Nykøbing F. - Mørklægningsplan Falster politikreds jan 1940

5 .

„Etablering, af .Mørkelæ^niry, ,.i, 2al ste r g j ^ k ^ a u a e r .

Pra Kommandocentralen i Nykøbing P. Købstad telefoneres Ordren

3 0 1 9 8 n ^ a

om Mørkelægning til Politikredsens fire Landbetjente: Overbetjent Petersen, Nørre Boulevard, Kykrtbing F. Telf. Nyk.P. 941 Overbetjent Johansen, Orehoved " Orehoved 40 Landbetjent Lassen, Stubbekøbing " Stubbekøbing 1117 Landbetjent Andreassen, Gedser " Gedser 17# Hver Landbetjent bringer indenfor sit Distrikt pr. Telefon Ordren videre til Sognefogderne i Overensstemmelse med en Telefontav- le over Distriktets sognefogder, som Landbetjenten skal være i Besid- delse af, og hver Sognefoged giver derefter Ordren videre til s i t Hjæl- pemandskab. Hjælpemandskabet skal sntøurøK Sognefogden udpege blandt D i- t/tl&ywL striktets militærfri Mfsntf, og Sognefogden skal altid i sin Besiddelse have en Fortegnelse over dette Mendhkab med Angivelse af Bopæl, Tele- fon eller niermeste Telefon, samt den Bebyggelse eller Del af en Bebyg- gelse, som vedkommende Person af Hjælpemondskebet har faaet tildelt. Hjælpemandskabet skal være Sognefogden behjælpelig med et bringe Ordren om Mørklægning til Befolkningens Kundskab, at paase, at Befolkningen overholder Mørkelægningsbestemmelserae samt at bringe Or- dre om Mørkelægningens Ophør til Befolkningens Kundskab. Ordren om Etablering ef Mørkelægning bringes til Befolknin- gens Kundskab derved, at :ognefogden ved Hjælp a f Hjælpemand skabet la- der opslaa Plakater, hvoraf Sognefogden fra Kommandocentralen faar ud- leveret et Oplag, paa passende Steder indenfor Distriktet. Naar Opslag af plakater er unyttig f.Eks. i Tilfælde, hvor Ordren om Mørkelægning først modtages efter Mørkets Frembrud, maa Ordren om Mørkelægning brin- ges til Befolkningens Kundskab derved, at Hjælperasndskabet henvender s ig til hver enkelt Ejendom mundtligt eller telefonisk. Den Ordre, som Hjæl- pemandskabet giver Beboerne, skal gaa ud paa, at alt Lys, som kan ses udefra, straks skal slukkes, og at Boboerne straks maa gaa i Gang med Afblænding af Tinduerne i det eller de Rum, som de agter at anvende til Opholdsrum, saalænge Mørkelægningen varer.

stfa

r ia g

Made with FlippingBook - Online magazine maker