Katalog Szkoła Średnia + Laboratoria 2022/2023. Nowa Szkoła

Katalog Szkoła Średnia i Laboratoria Szkolne na rok 2022-2023. Nowa Szkoła

2O22 2O23

kompleksowe wyposażenie szkół liceum, technikum, szkoła branżowa, laboratoria szkoła średnia

Drodzy Klienci, dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaufanie. Kierując się trzydziestoletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej w Polsce i na świecie przekazujemy w Państwa ręce Katalog, w którym zawarliśmy kompendium wiedzy na temat wyposażenia szkół średnich. Prezentujemy w nim kolekcje meblowe, krzesła, ławki, stoły, wyposażenie szatni, stołówki, sali gimnastycznej, pracowni przyrodniczych, laboratoriów szkolnych a także sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne i naukowe, wszystko, co potrzebne jest do pracy z uczniem. Nowoczesne tablice i monitory interaktywne, wysokiej jakości projektory, sprzęt komputerowy, proste i intuicyjne oprogramowanie multimedialne czy innowacyjne pomoce naukowe stanowią tę część oferty, która sprzyja realizacji założeń współczesnej edukacji. Selekcja oferty produktów dokonywana jest przede wszystkim zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, ale także w oparciu o kryteria i rekomendacje

dofinansowania w ramach rządowych i unijnych projektów edukacyjnych. Wszystkie produkty zawarte w niniejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych. Proponujemy gotowe rozwiązania pozwalające wykreować najlepszą przestrzeń dla edukacji. Dla ułatwienia nawigacji po ofercie, katalog został podzielony na podstawowe sekcje wyposażania placówek szkolnych, bloki przedmiotowe oraz czytelny indeks. Szeroki wybór nowoczesnych i innowacyjnych pomocy naukowych został pogrupowany w kategorie zgodne ze specyfiką danego przedmiotu. Na ostatnich stronach znajdą Państwo dane kontaktowe do naszych doradców handlowych, którzy pozostają do Państwa dyspozycji. Zamówienia można przesyłać również za pośrednictwem naszego sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: sklep.nowaszkola.com Życzymy udanych zakupów. Nowa Szkoła

meble i wyposażenie 102–239 laboratoria szkolne 8–101

pracownie przedmiotowe 282–431 sprzęt i oprogramowanie multimedialne 240–281

kultura fizyczna 432–463

OZNACZENIA

bezpieczne PCW bez ftalanów

NOWOŚĆ

TYLKO W NOWEJ SZKOLE

PCW BEZ FTALANÓW

PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE NORMY

MAGNETYCZNE

sklep.nowaszkola.com

1

• Powierzchnia ok. 420 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in: noże rotacyjne, stebnówki, overlock, ploter do cięcia pianki

SZWALNIA I PAKOWALNIA PIANEK

Od początku istnienia firmy in - westujemy w profesjonalne roz - wiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż rosną - cych wymagań rynku, nasz park ma - szynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

STOLARNIA

• Powierzchnia ok. 1 750 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in:

piła panelowa, piła formatowa, okleiniarka prostoliniowa i krzywoliniowa, wiertarki numeryczne oraz wielowrzecionowe, centrum do nestingu

2

MAGAZYN I PAKOWALNIA

• Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zaprojektowany zgod - nie z zasadami zrównoważonego rozwoju. • 9 656 m 2 powierzchni. • Hala o wysokości 10 m. • System dystrybucji i magazynowania zweryfikowany i certyfikowany normą ISO9001:2015.

• Ilość miejsc paletowych do składowania- 16 292. • Automatyczna linia obsługi paczek kurierskich.

• Nowoczesne systemy do zarządzania przepływem towaru klasy WMS. • Kodyfikacja towarów systemem Datamatrix umożliwiająca we - ryfikację partii. • Automatyczny system paletyzowania. • Atrakcyjna lokalizacja z rozwiniętą infrastrukturą drogową.

sklep.nowaszkola.com

3

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE:

BRZOZA

BUK

HDF (gr. 3,2 mm)

cubo, fresh, prima, modern, exclusive

prima

cienkie półeczki

skala 1 : 1

skala 1 : 1

PŁYTA WIÓROWA Z LAMINATEM MELAMINOWYM LUB LAMINATEM HPL (gr. 18 mm, 25 mm)

4

skala 1 : 1

MDF LAMINOWANY fronty i aplikacje (gr. 12 mm), półeczki (gr. 6 mm)

skala 1 : 1

antypoślizgowy

bezpieczne PCW bez ftalanów

antypoślizgowy

antypoślizgowy

sklep.nowaszkola.com

5

WYPEŁNIENIA PIANKA POLIURETANOWA

wysoka gęstość i sprężystość pianki

gęstość: R-80

gęstość: 25 kg/50 m3

GRANULAT PIANKOWY

WATOLINA

TKANINA PCW ZEWNĘTRZNA z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym wymianę worka WOREK BAWEŁNIANY z zamkiem błyskawicznym WYPEŁNIENIE Z GRANULATU styropianowego, piankowego lub watoliny

GRANULAT STYROPIANOWY

1

2

3

2

3

1

6

CERTYFIKATY Norma ISO9001:2015 określa wy - magania dotyczące systemu zarzą - dzania jakością. Posiadanie tego certyfikatu i speł - nianie jego warunków dla tej nor - my jego posiadania oznacza, że jako firma wykazujemy zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymaga - nia klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych Dążymy do zwiększenia zadowolenia naszych klientów poprzez skuteczne stosowanie systemu,wraz z procesami jego doskonalenia oraz wymagania - mi prawnymi i regulacyjnymi. Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT) jest renomowanym do - stawcą usług badawczych oraz cer - tyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i architekto - nicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Eksperci In - stytutu i Nadzoru Technicznego pra - cują na rzecz przys złości polskiej normalizacji w Komitetach Technicz - nych działających przy Polskim Ko - mitecie Normalizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukie - runkowaniu na jakość usług i pro - fesjonalizm, INT zyskało wielu wiodących producentów, dystrybu -

torów i importerów z różnych dzie - dzin przemysłu, w tym czołowych przedstawicieli branży rekreacyjnej i sportowej. Przyznane firmie Nowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzo - ru Technicznego stanowią gwaran - cję bezpieczeństwa i potwierdzają, że produkowane przez nią wyro - by spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe. Wiarygodność, bezstronność i rze - telność działalności Instytutu Nad - zoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. To dowód wysokiej ja - kości usług, etyki i kompetencji per - sonelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgod - ne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obejmuje wiele norm na urządzenia sporto - we, meble oraz wyposażenie pla - ców do zabaw i gier. Oznacza to, że INT dysponuje szerokim akredy - towanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Procedura certyfikacji jest prowa - dzona przede wszystkim z myślą o Państwa bezpieczeństwie i za - dowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfi - katów wydawanych przez INT moż - na sprawdzić w specjalnej wyszu - kiwarce na www.Instytut-nadzoru.com

Norma ISO9001 : 2015

Do wszystkich naszych mebli rekomendujemy stosowanie kotwicy meblo - wej umożliwiającej przymocowanie mebla do ściany i zapobiegającej jego upadkowi NARZĘDZIA DO MONTAŻU I ZABEZPIECZANIA MEBLI

Wszystkie nasze meble przeznaczone są do samodzielnego montażu. Aby ułatwic państwu to zadanie zaprojektowaliśmy specjalny zestaw odpowiedni do złożenia każdego mebla

Kotwica meblowa TBZ0001 20 zł W celu zabezpieczenia mebla przed przewróceniem się, musi on być w spo - sób trwały przymocowany do ściany. W paczce znajdują się kołki rozporowe przeznaczone do ściany betonowej. Różne typy ściany wymagają zastosowania od - miennego sposobu mocowania. Dostosuj typ mocowania do ściany jaką posiadasz w pomieszczeniu.

element kotwicy przymocowany do wieńca górne - go mebla

Zestaw narzędzi NS NS9000

35 zł • młotek z gumowanym trzonkiem i dwiema wykręcanymi końcówkami, klucz z końcówka - mi nr 13 i 16, wkrętak o wymiennych końcówkach, wkrętak kątowy o wymiennych koń - cówkach, 15 końcówek wkrętakowych (płaskie, krzyżakowe, gwiazdkowe, sześciokątne), praktyczne etui z uchwytem, zapinane na suwak, 19 elem. 7

element kotwicy przymocowany do ściany

sklep.nowaszkola.com

audio-wideo.............................. 86 blendafotograficzna.................................... 86 mikrofon dynamiczny z akcesoriami.. . . . . . . . . . . . . . . . . 86 mikrofon nagłowny z akcesoriami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 oprogramowanie do edycji, montażu itworzeniamateriałówvideo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 greenscreen.............................................. 88 mikserdźwięku.......................................... 89 dyktafon.................................................. 90 nagłośnienie............................................. 90 słuchawkistudyjne...................................... 91 paneleakustyczne....................................... 91 pomoceprojektowe..................... 92 zestaw konstrukcyjnych z różnych dziedzin z akcesoriami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 zestaw modelarski wraz z akcesoriami. . . . . . . . . . . . . . . 94 plansze................................................... 95 planszeinteraktywne................................... 96 schematypoglądowe................................... 97 BHP środki ochrony indywidualnej.. . . 98 odzieżochronna......................................... 98 rękawiceochronne...................................... 99 zmiotkazszufelką....................................... 99 gogleprzeciwodpryskowe............................ 100 okulary ochronne stanowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gaśnica.................................................. 100 instrukcjeBHP.......................................... 100 czujnikdymu............................................ 101 apteczka.................................................. 101

drukarka3Dwrazzakcesoriami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 filament................................................... 17 mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. . . . . . . . . . . . 18 lutownica stacja lutownicza zgorącympowietrzem................................ 21 aparat fotograficzny z akcesoriami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 statywyzakcesoriami................................... 23 oświetlenie do realizacji nagrań.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 gimbal.................................................... 24 mikrofon kierunkowy z akcesoriami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mikroportzakcesoriami................................ 25 wyposażenie sal szkolnych. . . . . . . . . . . . . 26 stoły warsztatowe, montażowe, stolarskie.. . . . . . . . . . 26 szafananarzędzia....................................... 28 szafkizamykane......................................... 28 gablotyoszklone........................................ 30 tabliceścieralne......................................... 30 narzędzia.................................. 31 robotyka.................................. 46 klocki do samodzielnej konstrukcji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 wirtualnarzeczywistośćVR............................ 48 robotyedukacyjne...................................... 50 bibliotekimodeli3Donline............................. 52 mikroskopywrazzakcesoriami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 wizualizer kompatybilny z mikroskopem.. . . . . . . . . . . 64 pen3Dzakcesoriami................................... 65 skanerdodrukarki3D................................... 65 teleskop.................................................. 65 AGD....................................... 66 materiały eksploatacyjne.. . . . . . . . . . . . . . 80

8

laboratoria szkolne

9

Drukarka 3D z akcesoriami

magnetyczna platforma do szybkiego demontażu

inteligentne drzwi

zdalne drukowanie i monitorowanie

0% VAT

ciche drukowanie

Drukarka 3D NS Digital Creality Sermooon V1 Pro NS9220 4 919 zł

Drukarka 3D NS Digital Creality Sermooon V1 Pro NS9220A 3 999 zł

Laptopy dostępne na stronie 262

• technologia: FDM / FFF • obszar roboczy: 175 x 175 x 165 mm

Cechy: • prosta obsługa – „można drukować po wyjęciu z pudełka” • zdalne drukowanie i monitorowanie (Użyj aplikacji Creality Cloud, aby zdalnie obsługiwaći drukować, monitorować sytuację drukowania za pomocą kamery, wszystko jest pod kontrolą ) • ciche drukowanie 45dB (Dzięki super cichym wentylatorom, 4-osiowa cicha płyta główna IC zapewnia brak zakłóceń w pomieszczeniach podczas pracy) • fabryczne poziomowanie i testowanie • automatyczne podawanie/powrót filamentu (Inteligentne sterowanie jednym przyciskiem umożliwia automatyczne podawanie/powrót filamentu – zmniejszając tym trudność operacji ręcznych i zapobiega blokadom filamentu) • całkowicie zamknięta obudowa (Całkowicie zamknięta obudowa jest bezpieczna i stabilna, a także ma wieloaspektową, przezroczystą kon - strukcję wizualną. Wygodną do przeglądania w dowolnym momencie. • inteligentne drzwi – (Czujnik bezpieczeństwa uruchamia się zaraz po

• liczba głowic drukujących: 1 • średnica głowicy: 0,4 mm

otwarciu drzwi, wstrzymując proces drukowania i szybko schładzając urządzenie, bezpieczne dla użytkowników) • platforma do szybkiego demontażu (Zginalna metalowa platforma magnetyczna zapewnia bardzo stabilny druk i łatwiejsze wyjmowanie formy) • bezpośredni napęd sprite –(Znakomity i opatentowany bezpośredni napęd sprite z potężną energią i dobrej jakości wydrukami) • dysza szybkiego demontażu (Wygodny demontaż i montaż poprawia efek - tywność wymiany komponentów, ułatwia konserwację dyszy i poprawia wskaźnik powodzenia drukowania 3D • automatyczny podajnik filamentu i czujnik jego przepływu. • wznawianie wydruku: (Drukarka 3D zapisuje także stan głowicy co umożliwia wznowienie wydruku 3D w przypadku zaniku zasilania) • komunikacja z drukarką 3D jest zdalna i obsługiwana z poziomu Creality Cloud przez Wi-Fi

• maksymalna temperatura głowicy: 250°C • maksymalna temperatura stołu roboczego: 80°C • komunikacja: WiFi, karta SD • obsługiwane materiały: PLA, ABS, PETG. • waga drukarki: 11,5kg • wymiary drukarki 400x380x430cm • wbudowana kamera • stół: wymienny/magnetyczny/podgrzewany

• systemy: Windows XP/7/8/10 (32/64bit), Mac OS, Android • oprogramowanie: Simplify3D, Cura, Creality Slicing Software, • repetier-Host, Creality Cloud APP • oświetlenie kabiny LED. • duży dotykowy wyświetlacz 4,3” • zasilanie: wejście 100-120V, 200-240 V 50/60HZ,

10

Szafka pod drukarkę 3D na stronie 13

Szkolenie do drukarki NS Digital Creality Sermooon V1 Pro NS9239 1 500 zł Kompleksowe szkolenie z zakresu wiedzy i sposobu użytkowania i eksploatacji drukarki 3D NS Digital. Podczas szkolenia nasi eksperci zaprezentują, w jaki sposób dokonać instalacji drukarki 3D w szkole i przygotują nauczycieli do efektywnej pracy z urządzeniem oraz fila - mentami przeznaczonymi do drukowania trójwymiarowego. W cenie szkolenia zawarty jest dojazd do klienta, dzięki któremu szkolenie od - będzie się w miejscu, w którym drukarka 3D będzie stale użytkowana.

Wydłużenie gwarancji o rok dla drukarki NS Digital Creality Sermoon V1 Pro NS9238

1 000 zł

Wsparcie dydaktyczne i formalno-techniczne dla drukarki NS Digital Creality Sermoon V1 Pro

Pakiet zawierający wsparcie we wpro - wadzeniu technologii druku 3D w za - kresie opieki technicznej, dydaktycznej i formalnej.

Pomoc techniczna składa się : • z materiałów video i instrukcji dla początkujących, • filmów szkoleniowych z obsługi drukarki na pozio - mie podstawowych, • filmów przedstawiających rozwiązania dla naj - częstszych problemów, • instruktaży obsługi programu Cura na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Wsparcie dydaktyczne to: • pomoc w uruchomieniu, organizacji zajęć i re - alizacji 12 obszarów wykorzystania druku 3D, • dostęp do biblioteki modeli szkolnych, • scenariusze do zajęć i cotygodniowe nowe koncepcje do wykorzystania technologii 3D, • webinaria z ekspertami oraz filmy in - struktażowe.

W ramach wsparcia formal - nego pakiet zapewnia: • wszelkie informacje prawne o wyko - rzystywaniu druku 3D w szkołach, • pomoc we wdrażaniu zaleceń MEiN, • rozwiązania, scenariusze i inspiracje do wykorzystania technologii 3D.

– roczne NS9241

990 zł

– 5-letnie NS9245 3 990 zł

sklep.nowaszkola.com

11

Wymienna dysza do drukarki 3D NS Digital Creality Sermoon V1 Pro NS9220B 10 zł Wymienna dysza wykonana z miedzi o przekroju 0,4 mm przeznaczona do filamentu o średnicy 1,75 mm.

Suszarka do filamentu Creality 3D NS9220D 299 zł Urządzenie zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza w wydru - kowanych modelach 3D. Nieużytkowany przed dłuższy czas filament może zwilgotnieć, dlatego suszarka ma za zadanie osuszenia i odpo - wiedniego przygotowania filamentu przed rozpoczęciem drukowania. Jest pyłoszczelna. Suszarka jest kompatybilna z różnymi filamentami o masie 1 kg. Suszarką steruje się za pomocą pokrętła o regulacji go - dzin pracy w wymiarze 2, 4, 8 godzin. Czas pracy jest wyświetlany

na cyfrowym ekranie. • wym.: 23,3 x 26,6 x 9,9 cm • zasilanie: od 100 V do 240 V AC • moc: 120 W • materiał wykonania: plastik

Adhezyjna podkładka magnetyczna do drukarki 3D NS Digital Creality Sermoon V1 Pro NS9220C 79 zł Podkładka o wymiarach 185 x 185mm pokryta mikroporo - watą powłoką wykazującą silną przyczepność druku 3D. Wymienna, przylegająca do powierzchni stołu grzewczego podkładka magnetyczna do drukarki 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro. Bardzo łatwe czyszczenie powierzchni, należy lekko wygiąć płytkę, a następnie zdjąć wydruki po ich schłodzeniu.

BIBLIOTEKA MODELI 3D ONLINE https://www.crealitycloud.com/model-category/3d-print-foryou

12

Szafka z 3 pojemnikami na drukarki 3D i filamenty BAL0002 1 300 zł Szafka wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzozy i szarym z trzema haczykami na filamenty. Para drzwi zamykana na zamek. Zamykana szafka w środku ma półkę. Mebel posiada pięć nóg dla wzmocnienia

i stabilności konstrukcji. W zestawie trzy plastikowe pojemniki z przy - krywkami w miksie kolorystycznym. Szafka posiada 5 plastikowych nó - żek w kolorze beżowym, ktore mogą być wymienione na kółka meblowe (NJ0904), do zakupienia osobno. • wymiary: 92 x 53,2 x 173 cm • wysokość blatu: 101 cm

Szafka z pojemnikami na drukarki 3D i filamenty BAL0001

2 200 zł Stolik meblowy z szafką na drukarkę 3D i filamenty wykonany z płyty meblowej w kolorze brzozy o grubości 18 mm oraz płyty MDF w kolorze szarym o grubości 12 mm. Szafka wyposażona w 6 głębokich pojemników plastikowych: 3 białe i 3 szare oraz parę drzwi z zamkiem. Wewnątrz szafki znajdują się 2 półki. Na tylnej ścianie umieszczone 3 uchwyty na rolki z filamentem oraz 2 bocz - ne ograniczniki do drukarki. Szafka posiada 5 plastikowych nóżek w kolorze beżowym, ktore mogą być wymienione na kółka meblowe (NJ0904), do zakupienia osobno.

• wym.: 103,7 x 57 x 181,8 cm • wysokość blatu stolika 104 cm

sklep.nowaszkola.com

13

Zestaw Starter LP0100

4 950 zł

W zestawie: • drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro • szafka z 3 pojemnikami na drukarkę 3D • 6 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach • UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na zamówieniu

0% VAT

0% VAT

Zestaw Ekonomiczny LP0200

7 960 zł

W zestawie: • 2 x drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro • 12 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach

• UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na zamówieniu

14

Zestaw Premium LP0300 W zestawie: • 2 x drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro • Szafka z pojemnikami na drukarki 3D i filamenty • 12 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach • UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na zamówieniu

9 340 zł

0% VAT

0% VAT

Zestaw Komfort LP0500 W zestawie: • 4 x drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro • 24 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach

15 520 zł

• UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na zamówieniu

sklep.nowaszkola.com

15

Zestaw Lux LP0400

15 350 zł

W zestawie: • drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro

• szafka z 3 pojemnikami na drukarkę 3D • 12 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach • monitor interaktywny 65” z wbudowaną kamerą • OPS z procesorem Intel Core I5z Windowsem 10 Home • UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na fakturze

0% VAT

0% VAT

65”

Wyświetlacz:

4K, rozdzielczość 3840 x 2160

Wymiary [mm]:

506 x 911 x 106

Panel/przekątna:

D-LED /65”

Kąt widzenia:

178°

0% VAT

Model: Rama:

65DL-AL

Żywotność panelu: Technologia dotyku:

50 000 h

metalowa, szczotkowana, czarna szkło matowe o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa

podczerwień (IR)

Czas reakcji:

5 ms

Ekran:

Ilość punktów dotyku:

20

Kontrast: Jasność:

5000:1

Precyzja:

<1 mm

350cd/m2-20

Tryb pisania:

200 dot/s

Proporcje obrazu

16:9

0% VAT

Android 8.0; Windows 10 po dodaniu OPS

System operacyjny:

Głębia koloru: 10 Bit; 16:7M Rozmiar ekranu [mm]: 1428 x 804

Wbudowana kamera:

TAK/8 Mpix

Złącza: Porty wejściowe HDMI: 3XHDMI, Port wyjściowy HDMI: 1xHDMI, Porty wejściowe DisplayPort: 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1),Port wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC, Wejście AV: 1XAV(MINI 3in1),Wyjście AV: 1 x AV Out,Porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0 Porty USB (z przodu): 2XUSB2.0+1XUSB3.0, Porty USB interfejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B DO ZEWNĘTRZNEGO WYJŚCIA DOTYKOWEGO PC/HDMI, Porty szeregowe: 1XRS232, Porty LAN (RJ45): 1XRJ45, Wbudowane głośniki: 2 x 15W, Wyjście słuchawkowe: 1 x minijack 3.5 mm, Wyjście cyfrowe: 1xDigital Co- axial, Gniazdo OPS: 1XOPS SLOT, Czytnik kart: 1XSD CARD READER, PLUG & PLAY: TAK

16

Filament PLA 1kg • waga : 1 kg na szpuli • średnica filamentu: 1,75 mm Filamenty

przezroczysty NS922 1

szary NS9226

fioletowy NS923 1

129 zł

129 zł

129 zł

biały NS922 2

zielony NS922 7

błękitny NS923 3

129 zł

129 zł

129 zł

żółty NS922 3

czarny NS9228

beżowy NS923 4

129 zł

129 zł

129 zł

zielony fluorescencyjny NS923 2

niebieski NS922 4

różowy NS9229

129 zł

129 zł

129 zł

żólty fluorescencyjny NS9235

czerwony NS9225

pomarańczowy NS923 0

129 zł

129 zł

129 zł

sklep.nowaszkola.com

17

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami

Mega zestaw startowy VR0006 409 zł Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Największy ze - staw startowy do nauki Arduino. W zestawie: • 1 szt. dwuwarstwowe pudełko do prze - chowywania wym.: 23,4 x 16,8 x 6,2cm • 1 szt. KUONGSHUN UNO R3 • 1 szt. 1.64FT Kabel USB 0.5m • 1 szt. LCD1602 Niebieskie podświetlenie z możliwością lutowania • 1 szt. Serwo SG90 9g 180 stopni • 1 szt. 830 punktowa płytka z możliwo - ścią lutowania • 1 szt. ULN2003 Driver Board Silnik krokowy zielony • 1 szt. pilot zdalnego sterowania IR czarny bez baterii • 1 szt. 28BYJ-48 5V 4-fazowy silnik krokowy • 1 szt. 65szt. elastycznych przewodów połączeniowych • 1 szt. DS3231 AT24C32 IIC Module bez baterii • 1 szt. MFRC-522 RC522 RFID + S50 karta + brelok do kluczy • 1 szt. 4x4 Matrix 16 Klawiatury Moduł 16 Przycisków Mcu • 1 szt. PS2 Moduł JoySticka do gier Zestaw startowy RFID VR0004 375 zł Kompletny zestaw startowy RFID idealny do działań mających na celu rozwijania wiedzy z zakre - su programowania. W zestawie: • 1 szt. Dokument wprowadzający do kom - ponentów • 1 szt. Płyta UNO R3 • 1 szt. Kabel USB • 1 szt. 65 przewodów połączeniowych • 1 szt. 830 punktowa deska podłączeniowa • 15 x LED (czerwony, zielony, żółty) • Oporniki na 30 x (220R, 10K, 1K) • 1 szt. 10-pinowa linia Dupont (męska do żeńskiej) • 1 szt. Potencjometr • 1 szt. Aktywny brzęczyk • 1 szt. Pasywny brzęczyk • 1 szt. 74HC595N • 1 szt. Głowica odbiorcza na podczerwień • 1 szt. LM35DZ • 1 szt. Czujnik płomienia • 2 szt. Przełącznik kulkowy • 3 szt. 5mm LDR • 5 szt. Przełącznik przyciskowy z nasadką • 1 szt. Pilot na podczerwień • 1 szt. Jeden cyfrowa w kształcie tuby • 1 szt. Cztery cyfrowe tuby • 1 szt. 8*8 rurek z matrycą punktową • 1 szt. Płyta sterownicza UNL2003

• 1 szt. Silnik krokowy 5 V • 1 szt. SG90 • 1 szt. LCD1602 IIC I2C • 1 szt. Moduł joysticka do gier PS2 • 1 szt. Moduł czujnika temperatury i wilgot - ności DHT11 • 1 szt. Moduł pomiaru poziomu wody, 1 szt. Moduł RFID • 1 szt. Brelok do kluczy RFID • 1 szt. Karta RFID • 1 szt. Moduł czujnika dźwięku • 1 szt. Jeden moduł przekaźnika drogowego • 1 szt. Moduł RTC • 1 szt. Moduł klawiatury matrycowej 16 przycisków • 1 szt. Trójkolorowy moduł RGB • 1 szt. Złącze baterii 9 V.

• 1 szt. przekaźnik 1 kanałowy 5V • 1 szt. moduł czujnika dźwięku • 1 szt. DIP 3 kolorowe diody LED • 1 szt. DHT11 moduł czujnika temperatu - ry i wilgotności • 1 szt. moduł czujnika wykrywania pozio - mu wody deszczowej • 1 szt. 0.56 cala czerwony 1 cyfrowy 7 segmentowy wyświetlacz LED 10pin • 1 szt. 0.56 cala czerwony 4 cyfrowy 7 segmentowy wyświetlacz LED 12pin • 1 szt. 8x8 czerwone 64 LED wyświetla - cze matrycowe 3mm CA • 1 szt. złącze baterii 9V z DC • 1 szt. 10Pin Dupont Line (męskie do żeńskiego) • 1 szt. CD Wprowadzenie komponentów • 1 szt. SMD 3 kolorowe moduły LED • 1 szt. 170pkt Mini Breadboard SYB-170 White • 1 szt. 3 w 1 pakiet rezystorów • 1 szt. Pakiet LED

18

Zestaw modułów Sensor Kit i 27 czujników VR0002 199 zł Mikrokontroler z czujnikami i ak - cesoriami. Zestaw 37 Czujników i modułów Sensor Kit - Arduino. W zestawie: • wysokiej jakości pudełko • wprowadzenie do modułu • płyta CD z samouczkiem • moduł joysticka do gier PS2 • odbiornik podczerwieni moduł • moduł czujnika laserowego • moduł czujnika temperatury i wilgotności DHT1 • moduł czujnika nadajnika podczerwieni • moduł przekaźnika 1 kanał 5v • moduł czujnika unikania przeszkód IR • moduł czujnika dotyku • moduł czujnika dźwięku • moduł 3 kolorowe diody LED DIP • moduł czujnika płomienia • moduł 3 kolorów LED SMD • Liniowy magnetyczny czujnik Halla • moduł niebieskiego enkodera obrotowego • moduł cyfrowego czujnika temperatury

• moduł brzęczyka aktywnego • moduł brzęczyka pasywnego • moduł zepsutego światła • moduł cyfrowego czujnika temperatury • moduł z uszkodzonym światłem • moduł czujnika temperatury DS18B20 • moduł dwukolorowych diod LED 5mm • moduł przełącznika uchylnego • moduł 7 kolorowych migających diod LED • moduł oporu światłoczułego • moduł przełącznika wibracyjnego • moduł czujnika pukania • moduł śledzący TCRT5000 • moduł przełącznika tachile • HC-SR04 Czujnik ultradźwiękowy 4 pin • GY-521 MPU6050 z lutowaniem • HC-SR501 Czujnik ruchu PIR Zielony • LCD1602 Niebieskie podświetlenie z lutowaniem • DS3231 AT24C32 IIC moduł bez baterii • MB102 moduł zasilacza do płyty głównej 3.3V 5V • 4*4 przełącznik membranowy • klawiatura matrycowa • czujnik wykrywania poziomu wody deszczowej

sklep.nowaszkola.com

19

Zestaw startowy UNO R3 VR0003

379 zł Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Zestaw startowy Ardurino UNO R3 zapakowany w plastikowe pudełko. W zestawie: • płytka zgodna z Arduino UNO R3 • moduł joysticka • sterownik silnika krokowego • dalmierz ultradźwiękowy HC-SR04 • servo 9g • dioda LED - 25 szt. • dioda RGB • przewód USB • silnik DC • pilot • buzzer • rezystory o różnych wartościach - 100 szt. • wyświetlacz LCD 16 znaków, 2 wiersze • moduł przekaźnika 1ch • potencjometr 10k • kondensator 100uF 50V - 2szt. • kondensator 10uF 50V - 2szt. • dioda 1N400 - 5 szt. • termistor 1k NTC • płytka stykowa - prototypowa MR200-001 • wyświetlacz siedmiosegmentowy 1 znak • wyświetlacz siedmiosegmentowy 4 znaki • fotorezystor - 2 szt. • odbiornik podczerwieni IR - VS1838B • zworki przewody męsko-męskie - 65 szt. • przycisk microswitch tact (typu reset) - 5 szt. • rejestr przesuwny 74HC959N • mostek H L293D • sterownik LED display driver IC MAX7219 • przewody połączeniowe Ż-Ż - 4 szt. • matryca LED 8x8 • złącze baterii 9V z wtykiem DC (kijanka) • kondensatory ceramiczne - 10 szt. • Arduino protoshield • listwa kołkowa 40 pin • raster 2.54mm • zasilacz 230V • silnik krokowy • przekaźnik • zestaw tranzystorów - 15 szt. • akcelerometr MPU-6050 / GY-521 • I²C [I2C, IIC]

Zestaw rozszerzony UNO R3 VR0005 390 zł Mikrokontroler z czujnikami i akce - soriami. Rozszerzenie zestawu star - towego do nauki Arduino dla UNO R3. W zestawie: • 1 szt. płyta CD z instrukcjami • 1 szt. UNO R3 • 1 szt. wysokiej jakości pudełko detaliczne • 1 szt. kabel USB

• 100 szt. rezystorów(10R, 100R, 220R, 330R, 1K, 2K, 5.1K, 10K, 100K, 1M) • 5 szt. PN2222,BC547 i BC557 • 5 szt. diody 1n4001 • 1 szt. termistor

• 1 szt. 65 przewodów połączeniowych • 1 szt. 6 Pin Dupont Line (męski-żeński) • 1 szt. 400 punktowa płytka konstrukcyjna nie wymagająca lutowania • 1 szt. płytka przedłużająca • 1 szt. 9V 1A EU Plug Adapter • 1 szt. MPU6050 Moduł żyroskopu • 1 szt. Hc-sr04 Moduł czujnika ultradźwiękowego • 1 szt. UNL2003 Driver Board • 1 szt. silnik DC • 1 szt. 5V 4-fazowy silnik krokowy • 1 szt. servo SG90 9g 180 stopni • 1 szt. LCD1602 Blue Light • 1 szt. moduł joysticka do gier PS2 • 1 szt. moduł przekaźnika drogowego • 1 szt. złącze baterii 9V • 25 szt. LED (biały, czerwony, zielony, żółty, niebieski) • 1 szt. RGB led CC

• 5 szt. kondensator 22pf i 1uf • 2 szt. 50V 10uf Kondensator i 50V 100UF Kondensator • 2 szt. potencjometr 50K • 1 szt. brzęczyk pasywny

• 1 szt. 74HC595N • 1 szt. MAX7219 • 1 szt. L293D • 1 szt. głowica odbiorcza podczerwieni • 2 szt. 5mm LDR • 5 szt. przełącznik przyciskowy • 1 szt. Pilot zdalnego sterowani na podczerwień (bez baterii) • 1 szt. jedna tuba cyfrowa • 1 szt. cztery cyfrowe • 1 szt. 8*8 tuba matrycy punktowej • 1 szt. US1881 TO-92

20

Zestaw startowy Atmega2560 VR0001 489 zł Mikrokontroler z czujnikami i akceso - riami. Atmega2560 najbardziej kom - pletny zestaw startowy dla Arduino. W zestawie: • 25 x LED (biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony) • 1 x RGB LED • 10 x kondensatorów ceramicznych (22pf i 104pf) • 2 x fotorezystorów • 1 x termistor

(10UF 50V i 100UF 50V) • 10 x tranzystor NPN (PN2222 i S8050) • 1 x przełącznik nachylenia • 5 x przycisk (mały) • 1 x 1 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz • 1 x 4 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz • 1 x czujnik dźwięku moduł • 1 x moduł LCD1602 (z głowicą pinową) • 1 x IC L293D • 1 x IC 74HC595 • 1 x aktywny brzęczyk • 1 x pasywny brzęczyk • 1 x moduł RTC • 1 x DHT11 moduł temperatury i wilgotności

• 2 x potencjometr • 1 x moduł enkodera obrotowego

• 1 x HC-SR501 czujnika ruchu PIR • 1 x czujnik ultradźwiękowy • 1 x moduł GY-521 (z głowicą pinową)

• 1 x moduł joysticka • 1 x moduł klawiatury • 1 x przekaźnik 5V

• 1 x 3V serwo-silnik • 1 x MAX7219 moduł • 1 x pilot zdalnego sterowania • 1 x zasilacz 9V 1A

• 1 x odbiornik podczerwieni moduł • 1 x MEGA2560 płyta kontrolera • 1 x stykowa płytka prototypowa • 1 x silnik SEVVO (SG90) • 1 x silnik krokowy • 1 x ULN2003 silnik krokowy płyta sterownicza • 1 x płytka prototypowa • 1 x moduł zasilania (ostrzeżenie: Nie używać napię - cia wyższego niż 9V)

• 1 x 65 kabel mostkujący • 1 x czujnik poziomu wody • 1 x kabel USB • 1 x moduł RFID RC522 • 120 x rezystorów (10R/100R/220R/ 330R/1K/2K/5K1/10K/100K/1M) • 20 x przewodów damsko-męskich

• 5 x prostownik diodowy (1N4007) • 4 x kondensator elektrolityczny

Lutownica. Stacja lutownicza z gorącym powietrzem hot air grot

Stacja lutownicza z gorącym powietrzem Yihua NA0079 449 zł Stacja lutownicza 2w1 z czytelnym wyświetlaczem LED. Kompaktowych rozmiarów urządzenie łączy w sobie lutownicę i pistolet na gorące powie - trze. Sprawdzi się w pracach konserwacyjnych i produkcyjnych. Urządze - nie posiada precyzyjną kontrolę temperatury, mikrokomputerową kontrolę PID i zamkniętą pętlę czujników. Pistolet charakteryzuje się dużym prze - pływem powietrza, dużą mocą i szybkim nagrzewaniem, dzięki czemu świetnie sprawdza się w pracach lutowniczych bezołowiowych. Grzałka stacji lutowniczej przyjmuje niskie napięcie i sprawdza się przy pracy z wrażliwymi komponentami. Lutownica i pistolet na gorące powietrze ma funkcję autodetekcyjnego pokazu alarmowego błędu.

Ogólna specyfikacja urządzenia: • napięcie znamionowe: AC: 220V +/- 10% 50Hz • moc całkowita: 750W +/- 10% (maksymalna)

• środowisko pracy: 0-40°C; wilgotność względna <80%; temperatura przechowywania: -20-80°C • pistolet na gorące powietrze: napięcie robocze: AC: 220V +/- 10% 50Hz; moc wyjściowa: 700W +/- 10%; zakres temperatur: 100 ~ 480°C; natężenie przepływu gazu: 120L/min (maksymalne); stabilność temperatury: +/- 2°C (statyczna) • lutownica: napięcie pracy: AC: 26V +/- 10% 50Hz; moc wyjściowa: 40W +/- 10%; zakres tempera - tur: 200 ~ 480°C

• stabilność temperatury: +/- 2°C(statyczna); impedancja uziemienia końcówki: <2 ohm • napięcie między końcówką a podłożem: <2mV.

sklep.nowaszkola.com

21

Kamera przenośna cyfrowa

Kamera przenośna cyfrowa DA2759 2 199 zł „Kamera Cyfrowa pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej roz - dzielczości Full HD. Kamera posiada zoom optyczny, dzięki któremu rejestruje bardzo dużą ilość szczegółów. Do podglądu zdjęć, filmów oraz poruszania się po menu służy panoramiczny wyświetlacz. Zdjęcia oraz filmy zapisywane są na kartach pamięci microSD/ microSDHC. Możliwość ładowania kamery poprzez kabel USB.

Aparaty fotograficzne z akcesoriami

Lustrzanka Canon EOS250D + 18-55mm IS STM wyposażona jest w matrycę CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), która jest powszechnie wykorzystywana w aparatach, także w tych dla profesjonalistów. Aparat wy - posażono w matrycę o rozdzielczości efektywnej 24.1 Mpix. Aparat dyspo - nuje obiektywem zmiennoogniskowym o ogniskowej 18-55. Aparat posia - da stopkę umożliwiającą podłączenie lampy błyskowej, co niezwykle ułatwia pracę z urządzeniem. Lustrzankę wypo - sażono w najpopularniejszy rozmiar ma - trycy – APS-C. Matryca w tym rozmiarze zapewnia bardzo dobre parametry do fotografowania i to zarówno hobby - stycznego, jak i profesjonalnego. Dzię - ki modułom Wi-Fi i Bluetooth przesyłanie wykonanych zdjęć odbywa się szybko, bez konieczności używania kabli. Lustrzanka Canon EOS250D + obiektyw 18-55mm IS STM DA1888

4 990 zł

Dane techniczne: • wym. 92,6 x 122,4 x 69,8 mm • waga: 450 g • rodzaj matrycy: CMOS • rozdzielczość efektywna: 24.1 Mpix

• rozdzielczość wideo: 4k • rozmiar matrycy: APS-C • mocowanie: EF, EF/EF-S • lampa błyskowa: możliwość podpięcia • obsługiwane karty pamięci: SD • zdjęcia seryjne: do 5 FPS • czas naświetlania: 1/4000 s • blokada ekspozycji: automatyczna • czułość ISO: 25600 • posiada samowyzwalacz, złącza USB i AV, blueto - othoraz Wi-Fi: tak • podgląd obrazu na żywo: tak

• ekran dotykowy: tak • ekran odchylany: tak • przekątna ekranu: 3”” • obiektyw w zestawie: 18-55mm IS STM • typ obiektywu: zmiennoogniskowy

Aparat CANON EOS 2000D + obiektyw EF-S 18-55mm DA2033 2 849 zł Dane techniczne: • Wym.: 77,6 x 101,3 x 129 mm

Funkcje: • Zoom optyczny: Tak • Automatyka programowa: Tak • Funkcje dodatkowe: Podgląd na żywo z autofokusem • Preselekcja czasu TV: Tak • Preselekcja przysłony AV: Tak

Przetwornik obrazu: • Procesor obrazu: DIGIC IV+ • Przetwornik: CMOS

• Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 24.1 • Rozdzielczość przetwornika [Mpx]: 24.7 Obiektyw: • Jasność obiektywu: f/3.5 - 5.6 • Ogniskowa obiektywu [mm]: 18 - 55 • Średnica filtra [mm]: 67 Techniczne: • Rodzaj wizjera: Optyczny • Rozdzielczość ekranu [tys. punktów]: 920 • Ruchomy ekran LCD: Nie • Wielkość ekranu LCD [cal]: 3 • Lampa: Wbudowana • Zakres czułości ISO: 100 - 6400 • Złącze HDMI: Mini (typ C) • Złącze USB 2.0: Tak • Złącze USB 3.0: Nie • Łączność bezprzewodowa: NFC, Wi-Fi

• Ręczne ustawienia ekspozycji: Tak • Rodzaj stabilizacji obrazu: Optyczny (w obiektywie) • Zdjęcia seryjne [kl/s]: 3 Zapis danych: • Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia: 6000 x 4000 px • Nagrywanie filmów: Tak • Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC • Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080 px • Format zdjęć: JPEG, RAW Załączona dokumentacja: • Instrukcja obsługi w języku polskim • Karta gwarancyjna - gwarancja: 24 miesiące

22

Statywy z akcesoriami

Statyw Fancier Statyw Fancier Wt-3750 - 183cm DA4994 179 zł Statyw FANCIER model WT-3750 został wykonany z wysokiej jako - ści stopu aluminium z dodatkiem środków wzmacniających, dzięki czemu jest stabilny, wytrzymały, a przy tym lekki. Produkt jest w peł - ni uniwersalny. Pasuje do wszyst - kich aparatów i kamer, a także do sprzętu fotograficznego (np.: lamp błyskowych), który został wyposa - żony w standardowy gwint mocu - jący 1/4””. Najważniejszą cechą statywu jest jego kompaktowość. Regulowane teleskopowe nogi z antypoślizgowymi, gumowymi podkładkami pozwalają ustawić sprzęt nawet na bardzo nierównej powierzchni. Dane techniczne: • maksymalna wys. statywu: 183cm (pozycja monopodu, stopka wysunięta ku górze) • maksymalna wys. robocza: 163cm (w pozycji monopodu: 167cm) • wys. robocza przy całkowitym rozstawie nóg: 158cm • minimalna wysokość robocza: 61cm • głowica ruchoma w trzech płaszczyznach - 3D

Statyw Camrock TC63 Black – Mobile Kit DA1951 149 zł Zestaw zawiera wysoki statyw fotograficzny, uchwyt do smart - fona oraz mocowanie kompaty - bilne z kamerkami sportowymi. Statyw przeznaczony dla sprzętu do 3,5 kg. Maksymalna wysokość statywu to 159,5 cm. Grube alumi - niowe nogi o specjalnym przekroju gwarantują wyjątkową stabilność oraz wytrzymałość. Trzy niezależ - ne sekcje zaopatrzone w wygodny system zacisków oraz samopozio - mujące się stopki pozwalają szyb - ko dostosować wysokość do każde - go rodzaju podłoża. Dodatkowym udogodnieniem jest głowica 3D wyposażona w szybkozłączkę. Umożliwia ona błyskawiczne za - mocowanie aparatu i ustawienie precyzyjnego kadru. Kolumnę centralną wysuwa się za pomocą

wygodnej w użyciu korby. Umiesz - czony w dolnej części kolumny hak pozwala na dodatkowe dociążenie konstrukcji. Do zestawu dołączony jest również praktyczny, wytrzyma - ły i odporny na zachlapania po - krowiec z paskiem naramiennym. Futerał doskonale zabezpiecza sta - tyw podczas transportu.

• dwie poziomice (jedna sztuka na głowicy, druga w górnej części nóżek) • stopki nóżek - anty-poślizgowe, z automatycz - nym dopasowaniem do podłoża • rączka zamocowana na części wewnętrznej zwiększająca komfort noszenia • hak pod obciążenie, zapewniający większą

stabilność statywu, waga - 1,4 kg • nośność maksymalna - do 4 kg • aluminiowe podporniki (3-etapowe) • rączka do regulacji wysokości głowicy • bardzo szeroka skala regulacji

• kolor: czarny • waga 1,4 kg. • hak do mocowania obciążeń.

Oświetlenie do realizacji nagrań

Softbox to narzędzie niezbędne dla fotogra - fów. Zmiękcza światło, pozwala kontrolo - wać je i usuwa ostre cienie. Prezentowany softbox wyposażony jest w długi wysięgnik mający 133 cm długości, łatwy do prze - chowywania dzięki składanej konstrukcji, uniwersalny pod względem kompatybilnych sprzętów i elementów oraz pod względem wykorzystania. W zestawie żarówka foto - graficzna o stałym świetle o temperaturze 5500K. Dzięki niej oświetlane produkty będą wyglądały naturalnie na fotografiach. Zestaw Lampa Mini Boom Żuraw Oświetleniowy Softbox + Żarówka fotograficzna 85W DA1953

365 zł

Oświetlenie do realizacji nagrań. Lampa LED DA1897 1 225 zł Panel o maks. Mocy 1500 lux/m, z płynną regulacją temperatury barwowej 3200-5600K i kątem świecenia 120 º. Z tyłu znajduje się panel LCD, który pokazuje aktu - alne parametry ustawień i poziom naładowania baterii. Panelem można sterować za pomocą pilota, który jest w zestawie, w zasięgu 50 m. Lampa może być zasilana z sieci bądź akumulatorem. • pobór mocy: 70 W

W zestawie: • lampa softbox z dyfuzorem

• statyw aluminiowy • ramię wysięgnika • worek do obciążania • żarówka 85 W ze światłem ciągłym o wydajności 400W • wym. lampy: 50 x 70 cm • wysokość statywu: 0,8 do 2 m • udźwig statywu: do 3 kg • długość ramienia: 53-133 cm

sklep.nowaszkola.com

23

Gimbale

Gimbal DJI OM 5 Sunset White DA2473 890 zł Inteligentna funkcja tworzenia panoramy, Fotografia w trybie Time-Lapse, Składana konstrukcja, Dedykowana aplikacja, Teleskop 215 cm, 3-osiowa stabilizacja, ShotGuides, Tryb ActiveTrack, Ergonomiczny uchwyt, DynamicZoom, CloneMe Pano, SpinShot, Magnetyczne mocowanie • Zakres stabilizacji: Kąt obrotu od 172° do -161°, Kąt pochylenia od -101° do 229,5°, Kąt przechylenia od 209° do -127° • Maksymalna szerokość uchwytu: 84 mm Maksymalne obciążenie: 230 g Moco - wanie 1/4” Czas działania do 6 godzin Bateria litowo-jonowa 1000 mAh, USB-C • Akcesoria dołączone do zestawu: pokrowiec, opaska na rękę, kabel zasilający, magnetyczna klamra, statyw/tripod • Przeznaczenie: Smartfon, Łączność: Bluetooth, Kolor: Szary, Wysokość: 265 mm, szerokość: 111 mm, głębokość: 92 mm, waga: 396 g

Gimbal ręczny FeiyuTech G6 Max DA1955

1 649 zł Lekki, cechujący się mobilnością gimbal. Dostosowany do użytkowania z urządze - niami mobilnymi i kamerą typu GoPro. Posiada system szybkiego montażu uła - twiający zamontowanie kamery. Produkt posiada 5 różnych trybów stabilizacji dla uzyskania jak najlepszych efektów na - grań. Tryb panorama pozwalający na płynny rych obrotowy uchwytu ale z za - chowaniem stałego położenia względem linii horyzontu. Tryb blokady - obiek - tyw zachowuje stały kierunek – obrót na wszystkich osiach jest zablokowany w zadanej pozycji. Tryb śledzenia – w tym trybie aparat/kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu oraz w kie - runku góra – dół. Tryb śledzenia wie - loosiowego – obiektyw aparatu/kamery płynnie podąża za ruchem uchwytu gim -

bala we wszystkich trzech osiach. Tryb szybkiej reakcji – aparat/kamera podąża szybko za ruchem obrotowym uchwytu, zachowując jednocześnie stałe położe - nie względem linii horyzontu. Użytkownik ma także możliwość skorzystania z funkcji takich jak: manualne ustawianie pozycji, autopanorama, obrót 360, selfie, układ pionowy i poziomy. Gimbal posiada mo - duł Bluetooth, WiFi oraz port USB. • waga: 665 g • zasilanie: wbudowany akumulator pozwalający do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu • udźwig do 1200g • kolor: czarny

24

Mikrofony kierunkowe z akcesoriami

Mikrofon kierunkowy nakamerowy Synco M3 kardioidalny z odsłuchem DA1898 499 zł Nakamerowy, pojemnościowy mikrofon kardioidalny z odsłuchem, który pozwala na rejestrowanie najdrobniejszych szczegółów. Mikrofon posia - da 3-stopniową regulację wzmocnienia, filtr górnoprzepustowy 100Hz i poręczne akcesoria, które ułatwiają pracę. Świetnie radzi sobie z re - dukcją szumów i hałasów. Brak konieczności instalowania sterowników. W zestawie: • bawełniana osłona przeciwwiatrowa, amortyzator redukujący wstrząsy, płócienna torebka, kable TRS/TRRS 3,5 mm • wym.: ø 3,2 cm, dł. 18,6 cm; waga: 52 g

Mikrofon kierunkowy Boya BY-MM DA1954 190 zł Prezentowany mikrofon pojemno - ściowy obsługuje szerokie pasmo częstotliwości. Został stworzony z myślą o współpracy z urzą - dzeniami mobilnymi, kamerami, aparatami, dyktafonami, kom - puterami, laptopami i rejestrato -

rami. Może także współdziałać ze sprzętem Apple. Urządzenie dzięki kompatybilnym rozmiarom oraz aluminiowej konstrukcji jest mobilne, lekkie a przy tym wy - trzymałe. W zestawie: osłona przeciwwietrzna, uchwyt anty - wibracyjny. Zasilanie z urządze - nia nagrywającego.

Mikroport z akcesoriami

Mikroport. Synco G1 A1 bezprzewodowy system mikrofonowy 2,4 GHz DA1899 805 zł Uniwersalny system mikrofonów bezprzewo - dowych pracuje w paśmie 2,4 GHz. SYNCO

G1 wyposażony jest q filtr górnoprzepustowy oraz kontrole wzmocnienia sygnału dla popra - wienia jakości nagrywanego dźwięku. SYNCO G1 A1 to zestaw składający się z 1 nadajnika z wbudowanym mikrofonem i 1 odbiornika z możliwością wymiany sygnału w odległości

aż do 70 metrów w wolnej przestrzeni. Aku - mulator zapewnia 5h pracy. Zestaw pozwala na redukcję szumów w czasie rzeczywistym. • wym.: 52 x 42 x 16 mm; waga: 35 g

• częstotliwość 2400-2483.5 MHz • zasilanie: wbudowany akumulator

sklep.nowaszkola.com

25

WYPOSAŻENIE SAL SZKOLNYCH Stoły warsztatowe, montażowe, stolarskie

Stół warsztatowy ARN0001 2 300 zł Stół warsztatowy szkolny wykonany z płyty me - blowej o grubości 18 mm i 25 mm w kolorze szarym. Blat wykonany ze sklejki 18 mm, cokół tylny blatu wykonany ze sklejki 18 mm o wyso - kości 12 cm. Stół wyposażony w 1 szt. drzwi zamykanych na zamek z uchwytami aluminio - wymi oraz 4 szuflady: 3 szuflady umieszczone są po lewej stronie stołu z zamkiem centralnym i 1 szuflada bez zamka umieszczona na środ - ku pod blatem. • wym. całkowite stołu 200 x 63,3 x 75,3 cm

26

Więcej mebli i akcesoriów do wy - posażenia pracowni technicznych dostepne na stronie 204

Stoły warsztatowe • blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm • regulowana wysokość: 71-76-82-88 cm umożliwia pracę na siedząco lub na stojąco

• profil nóg: 40 x 40 mm • grubość ścianki nogi: 1,8 mm • regulowane stopki umożliwiające poziomowanie stołu zapew - niają stabilność konstrukcji

BAN001

1 350 zł

BAN003

1 800 zł

• wym. blatu: 100 x 60 cm

• wym. blatu: 150 x 60 cm

BAN004

2 450 zł

BAN002

1 850 zł

• wym. blatu: 150 x 64,5 cm • wysokość z nadstawką: 121 – 138 cm • wym. tablicy: 150 x 50 cm wykonana z płyty 18 mm

• wym. blatu: 100 x 64,5 cm • wysokość z nadstawką: 121 – 138 cm • wym. tablicy: 100 x 50 cm wykonana z płyty 18 mm • na nadstawce znajdują się dwie tablice o wym. 38,6 x 39 cm umożliwiające montaż organizerów

• na nadstawce znajdują się cztery tablice umożliwiające montaż organize - rów: dwie o wymiarze 38,6 x 39 cm i dwie o wymiarze 38,6 x 13 cm

sklep.nowaszkola.com

27

Szafy na narzędzia

40 cm głębokość

Szafa metalowa NG9020

1 250 zł Funkcjonalna szafa gospodarcza przysłonięta dwuskrzydłowy - mi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz. Przedzielona na dwie części. Po lewej stronie umieszczono cztery półki do przechowywania środków czystości, po prawej pozostawiono przestrzeń na sprzęt do sprzątania, np.: kij do mopa, miotłę. Brak ścianki rozdzielającej w dolnej części pozwala na umiesz - czenie wiadra. Tylna ściana została opatrzona perforacją. Sza - fę wykonano z metalu i pomalowano proszkowo, co znacznie chroni ją przed mechanicznym uszkodzeniem i zabezpiecza przed korozją.

Szafa metalowa z 2 parami drzwi NG9010 1 199 zł • 2 zamki • 2 półki • wym. 90 x 40 x 185 cm; wym. drzwi 84x42 cm

Specyfikacja produktu: • wym. szafy: 76 x 60 x 185 cm

480 zł Szafki zamykane

• wym. półki po lewej stronie: 38,7 x 43 x 33,7 cm • wym. przestrzeni pod półkami: 68,6 x 56,4 x 40 cm • wym. przestrzeni po prawej stronie: 33,3 x 56,4 x 172,8 cm • materiał: metal o gr. 0,6 mm • kolor: baza – szary o ciemnym odcieniu, drzwi – szary o jasnym odcieniu • w komplecie 2 klucze.

kontenerek na kółkach

Moblina szafeczka na ob - rotowych kółkach z trze - ma szufladami zamykany - mi na zamek. Dostawiona do biurka zapewnia jeszcze więcej miejsca na ważne do - kumenty. • wym. 34 x 45 x 60 cm

NS2512 NS2532 NS2542 NS2544

brzozowy + białe drzwiczki

bukowy

brzozowy

brzozowy + szare drzwiczki

28

Regałyzamyke w kolekcji PRIMA na stronie 119 Szafy zamyke w kolekcji FRESH na stronie 138

Wysoki regał

pomarańczowy Wysoka szafa

brzoza

NB2131 NB2132 NB2133 NB2134

NM3441 NM3442 NM3443 NM3444 NM3445

buk

zielony brzoza

brzozowo-biała bukowo-biała

biały szary

990 zł

1 290 zł

• Szafa o wymiarach 90 x 40 x 190 cm. Posiada 5 wnęk. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykona - na z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na cokole. Szafa posia - da 3 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza. 4 drzwi w rozmiarze: 44,6 x 105,4 / 70,2 cm wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka. Uchwyt wykonany z szarego tworzywa sztucznego. zamykane na zamek.

• Szafa o wymiarach 92 x 45 x 176 cm. Posiada 6 wnęk. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wyko - nana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na nóżkach. Szafa posiada 5 półek wykonanych z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze pomarańczowym. 4 drzwi w rozmiarze: 43,7 x 80 cm wykonane z płyty wiórowej w kolorze pomarańczowym o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka. Uchwyt wykonany z szarego tworzywa sztucznego. zamykane na zamek. 4 nogi w kolorze pomarańczowym i rozmiarze 7 x 10 mm. Możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia: kółka.

Możliwość wyposażenia szafki w kołka

FRESH

Duża szafka stojąca z parą drzwi z zamkiem Fresh • wym. 92 x 45 x 94 cm; 3 wnęki; typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na nóżkach. 2 drzwi w rozmiarze: 43,7 x 80 cm wykonane z płyty wiórowej w kolorze pomarańczowym o grubości 18 mm. Po - wierzchnia gładka. Uchwyt wykonany z szarego tworzy - wa sztucznego. zamykane na zamek. 4 nogi w kolorze pomarańczowym i rozmiarze 7 x 10 mm.

NM2041 NM2042 NM2043 NM2044 NM2045

pomarańczowy

zielony brzoza

biały szary

729 zł

Z drzwiami i półkami

sklep.nowaszkola.com

29

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator