katalog_meble_dla_edukacji_2022_2023

International 20212022 (Novelties). Nowa Szkoła

MEBLE DLA EDUKACJI ŻŁOBEK PRZEDSZKOLE SZKOŁA

p omy s ł y inspiracje aranżacje

2O22/2O23

certyfikaty • wysoka jakość nowoczesne wzornictwo • bezpieczeństwo użytkowania

Szanowni Klienci, Nowa Szkoła jest największym polskim producentem mebli żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych oraz kształtek piankowych i materiałów edukacyjnych. Ponad 30-letnie doświadczenie pozwala nam sprawnie reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Doświadczony zespół projektantów, zaufani dostawcy, nowoczesne rozwiązania produkcyjne i wysokiej jakości materiały to czynniki realnie przekładające się na jakość naszych produktów i usług. O najwyższych standardach i doskonałej jakości najlepiej świadczą międzynarodowe certyfikaty i normy. Niniejszym, przekazujemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog Meble dla Edukacji 2022/2023. Na jego stronach i licznych wizualizacjach sal prezentujemy Państwu meble i wyposażenie, które na co dzień będzie towarzyszyć dzieciom i dorosłym w ich codziennej pracy. Pomieszczenia, jakie można wyposażyć z pomocą naszej oferty:

• sala żłobkowa • sala przedszkolna • klasa szkolna • pracownia przedmiotowa • pracownia techniczna • pracownia komputerowa • pracownia językowa • sala gimnastyczna • sala integracji sensorycznej • świetlica

• stołówka i kuchnia • łazienka • gabinet dyrektora

• gabinet pielęgniarski • gabinet terapeutyczny • szatnia • korytarz • pomieszczenia gospodarcze • pokój seniora

Poszczególne kategorie w katalogu systematyzują produkty zgodnie z ich funkcją lub typem pomieszczeń do jakich są przeznaczone. Prezentacje produktów zawierają opisy z uwzględnieniem zastosowań w konkretnych projektach, gdzie w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji posiadamy bogate doświadczenie. Skrupulatne opisy produktów pomocne w skompletowaniu wyposażenia pod kątem szczegółowej specyfikacji, zamieściliśmy na specjalnie przygotowanej stronie STREFA PROJEKTU. Po zalogowaniu się na platformie, znajdą Państwo dokładne dane techniczne, t.j.: wymiary, typ płyt meblowych, materiałów, surowców, tkanin, wypełnień oraz pełną dostępną kolorystykę. Zamieszczony kod QR ułatwi Państwu przeniesienie się bezpośrednio do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRODUKTU w STREFIE PROJEKTU. PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH Projektujemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb. Oferujemy merytoryczne wsparcie przy projekcie począwszy od doboru wyposażenia, przygotowania wizualizacji po realizację. Zapraszamy na naszą specjalną platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

Z życzeniami wielu inspiracji i udanych realizacji, Zespół Nowej Szkoły

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

NASZA MISJA

Nadrzędną misją naszej firmy jest two - rzenie przestrzeni dla edukacji. Nauka płynąca z ponad 30 lat aktywnych działań w tej dziedzinie, pomaga nam w świadomym budowaniu marki zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biz - nesu. Jako firma Nowa Szkoła wspólnie

dokładamy wszelkich starań by podąża - jąc za najnowszymi trendami edukacyj - nymi wszystkie podejmowane działania były planowane i realizowane w duchu prospołecznym i z troską o środowisko naturalne, zaś centralny punkt naszych działań zawsze stanowiło dziecko.

NASZA WIZJA

W czasach ewoluujących potrzeb naj - młodszych, wynikających z sytuacji na świecie, nowych problemów społecznych i przy jednoczesnym rozwoju technolo - gicznym aspirujemy, aby budować zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, co realnie przekłada się na odpowiedzialność za jakość produktów

i usług oraz świadomą troskę o środowisko naturalne. Pragniemy zwiększać własną rozpoznawalność na rynku edukacyjnym jako firmy słynącej z jakości, posiadającej kompleksowe portfolio produktów przezna - czone dla szerokiego grona odbiorców.

2

Satysfakcja Klientów

1

Dbamy o jakość zarówno w odniesieniu do towarów, usług jak i terminowości dostaw. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji naszych produktów.

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie orga - nizacyjnym firmy, opieramy o politykę współ - pracy. Na zasadach wzajemnego poszanowa - nia, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, uwzględnia się interes społeczny i uczciwe relacje z interesariuszami. Polityka Współpracy i Transparentność Działań

2

NASZA STRATEGIA Jako podmiot przyjazny dzieciom, nauczycielom, pracownikom i śro - dowisku, pragniemy świadomie budować swoją markę, a wszel - kiej swojej aktywności nadajemy charakter działań planowanych, ale i elastycznych. Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla eduka - cji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek zasadom po - stępowania i obszarom naszej działalności.

3

Ekologia

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Monitorowanie zużycia ener - gii i wody, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami, wprowadzanie usprawnień, po - nowne - kreatywne wykorzystanie zasobów czy stosowanie kartonowych opakowań - bę - dących już znakiem rozpoznawczym naszej marki - promujemy ideę ekologicznej postawy.

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

3

DOŚWIADCZENIE ZADOWOLENI KLIENCI NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH

Z dużym powodzeniem działamy na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. • 40 000 klientów w całej Polsce • 200 dystrybucyjnych klientów zagranicznych na całym świecie w blisko 60 krajach

SIEDZIBA FIRMY

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY I NORMY

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Każdego roku kolejne produkty pod - dajemy wymagającemu procesowi certyfikacji tym samym oficjalnie potwierdzając ich jakość. Możemy poszczycić się zdolnością do stałego dostarczania wyrobów i usług spełnia - jących restrykcyjne normy i dyrektywy dla obszaru edukacji (szczegóły na str. 16). Ponadto posiadamy certyfikat

Międzynarodowego Systemu Zarzą - dzania Jakością ISO 9001:2015. Au - dytem objęty był zakład produkcyjny oraz magazyn w obszarze projekto - wania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży.

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

POLSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z NOWOCZESNYM PARKIEM MASZYNOWYM I MAGAZYNEM

Nasze biuro i magazyn zlokalizo - wane są w Łodzi, natomiast zakłady produkcyjne w tym stolarnia i szwal - nia w Konstantynowie Łódzkim. Wy - specjalizowany zespół pracowników oraz najnowocześniejsze maszyny po - zwalają nam na szerokie możliwości

projektowe i produkcyjne. Niedawno powstały nowoczesny magazyn wyso - kiego składowania klasy A+ zaprojek - towany i zbudowany został zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwo - ju i certyfikowany systemem BREEAM.

4

KREATYWNI PROJEKTANCI

Wykwalifikowany zespół ludzi z otwartym umysłem nieustannie pracuje nad nowymi projektami starając się połączyć bezpie - czeństwo z cieszącą oko formą. Pierwsze wrażenie jakie zrobi

na dzieciach przestrzeń, w ja - kiej będą dorastać oraz przy - jazna funkcjonalność z punktu widzenia nauczycieli jest dla nas absolutnie bezcenna.

lat doświadczenia na rynku edukacyjnym

Jesteśmy polską firmą i lide - rem polskiego i światowego rynku edukacyjnego. Jako przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem ceniące jakość i bezpieczeń - stwo skupiamy się zarówno na komforcie dzieci i nauczycieli.

SZEROKI WACHLARZ ODBIORCÓW

przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodsta - wowych, dzieci ze specjalny - mi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, a od kilku lat także seniorzy.

Corocznie poszerzamy swoją ofertę rozbudowując jej róż - norodność i kierując ją tym samym do większej liczby od - biorców. Z naszych produktów korzystają zarówno maluchy,

RZETELNI DOSTAWCY Ponad 30 lat na rynku edukacyjnym pozwoliło nam wypracować silne i trwałe relacje z 500 kluczowymi i odpowiedzialnymi dostawcami. WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI Każdy projekt konsultujemy ze specjalistami d.s. jakości i bezpie - czeństwa oraz praktykami i metodykami na co dzień pracującymi z dziećmi. To właśnie dzieci są bowiem naszymi głównymi, jednocze - śnie najbardziej wymagającymi i bezkompromisowymi odbiorcami.

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

5

6

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

7

NASZE PROJEKTY

SALA ŻŁOBKOWA

SALA PRZEDSZKOLNA

8

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

9

KLASA I-III

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

KLASA IV-VIII

10

PRACOWNIA TECHNICZNA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA/ JĘZYKOWA

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

11

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ŚWIETLICA

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

12

STOŁÓWKA

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

13

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

GABINET TERAPEUTYCZNY

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

GABINET PIELĘGNIARSKI

14

GABINET DYREKTORA

SZATNIA

POKÓJ SENIORA

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

15

CERTYFIKATY & NORMY Korzystamy ze wsparcia renomowanej firmy – Instytu - tu Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT), która jest akredytowanym dostawcą usług badawczych oraz cer - tyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, eduka - cyjnej i architektonicznej. Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikaty sygnowane przez INT – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008 - uznawane są na ob - szarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby oznacza, że Instytut Nadzoru Technicznego dysponuje szerokim

upełnomocnionym zakresem certyfikacji dla urządzeń sportowych, mebli oraz wyposażenia placów do za - baw i gier. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Dzięki swojemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT współpracuje z wiodącymi produ - centami, dystrybutorami i importerami z różnych dziedzin przemysłu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wy - dawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na: www. Instytut-nadzoru.com

Przyznanie firmie Nowa Szkoła certyfikatu Instytutu Nadzoru Technicznego stanowi gwarancję bezpieczeństwa i potwierdza, że produkowane przez nas wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Nowa Szkoła spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie projek - towania, produkcji, magazynowania i sprzedaży mebli oraz wyposażenia dla placówek edukacyj - nych i z dniem 9 lipca 2021 r. uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatem ISO9001:2015. Certyfikacją zostały objęte działy projektowania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że firma Nowa Szkoła wykazuje zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług wychodzących na wprost ocze - kiwaniom klientów, równocześnie odpowiadając wszelkim wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz umożliwia Nowej Szkole współpracę z polski - mi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, które wymagają spełnienia warunków założeń Międzynarodowego Systemu Zarządzania.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

16

Nasze produkty spełniają poniższe normy obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej:

KOLEKCJE MEBLOWE: PN-EN 16121, PN-EN 14749 normy bezpieczeństwa wytrzymałości, trwałości, stateczności i metody badań KRZESŁA, STOŁY I ŁAWKI: PN-EN 1729-1, 2 normy wymiarów funkcjonalnych, bezpieczeństwa i metody badań

KRZESEŁKA DO KARMIENIA: PN-EN 14988 wymagania i metody badań

TABLICE ŚCIENNE ZIELONE: PN-EN 14434 wymagania ergonomiczne, techniczne, bezpieczeństwa oraz metody badań DYWANY: EN 71, REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, niepalność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

PIANKI I MATERACE: EN 71, EN 913, REACH normy trudnopalności, materiałów* bezftalanowych

ARTYKUŁY REHABILITACYJNE: EN 71, EN 913 normy bezpieczeństwa i metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków *Materiały posiadają normy: Tkanina zewnętrzna: REACH, EN 71-3, Pianka poliuretanowa: REACH, EN 71-3 - normy bezpieczeństwa, metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

ZEWNĘTRZNE PLACE ZABAW: EN 1176 normy bezpieczeństwa SPRZĘT GIMNASTYCZNY: EN 913 wymagania bezpieczeństwa i metody badań

ZABAWKI: EN 71 1,2,3 i REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

17

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA LAMINAT MELAMINOWY LUB HPL (gr. 18 mm, 25 mm) skala 1 : 1

skala 1 : 1

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA (gr. 18 mm)

PŁYTA MDF LAMINOWANA (gr. 6 mm, 12 mm)

skala 1 : 1

skala 1 : 1

SKLEJKA SUROWA I LAMINOWANA

PŁYTA HDF (gr. 3,2 mm)

skala 1 : 1

OBRZEŻA PCW

Obrzeża dostępne są we wszystkich kolorach płyt MDF oraz płyt wiórowych.

18

TKANINY

antypoślizgowy

antypoślizgowy

antypoślizgowy

WYPEŁNIENIA 1. WATOLINA 2. GRANULAT PIANKOWY 3. GRANULAT STYROPIANOWY 4. PIANKA POLIURETANOWA

1

4

gęstość: 25 kg/50 m3

2

4

3

gęstość: R-80

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

19

SPIS TREŚCI

SERIEMEBLOWE................22 CUBO 24 EXCLUSIVE 62 FRESH 68 PRIMA 86 FANTAZJA 97 LAS 100 DŻUNGLA 104 ROYAL 108 FALA 112 FARMA 116 MINTY 120 PASTEL I TĘCZOWA 132 LOKOMOTYWA 142 KLASYCZNA MONOKOLOR 148 MODERN 168 PARAWANY 180 NARZĘDZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 OCHRONA OSOBISTA. 183 KRZESŁA . 184 DREWNIANE NA METALOWYM STELAŻU 186 KAROLKI 186 CLASSIC 188 Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 190 SKŁADANE SLIM 192 DREWNIANE 194 MIMI 194 MIŚ 195 EMMI 196 PRZYBORNIKI NA KRZESŁA 196 TABORETY 197 MOBILNE PLASTIKOWE 197 DREWNIANE 197 PLASTIKOWE 198 MOTYLKI 198 PLASTIKOWE NA METALOWYM STELAŻU 199 MUSZELKI 199 DOBRE KRZESŁO 200 KRZESŁA OBROTOWE 201 KRZESŁA KONFERENCYJNE 202 BENCH 203 STOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 STOŁY KLASYCZNE Z DREWNIANYMI NOGAMI 206 STOŁY ERGO 210 STOŁY EKOSTEEL 212 STOŁY LUX 216 STOŁY PLASTIKOWE MOTYLKI 218 STOŁY FANTAZYJNE 220 STOŁY MOBILNE KANTYNA 221 STOŁY SKŁADANE SLIM 222 ŁAWKI SZKOLNE . . . . . . . . . . . . . . . 224 WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CLASSIC

224 226 228 230

Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Z BLATEM Z HPL

STOŁY WARSZTATOWE

BIURKA.

232

CUBO PRIMA PROF.

232 233 234 236 238 239 240 240 241

EXCLUSIVE

INFO

FANTAZJA PANI KASI

ALI

LOKOMOTYWA

MEDYCZNE 241 SZATNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 NA METALOWYM STELAŻU 242 CUBO 242 SZATNIA KREDKA 244 KROKODYL 246 MOTYLKI 246 MODUŁOWE 247 HARMONIA 247 ARABESKA 247 VITA 248 SKRYTKOWE 250 PASTEL I TĘCZOWA 250 TRUDNOPALNE 251 METALOWE 252 WIESZAKI I ŁAWKI 256 MIĘKKIE SIEDZISKA SZATNIOWE 258 SZAFKI NA PLECAKI 259 PRZECHOWYWANIE 259 SYPIALNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 LEŻACZKI 260 ŁÓŻECZKA DREWNIANE 262 ŁÓŻECZKA SKŁADANE 263 SZAFY NA ŁÓŻECZKA I POŚCIEL 264 ŁAZIENKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 PRZEWIJAKI 266 REGAŁY NA PIELUSZKI 271 PÓŁKI I SZAFKI NA KUBECZKI I RĘCZNIKI 272 SZAFKI NA NOCNIKI 264 BIBLIOTECZKI. 274 LITERKA 275 BUKOWE 276 BRZOZOWE 277 FRESH 278 FRESH PÓŁOKRĄGŁE 280 WYSOKIE SIEDZISKA 281

20

SPIS TREŚCI

KĄCIKI

282 284 285

KREDENSY

306 307

REGAŁY BIBLIOTECZNE

STOŁY I KRZESŁA

WYSOKIE REGAŁY NA KSIĄŻKI

KRZESŁO DO KARMIENIA 311 ZABEZPIECZENIA KLAS . . . . . . . . . . . . .312 MEBLE MEDYCZNE . 313 MEBLE LABORATORYJNE . 314 DYGESTORIA 314 STANOWISKA LABORATORYJNE 316 SZAFY 316 STOŁY 317 STOŁY WARSZTATOWE 318 SZAFKI NA DRUKARKI 3D 319 PRACOWNIA KOMPUTEROWA JĘZYKOWA . 320

REGAŁY EKSPOZYCYJNE 286 MEBLE MUZYCZNE . . . . . . . . . . . . . . 288 MEBLE PLASTYCZNE . 290 SZAFKI PLASTYCZNE 290 SZTALUGI 296 STOJAKI EKSPOZYCYJNE 298 STOJAKI NA PAPIERY 298 KUCHENKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 STOŁÓWKA . 306

WYPOSAŻENIE SAL

EKSPOZYCJA . TABLICE ZIELONE

322

FOTELE NA PŁOZACH WELUROWE WYSOKIE

339 340

322 323 324 325

WELUROWE NISKIE 341 MEBELKI PIANKOWE . . . . . . . . . . . . . 342 FANTAZYJNE 342 KRĄŻKI 343 PUFKI 350 BUJAKI 354 SKŁADANE 356 KLASYCZNE 358 ZESTAWY PIANKOWE 360 KĄCIKI PIANKOWE 363 GRUSZKI WORKI DO SIEDZENIA 364 PODUCHY 368 MATY 373 KĄCIKI 377

TABLICE BIAŁE MAGNETYCZNE

TABLICE KORKOWE

GABLOTY

DYWANY HEAT SET FRISE . DYWANY STRZYŻONE .

326 329

DYWANY POLIAMIDOWE . 330 DYWANY POLIESTROWY . . . . . . . . . . . 334 MATA WINYLOWA . . . . . . . . . . . . . . 334 MATA POLIETYLENOWA . 334 MIĘKKIE MATY DYWANOWE . 335 MEBLE WYPOCZYNKOWE TAPICEROWANE . 338 CLUB 338

WYPOSAŻENIE SAL GIMNASTYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH

MATERACE GIMNASTYCZNE . 378 MATERACESZKOLNE. . . . . . . . . . . . . 379 MATERACE SKŁADANE . 381 MATERACE DEKORACYJNE . 383 MATERACE NAROŻNE . 383 PIANKOWE KSZTAŁTKI . . . . . . . . . . . . 384 PIANKI TERAPEUTYCZNE . . . . . . . . . . . 388 ŚCIEŻKI REHABILITACYJNE . 392 KĄCIKI REHABILITACYJNE . 394 DOMKI 394

PIANKOWE TORY PRZESZKÓD .

397 401 409 413

ZESTAWY PIANKOWE .

SUCHE BASENY . REHABILITACJA . KLATKA I STOJAK SI

413 421 422 423

MAGLOWNICA

URZĄDZENIA ROLKOWE SKRZYNIE I DRABINKI

RÓWNOWAŻNIE 429 KĄCIKI MANIPULACYJNO-REHABILITACYJNE . . 431 WEWNĘTRZNE PLACE ZABAW . 434

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

21

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

SERIE MEBLOWE Serie meblowe to gotowe rozwiązania wyposażenia przestrzeni żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych, łączące nowoczesną stylistykę z zasadami ergono - mii. Meble w różnych zestawach ułatwiają aranżację pomieszczeń, sprawiając, że wnętrze jest spójne, a poszczególne elementy tworzą harmonijną ca - łość. Wieloletnie doświadczenie projektantów i ich nieustanny rozwój sprawiły, że oferta produktowa jest rozbudowana i dostosowana do potrzeb małych i dużych użytkowników oraz możliwości przestrzen - nych sal. Otwarte półki, szafki przysłonięte drzwia - mi, pojemne szuflady i skrzynie zapewniają dużo miejsca do przechowywania oraz eksponowania zabawek i gier. Bogata paleta kolorów oraz sze - roki wybór zabawnych aplikacji, frez i nadruków pozwala nadać niepowtarzalny, bajkowy charakter

pomieszczeniu. Biurka, piankowe siedziska, kryjów - ki utrzymane w konwencji danej kolekcji stanowią dodatkowe elementy wyposażenia. Możliwość za - kupu pojedynczych modułów do zestawów bazo - wych gwarantuje zwiększenie przestrzeni użytkowej. Do produkcji mebli zostały użyte wysokiej jakości materiały, których powierzchnię można łatwo, szyb - ko i skutecznie umyć i zdezynfekować.

22

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

IKONY UŻYTE W KATALOGU

bezpieczne PCW bez ftalanów

aktualizacja produktu

nowość

PCW bez ftalanów

dla nauczyciela

nadruk

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

23

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

24

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Seria Cubo to połączenie funkcjonalności i indywidualności utrzymanej w klasycznej stylistyce. Meble odznaczają się oryginalnym wzornictwem i lekką formą brył. Prezentowaną serię wyróżnia możliwość stworzenia unikalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków według własnego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale także aranżacji i konfiguracji poszczególnych elementów. Różnorodność zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkt jest wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w salach z dziećmi i pozwala urządzić klasę według własnych potrzeb i możliwości przestrzennych pomieszczenia. Bryły mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne wnętrza zawsze były łatwo dostępne.

• 35 mebli bazowych w różnych wymiarach Dodatki: • 6 rodzajów nadstawek (wym:76 x 40 x 37, 76 x 40x 75 cm); • 2 rodzaje półek: wąska (wym: 35 x 36 cm), szeroka (wym: 73 x 36 cm); • 2 rodzaje skrytek:

wąska (wym. wew.: 35 x 36 x 36 cm), szeroka (wym. wew.: 73 x 36 x 36 cm); • 3 rodzaje skrzyń:

mała (wym: 37 x 36 x 34 cm), średnia (wym: 74 x 36 x 34 cm), duża (wym: 112 x 36 x 34 cm); • 3 rozmiary drzwi montowanych do mebla dowolnie (wym: 37 x 37 cm, 37 x 74cm, 37 x 112cm); • 4 rodzaje szuflad: wąskie szerokie, głębokie, płytkie (wym: 37 x 37 x 18 cm,74 x 37 x 15 cm, 37 x 37 x 37 cm, 74 x 37 x 37 cm); • 3 wymiary daszków:

wąski (wym.: 39 x 32 x 19,6 cm), średni (wym.: 76 x 35 x 38 cm), szeroki (wym.: 114 x 40 x 57 cm); • pojemniki plastikowe w 3 wielkościach (płytkie, średnie , maxi) w 8 kolorach do dedykowanych szafek • dodatkowe meble: biurko, kryjówki, przewijaki ze schodami, szafa na łóżeczka, szafa na pościel, mobilne szafki plastyczne i muzyczne, szatnie; • ergonomiczne plastikowe uchwyty; • stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy • fronty szuflad, drzwi, skrzyń oraz daszki dostępne w 6 kolorach: niebieski, biały, szary, żółty, zielony i różany; • wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi, pojemniki plastikowe - sprzedawane są osobno

STELAŻ płyta laminowana 18 mm

brzoza

SZUFLADY, SKRZYNIE, DRZWI, DASZKI

płyta wiórowa

dostępne są w 6 kolorach

niebieski

biały

szary

żółty

różany zielony

CERTYFIKATY I NORMY INTCERT PN-EN 16121+A1:2017-11

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

25

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

MEBLE SERII CUBO

REGAŁ 1

NADSTAWKI

REGAŁ 2

REGAŁ 3

CECHY SERII Szuflady, skrzynie i drzwi dostępne w 6 kolorach

niebieski żółty zielony różany szary biały

Wszystkie dodatki: skrzynie, daszki, drzwi i szuflady sprzedawane osobno

3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie

6 rodzajów nadstawek na meble bazowe

szafki na pojemniki w 8 różnych kolorach

4 rodzaje szuflad: wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

3 rozmiary skrzyni na kółkach

26

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

REGAŁY NA SKRZYNIE

DASZKI

SZUFLADY

PRZEWIJAK

DRZWI

PÓŁKI

SKRZYNIE

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/ STWÓRZ WŁASNE UNIKALNE KOMBINACJE

2 rodzeje półek: szeroka i wąska

ergonomiczne plastikowe uchwyty

3 rozmiary daszków na meble

35 mebli bazowych

wym. wew. skrytki wąskiej: 35 x 36 x 36 cm wym. wew. skrytki szerokiej: 73 x 36 x 36 cm

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

27

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

MEBLE BAZOWE

REGAŁ 1

Mały 1 NC1101

Średni 2 NC1201

Wysoki 3 NC1301

265 zł

335 zł

415 zł

meble na pojemniki znajdują się na str. 40

NADSTAWKI Nadstawka dostosowana jest do regału wysokiego z serii meblowej Cubo i pozwa - la zorganizować dodatkową przestrzeń do przechowywania pomocy dydaktycznych, podręczników i książek. W ofercie znajdziecie Państwo pojedyncze i podwójne nadstawki.

Nadstawka pojedyncza do regału wysokiego 3 NC0201 139 zł • 39 x 38 x 37.5 cm; materiał: płyta wióro - wa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

Nadstawka podwójna do regału wysokiego 3 NC0301 210 zł • wym. 39 x 38 x 75 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

GOTOWE KONFIGURACJE

Dokładne wymiary mebli znajdują się na str. 26

28

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

REGAŁ 2

Mały 2 NC2101

Średni 2+1s NC2211

Średni 4 NC2201

Średni 2s NC2221

365 zł

450 zł

520 zł

440 zł

Wysoki 6 NC2301

Wysoki 4+1s NC2311

Wysoki 2+2s NC2321

Wysoki 3s NC2331

680 zł

650 zł

580 zł

520 zł

NADSTAWKA + DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje bazy w postaci innego mebla

Wysoka 4 NC0501 350 zł

Wysoka 2s NC0521

Niska 2 NC0401

Niska 1s NC0411 169 zł

299

215

+

=

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

29

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

REGAŁ 3

Mały 3 NC3101

Średni 6 NC3201

Wysoki 9 NC3301

485 zł

650 zł

860 zł

Wysoki 7+1s NC3311

Wysoki 5+2s NC3321

Wysoki 3+3s NC3331

860 zł

840 zł

792 zł

NA SKRZYNIE

Mała 2 NC1261

Średnia 4 NC2261

Duża 6 NC3261

355 zł

545 zł

670 zł

30

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

SIEDZISKA DO REGAŁÓW Praktyczny i wygodny materacyk, który w połącze - niu z regałem serii meblowej Cubo stanowi funk - cjonalne siedzisko do sal szkolnych oraz gabinetów terapeutycznych. Zapewnia miejsce do zabaw, na - uki, czytania czy odpoczynku. Doskonale sprawdzi się jako wyposażenie szatni lub poczekalni. Produkt wykonano z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości i bezftalanowej tkaniny PCW, którą łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Materacyk moco - wany jest do bazy siedziska za pomocą rzepów. W ofercie znajdują się materacyki w dwóch roz - miarach i 6 kolorach.

bezpieczne PCW bez ftalanów

Regał Mały 2 NC2101

Regał Mały 3 NC3101

365 zł

485 zł

• wym. 77 x 41 x 3 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW MATERACYK SIEDZISKO DO REGAŁU MAŁEGO 2

MATERACYK SIEDZISKO DO REGAŁU MAŁEGO 3 • wym. 114.5 x 41 x 3cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Szary NS3252

Biały NS3253

Szary NS3242

Biały NS3243

179 zł

179 zł

155 zł

155 zł

Morski NS3255

Limonkowy NS3254

Morski NS3245

Limonkowy NS3244

17 zł

179 zł

159 zł

155 zł

Żółty NS3256

Różany NS3257

Żółty NS3246

Różany NS3247

179 zł

179 zł

155 zł

159 zł

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

31

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

BIURKA

Biurko Cubo NC7001

499 zł • Biurko zostało zaprojektowane jako element wzbogacający serię mebli Cubo. Jego konstrukcja i kolorystyka powoduje, iż sprawdzi się ono w każdych wnętrzach. Zostało wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej. Wyposażono je w dwie praktyczne szuflady. Blat biurka stwarza odpowiednie warunki do pracy. • stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze brzozy (o grubości 18 mm), • fronty z płyty wiórowej laminowanej (o grubości 18 mm) w kolo - rze do wyboru jasnozielonym, żółtym, szary, białym, niebieski. • drzwi i szuflady (w 6 kolorach) sprzedawane osobno • 115 x 48 x 77,5 cm

dwie praktyczne szuflady

32

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

250 zł

95 zł

Szuflady

Drzwi

NC0012Z Szare NC0013Z Białe

250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł

NC0072Z Szare NC0073Z Białe

95 zł 95 zł 95 zł 95 zł 95 zł 95 zł

NC0014Z Limonkowe NC0015Z Morskie

NC0074Z Limonkowe NC0075Z Morskie

NC0016Z Żółte NC0017Z Różane

NC0076Z Żółte NC0077Z Różane

• 2 szt.; wym.: 37 x 37 x 18 cm; z zamkiem

• 1 szt.; wym.: 37 x 37 cm; z zamkiem

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

33

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

SZUFLADY fronty dostępne w 6 kolorach

240 zł

169 zł

319 zł

225 zł

wąskie niskie 2 szt.

wąska wysoka 1szt.

szerokie niskie 2 szt.

szeroka wysoka 1szt.

NC0012 NC0013 NC0014 NC0015 NC0016 NC0017

NC0022 NC0023 NC0024 NC0025 NC0026 NC0027

NC0032 NC0033 NC0034 NC0035 NC0036 NC0037

NC0042 NC0043 NC0044 NC0045 NC0046 NC0047

34

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

SKRZYNIE fronty dostępne w 6 kolorach

269 zł

235 zł

199 zł

średnia 1 szt.

wąska 1 szt.

szeroka 1 szt.

NC9303 NC9302 NC9305 NC9306 NC9304 NC9307

NC9203 NC9202 NC9205 NC9206 NC9204 NC9207

NC9103 NC9102 NC9105 NC9106 NC9104 NC9107

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

35

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

PÓŁKI

69 zł

75 zł

Półka mała NC0051 • wym. 35 x 36 cm

Półka duża NC0061 • wym. 73 x 36 cm

69 zł

75 zł

WIELE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MEBLA

=

DRZWI

fronty dostępne w 6 kolorach

110 zł

99 zł

74 zł

NC0092 NC0093 NC0094 NC0095 NC0096 NC0097

NC0082 NC0083 NC0084 NC0085 NC0086 NC0087

NC0072 NC0073 NC0074 NC0075 NC0076 NC0077

Wysokie wym. 112 x 37 cm, 1 szt.

Średnie wym. 74 x 37 cm, 1 szt.

Niskie wym. 37 x 37 cm, 1 szt.

36

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

37

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

Daszki przeznaczone do mebli z serii Cubo to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność z niebanalnym designem. Wprowadzają nieco wariacyjności do sal oraz pozwalają na zaprojektowanie interesującej i praktycznej przestrzeni sprzyjającej zabawie i nauce. Daszki dostępne są w sześciu kolorach i trzech rozmiarach , dzięki czemu pasują one do wszystkich regałów bazowych Cubo. DASZKI, APLIKACJE MEBLOWE

daszki dostępne w 6 kolorach

daszki pasują do mebli bazowych Cubo

=

38

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Daszek do regałów Cubo 1 • nadstawka o wym. 39 x 40 x 19,6 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 2 • nadstawka o wym. 76 x 40 x 38 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 3 • nadstawka o wym. 114 x 40 x 57 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

145 zł

250 zł

369 zł

NC6113 NC6112 NC6115 NC6116 NC6114 NC6117

NC6213 NC6212 NC6215 NC6216 NC6214 NC6217

NC6313 NC6312 NC6315 NC6316 NC6314 NC6317

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

39

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

Regały na pojemniki prze - znaczone są wyłącznie do pojemników plastikowych i nie mogą być wyposażone w drzwi, półki, szuflady, skrzynie i daszki.

SZAFKI CUBO NA POJEMNIKI PLASTIKOWE

Szafki na pojemniki plastikowe z serii Cubo to idealne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne zagospodarowanie przestrzenią do przechowywania. Pojemniki pozwalają na dostosowanie mebli do potrzeb ich użytkowników a przy tym wpro - wadzają niebanalny element wystroju do pomieszczenia, w którym się znajdują.

szafki Cubo na pojemniki sa głębsze od regałów bazowych Cubo o 5 cm

w 1 skrytce jest miejsce na 4 małe pojemniki, 2 duże lub 1 maxi

Mała 3 NC3191

Mała 2 NC2191

Mała 1 NC1191

485 zł

365 zł

265 zł

• wym. 103,7 x 45 x 49,8 cm

• wym. 69,8 x 45 x 49,8 cm

• wym. 35,9 x 45 x 49,8 cm

Średnia 2 NC1291

Średnia 4 NC2291

Średnia 6 NC3291

335 zł

520 zł

650 zł

• wym. 35,9 x 45 x 87,2 cm

• wym. 69,8 x 45 x 87,2 cm

• wym. 103,7 x 45 x 87,2 cm

Wysoka 3 NC1391

Wysoka 6 NC2391

Wysoka 9 NC3391

355 zł

680 zł

760 zł

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 69,8 x 45 x 124,6 cm

• wym. 103,7 x 45 x 124,6 cm

40

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

POJEMNIKI PLASTIKOWE CUBO Plastikowe pojemniki przeznaczone do mebli z serii Cubo. Idealne roz - wiązanie do kreatywnego zarządzania przestrzenią do przechowywa - nia. Dzięki możliwości wyboru wśród rozmiarów i kolorów uzyskuje się możliwość stworzenia niepowtarzalnej aranżacji oraz prostej i szybkiej jej zmiany. Pojemniki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, które sprawia, że są one wytrzymałe. Dostarczane z prowadnicami

Pojemniki dostępne w 8 kolorach zbliżonych do frontów Cubo

duże 2 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

duże 3 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

duże 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

duże 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

169 zł

239 zł

299 zł

425 zł

NS2317 morskie NS2320 różane NS2318 żółte NS2319 limonka

NS2356 morskie NS2357 różane NS2358 żółte NS2359 limonka

NS2360 morskie NS2361 różane NS2362 żółte NS2363 limonka

NS2364 morskie NS2365 różane NS2366 żółte NS2367 limonka

NS2331 białe NS2330 szare NS2300 pomarańczowe NS2301 zielone

NS2333 białe NS2332 szare NS2302 pomarańczowe NS2303 zielone

NS2337 białe NS2336 szare NS2306 pomarańczowe NS2307 zielone

NS2315 białe NS2316 szare NS2326 pomarańczowe NS2327 zielone

małe 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

małe 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

małe 8 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

maxi • 1 szt., wym. 31 x 42 x 30 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

259 zł

349 zł

439 zł

105 zł

NS2383 morskie NS2386 różane NS2384 żółte NS2385 limonka

NS2368 morskie NS2369 różane NS2370 żółte NS2371 limonka

NS2372 morskie NS2373 różane NS2374 żółte NS2375 limonka

NS2348 morski NS2349 różany NS2350 żółty NS2351 limonka

NS2381 białe NS2382 szare NS2396 pomarańczowe NS2397 zielone

NS2335 białe NS2334 szare NS2304 pomarańczowe NS2305 zielone

NS2339 białe NS2338 szare NS2308 pomarańczowe NS2309 zielone

NS2352 biały NS2353 szary NS2354 pomarańczowy NS2355 zielony

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

41

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

GOTOWE MODUŁY

Moduł 1 ZC1100

Moduł 2 ZC1200

Moduł 3 ZC1300

Moduł 7 ZC2200

460 zł

599 zł

850 zł

1 399 zł

• wym. 39 x 40 x 49 cm

• wym. 39 x 40 x 97 cm

• wym. 39 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 87 cm

Moduł 8 ZC2201

Moduł 9 ZC2300

Moduł 10 ZC2301

Moduł 6 ZC2602

740 zł

1 999 zł

690 zł

1 199 zł

• wym. 76 x 40 x 87 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

42

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Moduł 11 ZC2302

Moduł 4 ZC2600

Moduł 5 ZC2601

Moduł 17 ZC3601

1 039 zł

999 zł

999 zł

1 550 zł

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

Moduł 12 ZC2500

Moduł 13 ZC2501

Biurko BC0001

Moduł 19 ZC3602

1 800 zł

1 350 zł

799 zł

1 250 zł

• wym. 76 x 40 x 199 cm

• wym. 76 x 40 x 199 cm

• wym. 115 x 48 x 77,5 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

43

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

Moduł 14 ZC3100

Moduł 15 ZC3200

Moduł 16 ZC3201

Moduł 18 ZC3300

940 zł

899 zł

1 560 zł

1 300 zł

• wym. 114 x 40 x 49 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

Moduł 21 ZC3301

Moduł 22 ZC3302

Moduł 23 ZC3303

Moduł 20 ZC3600

1 340 zł

1 450 zł

1 400 zł

1 699 zł

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 25 ZC2410

1 550 zł

• wym. 76 x 40 x 162 cm

Moduł 24 ZC3260

1 350 zł

• wym. 114 x 40 x 124 cm

44

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Moduł 30 ZC2305

Moduł 27 ZC1202

Moduł 26 ZC3101

1 499 zł

700 zł

905 zł

• wym. 70 x 45 x 125 cm

• wym. 36 x 45 x 87 cm

• wym. 104 x 45 x 50 cm

Moduł 28 ZC2203

Moduł 29 ZC1304

Moduł 31 ZC3306

1 090 zł

880 zł

2 190 zł

• wym. 70 x 45 x 87

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 104 x 45 x 125

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

45

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

GOTOWE ZESTAWY

6 599 zł

3 620 zł

CUBO0001

CUBO0002

5 299 zł

5 100 zł

CUBO0003

CUBO0004

46

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

5 599 zł

5 299 zł

CUBO0005

CUBO0006

6 299 zł

3 399 zł

CUBO0007

CUBO0008

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

47

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

3 999 zł

3 100 zł

CUBO0009

CUBO0010

2 099 zł

2 750 zł

CUBO0011

CUBO0012

4 499 zł

CUBO0013

48

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

6 400 zł

CUBO0014

4 200 zł

CUBO0015

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

49

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

KRYJÓWKA

KRYJÓWKI WYCISZAJĄCE

Specjalnie zaprojektowana jako wyposażenie sal żłob - kowych i przedszkolnych. Doskonała baza do zabawy i idealny azyl dla maluchów, które wymagają wyciszenia czy mają chwilową potrzebę oderwania się od rówieśni - ków. Stanowi miejsce przytulne i spokojne dające dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wyposażony w miękki profilo - wany materac, który z jednej strony umożliwia siedzenie, a z drugiej leżenie. Ze względu na wysokość, kryjówka wy - maga mocowania do ściany. Materac dostępny w dwóch kolorach, sprzedawany osobno. • wym.: 153 x 54 x 149 cm;

• kolor: brzoza, zielony, biały, różany, niebieski, szary; • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 18 mm

Kryjówka wyciszająca kolorowa NC0202

Kryjówka wyciszająca biało- szara NC0203

1 050 zł

1 050 zł

MATERAC DO KRYJÓWKI CUBO • wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyższym punkcie); • materiał: pianka, tkanina PCW

szary NS1202

biały NS1203

limonkowy NS1204

469 zł

469 zł

469 zł

50

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

MAXI KRYJÓWKA

Uczniowie ma swój własny świat, czasem potrzebują miejsca aby się zrelakso - wać, wyciszyć, pomarzyć w samotności czy poczytać książkę. Szczególnie jeśli na co dzień dużo czasu spędzają w szkole. Kryjówka to odrobina przestrzeni dla dziecka. Ten niesamowity domek daje możliwość zarówno odizolowania się na chwilę i naukę bycia samemu ze sobą, jak i zaproszenia rówieśników do wspólnych zabaw i rozmów. Stanowi . W zależności od potrzeb użytkowników proponujemy Państwu trzy modele kryjówek o solidnej konstrukcji z laminowa -

nej płyty wiórowej. Wszystkie domki wyposażono w siedziska i panele ścienne wykonane z pianki poliuretanowej i bezftalanowej tkaniny PCW, łatwej do utrzymania w czystości. Pod siedziskami pozostawiono przestrzeń na plecaki szkolne lub buty. Dla użytkowników bardziej wymagających przygotowaliśmy wersję kryjówki z wysuwanymi blatami oraz z możliwością przechowywania na regałach książek, czasopism czy pojemników z przyborami.

panele ścienne

przestrzeń na plecaki

wygodne siedziska z tkaniny PCW

wysuwany blat

przestrzeń do przechowywania książek

doskonałe miejsce do budowania relacji społeczno – emocjonalnych

z narożnymi siedziskami NC0211 3 790 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm ; 4 narożne siedziska z 4 panelami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, trawa cytrynowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

z kanapami NC0212

z kanapą i regałem NC0213 3 100 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm; 1 kanapa dwuosobowa z 1 panelem ściennymi, regał z 4 półkami i 2 wysuwanymi blatami; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, trawa cytryno - wa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

2 890 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm; 2 kanapy dwuosobowe z 2 panelami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, trawa cytrynowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

51

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

Mięciutka poduszka wykonana z wysokojakościowej bezftalanowej tkaniny PCW. Materiał zewnętrzny łatwo się czyści i szybko dezynfe - kuje. Wypełnienie w postaci pociętych kawałków pianki poliuratano - wej zapewnia wygodne podparcie dla głowy. Poduszka może pełnić również funkcję siedziska na podłodze. Dostępna w kilku wariantach kolorystycznych. Doskonale komponuje się z serią mebli Cubo. PODUSZKI-JAŚKI DO KRYJÓWKI

• wym. 40 x 40 cm • materiał: tkanina PCW,

ścinki pianki poliureatnowej

mix kolorów NS3270

• kolor: mix kolorów

145 zł

szary NS3262

biały NS3263

limonkowy NS3264

119 zł

119 zł

119 zł

morski NS3265

żółty NS3266

różany NS3267

119 zł

119 zł

119 zł

PODUSZKI Z MIĘKKIM POKROWCEM • wym.: 40 x 40 cm; • materiałł: tkanina minky, ścinki piankowe; • posiada pokrowiec wewnętrzny

miękka tkaniana Minky

szara NS3280

turkusowa NS3281

miętowa NS3282

pomarańczowa NS3287

45 zł

45 zł

45 zł

45 zł

żółta NS3283

fuksja NS3284

wrzosowa NS3285

ecru NS3286

granatowa NS3288

45 zł

45 zł

45 zł

45 zł

45 zł

52

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

MATERACE SKŁADANE 4–CZĘŚCIOWE MATERACE

Praktyczny, rozkładany materac o szerokich możliwościach użytko - wania. Idealny zarówno do ćwiczeń podczas zajęć gimnastycznych, jak również zabiegów rehabilitacyj - nych. Łatwy w utrzymaniu czysto -

ści, wytrzymały, wyprodukowany z atestowanych materiałów. Wnę - trze materacy wypełnia pianka

o podwyższonej gęstości. • wym. 4 częściowy: 245 x 120 x 3 cm

kolory dopasowane do frontów Cubo

trwale połączone

3 cm

szaro-morski NS3185

szaro-różowy NS3187

szaro-niebieski NS2279

699 zł

699 zł

699 zł

szaro-biały NS2280

szaro-żółty NS3186

szaro-limonkowy NS3184

699 zł

699 zł

699 zł

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

53

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

SKŁADANE FOTELIKI

Funkcjonalne siedzisko, które po rozłożeniu tworzy wygod - ny szezlong. W wersji złożonej zajmuje niewiele miejsca, a gdy zajdzie potrzeba, może stanowić dodatkową strefę relaksu i wypoczynku. Doskonale sprawdzi się w kącikach malucha, czytelniach czy też w świetlicach. Zapewnia przestrzeń do odpoczynku po żywiołowych zabawach ruchowych czy po spacerze. Dostępne jest w trwałej i wy -

sokiej jakości bezftalanowej tkaninie PCW, łatwej do utrzy - mania w czystości i dezynfekcji. Wnętrze siedziska wy - pełnia pianka poliuretanowa o podwyższonej gęstości, zapewniająca komfort wypoczynku podczas siedzenia lub leżenia. Zastosowana antypoślizgowa powierzchnia gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

bezpieczne PCW bez ftalanów

trwała i wysokiej jakości bezftalanowa tkaninia PCW

antypoślizgowa powierzchnia

komfort wypoczynku podczas siedzenia lub leżenia

MAŁE

ŚREDNIE

DUŻE

399 zł

499 zł

899 zł

NS4172 NS4173 NS4174 NS4175 NS4176 NS4177 NS4178

NS5172 NS5173 NS5174 NS5175 NS5176 NS5177 NS5178

NS3172 NS3173 NS3174 NS3175 NS3176 NS3177 NS3178

54

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

PRZEWIJAKI

Dostawka do przewijaka Cubo NC0302 169 zł Dostawka dedykowana do wolnostojącego przewijaka Cubo ze schodami. Wyposażona w półki umożliwiające przechowywanie pieluszek i kosmetyków do pielęgnacji dzieci. • wym. 17 x 18,5 x 85 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy Schody z bocznymi poręczami zaprojektowane do przewi - jaka Cubo (NC0300). Umożliwiają samodzielne wchodzenie dziecka. Rozwiązanie to ułatwia pracę opiekunom, a malusz - kom pozwala trenować umiejętność wspinania się na stopnie. • wym.: 50 x 70 x 85 cm; 4 stopnie; materiał: płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze białym, płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozowym lub morskim.

Przewijak Cubo NC0300

729 zł Wolnostojący przewijak o solidnej konstrukcji powstały z trwałych i wysokogatunkowych ma - teriałów. Funkcjonalność przewijaka podkreśla dostawka z poręcznymi półkami, na których można przechowywać akcesoria do pielęgna - cji dziecka. Konstrukcja bazy przewijaka skła - da się z przestronnych otwartych półek, które zapewniają miejsce na zapasowe przybory. Dodatkowym udogodnieniem mebla są schody z bocznymi poręczami (NC0303 lub NC0304). Ułatwiają pracę opiekunom, a maluszkom po - zwalają trenować umiejętność wspinania się na stopnie (sprzedawane osobno). Praktyczny materacyk w 6 kolorach dostępny w oddziel - nej sprzedaży. • 77 x 74,5 x 100 cm - wymiary bez schodków, 77 x 140 x 100 cm - wymiary ze schodkami; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzoza i kolorze morskim, płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze białym

Schody do przewijaka. Brzoza NC0304 569 zł

Schody do przewijaka. Morskie NC0303 569 zł

ERGONOMICZNE MATERACYKI DO PRZEWIJAKA CUBO

Materacyk wykonany z pianki poliuretanowej o pod - wyższonej gęstości. Pokryty trwałą i łatwą do utrzyma - nia w czystości bezftalanową tkaniną PCW. Przeznaczo - ny do codziennej pielęgnacji i przewijania maluszków.

Podwyższane boki materacyka zwiększają bezpieczeń - stwo dziecka podczas czynności higienicznych. • wym. 50 x 70 x 15 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW w kolorze morskim, białym, szarym, żóltym, limonkowym lub różowym

szary NS3272

biały NS3273

limonkowy NS3274

150 zł

150 zł

150 zł

morski NS3275

żółty NS3276

różany NS3277

150 zł

150 zł

150 zł

sklep.nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

55

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator