Nykøbing F. - Mørklægningsplan Falster politikreds jan 1940

fo.

Sognefogden maa ogsaa sørge for, at Ordren om Mørkelægning brin- ges til Elektricitetsværker, Mejerier, Skoler og Fabriksvirksomheder inden- for hens Distrikt. Samtlige Elektricitetsværker i Falsters Landkommuner ha paa Foranledning fra Politimesteren i Nykøbing F. som .uf tværnschef tilvej bregt Mørkelægningsmateriel , saa at Afblænding straks kan iværksættes ved Ordre om Mørkelægning. For Mejerierne gælder det, at samtlige Mejerier i Falsters Landkommuner overfor Luf tvrernsohefen her forpligtet sig ved Ordre om Mørkelægning kun at arbejde ved Dagslys. Saa snert en Mand af Kjælpemendskabet har bragt Ordren om Mørke- lægning til alle Ejendomme, skal han meddele det til Sognefogden - det kan ske telefonisk - og derefter holde sig parat til efter Ordre fra Sognefog- den at kontrollere, om Befolkningen har efterkommet Ordren om Mørkelragning Til pae Landevejene under Mørkelægning et standse Motorkøretøjet ofe foranledige deres Lygter slukket skel Sognefogden udpege Personer, som bor ved de paagældende Landeveje. Disse Personer skel optages pea Sogne- fogdens Fortegnelse over Hjælperaandskebet og fremhæves med Betegnelsen: "Færdselskontrol".

BIO

rQ rO LSiI l ø j

9 l ob :®g : f a rad IQ\ ea

Made with FlippingBook - Online magazine maker