Nykøbing F. - Mørklægningsplan Falster politikreds jan 1940

__MjgggLÆQIviIKGSPLAH

f a r ? d l U k r a.da y0 . 19 p u t t e n d e stad samt Falsters Iendkommuner.

„ „ * m . t e d.

raK_

VOd i København. Foranstaltning gennemstilles der en 'ielefonledning direkte fr e lu ftv^rn scen tra l København t i l P o lit im e s te - rSn 1 i0 lit ik r ed S 19 M1 Ie le fon K ø b i n g P. 199. Denne Telefon »aa ikke benyttes til andet end denne Forbindelse, seasnart P o l i t i k æteren i Alvors- t ilfæ ld e faar te le fon isk Melding om, at den direkte Porbindelee fra Køben havn t i l Nykøbing F. 199 er e tab le re t . Haar Politimesteren modtager en Hørklagningsordre- og sasrlig Ordre "Mørke" - skal Politimesteren - foruden at irørksrette Ordren i egen Po litikreds - straks sende Ordren videre t i l Politimestrene i Po litik red sene 20 , 21 ,22 samt t i l P o lit is ta t ion en i Kysted se Telefontavle Bilag Hr ^ _ - Etftblgrlnp af Mørkltaming i pYkøblnir p. r a h . t . j Man gear frem i Overensstemmelse med den fo r Nykøbing p. Købstad udarbejdede lu ftv^m sp lan forsaav idt angaar Polititjenesten med den Undring at ordren, der videregives i Overensstemmelse med de t i l Luf timeplanen hør, nde Telefontav ler lyder paa "Mørklægning" i stedet fo r paa »Luftværns- tilstand1'. I Overensstemmelse med Telefontavle I v iderete lefoneres Ordren om Mørklægning t i l bele det faste Politimcndakab. Det t i l Kommandocentra len h ø , ende fa s te Politiraondakab faar Ordre om uopholdelig at møde paa Kommandocentralen. De P o lit ifunk t ion «rer . som er udpegede t i l Ledere a f de Nykøbing P. Købstad oprettede 8 HJa lpepo litistationer givea ordre om, at alarmere Politihjalpemandaksbet og give dette Ordre om uopholdeligt at mø- le paa de respektive HJslpepolitistationer. Højtalervognen (Telefon Nr.345) beordrea t i l at møde ved Komman- ’o^entralen.. I Overensstemmelse med Telefontavle TT te le foneres Ordren om flørklrøgning t i l a g .HV i c i t a t s >rk^ med Ordre o» atraka at slukke a l o f . •r .tlig Gade- og Vejbelyening i Nykøbing P. og at mørkelig . Vsrket> t u

i . Og a m v r k ^ t med ordre om at mørkelægge Værket, til Svgehu« med ordre om at markelægg. a U e sygehusets Bygninger og Sygehusets Omri ^e » til ligvq

k i l t

ven

:£>'iO : I o T

..-rjfcU to te

*T&.L

i- r * 3 fl

3 . gtgbleEing. af ,Mørkelæ;;ninf: i Stubbekøbing Købstad.

Pra Kommandocentralen i Nykøbing P. Købstad telefoneres Or-

dren om "Mørklægning" tils Politistationen i Stubbekøbing Telefon Stubbekøbing 1023)< Den, der Stationslederen Overbetjent Jacobsen ” w 1223) ***" (privat Telefon) ) Vægter Hans Hansen « « 1114)0r&FåfiS$fde- re. Stationslederen samler straks de to Vægtere samt Politihjæl- pemendskabet. Pas Poli^i^ts;tionen^ 1 Stubbekøbing skal bero en Fortegnel- se over Hjælpemendskabetymed Angivelse af Bopæl og Telefon eller nærme- ste Telefon samt Oplysning om, hvilke Ejendomme hver Mand af Kjælpemand- skabet har faaet tildelt. Stationslederen eller en af haa udpeget Mand giver straks Or- dre til Elektricitetsværket om at slukke Gadebelysningen og mørkelægge Værket, Ordre til Hårmesteren om at slukke alt Lys par og ved Havnen, paa de i Hevnen beliggenie Skibe, samt Pyret, samt Ordre til Gasværket, Vandværket, Sygehuset, Mejerierne, de større private Virksomheder om at mørkelægge Virksomheden* Telefontavle over de Virksomheder, hvortil Or- dren om r-iørkelægning sasledes skal telefoneres eventuelt bringes pr. Bud skal bero paa Politistationen i Stubbekøbing, Bilag Nr*___ Stationslederen maa sørge for, at Ordren om Mørkelægning saa hurtigt som muligt bringes til den civile Befolkningens Kundskab. Dette maa ikke ske ved Sirene signal, men skal ske ved Hjælp af Højtalervogn, ved Opslag af Plakater, hvoraf et Opslag skal opbevares paa Politista- tionen i Stubbekøbing, eller i Tilfælde hvor Opslag af Plakater er unyt- tig f.Eks. naar Ordre om Mørkel øgning først kommer efter Mørkets Frem- brud, derved at Ordren om Mørkelægning af Politihjælpemandskabet udbrin- ges til hver enkelt Ejendom i Overensstemmelse med den forud lagte Plan (Bilag No^.__ )| Ordren afgives til den psalidelige voksne Person i Ejen- dommen, som først antræffe3, og denne raae da bringe Ordren videre til elle Husstande i Ejendommeni Ordren skal gas ud paa, at alt Lys, der kan ses udefra, straks skal slukkes,indtil Beboerne kan foretage Af- blænding af Vinduerne i det eller de Hum, hvor de ønsker at opholde sig, maa Lys altsaa kun forefindes i Rum, som ikke har Vinduer eller som Øje-

t f

blikkeligt kan afblændes.

O * ta Af Hjælpemand skabet skal en Del være udpeget til paa Gader og Veje et standse Motorkøretøjer og foranledige Lygterne slukket. Dis- se Personer skal paa Portegnelsen Bilag Hr.___ fremhæves med Betegnel- sen MFærdselskontrol". Naar Ordren ora Mørkelægning er bragt til Befolkningens Kund- skab, skal Kjælpemandskabet envendeo til at kontrollere, om Befolknin- gen overholder Mørkelragningsbesteramelseme. s s # 8 3>Ia

læV fts q rtsV

bu s

is jr t B3Z* b#v :o±t a l t \ trtd

: i k ) mnob

II-3 n a tf

aam

5 .

„Etablering, af .Mørkelæ^niry, ,.i, 2al ste r g j ^ k ^ a u a e r .

Pra Kommandocentralen i Nykøbing P. Købstad telefoneres Ordren

3 0 1 9 8 n ^ a

om Mørkelægning til Politikredsens fire Landbetjente: Overbetjent Petersen, Nørre Boulevard, Kykrtbing F. Telf. Nyk.P. 941 Overbetjent Johansen, Orehoved " Orehoved 40 Landbetjent Lassen, Stubbekøbing " Stubbekøbing 1117 Landbetjent Andreassen, Gedser " Gedser 17# Hver Landbetjent bringer indenfor sit Distrikt pr. Telefon Ordren videre til Sognefogderne i Overensstemmelse med en Telefontav- le over Distriktets sognefogder, som Landbetjenten skal være i Besid- delse af, og hver Sognefoged giver derefter Ordren videre til s i t Hjæl- pemandskab. Hjælpemandskabet skal sntøurøK Sognefogden udpege blandt D i- t/tl&ywL striktets militærfri Mfsntf, og Sognefogden skal altid i sin Besiddelse have en Fortegnelse over dette Mendhkab med Angivelse af Bopæl, Tele- fon eller niermeste Telefon, samt den Bebyggelse eller Del af en Bebyg- gelse, som vedkommende Person af Hjælpemondskebet har faaet tildelt. Hjælpemandskabet skal være Sognefogden behjælpelig med et bringe Ordren om Mørklægning til Befolkningens Kundskab, at paase, at Befolkningen overholder Mørkelægningsbestemmelserae samt at bringe Or- dre om Mørkelægningens Ophør til Befolkningens Kundskab. Ordren om Etablering ef Mørkelægning bringes til Befolknin- gens Kundskab derved, at :ognefogden ved Hjælp a f Hjælpemand skabet la- der opslaa Plakater, hvoraf Sognefogden fra Kommandocentralen faar ud- leveret et Oplag, paa passende Steder indenfor Distriktet. Naar Opslag af plakater er unyttig f.Eks. i Tilfælde, hvor Ordren om Mørkelægning først modtages efter Mørkets Frembrud, maa Ordren om Mørkelægning brin- ges til Befolkningens Kundskab derved, at Hjælperasndskabet henvender s ig til hver enkelt Ejendom mundtligt eller telefonisk. Den Ordre, som Hjæl- pemandskabet giver Beboerne, skal gaa ud paa, at alt Lys, som kan ses udefra, straks skal slukkes, og at Boboerne straks maa gaa i Gang med Afblænding af Tinduerne i det eller de Rum, som de agter at anvende til Opholdsrum, saalænge Mørkelægningen varer.

stfa

r ia g

fo.

Sognefogden maa ogsaa sørge for, at Ordren om Mørkelægning brin- ges til Elektricitetsværker, Mejerier, Skoler og Fabriksvirksomheder inden- for hens Distrikt. Samtlige Elektricitetsværker i Falsters Landkommuner ha paa Foranledning fra Politimesteren i Nykøbing F. som .uf tværnschef tilvej bregt Mørkelægningsmateriel , saa at Afblænding straks kan iværksættes ved Ordre om Mørkelægning. For Mejerierne gælder det, at samtlige Mejerier i Falsters Landkommuner overfor Luf tvrernsohefen her forpligtet sig ved Ordre om Mørkelægning kun at arbejde ved Dagslys. Saa snert en Mand af Kjælpemendskabet har bragt Ordren om Mørke- lægning til alle Ejendomme, skal han meddele det til Sognefogden - det kan ske telefonisk - og derefter holde sig parat til efter Ordre fra Sognefog- den at kontrollere, om Befolkningen har efterkommet Ordren om Mørkelragning Til pae Landevejene under Mørkelægning et standse Motorkøretøjet ofe foranledige deres Lygter slukket skel Sognefogden udpege Personer, som bor ved de paagældende Landeveje. Disse Personer skel optages pea Sogne- fogdens Fortegnelse over Hjælperaandskebet og fremhæves med Betegnelsen: "Færdselskontrol".

BIO

rQ rO LSiI l ø j

9 l ob :®g : f a rad IQ\ ea

Lverbetjent Johaneenn Distrikt Delefontevle over Sognefogdeme Sognefogdernes Fortegnelser over djralpemandskabet 2v.erbet.jent Petersens Distrikt Telefontavle over Sognefogdeme Sognefogdernes Fortegnelser over ijælperaendskabet isndbct.1ent Andreassens Distrikt telefontavle over Sognefogderne lognefogdernes Fortegnelser over »endbetjent Lassens Distrikt 'elefontavle over Sognefogderne lognefogdernes Fortegnelser over •jRlpemrmdskabet tjælpemEndskcbet

Bilag Nr. ~[J[_

s q

C Bilag Nr.Jij^ g”

Bilag Kre j£_

Bilag Kr. ~|y ' j - tø

Bilag Kr.

OT f. i

Bilag Kr. y

Bilag Nr. yj

Bilag Nr. Y [ ^ J

i,

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker