Nykøbing F. - Mørklægningsplan Falster politikreds jan 1940

3 . gtgbleEing. af ,Mørkelæ;;ninf: i Stubbekøbing Købstad.

Pra Kommandocentralen i Nykøbing P. Købstad telefoneres Or-

dren om "Mørklægning" tils Politistationen i Stubbekøbing Telefon Stubbekøbing 1023)< Den, der Stationslederen Overbetjent Jacobsen ” w 1223) ***" (privat Telefon) ) Vægter Hans Hansen « « 1114)0r&FåfiS$fde- re. Stationslederen samler straks de to Vægtere samt Politihjæl- pemendskabet. Pas Poli^i^ts;tionen^ 1 Stubbekøbing skal bero en Fortegnel- se over Hjælpemendskabetymed Angivelse af Bopæl og Telefon eller nærme- ste Telefon samt Oplysning om, hvilke Ejendomme hver Mand af Kjælpemand- skabet har faaet tildelt. Stationslederen eller en af haa udpeget Mand giver straks Or- dre til Elektricitetsværket om at slukke Gadebelysningen og mørkelægge Værket, Ordre til Hårmesteren om at slukke alt Lys par og ved Havnen, paa de i Hevnen beliggenie Skibe, samt Pyret, samt Ordre til Gasværket, Vandværket, Sygehuset, Mejerierne, de større private Virksomheder om at mørkelægge Virksomheden* Telefontavle over de Virksomheder, hvortil Or- dren om r-iørkelægning sasledes skal telefoneres eventuelt bringes pr. Bud skal bero paa Politistationen i Stubbekøbing, Bilag Nr*___ Stationslederen maa sørge for, at Ordren om Mørkelægning saa hurtigt som muligt bringes til den civile Befolkningens Kundskab. Dette maa ikke ske ved Sirene signal, men skal ske ved Hjælp af Højtalervogn, ved Opslag af Plakater, hvoraf et Opslag skal opbevares paa Politista- tionen i Stubbekøbing, eller i Tilfælde hvor Opslag af Plakater er unyt- tig f.Eks. naar Ordre om Mørkel øgning først kommer efter Mørkets Frem- brud, derved at Ordren om Mørkelægning af Politihjælpemandskabet udbrin- ges til hver enkelt Ejendom i Overensstemmelse med den forud lagte Plan (Bilag No^.__ )| Ordren afgives til den psalidelige voksne Person i Ejen- dommen, som først antræffe3, og denne raae da bringe Ordren videre til elle Husstande i Ejendommeni Ordren skal gas ud paa, at alt Lys, der kan ses udefra, straks skal slukkes,indtil Beboerne kan foretage Af- blænding af Vinduerne i det eller de Hum, hvor de ønsker at opholde sig, maa Lys altsaa kun forefindes i Rum, som ikke har Vinduer eller som Øje-

Made with FlippingBook - Online magazine maker