Nykøbing F. - Spørgsmålet om tyske begravelsespladser, 1945

BORGMESTERKONTORET

n y k ø b i n g f., d. 3 . November 194-5.

I Anledning af vedlagte Sag udbedes en Udtalelse fra Menighedsraadet i Nykøbing F. forinden videre foretages og efter Omstændighederne snarest. Jeg skal dog allerede nu gøre opmærksom paa,at saa- frerat der fortsat skal begraves tyske Flygtninge paa Nykø­ bing F. nordre Kirkegaard^vil en Udvidelse af Kirkegaards- arealet være nødvendig^, idet det udlagte Areal da vil blive udnyttet længe før end beregnet efter normale Forhold. Da jeg maa mene, at Udgifterne ved Kirkegaardsudvidelse bliver mindre i Væggerløse end i Nykøbing F., hvor man maa betale ganske anderledes Priser for Jord end paa Landet, skal jeg henstille, at Begravelserne fortsat finder Sted paa Vægger­ løse Kirkegaard, saa meget mere som Lejren er beliggende i Væggerløse Sogn. Svaret bedes paategnet nærværende Skrivelse.

/ /

Til

vendi

Made with FlippingBook - Online magazine maker