Nykøbing F. - Mørklægningsplan Falster politikreds jan 1940

__MjgggLÆQIviIKGSPLAH

f a r ? d l U k r a.da y0 . 19 p u t t e n d e stad samt Falsters Iendkommuner.

„ „ * m . t e d.

raK_

VOd i København. Foranstaltning gennemstilles der en 'ielefonledning direkte fr e lu ftv^rn scen tra l København t i l P o lit im e s te - rSn 1 i0 lit ik r ed S 19 M1 Ie le fon K ø b i n g P. 199. Denne Telefon »aa ikke benyttes til andet end denne Forbindelse, seasnart P o l i t i k æteren i Alvors- t ilfæ ld e faar te le fon isk Melding om, at den direkte Porbindelee fra Køben havn t i l Nykøbing F. 199 er e tab le re t . Haar Politimesteren modtager en Hørklagningsordre- og sasrlig Ordre "Mørke" - skal Politimesteren - foruden at irørksrette Ordren i egen Po litikreds - straks sende Ordren videre t i l Politimestrene i Po litik red sene 20 , 21 ,22 samt t i l P o lit is ta t ion en i Kysted se Telefontavle Bilag Hr ^ _ - Etftblgrlnp af Mørkltaming i pYkøblnir p. r a h . t . j Man gear frem i Overensstemmelse med den fo r Nykøbing p. Købstad udarbejdede lu ftv^m sp lan forsaav idt angaar Polititjenesten med den Undring at ordren, der videregives i Overensstemmelse med de t i l Luf timeplanen hør, nde Telefontav ler lyder paa "Mørklægning" i stedet fo r paa »Luftværns- tilstand1'. I Overensstemmelse med Telefontavle I v iderete lefoneres Ordren om Mørklægning t i l bele det faste Politimcndakab. Det t i l Kommandocentra len h ø , ende fa s te Politiraondakab faar Ordre om uopholdelig at møde paa Kommandocentralen. De P o lit ifunk t ion «rer . som er udpegede t i l Ledere a f de Nykøbing P. Købstad oprettede 8 HJa lpepo litistationer givea ordre om, at alarmere Politihjalpemandaksbet og give dette Ordre om uopholdeligt at mø- le paa de respektive HJslpepolitistationer. Højtalervognen (Telefon Nr.345) beordrea t i l at møde ved Komman- ’o^entralen.. I Overensstemmelse med Telefontavle TT te le foneres Ordren om flørklrøgning t i l a g .HV i c i t a t s >rk^ med Ordre o» atraka at slukke a l o f . •r .tlig Gade- og Vejbelyening i Nykøbing P. og at mørkelig . Vsrket> t u

Made with FlippingBook - Online magazine maker