Nykøbing F. - Spørgsmålet om tyske begravelsespladser, 1945

M e n i g h . e d s r a a d . e t Nykøbing F., den 12. November 194-5.

I Anledning af foranstaaende skal Menighedsraadet høfligst tillade sig at udtale, at man ikke mener, at der kan være noget til Hinder for, at der fremdeles begraves Tyskere paa Nykøbing I*, nordre Kirkegaard. I den Rode, som er taget i Brug til dette Formaal, har der hidtil fundet 85 Begravelser Sted, og da der ialt er 234 Gravpladser i Roden, vil der altsaa kunne begraves endnu 149 Personer, inden Roden bliver fuldt belagt. Saafremt dette Antal ikke skulde være tilstrækkeligt, vil en anden Rode kunne tages i Brug. Saavidt det kan skønnes, vil det ikke blive nødvendigt at foretage nogen Udvidelse af Kirkegaarden tidligere af den Grund. Efter de foretagne Bereg­ ninger skulde den nuværende Kirkegaard under normale Forhold først være fuldt belagt omkring Aar 2050, naar Byen har naaet et Indbyggerantal paa ca. 35.000; men inden den Tid vil Frednings­ tiden for Tyskergravene jo forlængst være udløbet, saa at disse Grave vil kunne anvendes paany. udvalgets Forslag om, at Flygtningene begraves paa Nordre Kirke­ gaard her i Byen, vil kunne tiltrædes. Man mener derfor fra Menighedsraadets Side, at Provsti- P. M. Y

Til

Borgmesterkontoret,

Nykøbing F

Made with FlippingBook - Online magazine maker