Armanni® - СТАНДАРТНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Ʌɢɧɟɣɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 6,/9(5/,1( ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ $UPDQQL &DUUHOOL (OHYDWRUL ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 40- ɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɨɝɨ ɢ ɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɭɥɟɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ '5 (92 GULYH ɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɯɬɹɝɨɜɵɯɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚɇɚɪɹɞɭɫɲɢɪɨɤɢɦɫɩɟɤɬɪɨɦɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯɬɟɥɟɠɟɤɲɬɚɛɟɥɟɪɨɜɢɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɦɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɫɥɭɝɢɩɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɤɚɠɞɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɡɚɤɚɡɱɢɤɚɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣ

MADE in ITALY

AC technology

250 - 500 - 1000 800 - 1600 ALFA M evo

1000 - 1200 800 - 1600 BETA M evo

Kg mm

500 / 1000 800 - 1600 / 2500 - 3000 - 3500 ALFA SMALL 12V evo / ALFA 12V evo

1000 - 1200 - 1500 800 - 1600 - 2500 - 3000 - 3500 BETA 12V evo

Kg mm

1000 / 1200 1600 SPEEDY LIGHT / PLUS evo

1000 / 1200 2900 - 3300 / 2500 - 3000 - 3500 MASTER LIGHT / PLUS evo

1200 - 1500 1600 - 2500 - 3000 - 3500 DELTA / E / UB AC-evo

1200 - 1500 1600 - 2500 - 3000 - 3500 DELTA TP AC-evo

Kg mm

1200 - 1500 1600 - 2500 - 3000 - 3500 4 VIE AC-evo

1400 3500 - 4000 - 4500 DELTA TRX / TRXFL AC-evo

1300 - 1600 - 2000 1600 - 2500 - 3000 - 3500 MAX AC-evo

600 - 800 - 1000 - 1200 - 1500 1600 - 2500 - 3000 - 3500 DELTA CP AC-evo

Kg mm

ALFA MGF evo

ALFA MGL evo

ALFA MRF evo

ALFA MRL evo

ǽǼǽdzǾdzȅǻǼdzǼǽǾǼǸǶDzȉǰǮȌȇdzdz ȁǿȀǾǼǷǿȀǰǼ

ǼǽǾǼǸǶDzȉǰǮȌȇǶǷǵǮȃǰǮȀ DzǹȍǯǼȅdzǸǽǾǼDzǼǹȊǻȉǷ

ǼǽǾǼǸǶDzȉǰǮȌȇǶǷǵǮȃǰǮȀ DzǹȍǯǼȅdzǸǽǼǽdzǾdzȅǻȉǷ

ǽǾǼDzǼǹȊǻǼdz ǼǽǾǼǸǶDzȉǰǮȌȇdzdzȁǿȀǾǼǷǿȀǰǼ

Made with FlippingBook Annual report