 2 อื อ สตูรพธิากอรสั วดัต เน ง วดัระยะความสงู 1 2 3 4 3 1

0.05-100ม.

0.05-70ม.

ว ดัระยะ ว ดัระยะใช เลเซอร ว ยการคำนวณแบบพธิากอรสั ด วดัระยะหาความสงู น ยำในการวดัระยะสงู ม คีวามแม เลเซอร -

ปี นื ท รมิาตร และพ สงู ยาว า ความกว ง

ง านได นท สามารถใช -

มี ดืหรอืเวลากลางคนื ใ

นุ อ อื งสามารถป งกนัฝ ตวัเคร - นื มุ ยางกนัล หลดุมอื อื ตวัเคร งห -ิ อตัโนมตั  เลเซอร และ อื เคร ง เปดิ - ปดิ ระบบ -

า งรวดเรว็ ตรวจวดัอย -ี

งั คร /วนิาท 7 อื อ า งต เน ง อ การวดัระยะได ย ,

มุ เพยีงกดป เดยีว -

ส ว ยให ะดวก ช

สบายในการวดั

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

5 เครื่อง/กล อง 30 เครื่อง/ลัง 5 เครื่อง/กล อง 30 เครื่อง/ลัง

T70M

8851540015625

70 เมตร

3600.-

T100M

8851540015632

100 เมตร

5000.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ป กเต า พร อมชอล ก Chalk Line Reel With Chalk

ที่เสียบดินสอ

หัวสายเป นเขี้ยวล็อค

ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

สายยาว 30 ม. ชอล ก 4 ออนซ

C120 8851540002014

ชิ้น/กล อง 6

140.-

ชอล ก สีแดง

ป กเต า Chalk Line Reel

ที่เสียบดินสอ

หัวสายเป นเขี้ยวล็อค

ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

ชิ้น/กล อง 12

สายยาว 30 ม.

C1201 8851540013690

100.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ระดับนํ้าตอป โด

ระดับนํ้าตอป โด

มีแม เหล็ก ลูกนํ้าชัด Torpedo Level (Classic)

มีแม เหล็ก ลูกนํ้าชัด Torpedo Level (Standard)

มีแม เหล็ก

ลูกน้ำเห็นชัด

สเกลไม บรรทัด

ลูกน้ำเห็นชัด

มีแม เหล็ก

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

230 มม. 9"

10 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

230 มม. 9"

10 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

120.-

120.-

42290C 6912980518229

42291C 8851540005053

ระดับนํ้าตอป โด

ระดับนํ้าตอป โด มีแม เหล็ก ลูกนํ้าชัด ปลายหุ มยางกันกระแทก Torpedo Level (Protection)

มีแม เหล็ก ลูกนํ้าชัด Torpedo Level (Light Weight)

ลูกน้ำเห็นชัด

ลูกน้ำเห็นชัด

มีแม เหล็ก

มีแม เหล็ก

แกน: 15 มม.

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

230 มม. 9"

12 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

230 มม. 9"

10 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

120.-

100.-

42293C 8851540012440

42294C 8851540005060

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ระดับนํ้า อลูมิเนียม Magnetic I-Beam Level (Multi-Function)

มีแม เหล็ก, ลูกน้ำเห็นชัด, สามารถปรับองศาได และ มีสเกลไม บรรทัด หนา 0.3 มม.

ลูกน้ำปรับองศาได

บาร โค ด

รหัสสินค า 26012 26016 26024

ขนาด ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

200.- 240.- 320.-

48 ชิ้น/ลัง 48 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/ลัง

8851540013843 8851540013850 8851540013867

12" 16" 24"

ระดับนํ้า อลูมิเนียม I-Beam Level (Light)

นั

น้ำหนักเบา, ลูกน้ำเห็นชัด

บาร โค ด

รหัสสินค า 42072C 42073C 42074C

ขนาด ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

140.- 200.- 250.-

48 ชิ้น/ลัง 50 ชิ้น/ลัง 48 ชิ้น/ลัง

8851540005022 8851540005039 8851540005046

12" 16" 24"

ระดับนํ้า อลูมิเนียม I-Beam Level (Standard)

นั

ลูกน้ำเห็นชัด, และ มีสเกลไม บรรทัด หนา 0.2 มม.

บาร โค ด

รหัสสินค า 98012 98016 98024

ขนาด ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

140.- 200.- 250.-

60 ชิ้น/ลัง 60 ชิ้น/ลัง 60 ชิ้น/ลัง

8851540013812 8851540013829 8851540013836

12" 16" 24"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

LEVEL RULER (MAGNETIC) ระดับน้ำแบบกล องมีสเกล และ แม เหล็ก

(ECONOMIC)

48"

24"

16"

มียางกันกระแทก

นั

สูง 5 ซม.

มีสเกล นิ้ว และ เซนติเมตร

ลูกน้ำเห็นชัด

แม เหล็กแรงสูง

ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น / ลัง 50 ชิ้น / ลัง 50 ชิ้น / ลัง

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น

32616 32624 32648

8851540016608 8851540016615 8851540016622

16" 24" 48"

220.- 330.- 480.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ระดับน้ำแบบกล องมีสเกลและแม เหล็ก Level Ruler (HEAVY DUTY) ลูกน้ำตรงกลางเพิ่มเส นเป น 3 เส นเพื่อความแม นยำ อย างมืออาชีพ พร อมสเกลวัดระยะตัวเลขอ านง ายชัดเจน ฝ  งแม เหล็กที่มีกำลังยึดเกาะสูง หุ มยางกันกะรแทกส วนหัวและท าย แข็งแรง ทนทาน คุ มราคา

1200mm/48"

600mm/24"

450mm/18"

300mm/12"

หุ  มยางกันกระแทก ทั้ งหัว และ ท ายุ ัั้ั 

มีแม เหล็กแรงสูง

3 เส น

ขวดลูกน้ ำตรงกลางออกแบบ ให มี 3 เส นู้ ี 

ด ามจับหุ  มยาง กระชับมือ ัุ ัื

ออกแบบด วยเทคนิคพิ เศษ เพื่ อความแม นยำ ิิื่ 

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

42612 42618 42624 42648

8851540012228 8851540012235 8851540012242 8851540012259

460.- 520.- 590.- 780.-

12 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/ลัง 30 ชิ้น/ลัง

300mm/12” 450mm/18” 600mm/24” 1200mm/48”

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ฉากช างไม Type L Angle Square

รหัสสินค า L12 L14

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

8851540013768 8851540013775

12" 14"

12 ชิ้น/กล อง 48 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 48 ชิ้น/ลัง

160.- 180.-

เวอร เนียร เหล็ก Vernier Caliper

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

20 ชิ้น/กล อง 200 ชิ้น/ลัง

C119

8851540002618

6"

106.-

เหล็กส ง 1/32" ยาว 5"

Nail Punch

(หุ มยาง)

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

10 ชิ้น/กล อง 60 ชิ้น/ลัง

58912C

8851540010422

5"

70.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

2" Roller Cover With Roller Frame 11" ชุดลูกกลิ้งทาสีขนเคมี 2 นิ้ว + ด ามลูกกลิ้ง 11 นิ้ว

เหมาะสำหรับใช สีน้ำ, สีน้ำมัน เหมาะสำหรับใช งานทาเหล็กตัว C หรือ เหล็กที่มีพื้นที่ หน ากว างไม เกิน 3 นิ้ว

2"

11"

HRC20110 8851540015151 รหัสสินค า บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น

ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/ลัง

ลูกกลิ้ง 2 นิ้ว ด ามลูกกลิ้ง 11 นิ้ว

70.-

2" Nylon Fabric Roller อะไหล ลูกกลิ้งทาสีขนเคมี 2 นิ้ว

เหมาะสำหรับทาสีน้ำ สีน้ำมัน ใช ได กับทุกพื้นผิว ผิวเรียบ กึ่งเรียบและผิวหยาบ เหมาะสำหรับใช ทาเหล็กที่มีพื้นที่หน ากว างไม เกิน 3 นิ้ว

2"

เหล็กตัว C

C20110 8851540015175 รหัสสินค า บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น

ขนาดบรรจุ 1000 ชิ้น/ลัง

ลูกกลิ้ง 2 นิ้ว

14.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ชุดด าม + ลูกกลิ้งทาสีขนเชือก 4 นิ้ว 4" Roller Frame With Roller Cover

อะไหล ลูกกลิ้งทาสีขนเชือก 4 นิ้ว

4" Roller Cover

ทาได ทุกสภาพพื้นผิว โดยเฉพาะผิวขรุขระ

ทาได ทุกสภาพพื้นผิว โดยเฉพาะผิวขรุขระ

24"

4"

C30124

18"

12"

C30104

ด ามจับถนัดมือ สามารถต อไม หรือท อ ที่ท ายด ามได

แกน: 15 มม.

รหัสสินค า HRC30104-12 HRC30104-18 HRC30104-24

บาร โค ด ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า C30104

บาร โค ด ขนาด

33.- 33.- ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล อง 500 ชิ้น/ลัง 100 ชิ้น/กล อง 500 ชิ้น/ลัง

70.- 90.- 100.-

8851540013171 8851540013188 8851540013195

12" 18" 24"

36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง

8851540011665

4"

C30124

8851540014499

4"

อะไหล ลูกกลิ้งทาสี ชนิดโฟม 4 นิ้ว 4" Foam Roller Cover

ชุดด าม + ลูกกลิ้งทาสี ชนิดโฟม 4 นิ้ว 4" Roller Frame With Foam Roller Cover

ทาได ทุกสภาพพื้นผิว โดยเฉพาะผิวเรียบ

ทาได ทุกสภาพพื้นผิว โดยเฉพาะผิวเรียบ

24"

4"

18"

12"

แกน: 15 มม.

ด ามจับถนัดมือ สามารถต อไม หรือท อ ที่ท ายด ามได

ให ความเรียบเนียน เก็บงาน ตัดเส นได ดี

รหัสสินค า HRF30104-12 HRF30104-18 HRF30104-24

บาร โค ด ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

70.- 90.- 100.-

8851540011733 8851540011740 8851540011757

12" 18" 24"

36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง

100 ชิ้น/กล อง 500 ชิ้น/ลัง

33.-

F30104 8851540011146 4"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ชุดด าม + ลูกกลิ้งทาสีขนสักหลาด 4 นิ้ว 4" Roller Frame With Mohair Roller Cover

อะไหล ลูกกลิ้งทาสีขนสักหลาด 4 นิ้ว 4" Mohair Roller Cover ทาได ทุกสภาพพื้นผิว โดยเฉพาะผิวเรียบ ทาเก็บงานได เรียบเนียน ขึ้นเงา ให งานสีมีคุณภาพมากขึ้น

ทาได ทุกสภาพพื้นผิว โดยเฉพาะผิวขรุขระ

24"

4"

18"

12"

แกน: 15 มม.

ด ามจับถนัดมือ สามารถต อไม หรือท อ ที่ท ายด ามได

รหัสสินค า HRC30114-12 HRC30114-18 HRC30114-24

บาร โค ด ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

70.- 90.- 100.-

8851540013942 8851540013959 8851540013966

12" 18" 24"

36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง

100 ชิ้น/กล อง 500 ชิ้น/ลัง

33.-

C30114 8851540013935 4"

Roller Frame For 4" Roller Cover ด ามลูกกลิ้งทาสี สําหรับลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว

ด ามจับถนัดมือ สามารถต อไม หรือท อ ที่ท ายด ามได

24"

18"

รหัสสินค า HR412 HR418 HR424

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

12"

38.- 58.- 68.-

8851540011733 8851540011740 8851540011757

4 x 12" 4 x 18" 4 x 24"

36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ลูกกลิ้งทาสีขนเชือก 4 นิ้ว

4" Arcylic Yellow Line Mini Roller Paint

เหมาะสำหรับทาผนังปูน หรือ ผนังไม้ ใช้ได้กับพื้นผิวเรียบ และ ขรุขระ ใช้ได้กับสีน้ำ, สีน้ำมัน, สีลาเท๊กซ์ และ สีปูนปลาสเตอร์

ใช้งานง่าย ทนทาน ขนไม่หลุดร่วง

10 ชิ้น /แพ็ค

PC30134 8851540016035 4" รหัสสินค า บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/แพ็ค

10 ชิ้น/แพ็ค 120 แพ็ค/ลัง

120.-

ลูกกลิ้งทาสีขนสักหลาด 4 นิ้ว 4" Mohair Mini Roller Paint

เหมาะสำหรับทาผนังปูน หรือ ผนังไม้ ใช้ได้กับพื้นผิวเรียบ ช่วยให้งานสวยงาม

12 ชิ้น /แพ็ค

เรียบเนียนมากยิ่งขึ้น ใช้ได้กับสีน้ำ, สีน้ำมัน

PC30114 8851540016844 4" รหัสสินค า บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/แพ็ค

12 ชิ้น/แพ็ค 120 แพ็ค/ลัง

200.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ชุดลูกกลิ้งทาสีขนเคมี 4"

4" Nylon Fabric Rol ler Wi th Rol ler Frame

คุณสมบัติ:

ลูกกลิ้งขนเคมี เหมาะ สำหรับงานเหล็กโดยเฉพาะ ใช ได กับสีน้ำ, สีน้ำมัน, ลาแท็กซ และ วานิช ลูกกลิ้งอุ มสีได มาก จุมสีครั้งเดียวสามารถ ทาสีได เต็มพื้นที่

18"

12"

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว ด ามยาว 12 นิ้ว ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว ด ามยาว 18 นิ้ว

80.-

HRC41104-12 8851540016332

ชิ้น/กล อง 12

HRC41104-18 8851540016349

ชิ้น/กล อง 12

90.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Mini Painting Tray Kit With 4" Nylon Fabric Roller ชุดลูกกลิ้ง 4 นิ้ว พร อมถาดทาสี

ลูกกลิ้งขนเคมี C41104 เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว ใช ได กับสีน้ำ, สีน้ำมัน, ลาแท็กซ และ วานิช

11"

4"

ขนาดบรรจุ 36 ชิ้น/ลัง

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/แพ็ค

ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว ด ามยาว 11 นิ้ว

PS41104 8851540015182

130.-

4" Nylon Fabric Roller อะไหลลูกกลิ้งทาสีขนเคมี 4 นิ้ว

เหมาะสำหรับทาสีน้ำ สีน้ำมัน ใช ได กับทุกพื้นผิว ผิวเรียบ กึ่งเรียบและผิวหยาบ

2"

ขนาดบรรจุ 500 ชิ้น/ลัง

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/ชิ้น

C41104 8851540015397 ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว

44.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Mini Painting Tray Kit With 4 Type Rollers ชุดลูกกลิ้ง 4 นิ้ว พร อมถาดทาสี

จัดเต็มถาดเดียว ครบทุกงานสี

F30104 ลูกกลิ้งชนิดโฟม C30114 ขนสักหลาด C30104 ขนเชือกคาดเหลือง C30124 ขนเชือกคาดน้ำเงิน

12.5"

6"

ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด

ราคา/แพ็ค

ขนาด(นิ้ว)

12.5 x 6 x 2.5

PS41204 8851540015106

36 ชิ้น/ลัง

140.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Mini Painting Tray With 4" Arcylic Yellow Line Roller ชุดถาดทาสี + ลูกกลิ้งทาสีขนเชือก 4 นิ้ว

ใช งานง าย ทนทาน ขนไม หลุดร วง

12.5"

เหมาะสำหรับทาผนังปูน หรือ ผนังไม ใช ได กับพื้นผิวเรียบ และ ขรุขระ ใช ได กับสีน้ำ, สีน้ำมัน, สีลาเท กซ และ สีปูนปลาสเตอร

ลูกกลิ้งบรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

6"

ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ราคา/แพ็ค

ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว ถาดยาว 12.5 นิ้ว

PS41304 8851540016363

180.-

36 ชิ้น/ลัง

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Mini Painting Tray With 4" Arcylic Yellow Line Roller ชุดถาดทาสี + ด ามลูกกลิ้ง + ลูกกลิ้งทาสีขนเชือก 4 นิ้ว

ใช งานง าย ทนทาน ขนไม หลุดร วง

12.5"

เหมาะสำหรับทาผนังปูน หรือ ผนังไม้ ใช้ได้กับพื้นผิวเรียบ และ ขรุขระ ใช้ได้กับสีน้ำ, สีน้ำมัน, สีลาเท๊กซ์ และ สีปูนปลาสเตอร์

6"

ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด

ราคา/แพ็ค

ขนาด(นิ้ว)

PS41404 8851540016356

140.-

12.5 x 6 x 2.5

36 ชิ้น/ลัง

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ถาดลูกกลิ้งทาสี Paint Tray

12.5"

2.5"

6"

มีช องแขวนถาดทาสี ตะขอวางด ามลูกกลิ้ง

ล างสีออกง าย

พื้นผิวและขอบช วยในการเกลี่ยสี สําหรับลูกกลิ้งและแปรง

มีร องวางด ามลูกกลิ้งทาสี และแปรงทาสี

ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด

ราคา/ชิ้น

ขนาด(นิ้ว)

36 ชิ้น/ลัง

PS41200 8851540016103

60.-

12.5 x 6 x 2.5

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ถาดลูกกลิ้งทาสี Paint Tray

14.5"

10.5"

ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด

ราคา/ชิ้น

ขนาด(นิ้ว)

14.5 x 10.5 x 2.5

PS70570 8851540013980

12 ชิ้น/ลัง

120.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

5 PCS. Painting Kit ชุดถาดทาสี+เครื่องมือช าง 5 ชิ้น

อุปกรณ ในชุดถาด แปรงทาสี 2" อะไหล ลูกกลิ้งทาสี 9"

14.5"

ด ามลูกกลิ้งทาสี คัดเตอร 9มม. ถาดผสมสี 10"

10.5"

ขนาดบรรจุ

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด(นิ้ว)

ราคา/แพ็ค

PS470572 8851540014376 14.5 x 10.5 x 2.5

200.-

12 ชิ้น/ลัง

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

อะไหล ลูกกลิ้งขนเคมีสังเคราะห

Synthetic Roller

ขนเคมีสังเคาระห ชนิดพิเศษ เหมาะกับงานสีทุกชนิด ดูดซึมสีดี

9.5"

7"

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

C60207 C60209

8851540013515 8851540013249

50 ชิ้น/ลัง 50 ชิ้น/ลัง

7” 9.5”

54.- 58.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

อะไหล ลูกกลิ้งขนเคมีสังเคราะห ขนเคมีสังเคาระห ชนิดพิเศษ เหมาะกับงานสีทุกชนิด ดูดซึมสีดี

Synthetic Roller

7"

9.5"

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด (นิ้ว)

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

36 ชิ้น/ลัง 36 ชิ้น/ลัง

HRC60207 HRC60209

8851540013508 8851540013461

14 x 7 x 3 14 x 9.5 x 3

80.- 90.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ชุดลูกกลิ้งทาสี ขนเส นใยสังเคราะห

Acrylic Yellow Line Fabric Roller Cover (Economy Handle)

เหมาะกับงานรองพื้น ที่พื้นผิว ไม เรียบ หรือ งานซ อมแซม ใช ได กับงานถายใน และ ภายนอก ช วยคงคุณภาพสี ไม สิ้นเปลืองสี ใช ได กับ สีนํ้าและ สีนํ้ามัน

HRC50107 รหัสสินค า HRC50109

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/ลัง 60 ชิ้น/ลัง

ราคา/ชิ้น

110.-

7"

8851540014338 8851540013973

120.-

9"

ชุดลูกกลิ้งทาสี ขนเส นใยสังเคราะห 7นิ้ว , 9นิ้ว Acrylic Yellow Line Fabric Roller Cover

เหมาะกับงานรองพื้น ที่พื้นผิว ไม เรียบ หรือ งานซ อมแซม ใช ได กับสีนํ้า และ สีนํ้ามัน

C50107 รหัสสินค า C50109

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/ลัง 50 ชิ้น/ลัง

ราคา/ชิ้น

60.-

7"

8851540014314 8851540013997

70.-

9"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ชุดลูกกลิ้งทาสี ขนสักหลาด

Roller Frame With Roller Cover (Economy Handle)

เหมาะกับงานสีที่ต องการความ เรียบเนียน ใช ได กับงานถายใน และ ภายนอก ช วยคงคุณภาพสี ไม สิ้นเปลืองสี ช วยให งานเสร็จเร็ว ใช ได กับ สีนํ้า และ สีนํ้ามัน

HRC30117 รหัสสินค า HRC30119

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/ลัง 60 ชิ้น/ลัง

ราคา/ชิ้น

120.- 130.-

7" 9"

8851540014345 8851540014352

อะไหล ลูกกลิ้ง ขนสักหลาด Mohair Roller Cover

ใช กับด ามลูกกลิ้ง รุ น HR107 และ HR109

เหมาะกับงานสีที่ต องการความ เรียบเนียน ใช ได กับงานถายใน และ ภายนอก ช วยคงคุณภาพสี ไม สิ้นเปลืองสี ช วยให งานเสร็จเร็ว ใช ได กับ สีนํ้า และ สีนํ้ามัน

C30117 รหัสสินค า C30119

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/ลัง 50 ชิ้น/ลัง

ราคา/ชิ้น

70.- 80.-

7" 9"

8851540014291 8851540014307

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ชุดลูกกลิ้งทาสี ขนเชือก

Acrylic Yellow Line Fabric Roller Cover

เหมาะกับงานสีที่ต องการความ เรียบเนียน ใช ได กับงานถายใน และ ภายนอก ช วยคงคุณภาพสี ไม สิ้นเปลืองสี ช วยให งานเสร็จเร็ว ใช ได กับ สีนํ้า และ สีนํ้ามัน

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

150.-

HRC50207

7"

60 ชิ้น/ลัง 60 ชิ้น/ลัง

8851540013720

ชนิดโครงถัก ด ามจับหุ มยาง กระชับมือ

170.-

HRC50209

8851540013737

9"

อะไหล ลูกกลิ้ง ขนเชือก

ใช กับด ามลูกกลิ้ง รุ น HR177 และ HR179

Acrylic Yellow Line Fabric Roller Cover

เหมาะกับงานรองพื้น ที่พื้นผิว ไม เรียบ หรือ งานซ อมแซม ใช ได กับสีนํ้า และ สีนํ้ามัน

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

60.-

C50207

7"

50 ชิ้น/ลัง 50 ชิ้น/ลัง

8851540012365

70.-

C50209

8851540012372

9"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ชุดลูกกลิ้งทาสี ขนสักหลาด Mohair Roller Cover With Roller Frame

เหมาะกับงานสีที่ต องการความ เรียบเนียน ใช ได กับงานถายใน และ ภายนอก ช วยคงคุณภาพสี ไม สิ้นเปลืองสี ช วยให งานเสร็จเร็ว ใช ได กับ สีนํ้า และ สีนํ้ามัน

ชนิดโครงถัก ด ามจับหุ มยาง กระชับมือ

HRC30107 รหัสสินค า HRC30109

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง 60 ชิ้น/ลัง

ราคา/ชิ้น

160.-

7"

0070165104332 0070165104325

180.-

9"

ลูกกลิ้งทาสี ขนสักหลาด Mohair Roller Cover

เหมาะกับงานสีที่ต องการความ เรียบเนียน ใช ได กับงานถายใน และ ภายนอก ช วยคงคุณภาพสี ไม สิ้นเปลืองสี ช วยให งานเสร็จเร็ว ใช ได กับ สีนํ้า และ สีนํ้ามัน

C30107 รหัสสินค า C30109

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/ลัง 50 ชิ้น/ลัง

ราคา/ชิ้น

70.-

7"

0070165108316 0070165108323

80.-

9"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ด ามลูกกลิ้งทาสี Roller Frame

7นิ้ว , 9นิ้ว

13.5"

2"

9"

7"

HR177 รหัสสินค า HR179

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ 24 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/ลัง

ราคา/ชิ้น

90.-

7" 9"

8851540015472 8851540015489

100.-

มีช องต อด าม ยาวแบบเกลียว

ด ามลูกกลิ้งทาสี Roller Frame

7นิ้ว , 9นิ้ว

13"

11.5"

9"

7"

รหัสสินค า บาร โค ด ขนาด

ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

HR107 HR109

50.- 60.-

7" 9"

24 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/ลัง

8851540014017 8851540014000

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ด ามต อลูกกลิ้งทาสี

Telescopic Paint Roller

มี 3 ขนาด 2ม. , 3ม. และ 4ม.

2 ม.

3 ม.

4 ม.

หัวต อสามารถใช ได กับด ามลูกกลิ้งทั่วไปได ใช สําหรับต อกับด ามลูกกลิ้งเพื่อทาสีในที่สูง

นั

ด ามยาว 4 เมตร มีจุดหมุนล็อค และ คลายล็อค 2 ชั้น

หัวต อแบบด ามสวม

หมุนถอดปลอกสี เหลือง เพื่ อใช หัวต อด ามแบบเกลียว

ดึงขึ้ นเพิ่ มความยาว

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด (นิ้ว)

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

TP12 TP13 TP14

8851540016707 8851540016714 8851540016721

2 ม. 3 ม. 4 ม.

24 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/ลัง

140.- 180.- 240.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสี ด ามไม ขนหนา ยาวพิเศษ

Paint Brush 900 Series Wood Handle ด ามไม แข็งแรง ทนทาน จับถนัดมือ

ทําจากขนสัตว ธรรมชาติ ยึดขนด วยเทคนิคพิเศษ ไม หลุดร วงง าย สามารถใช ได กับสีทุกประเภท

กรอบแสตนเลส

รหัสสินค า C910 C915 C920 C925 C930 C940

บาร โค ด 8851540009631 8851540009648 8851540009655 8851540009662 8851540009679 8851540009686

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

1" 1.5" 2" 2.5"

12 ชิ้น/กล อง 576 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 180 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

40.- 60.- 80.-

100.- 140.- 170.-

3" 4"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสี ขนสัตว ด ามยาว รุ น 900 PAINT BRUSH LONG HANDLE #900 SERIES ทําจากขนสัตว ธรรมชาติ สามารถใช กับงานที่มีพื้นที่เป นวงกลม เส นโคง เส นตัด ด ามขนาดยาว 7 นิ้ว สไตล ยุโรป ไม บังหน างาน

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

12 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

C906 C907 C908 C913 C914

8851540010255 8851540010262 8851540010279 8851540010200 8851540010217

1.5" 2" 2.5"

70.- 94.-

130.- 150.- 170.-

3" 4"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสี รุ นประหยัด ขนนุ ม ยาวพิเศษ Paint Brush #400 Series Wood Handle

กรอบแสตนเลส

รหัสสินค า C410 C415 C420 C425 C430 C440

บาร โค ด 8851540014031 8851540014048 8851540014055 8851540014062 8851540014079 8851540014086

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

1" 1.5" 2" 2.5"

12 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 288 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 288 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง

28.- 42.- 56.- 80.-

3" 4"

120.- 140.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสีขนเคมี ขนยาวพิเศษ SYNTHETIC PAINT BRUSH

แปรงชนิดพิเศษคุณภาพสูง ใช ได ทั้งสีนํ้า และ สีนํ้ามัน ใส ใจสิ่งแวดล อม ลดการนําขนสัตว มาผลิต

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

12 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 288 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 288 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง

26.- 34.- 46.- 56.- 68.-

1" 1.5" 2" 2.5" 3"

8851540015212 8851540015229 8851540015236 8851540015243 8851540015250

C5410 C5415 C5420 C5425 C5430

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Paint Brush 300 Series แปรงทาสี ด ามไม รุ นขนหนา ยาวปานกลาง

ด ามไม แข็งแรง ทนทาน จับถนัดมือ ทําจากขนสัตว ธรรมชาติ ยึดขนด วยเทคนิคพิเศษ ไม หลุดล วงง าย ใช ได กับสีทุกประเภท

รหัสสินค า

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

8851540004339 8851540004346 8851540004353 8851540004360 8851540004377 8851540004384

C303 C304 C305 C306 C307 C308

28.- 42.- 56.- 80.- 98.- 140.-

12 ชิ้น/กล อง 576 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 216 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 180 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

1" 1.5" 2" 2.5"

3" 4"

Paint Brush New #300 แปรงทาสี ด ามไม รุ นขนหนานุ ม

ด ามไม แข็งแรง ทนทาน จับถนัดมือ ทําจากขนสัตว ธรรมชาติ ยึดขนด วยเทคนิคพิเศษ ไม หลุดล วงง าย ใช ได กับสีนํ้า และ สีนํ้ามัน

รหัสสินค า

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

8851540011931 8851540011948 8851540011955 8851540011962 8851540011979 8851540011986

C310 C315 C320 C325 C330 C340

30.- 50.- 60.- 90.-

12 ชิ้น/กล อง 576 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 6 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

1" 1.5" 2" 2.5"

110.- 140.-

3" 4"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสีขนเคมี SYNTHETIC PAINT BRUSH

แปรงชนิดพิเศษคุณภาพสูง ใช ได ทั้งสีนํ้า และ สีนํ้ามัน ใส ใจสิ่งแวดล อม ลดการนําขนสัตว มาผลิต

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

12 ชิ้น/กล อง 576 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 288 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 192 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 192 ชิ้น/ลัง

20.- 30.- 40.- 50.- 60.-

1" 1.5" 2" 2.5" 3"

8851540015267 8851540015274 8851540015281 8851540015298 8851540015304

C5310 C5315 C5320 C5325 C5330

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสีขนเคมีสังเคราะห Ultra Smooth Paint Brush ขนแปรงนุ มพิเศษ ยาว ปลายแหลม ขนแปรงละเอียดพิเศษ ทาแล วไร รอยแปรง ใช สําหรับทาสี สามารถใช ได กับสีทุกประเภท

ด ามจับไม แท มาพร อมกับเชือกคล องมือ หรือ ห อยเก็บได

ขนแปรงนุ มพิเศษ อุ มสีได ดี

ยึดขนแน นไม หลุดร วง

ด โ บาร ค

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

C710 C715 C720 C725 C730 C740 รหัสสินค า

12 ชิ้น/กล อง 480 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 480 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 192 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง

8851540016868 8851540016875 8851540016882 8851540016899 8851540016905 8851540016912

40.- 60.- 70.- 80.-

100.- 140.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสีขนเคมี 5 ตัว/ชุด Synthetic Paint Brush

แปรงชนิดพิเศษคุณภาพสูง ใช ได ทั้งสีนํ้า และ สีนํ้ามัน ใส ใจสิ่งแวดล อม ลดการนําขนสัตว มาผลิต

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/แพ็ค

1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 นิ้ว

C600

0701651229092

36 ชิ้น/ลัง

210.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสี ขนสัตว ด ามพลาสติก Paint Brush 100 Series ทําจากขนสัตว ธรรมชาติ ยึดด วยเทคนิคพิเศษ ไม หลุดร วง สามารถใช ได กับสีทุกประเภท

รหัสสินค า 100PT-1 100PT-1.5 100PT-2 100PT-2.5 100PT-3

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

18.- 24.- 32.- 46.- 56.-

24 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/กล อง 360 ชิ้น/ลัง 24 ชิ้น/กล อง 288 ชิ้น/ลัง

0070165111118 0070165111125 0070165111132 0070165111149 0070165111156

1" 1.5" 2" 2.5" 3"

แปรงทาสี ขนสัตว ด ามพลาสติก Paint Brush 200 Series ทําจากขนสัตว ธรรมชาติ ยึดด วยเทคนิคพิเศษ ไม หลุดร วง สามารถใช ได กับสีทุกประเภท

รหัสสินค า 200PT-1 200PT-1.5 200PT-2 200PT-2.5 200PT-3 200PT-4

บาร โค ด ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

8851540015649 8851540015656 8851540015663 8851540015670 8851540015687 8851540015694

1" 1.5" 2" 2.5"

18.- 24.- 32.- 46.- 56.- 60.-

3" 4"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาสีขนสัตว ด ามพลาสติก PAINT BRUSH (PURE BRISTLES)

ขนสัตว แท ยึดขนด วยเทคนิคพิเศษ ไม หลุดร วงง าย เหมาะสําหรับสีนํ้า

รหัสสินค า 300PT-1 300PT-1.5 300PT-2 300PT-2.5

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

18.- 24.- 32.- 46.- 56.- 60.-

8851540016271 8851540016288 8851540016295 8851540016301 8851540016318 8851540016325

1" 1.5" 2" 2.5"

300PT-3 300PT-4

3" 4"

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แปรงทาแชล็ค รุ นด ามมาตรฐาน Wool Brush 200 Series ขนสัตว ธรรมชาติ ยึดขนแน นด วยเทคนิคพิเศษ ด ามไม เคลือบเงา แข็งแรง จับถนัดมือ

รหัสสินค า C211 C212 C213 C214 C215

8851540010484 8851540010491 8851540010507 8851540010514 0070165980370 บาร โค ด

1" 2" 3" 4" 5" ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

12 ชิ้น/กล อง 432 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 288 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 288 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 144 ชิ้น/ลัง

36.- 54.- 90.-

108.- 126.-

แปรงทาแชล็ค รุ นด ามมาตรฐาน Wool Brush ขนสัตว ธรรมชาติ ยึดขนแน นด วยเทคนิคพิเศษ ด ามจับทรงดั้งเดิม แข็งแรง ทนทาน

รหัสสินค า C101 C102 C105 C103 C106 C107

8851540002076 8851540002083 8851540013683 8851540002090 8851540013706 8851540013713 บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

4 ข อ 6 ข อ 8 ข อ

12 ชิ้น/กล อง 480 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 480 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 480 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง

36.- 54.- 72.- 90.-

10 ข อ 12 ข อ 14 ข อ

108.- 126.-

แปรงทาแชล็ค รุ นด ามมาตรฐาน Wool Brush ขนสัตว ธรรมชาติ ยึดขนแน นด วยเทคนิคพิเศษ ด ามจับทรงดั้งเดิม แข็งแรง ทนทาน

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

รหัสสินค า G501 G502 G503 G504 G505

8851540006265 8851540006272 8851540006289 8851540006296 8851540006302 บาร โค ด

1.5" 2" 3" 4" 5" ขนาด

12 ชิ้น/กล อง 720 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 480 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 360 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 240 ชิ้น/ลัง 12 ชิ้น/กล อง 120 ชิ้น/ลัง

36.- 54.- 90.-

108.- 126.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ป นยิงกาวอคิลิค / ซิลิโคน บอดี้พลาสติก

ป นยิงกาวอคิลิค / ซิลิโคน บอดี้เหล็ก

Plastic Caulking Gun

Steel Caulking Gun

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาดบรรจุ ขนาด(ซม.) ราคา/ชิ้น รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาดบรรจุ ขนาด(ซม.) ราคา/ชิ้น

CA121

12 ชิ้น/กล อง 8851540011276 20x34x3 150.-

C121

12 ชิ้น/กล อง 8851540003325 20x34x3 110.-

ป นยิงกาวอคิลิค / ซิลิโคน บอดี้เหล็ก Heavy Duty Caulking Gun

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ

ราคา/ชิ้น

CA122

8851540010644

22 x 36 x 6 ซม.

12 ชิ้น/กล อง

230.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ป นยิงกาวไฟฟ า Glue Stick Gun

รหัสสินค า A59

40W 80W 12 ชิ้น/กล อง 48 แพ็ค/ลัง 330.- 352.- บาร โค ด ขนาด ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น 12 ชิ้น/กล อง 48 แพ็ค/ลัง

8851540004544

A61

8851540000409

กาวแท ง Glue Stick

รหัสสินค า

บาร โค ด ขนาด ขนาดบรรจุ ราคา/แพ็ค

12 ชิ้น/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 6 ชิ้น/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง

80.-

A45

8851540001406

6"

80.-

A46

8851540000911

6"

A45 แท งใหญ

A46 แท งเล็ก

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ป นหัวแร งไฟฟ า Electronic Soldering Iron

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

ชิ้น/กล อง 50 100 ชิ้น/ลัง

Power 40W 5มม.

C301 8851540004490

120.-

ป นหัวแร งไฟฟ า Electronic Soldering Iron Gun

ผลิตจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม

ปุ นปรับกําลังไฟ

ด ามจับกัน ความร อนได ดี

สามารถเร งความร อนได อย างรวดเร็ว (Low 30W - High 70W) ลวดฮีทเตอร์เซรามิกเกรดพิเศษ

สายยาว 135 cm

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

ชิ้น/กล อง 20 40 ชิ้น/ลัง

Power 30/70W

CYG-409 8851540016653

300.-

ไฟแสดงสถานะทํางาน

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

เสื้อกั๊กใส เครื่องมือช าง สะท อนแสง Professional Tool Vest เสื้อกั๊กช างมืออาชีพอินดี้ พร อมแถบสะท อนแสง และกระเป าใส อุปกรณ ช าง 16 จุด เสื้อ ขนาด ฟรีไซส ปรับขนาดได ทั้งความกว าง และ ยาว ด านหลังเสื้อ ด านข างเสื้อ

ด านในเสื้อกี๊กบุ ผ าตาข าย ทำให ระบายความร อนได ดีขึ้น

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

V001

8851540015519 FREE SIZE

20 ชุด/ลัง

1300.-

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

แว นตาป องกันสะเก็ด Safety Goggle

ผลิตจากพลาสติกเม็ดใหม

สายรัด นุ ม ปรับระดับได

รหัสสินค า A881

8851540013614 Free Size 6 ชิ้น/กล อง 100.- บาร โค ด ขนาด ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

แว นเชื่อมดํา Welding Goggle

ผลิตจากพลาสติกเม็ดใหม

สายรัด นุ ม ปรับระดับได

รหัสสินค า A921

8851540009624 Free Size 6 ชิ้น/กล อง 100.- บาร โค ด ขนาด ราคา/ชิ้น ขนาดบรรจุ

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ถุงมืองานทั่วไป General Work Gloves

EN388

ถุงมือผ าเคลือบไนไตร เคลือบ ยางไนไตร NBR Coated ช วยป องกันการเสียดสี ได ดี สามารถจับยึดพื้นผิวที่มีน้ำมันได ช วยให ทำงานได คล องมือไม ติดขัด เหมาะสำหรับงานทั่วไป ผ าหลังมือระบายอากาศได ดี ช วยให สวมใส สบาย ไม อับช�้ น

23 cm

14.5 cm

4121X

GL-101 รหัสสินค า

บารโ คด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/โหล

12 คู /แพ็ค 144 ชิ้น/ลัง

374.-

8851540016929 W 14.5 x H 23 cm เบอร 9

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ถุงมืองานสวน Garden Work Gloves

EN388

ถุงมือผ าเคลือบยางธรรมชาติ Latex Coated เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป งานสวน งานช างไม ทั่วไป งานก อสร าง ผิวขรุขระ เพื่อการหยิบจับที่ดีเยี่ยม ผิวยางหนาช วยลดการทิ่มมือ ของหนามได ดี

25 cm

14 cm

2233X

GL-201 รหัสสินค า

บารโ คด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/โหล

W 14 x H 25 cm เบอร 9

12 คู /แพ็ค 144 ชิ้น/ลัง

770.-

8851540016936

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

ถุงมืองานกันบาด Cut Resistance Gloves

EN388

ถุงมือผ าเส นใยหนา รุ น Cut Resistance Gloves เคลือบ PU Coated สามารถหยิบจับวัตถุต างๆ ได อย างคล องแคล ว ไม ลื่นหลุด มีความกระชับ สบายมือ เป นถุงมือกันบาด ระดับ 5 สามารถป องกัน บาด เฉือนได ดี เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทั่วไป หร� อ หยิบงานต างๆที่มีความคมได ดี

24 cm

11.5 cm

4X43D

GL-301 รหัสสินค า

บารโ คด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/โหล

12 คู /แพ็ค 144 ชิ้น/ลัง

W 11.5 x H 24 cm

1540.-

8851540016943

เบอร 9

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

หน ากากกันฝุ นละออง KN95 KN95 Respirator Mask

หน ากากกรอง 4 ชั้น ความหนาระดับนาโน ปกป องคุณจากฝุ น PM2.5 ฝุ นละอองรถยนต ละอองเกสร และ อ� น ๆ เหมาะสําหรับกิจกรรมทั้งในร ม และ กลางแจ งทุกประเภท การออกแบบที่พับเก็บได นั้นง ายต อการจัดเก็บ สายแถบยางยืด สวมใส ในระยะยาวโดยไม รู สึกกดทับใดๆกับหูของคุณ

ด านในมีพื้นที่หายใจสะดวก

มีลวดดัดปรับเข าดั้งจมูกได

สวมใส หน ากากได เต็มใบหน า เพ� อการปกป องที่แน นกว า

A54 รหัสสินค า

ด โ บาร ค

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/กล อง

15.5x10.5 ซม. 20 ชิ้น/กล อง 400 ชิ้น/ลัง

900.-

8851540016806

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

หน ากากกันฝุ นละออง KN95 มีวาล ว KN95 Respirator Mask

หน ากากกรอง 4 ชั้น รุ นมีวาล วระบายอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจได ง าย ความหนาระดับนาโน ปกป องคุณจากฝุ น PM2.5 ฝุ นละอองรถยนต ละอองเกสร และ อ� น ๆ เหมาะสําหรับกิจกรรมทั้งในร ม และ กลางแจ งทุกประเภท การออกแบบที่พับเก็บได นั้นง ายต อการจัดเก็บ สายแถบยางยืด สวมใส ในระยะยาวโดยไม รู สึกกดทับใดๆกับหูของคุณ

ด านในมีพื้นที่หายใจสะดวก

วาล วช วยหายใจได ง ายยิ่งขึ้น

มีลวดดัดปรับเข าดั้งจมูกได

สวมใส หน ากากได เต็มใบหน า เพ� อการปกป องที่แน นกว า

A541 รหัสสินค า

ด โ บาร ค

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/กล อง

15.5x10.5 ซม. 20 ชิ้น/กล อง 400 ชิ้น/ลัง

1070.-

8851540016950

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

หน ากากผ า Mask

เนื้อผ าชั้นนอก Cotton 100% เนื้อผ าชั้นใน มัสลิน ฟ ลเตอร ผ าใยสังเคราะห สามารถทําความสะอาด และ นํามาใช ซํ้าได 30-50 ครั้ง

ป องกันฝุ น PM 2.5

ไวรัส COVID-19

CV19 หน ากากผ า

FCV19 ฟ ลเตอร ผ าใยสังเคราะห

รหัสสินค า

บาร โค ด

ขนาด

ขนาดบรรจุ ราคา/ชิ้น

110.- 30.-

CV19 FCV19

8851540016776 8851540016783

13 x 16.5 ซม. 16 x 17 ซม.

1 ชิ้น/ถุง 100 /ลัง 1 ชิ้น/ถุง

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข อมูลโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172

Made with FlippingBook Ebook Creator