InterActiva Katalog - Stuttgart

Seite 9

Englischkurs - Führungskräfte

D i e s e s Tr a i n i ng i s t s pe z i e l l f ü r Mana g e r und Ang e s t e l l t e i n Führ ung s po s t i onen , d i e be i i hr e r Ar be i t r e g e lmäß i g d i e eng l i s che Sp r a che benö t i g en . Mi t I n t e rAc t i va e r l e rnen d i e Te i l nehme r P r ä s en t a t i on s - und Kommun i ka t i on s t e chn i ken und können s e l b s t s i che r und s ouve r än auch vo r g r oß em Aud i t o r i um vo r t r a g en . S i e f ühr en Ve rhand l ung en e f f ek t i v und mi t d i p l oma t i s chem Ge s ch i c k , denn wi r l e g en be s onde r en We r t au f i n t e r ku l t u r e l l e Kompe t enz . Ma chen S i e e i nen p r o f e s s i one l l en E i nd r uc k be i I hr en Mi t a r be i t e rn und Ge s chä f t s pa r t ne rn .

I de a l e rwe i s e buchen S i e d i e s en Ku r s a l s E i nz e l c o a ch i ng .

De r Tr a i ne r kann s o op t ima l au f I hr e An f o r de r ung en e i ng ehen und i n t en s i ve s Fe edba c k g eben .

S o ma chen S i e d i e s chne l l s t en Fo r t s chr i t t e .

Made with FlippingBook flipbook maker