Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2018

Memòria d’innovació 2018

Índex

05 06

Editorial

Indicadors La innovació a Aigües de Barcelona en xifres

08

12

Cultura de la innovació Cultura de la innovació. Itinerari formatiu Metodologies àgils Programa de robòtica educativa Projectes de transformació digital Xarxes internes d’innovació

14

14 15 16

16

22

Fonts d’innovació Fonts de finançament Cetaqua Universitat i empresa Innovació Oberta

24 27 28 29

2

36

Aigua Disseny i innovació per a una restauració sostenible Aigua regenerada Ciberseguretat i seguretat física al cicle integral de l’aigua Eficiència energètica Gestió de la xarxa de transport Qualitat dels recursos hídrics

38

38 40

41 41 42

44

Ciutat Economia circular Mobilitat sostenible Ciutat i ciutadania Disrupció tecnològica

46 46 47 51

52

Persones Talent intern Innovació i recerca Altres projectes d’intraprenedoria i millores en l’operativa Innovació social Coneixement en xarxa IND+i Noves formes de comunicar-nos amb els clients

54 56 58 60 64 65 67

Eines i equips per potenciar el coneixement i el treball col·laboratiu Publicacions 2018 Congressos, conferències i ponències 2018

67

70 70

3

4

Editorial

Ignacio Escudero Director d’Aigües de Barcelona

Us vull donar la benvinguda a la memòria d’innovació de 2018, un document important per a Aigües de Barcelona perquè posa de ma- nifest que la nostra capacitat d’innovació neix de les persones que hi treballem i de les que integren els nostres grups de relació. Així ho de- mostra l’elevat nombre d’iniciatives i projectes impulsats per la compa- nyia al llarg de l’any 2018, que trobareu en aquestes pàgines. Per a Aigües de Barcelona la innovació és una constant que es manté des dels orígens. Forma part del nostre ADN com a organit- zació, com ho constaten els nostres valors corporatius, basats en el talent, el diàleg, la innovació en xarxa, la responsabilitat i l’excel·lència. La millor manera de fer arribar a la societat aquests valors és con- vertir-los en projectes que donin resposta als reptes actuals i futurs. És amb aquest propòsit que realitzem un esforç importantíssim, que aquest 2018 s’ha traduït en el desenvolupament de 71 projectes. Moltes d’aquestes iniciatives es basen en la innovació oberta i el coneixement en xarxa, com l’Start4Big, la plataforma més important d’impuls de start-ups , que hem liderat juntament amb altres grans cor- poracions, com CaixaBank, Naturgy, SEAT i Telefónica. També cal des- tacar el projecte Innobus: una magnifica oportunitat perquè els joves universitaris entrin en contacte amb les empreses i treballin conjunta- ment per resoldre reptes de futur. Com a experts en el cicle integral de l’aigua, estem fent notables avanços cap a una gestió cada dia més eficient i sostenible, impul- sant canvis de gran abast, com ara la transformació de les nostres depuradores en ecofactories, és a dir, en plantes generadores de re- cursos, i treballant conjuntament amb els municipis per consolidar estratègies d’economia circular amb projectes com Sant Feliu Reuse o Gavà Circular. Vull destacar, finalment, el paper essencial de la Xarxa InnovAB i de la comunitat Aquamakers, com a dinamitzadors i catalitzadors del talent intern i del coneixement en xarxa. No podem oblidar la magnífica tasca de recerca i divulgació dels nostres investigadors i els científics de Cetaqua, que ens situen al capdavant de la recerca i la innovació, la qual cosa ens permet transferir i aplicar a la societat els avenços en l’àmbit de l’aigua. Avui la nostra companyia és considerada un referent mundial en la gestió del cicle integral de l’aigua, contribuint significativament al desenvolupament sostenible de l’entorn i al benestar de la ciutadania. Us convido a llegir aquestes pàgines, que també volen ser un ho- menatge al talent de tots els que feu possible que ens endinsem any rere any i amb més èxit en el món de la innovació. A tots vosaltres, gràcies!

5

INDICADORS

Mesurar els resultats de la nostra innovació és imprescindible per saber com evolucionem i en quina mesura.

Saber què estem fent en tot moment ens dona informació molt valuosa per continuar millorant. En aquest sentit és essencial obtenir resultats tangibles i mesurables de les innovacions que porta a terme Aigües de Barcelona i comprovar,

com, any rere any, continuem posant la innovació al capdavant de les prioritats!

La innovació a Aigües de Barcelona en xifres

Innovació oberta

Innovació social

36,99% 31/12/2017

40,96% 31/12/2018

10,96% 31/12/2017

20,48% 31/12/2018

Amb aquest indicador mesurem el grau d’impacte en la societat de tots els projectes d’innovació. Cal destacar un augment important al llarg del 2018, que pràcticament multiplica per dos els resultats obtinguts el 2017.

Ens indica el grau d’innovació oberta de la companyia en relació amb els projectes que duem a terme. Durant el 2018 la innovació oberta s’ha incrementat en 4 punts respecte el 2017.

Transformació digital

Biodiversitat

27,71% 31/12/2018

13 projectes

Fomentar i conservar la biodiversitat forma part de la gestió responsable d’Aigües de Barcelona. Durant el 2018 hem fet projectes de sensibilització i de naturalització de les instal·lacions que gestionem, que ens permeten reduir l’impacte de la nostra activitat i contribuir a la protecció d’espècies.

La transformació digital és un fet real a Aigües de Barcelona. Per això, cada cop portem a terme més iniciatives que incorporen aquest element.

8

Participació activa

Durant el 2018 pràcticament 1 de cada 4 professionals d’Aigües de Barcelona, és a dir, 255 persones, han participat activament en pro- jectes d’innovació i coneixement.

255

1057

Professionals que participen ac- tivament en projectes d’innova- ció i coneixement

Plantilla d’Aigües de Barcelona

Nombre de projectes per tipus de finançament durant el 2018

1 Finançament públic nacional

54 Finançament propi

8 Finançament públic autonòmic

8 Finançament públic internacional

71 projectes totals el 2018

9

Línies de recerca d’Aigües de Barcelona

Recursos alternatius

Impacte del canvi global

Gestió eficient d’infraestructures

Medi ambient i salut

Aigua i energia

Gestió de la demanda d’aigua

4 projectes

18 projectes

16 projectes

26 projectes

5 projectes

2 projectes

6%

25%

23%

37%

7%

3%

Nombre de projectes per línia de recerca i eixos de sostenibilitat*

0 0 1 4

0 0 0 4

Recursos alternatius

Aigua i energia

0 9 4 14 4 3 6 13

11 15 20 15

Gestió eficient infraestructures

Impacte del canvi global

2 0 2 1

Gestió de la demanda d’aigua

Medi ambient i salut

Ètic

Laboral

Social

Mediambiental

*Alguns projectes tenen més d’un component de sostenibilitat.

10

Esforç en R+D+I 2018

Accés global en R+D+I 2018

4,9M€ total

22,2M€ accés global

3,7M€ en el centre de recerca Cetaqua

1,2M€ en innovació a Aigües de Barcelona

1,2M€ en cartera anual de projectes propis

21M€ en cartera anual de Cetaqua i finançament públic

L’esforç d’Aigües de Barcelona de 4,9 M€ permet mobilitzar projectes d’investigació per un import global de 22,2 M€.

Accés global per línia de recerca

Accés global per tipus de finançament

6,2% Recursos alternatius

8,5% Finançament propi

9,2% Finançament públic autonòmic

42% Impacte de canvi global

8,4% Finançament públic nacional

22,2 M€ totals

28,4% Gestió eficient de les infraestructures

73,9% Finançament públic internacional

14,5% Medi ambient i salut

5,4% Aigua i energia

3,4% Gestió de la demanda d’aigua

11

CULTURA DE LA INNOVACIÓ

La innovació és un senyal d’identitat que ens acompanya des dels orígens.

La Direcció d’Innovació i Coneixement impulsa nombrosos projectes innovadors ‒ interns i externs‒ que donen solucions als nostres reptes diaris i que ens ajuden a dissenyar el futur. Però són les diferents àrees de la companyia les que materialitzen aquest esforç en innovació.

Cultura de la innovació. Itinerari formatiu

En aquest sentit, al desembre de 2018 es va organitzar la primera edició de l’itinerari formatiu sobre metodologies innovadores per po- tenciar el treball en xarxa. Els ob- jectius d’aquest itinerari són desen- volupar les capacitats dels equips interns per promoure la innovació i el coneixement de tècniques i metodologies, desenvolupar habi- litats de valor per a la gestió diària

Innovar requereix metodologia i una cultura de la innovació centra- da en el coneixement, que permeti potenciar el talent intern de la com- panyia. Per això, aquest 2018 s’ha posat en marxa un nou programa de capacitació en metodologies innovadores, que permet gestio- nar projectes des de la creativitat, el treball en equip i l’agilitat que es busca en innovació interna.

i potenciar la creació de sinergies i la col·laboració entre els diferents membres dels equips. En aquest itinerari hi han par- ticipat 12 persones, que van rebre recursos per trencar el gel, realitzar una anàlisi efectiva de la informació disponible per identificar proble- mes, generar noves idees i apren- dre a prioritzar-les.

Metodologies àgils

per introduir els mètodes àgils a la companyia. S’apliquen un conjunt de bones pràctiques per treballar en equip i per obtenir el millor re- sultat possible d’un projecte en ter- minis més breus. El 17 i 18 de juliol de 2018 es va realitzar una formació sobre els sistemes oficials d’Agile, Scrum, Kanban, Lean, Management 3.0,

Les metodologies Agile, per definició, permeten emprar un mètode de treballar més flexible i adaptat a les condicions dels pro- jectes, la qual cosa ens permet oferir més immediatesa en la res- posta als clients i més implicació dels equips que hi treballen. Agile i Scrum són els dos prin- cipals sistemes que es fan servir

Agile Management i Lean Start-Up. Els participants han obtingut la cer- tificació Expert Agile Foundation de l’EuropeanScrum, que els capacita per aplicar noves formes de treba- llar i per ajudar l’organització a sortir de la zona de confort i endinsar-se en la zona d’innovació.

14

Programa de robòtica educativa Conscients de la nostra respon- sabilitat amb la societat, Aigües de Barcelona vol acostar el talent més jove a les noves tecnologies i des- pertar vocacions STEM (ciència, tec- nologia, enginyeria i matemàtiques). Per això impulsem i participem en iniciatives que doten les noves ge- neracions de les capacitats, les ha- bilitats i les eines adequades per

afrontar el futur laboral i, al mateix temps, els desperten la curiositat, la motivació i les ganes d’aprendre. Seguint aquest compromís, aquest 2018 s’han realitzat 2 tallers de robòtica educativa i pedagògica a les instal·lacions de la companyia. Uns 250 nens i familiars de treba- lladors han pogut introduir-se en el món de la programació i el prototi-

patge. Durant aquestes jornades i sota el repte «STOP Tovalloletes al vàter», han sorgit idees enginyoses per tal d’evitar aquest problema que afecta greument la xarxa de clave- gueram i les estacions depuradores.

Ho vols veure? http://bit.ly/ABroboticaeducativa

15

Projectes de transformació digital

ment conversacional i bidireccional entre els diferents nivells de les àrees implicades i, de l’altra, im- plantar noves eines de treball que agilitzin processos i beneficiïn els equips en la feina diària. En el marc d’aquesta transfor- mació i com a primer pas, durant el

Aquest 2018 s’han posat en mar- xa quatre projectes de transforma- ció digital amb l’objectiu d’identificar i definir noves maneres de treballar dels equips. Aquesta transformació vol assolir dos grans objectius: d’una banda, passar d’una estratègia de comunicació top-down a un enfoca-

2018 s’han realitzat 39 entrevistes, 11 reunions de treball i 8 tallers per diagnosticar i entendre les necessi- tats dels treballadors. Com a resul- tat d’aquest procés, en el qual han estat implicades 58 persones, s’ha establert un nou pla d’accions per dur-lo a terme l’any 2019.

L’equip de la Direcció de Facility Management a la sessió de cocreació de solucions innovadores.

Xarxes internes d’innovació Una de les principals fonts d’in- novació la trobem en el talent de l’equip humà d’Aigües de Barcelo- na. Per això, facilitem les eines i els recursos necessaris per fomentar la cocreació, la participació activa i

la innovació oberta entre diferents equips multidisciplinaris de la com- panyia. Són clars exemples d’aquesta voluntat d’innovació les iniciatives d’intraprenedoria, com la Xarxa

InnovAB, la Xarxa d’Influencers Di- gitals i la comunitat Aquamakers, que contribueixen a crear un eco- sistema creatiu, essent el cicle in- tegral de l’aigua l’eix vertebrador de tots els projectes.

Programa d’intraprenedoria

Participants

Comunitat Aquamakers

26

Xarxa d’Influencers Digitals

41

Xarxa InnovAB

55

Total

122

16

Xarxa InnovAB Voluntaris per impulsar la innovació

de treball col·laboratiu basades en les oportunitats que ens ofereix el paquet d’Office 365 de Microsoft, per gestionar tecnològicament part de les comunicacions de la xarxa mateixa i les tasques dels equips de projecte. En aquest temps els voluntaris han aprofundit en el funcionament d’aquesta xarxa com a accelerado- ra del talent intern d’Aigües de Bar- celona i com a corretja de transmis- sió de la innovació a totes les àrees de la companyia. Han desenvolu- pat projectes tan interessants com els que destaquem a continuació. Finalment, al darrer trimestre de 2018 s’ha redefinit el model de

La Xarxa InnovAB és una xarxa voluntària de treballadors que as- sumeixen el rol d’ambaixadors de la innovació i cooperen per pro- moure projectes interns que donin resposta als reptes estratègics de la companyia. La tasca d’aquests voluntaris és facilitar la detecció, la connexió i el desenvolupament del talent intern, així com fomentar no- ves maneres de treballar i d’innovar que potenciïn el compromís, la in- tel·ligència col·lectiva i la generació de fluxos transversals d’idees. L’any 2018, la xarxa ha arribat a 55 voluntaris, que donen continuïtat a les línies de treball iniciades l’any anterior. S’hi han incorporat eines

governança de la xarxa i s’han es- tablert els reptes que volem assolir el 2019 en termes de gestió de la cultura d’innovació interna. L’any 2019 l’objectiu és que els equips i la xarxa d’intraemprenedors siguin més àgils, i escalar el nombre de participants actius al programa de la Xarxa InnovAB.

La Xarxa InnovAB creix dia a dia amb l’objectiu de posar en valor

i gestionar el talent intern.

17

Aqualineres

L’equip de projecte de les Aqualineres, liderat per Ramón Ariño —res- ponsable del Departament de Suport Explotació de la Direcció de Suport Operatiu— és l’encarregat de fer realitat un canvi en el model de subminis- trament actual per als clients que carreguen camions cisterna directament des de la xarxa per fer treballs com la neteja viària, la neteja i els desem- bussos de la xarxa de clavegueram, l’enderroc d’edificis i altres de similars. El projecte està en fase d’estudi i de conceptualització inicial. L’objectiu és que les Aqualineres siguin punts de subministrament regulat que per- metin a les empreses usuàries carregar els camions d’una manera còmoda i àgil, amb un sistema de pagament automatitzat. Amb les Aqualineres en funcionament, es podrà dur a terme una gestió més eficient de la xarxa d’abastament aconseguint avantatges, com ara la reducció del risc sanitari, el control exacte del consum d’aquests usuaris per reduir el volum d’aigua no registrada‒ , més estabilitat en el funciona- ment de la xarxa durant l’operació de càrrega i la reducció de les afecta- cions a la via pública, gràcies als punts de càrrega degudament habilitats.

Smart Monkey

La tecnologia proposada per realitzar aquesta prova pilot ha es- tat la de la start-up Smart Monkey, amb seu a Barcelona, que inclou un algoritme d’intel·ligència artificial que millora l’eficiència i la flexibilitat de les operacions. L’objectiu principal del projecte ha consistit en demostrar el nivell d’eficiència assolible en un entorn real, fent servir la tecnologia d’opti- mització de rutes de Smart Monkey. La prova s’ha aplicat als vehicles dels operaris de la Direcció de Zona Barcelona Nord, de la Direcció Ter- ritorial, per demostrar la possible millora en els temps d’organització de les tasques i en l’execució. En aquesta prova pilot no s’ha alterat la dinàmica habitual d’as- signació de tasques als diferents operaris que hi han participat, sinó que, a partir de l’assignació de tasques dels encarregats, s’ha ofert a cada operari un nou full de ruta optimitzat segons les va- riables incorporades: prioritats de les tasques, durada, localit- zació i possibles cites de treball amb els clients.

Xavier Ruiz, CEO de Smart Monkey, explica aquesta tecnologia a la Jornada d’Intraprenedoria.

18

Tecnologia per veu

La Xarxa InnovAB és una oportunitat que tenim els treballadors per trobar noves eines que ens permetin millorar els processos actuals. A l’equip de treball de la tecnologia per veu estem cercant quins processos són factibles d’estandarditzar i automatitzar mitjançant ordres de veu. » Àlex Martínez, responsable del projecte de tecnologia per veu

S’ha realitzat una prova pilot d’aplicació de tecnologia per veu a les operatives de manteniment d’hidrants. El dispositiu testat con- sisteix en uns auriculars amb mi- cròfon connectats a una unitat intel·ligent amb la qual l’operari es comunica a través de la veu. Aquest mecanisme dicta els tre- balls que l’operari ha d’anar realit- zant en temps real. També permet al treballador introduir nous parà- metres o funcions. El passat mes de juny es va avaluar l’ergonomia del dispositiu, la facilitat d’ús de la tecnologia, els guanys en la qualitat dels pro- cessos, l’adaptació de la solució al marc de treball real i la possi- ble estandardització del procés. Durant l’any 2019, es continua- rà treballant en aquest projecte per fer una segona prova pilot en una altra operativa per tal de decidir la implementació final de l’eina.

Aquest projecte ha sorgit de l’equip liderat per Àlex Martínez, tècnic de planificació i projectes de la Direcció de Zona Besòs.

19

El 5 de desembre es va celebrar el Dia del Voluntariat per agrair a tots els voluntaris la tasca que fan i fer difusió del projecte entre els treballadors de la Companyia.

Voluntariat corporatiu

Aprofitant les sinergies que brinda la Xarxa InnovAB, l’equip de voluntariat, integrat per professionals de la Direcció Territorial i d’altres departaments de la compa- nyia, treballen en les línies d’actuació del Pla de Volun- tariat Corporatiu d’Aigües de Barcelona per al període 2018-2020, amb l’objectiu de generar escenaris de co- operació que aportin valor a la societat, a l’organització i a les persones de la plantilla. El Comitè del Voluntariat, un grup de treball perma- nent que s’implementa com una estructura per crear

una cultura de voluntariat sòlida a la companyia, ha treballat durant el 2018 per incentivar la participació del màxim nombre de persones en les accions de volunta- riat. Per aconseguir-ho disposen de canals i eines espe- cífiques, com l’Oficina Tècnica del Voluntariat, gestiona- da amb el suport de la Fundació Pere Tarrés, l’apartat «Voluntariat d’Aigües de Barcelona» de la intranet, un espai propi al butlletí ONEs , i una adreça de correu elec- trònic a la qual poden escriure tots els interessats (vo- luntariat@aiguesdebarcelona.cat).

El Comitè del Voluntariat està liderat per Mònica Rubio, de la Direcció d’Estratègia i Sostenibilitat, i rep l’acompanyament de la Fundació Pere Tarrés

20

EX: Logística Smart per a Operaris

terme una prova pilot —al primer trimestre de 2019— amb un nou sistema de transport de les eines i materials des del vehicles fins a les zones de treball amb l’objectiu de millorar l’ergonomia i l’eficiència.

Aquest és un altre exemple de la tasca realitzada i la implicació dels equips de treball de la Xarxa InnovAB. Mitjançant metodologies innovadores, com el customer jour- ney o el mind map , i la participació activa dels operaris implicats en el procés de càrrega i descàrrega dels vehicles de flota, s’han defi- nit línies de millora en la logística d’aquests processos.

Durant el 2018, l’equip liderat per Lluís Ferres, ‒ encarregat d’ope- racions de la Direcció de Zona Bar- celona Nord‒ , ha definit tres línies de treball per a l’any 2019: integrar l’estoc dels vehicles a la cadena d’aprovisionament; establir siste- mes de control de l’inventari dels vehicles perquè puguin ser re- posats d’una forma àgil i detalla- da pels mateixos operaris, i dur a

La Xarxa d’Influencers Digitals

A finals de 2018, la Direcció de Sistemes d’Aigües de Barcelona va crear l’àrea d’User Experience, a fi de donar resposta als nous reptes de digitalització, aportar noves pro- postes i acompanyar en la trans- formació digital del lloc de treball. Aquesta nova àrea treballa per ga- rantir que els col·laboradors de la Xarxa d’Influencers Digitals tenen

les eines i els recursos tecnològics necessaris per col·laborar de forma activa entre ells, compartir de ma- nera àgil el coneixement i aportar noves solucions a reptes concrets, com l’automatització de processos d’instal·lacions de programes i la configuració d’eines i dispositius.

La Xarxa d’Influencers Digitals treballa com a agent de canvi en la transformació digital de la compa- nyia. Actualment, la xarxa està for- mada per 41 persones que ajuden en la transferència de coneixement d’aquest nou entorn digital a la res- ta de companys i promouen l’ús d’Office 365 com a eina institucional de treball col·laboratiu.

Comunitat Aquamakers

La comunitat Aquamakers es va crear com a col·lectiu d’intrapre- nedoria amb l’objectiu de capaci- tar els treballadors en eines i tec- nologies maker que afavoreixin el desenvolupament de projectes d’alt valor. La comunitat treballa al voltant de 5 línies de treball: indús- tria 4.0, sostenibilitat, innovació so- cial, smart home i smart cities . Està formada per 26 aquamakers de la plantilla d’Aigües de Barcelona. Durant el 2108, s’han realit- zat diversos tallers pràctics sobre tecnologies maker i càpsules de coneixement amb caràcter bimen- sual. Les càpsules ofereixen a tots els makers una síntesi d’una hora sobre grans tendències que trans- formen l’economia i la societat. A fi de donar un pas més en l’evolució interna de la comunitat

Aquamakers, al desembre de 2018 s’ha decidit dotar-la d’un espai físic situat al costat del taller de Corne- llà, un punt de trobada per a tots els makers que permetrà potenciar el coneixement en xarxa, la cocre- ació de noves solucions i el senti- ment d’equip entre totes les perso- nes que hi participen.

Ho vols veure? http://bit.ly/AquamakersAB

Reunió de seguiment de projectes maker.

21

FONTS D’INNOVACIÓ

Treballem per construir espais i contextos que fomenten la innovació i potencien el talent.

Aigües de Barcelona aposta per projectes i iniciatives que reforcen i fan créixer l’ecosistema de la innovació. Participem i col·laborem activament en projectes d’innovació oberta que tenen impacte social, econòmic i mediambiental i que ens permeten afrontar canvis i donar resposta a les necessitats de la ciutadania i als reptes de futur. Les fonts d’innovació i les sinergies amb els grups de relació són clau per obtenir uns bons resultats.

Fonts de finançament Finançament a Catalunya, programa RIS3CAT Pel que fa als programes de finançament de Catalunya, destaca el pro- grama RIS3CAT destinat a grans agrupacions d’empreses i agents del sis- tema d’R+D+I per promoure projectes col·laboratius d’alt impacte en l’àmbit de la innovació. De les onze comunitats que formen aquest programa, du- rant el 2018 Aigües de Barcelona ha iniciat tres projectes amb dues d’elles: la Comunitat de l’Aigua i la Comunitat Utilities. Aquests projectes reben el suport dels programes ACCIÓ (Generalitat de Catalunya ) i FEDER (Unió Europea) i la coordinació d’Eurecat.

Comunitat de l’Aigua , amb dos projectes:

Comunitat Utilities, amb un

projecte:

ACTIV4.0. S’ha aprovat aquest projecte de manteniment predictiu basat en el pronòstic que permetrà l’operació i la gestió avançada d’ac- tius. El projecte consisteix en deter- minar la finestra de temps òptima en la qual s’ha de realitzar el manteni- ment ‒ sense comprometre la integri- tat operacional de l’actiu i estimar el temps restant de l’equip fins a la fa- llada, amb informació per a l’opera- dor sobre si pot continuar funcionant o s’ha de fer una parada immediata. Actualment, el concepte de manteniment preventiu basat en programació d’activitats i de subs- titució o renovació de components ha demostrat ser poc efectiu i clarament millorable, aplicant tec- nologies d’analítica de dades de bases diverses. En aquest projecte hi partici- pen ABS, Aquatec, Eurecat, Centre de Visió per Computador, CS2AC- UPC, Cetaqua, Worldsensing, IDP i Aigües de Barcelona.

REGIREU. Amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupa- ment Regional de la Unió Europea (FEDER), aquest projecte per a la regeneració d’aigua en els àm- bits municipal, industrial i agrícola treballa per desenvolupar tecno- logies més sostenibles i eficients, millorar la gestió del risc sanitari vinculat a l’aigua residual i posici- onar el sector de l’aigua de Catalu- nya entre els principals proveïdors mundials de serveis per a la rege- neració d’aigua residual. Aigües de Barcelona i Cetaqua participen en aquesta iniciativa, que està coordinada per Eurecat-CTM, juntament amb diferents universi- tats (la Universitat de Girona, l’Ins- titut Químic de Sarrià i la Universitat Politècnica de Catalunya) i empre- ses del sector (Hidroquimia, Biolo- gía y Filtración, Chemipol, TEQMA, CASSA i la Companyia d’Aigües de Sabadell). El projecte REGIREU compta amb un pressupost total de 2,21 milions d’euros..

IMAQUA. Aigües de Barcelona també participa en aquesta iniciati- va de desenvolupament d’eines de monitoratge i control de la gestió integral de l’aigua. Amb IMAQUA es vol assegurar la qualitat des de la captació i minimitzar les pèrdues en tot el circuit de distribució. Concretament, la companyia participa en el monitoratge i con- trol de contaminants i esdeveni- ments crítics amb mostrejadors passius i sensors en línia per a la detecció de contaminants i el seu monitoratge i control. L’objectiu final és crear la pla- taforma IMAQUA, que integrarà tots el mòduls desenvolupats i avaluarà la viabilitat de la conne- xió de tots els components i siste- mes de monitoratge.

24

Finançament europeu

Pel que fa al finançament europeu, Aigües de Barcelona participa en diferents projectes del programa Horizon 2020 per contribuir als principals reptes socials, mediambientals i de desenvolupament, a nivell europeu. Actualment, participa en 4 projectes:

STOP-IT. El projecte STOP-IT treballa per garantir la resiliència i la seguretat dels sistemes del cicle integral de l’aigua davant de possi- bles amenaces, tant cibernètiques com físiques intencionades. Dins d’aquest projecte s’està desenvo- lupant un marc de gestió i opera- ció conjunta que permetrà avaluar i prevenir l’impacte de potencials riscos, detectar la seva presència i mitigar-ne les conseqüències.

WATER PROTECT. Inscrit dins la iniciativa europea Horitzó 2020, el projecte Water Protect s’ha creat per desenvolupar noves solucions i eines en 7 laboratoris d’acció. L’ob- jectiu és evitar la contaminació dels recursos hídrics de l’agricultura in- tensiva i que aquesta afecti la qua- litat de l’aigua per a consum humà. Durant tres anys, des de juny de 2017 fins al juny de 2019, els 7 laboratoris i centres de recerca consorciats en el projecte Water Protect estan treballant per elabo- rar un recull de bones pràctiques que contribueixin a evitar la conta- minació difusa de les aigües agrí- coles i que permetin una millora de l’agricultura i del subministrament d’aigua potable. Aquest projecte també presta especial atenció a la comunicació i la difusió d’aquestes bones pràctiques, les quals són vi- tals per a l’èxit de Water Protect.

RESCCUE. El projecte europeu RESCCUE està constituït per 18 so- cis, entre ells els Ajuntaments de Barcelona, Lisboa i Bristol. Tots ells‒ treballen en un marc per planificar la resiliència urbana des d’un enfo- cament multisectorial, que tingui en compte les interdependències dels serveis urbans en diferents escena- ris climàtics, tant actuals com futurs, i que permeti a les ciutats prioritzar les accions que eviten o minimitzen el risc i els danys climàtics associats. D’aquesta manera s’han quan- tificat les pèrdues associades a danys per inundacions i sequeres a la ciutat de Barcelona, i s’han comparat amb les dels danys que hi hauria en el futur si s’implemen- tessin les mesures de resiliència. Aquest projecte culmina el tre- ball de vuit anys en quatre grans projectes europeus, en els quals Cetaqua ha integrat experiències d’altres geografies en l’adapta- ció al canvi climàtic i la resiliència, per aportar-les a l’àmbit de l’àrea metropolitana en una plataforma completa, capaç de gestionar les infraestructures del cicle integral de l’aigua urbana davant d’escena- ris climàtics extrems.

BINGO. El principal objectiu del projecte BINGO és proporcionar coneixement pràctic i eines a usu- aris finals, operadores i organismes reguladors afectats pel canvi cli- màtic per fer front a les projeccions climàtiques actuals, que inclouen sequeres i inundacions. El projecte també vol desenvolupar solucions d’adaptació als reptes del canvi cli- màtic, mitjançant eines i metodolo- gies per la gestió dels recursos, per tal de millorar el coneixement de l’impacte que tindrà el clima en el cicle integral de l’aigua. Per acon- seguir aquests objectius, s’abor- daran escenaris de canvi climàtic normals i extrems, centrant-se en solucions integrades basades en la demanda en sis àrees diferents d’Europa: Tagus (Portugal), Bada- lona (Espanya), The Veluwe (Ho- landa), Bergen (Noruega), Wupper River Basin (Alemanya), Troodos Mountains (Xipre).

25

Agència Catalana de Residus

En col·laboració amb l’Escola Universitària de Disseny i Engi- nyeria ELISAVA, el 2017 es van de- senvolupar propostes disruptives referents al cicle del plàstic. Una d’elles és un projecte que té per objectiu reutilitzar canonades de plàstic usades, transformant-les en una dutxa portàtil per a satisfer ne- cessitats de falta d’aigua. Aquesta proposta de foment de l’economia circular va ser seleccionada per l’Agència Catalana de Residus. Durant el 2018 s’ha avançat en el disseny d’aquesta solució, la cer- ca i l’emmagatzematge de material que es podria reutilitzar en la cons- trucció de la instal·lació, la selecció de proveïdors i de possibles ubica- cions per fer-hi les proves finals. Nascut de la col·laboració en- tre Aigües de Barcelona, la Uni- versitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior d’In- vestigacions Científiques (CSIC) l’any 2007, el Centre Tecnològic de l’Aigua (Cetaqua) té com a propòsit orientar els processos del cicle de l’aigua cap a una economia circular i amb la mira- da posada en el futur. La clau de l’èxit de Cetaqua rau en la col·la- boració. I no només en el model organitzatiu, sinó també amb els col·laboradors directes i els socis amb els quals comparteix projec- tes. Aquestes aliances han fet que Cetaqua sigui reconegut com un centre de referència en l’àmbit de l’aigua i el medi ambient que con- tribueix al posicionament interna- cional de Barcelona com un cen- tre generador de coneixement de primer nivell. Cetaqua

D’altra banda, el fet d’haver par- ticipat en prop de 70 projectes col· laboratius de finançament públic ha generat un efecte multiplicador dels recursos i del coneixement amb 350 entitats, incloses algunes de les universitats i centres de recercamés rellevants del panorama europeu i de Catalunya. Durant aquests onze anys, Cetaqua s’ha convertit en l’en- titat amb més èxit de participació en projectes europeus del programa LIFE a Espanya, amb un total de 16 projectes, dels quals n’ha liderat 13. Addicionalment, aquesta activi- tat en projectes europeus ha per- mès situar l’àrea de Barcelona coma pol de coneixement de primer nivell a Europa en l’àmbit de l’aigua, amb casos d’estudi emblemàtics, plantes d’Aigües de Barcelona com a llocs experimentals de referència i actes de fi de projecte amb participació de socis i d’altres entitats europees.

El model de Cetaqua integra administració, universitat i em- presa. Aquesta circumstància el converteix en un centre únic en l’àmbit de l’aigua a Espanya, amb un sistema que potencia la trans- ferència i l’aplicació de resultats del món científic a la societat en el mínim temps possible. Al centre hi treballen asses- sors tecnicocientífics, professors d’universitat (UPC i Universitat de Barcelona) i investigadors del CSIC, que dediquen part del seu temps a Cetaqua. A més, hi ha el Consell Cientificotècnic, amb re- presentació dels patrons propis i d’altres institucions de prestigi, com ara la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca Ener- gètica de Catalunya, que orienta sobre les línies estratègiques i polítiques de recerca.

26

›› Aigües residuals i reutilització de subproductes: desenvolu- pa tecnologies per passar de plantes de tractament a eco- factories o instal·lacions gene- radores de recursos. ›› Qualitat, seguretat i salut: de- senvolupa i optimitza els mè- todes de control avançats que garanteixen els estàndards de qualitat de l’aigua. ›› Xarxa i infraestructures: busca solucions que permeten una gestió més eficient i un rendi- ment més alt de les infraestruc- tures del cicle de l’aigua. La generació, la difusió i la transferència del coneixement li han valgut el reconeixement de di- ferents institucions. Ha rebut 14 pre- mis a la professionalitat al voltant del cicle integral de l’aigua amb la mirada posada en al desenvolupa- ment sostenible i el benestar social.

Aigües de Barcelona pot sa- tisfer part de les necessitats de recerca i d’innovació a través de Cetaqua, que treballa en les àrees següents: ›› Recursos hídrics, producció i regeneració: desenvolupa tec- nologies que milloren els siste- mes de potabilització i regene- ració de l’aigua. ›› Medi ambient, societat i econo- mia: proporciona solucions que asseguren el desenvolupament sostenible i el benestar dels ciutadans. ›› Aigua 4.0, solucions per a la transformació digital: conver- teix les infraestructures i els processos de gestió de l’aigua en sistemes ciberfísics. Els ele- ments mecànics estan contro- lats per programes que en mi- lloren l’eficiència.

Cetaqua és un centre de referència internacional en l’àmbit de l’aigua i el medi ambient.

27

Universitat i empresa Les universitats són essencials a la societat per garantir un bon nivell d’innovació i progrés. És per aquest motiu que Aigües de Barcelona col·labora amb 44 universitats i centres de coneixement d’alt valor, que inclouen les 8 universitats públiques de Catalunya, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Barcelona Supercomputing Centre.

Tipus de col·laboració 2018

Universitats

44

Centres tecnològics

44

Empreses

104

Entitats públiques

29

Associacions

20

Universitat de Barcelona i Fundació Bosch i Gimpera 30 anys d’estreta col·laboració

L’aigua de Barcelona és el producte alimentari més controlat del món. » Miquel Paraira, director de Qualitat de l’Aigua

Coincidint amb els trenta anys de col·laboració continuada d’Aigües de Barcelona amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) en matèria de recerca i transferència de coneixement, Aigües de Barcelona ha rebut aquest 2018 el reconei- xement d’aquestes entitats en un acte celebrat a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB. En aquest acte es va destacar la importància d’aquesta col·laboració, que ha permès que els grups de recerca de control sistemàtic de virus siguin una au- toritat mundial en aquest àmbit. Segons Miquel Paraira,

«l’aigua de l’aixeta de Barcelona és el producte alimen- tari més controlat del món, un producte amb la màxima garantia de seguretat i amb el control de grans centres de recerca de referència mundial».

Miquel Paraira, director de Qualitat de l’Aigua, va rebre el guardó de reconeixement a aquesta llarga col·laboració de la mà de Joan Elies, rector de la Universitat de Barcelona.

28

Programa de Doctorats Industrials

La Direcció d’Innovació i Coneixement lide- ra la participació d’Aigües de Barcelona en el Programa de Doctorats Industrials, una estra- tègia del Govern de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les universitats públiques i privades que té per objectiu la transferència de coneixement entre els entorns empresarial i acadèmic per contribuir a la competitivitat del teixit industrial català. En el marc d’aquest programa, quatre doc- torats industrials d’Aigües de Barcelona han pre- sentat la seva tesi, obtenint la màxima qualifica-

ció cum laude: Arnau Triadú, Diego García, Adrià Rubirola, Marc Vera i dos estudiants, la Núria Roigé i l’ Anna Pinar, realitzen el seu doctorat a Aigües de Barcelona. A més, a través del programa Marie-Curie de la Comissió Europea, l’any 2018 també hem acollit dos estudiants internacionals de docto- rat perquè treballin a prop de les infraestructu- res que gestionem i per oferir-los mentories de professionals del sector de l’aigua. Amb aquesta iniciativa el paper d’Aigües de Barcelona trans- cendeix l’àmbit universitari nacional.

El treball de tesi de la Núria Roigé es centra en el desenvolupament d’un model matemàtic de priorització d’inversions amb criteris de desenvolupament sostenible.

L’Anna Pinar treballa per anar un pas més enllà en les anàlisis de la qualitat microbiològica de les aigües, essencial per garantir la total garantia sanitària de l’aigua de consum.

Innovació oberta

Aquesta col·laboració d’Aigües de Barcelona amb altres centres tecnològics, universitats, em- preses, ciutadania, start-ups i emprenedors ens permet millorar en agilitat i eficiència i ens pro- porciona l’empenta necessària cap a la innovació. L’experiència de la companyia, els coneixements tècnics dels nostres professionals i la participació activa i il·lusionada dels equips en aquestes inici- atives facilita un traspàs de coneixement i de re- cursos cap a aquests emprenedors que enforteix la viabilitat dels seus projectes. L’ecosistema favorable per al treball comú de les empreses i start-ups contribueix al posicionament de Barcelona i

La innovació oberta vol dir crear coneixe- ment, difondre’l i compartir-lo perquè es mul- tipliqui exponencialment. És un procés col·la- boratiu que implica la fusió de diferents talents per tal de potenciar la transferència de coneixe- ment de la companyia molt més enllà del nos- tre àmbit d’actuació. Aigües de Barcelona aposta per avançar sota els paràmetres de la innovació organitzant i participant en programes que generin solucions innovadores en multitud de temes, com ara la millora de la gestió, l’adaptació al canvi climàtic, el foment de la biodiversitat, l’economia circular o l’ecodisseny. Aquests són només alguns dels reptes proposats en els diferents programes en què participem per ajudar a madurar i accelerar les start-ups que aporten solucions innovadores en l’àmbit de l’aigua, les persones i la ciutat, i que generen valor mediambiental, econòmic i social.

l’àrea metropolitana com a nucli d’emprenedoria i innovació amb reconeixement internacional.

29

Descripció

Indicador

Start-ups receptores de mentoria

9

Emprenedors receptors de mentoria

74

Innobus 2018

Durant el 2018 hem desenvolupat 83 projectes d’innovació oberta.

Aigües de Barcelona ha participat en la ter- cera edició del programa Innobus, una iniciativa organitzada per Innobaix, ‒ l’Agència per a la In- novació i el Coneixement del Baix Llobregat. Un grup seleccionat de joves universitaris visiten en autobús durant 11 dies diverses empreses inno- vadores per ajudar-les a resoldre els reptes als quals s’enfronten. Aquest 2018, l’Innobus ha am- pliat l’àmbit d’acció des de la comarca del Baix Llobregat fins a tota l’àrea metropolitana i, en conseqüència, també ha crescut el nombre de participants. Durant la visita a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona, els participants d’enguany van conèi- xer el repte «La relació entre l’aigua, la ciutat i les persones». Després de tres setmanes d’accele- ració, el 24 d’abril es van presentar els projectes a la final de l’Innobus, que va tenir lloc al Citilab de Cornellà. Cal destacar que els dos projectes guanyadors van respondre al repte plantejat per Aigües de Barcelona.

Els projectes de l’Innobus han rebut l’acompanyament de Maria Monzó, Carme Albiol, Cinta Alegria i Mireia Hernán com a mentores d’aquesta edició.

30

Programa Enlaira’t

Aigües de Barcelona ha patro- cinat i participat en les sisenes Jor- nades Enlaira’t, organitzades pels ajuntaments de quatre municipis del Maresme: ‒ Alella, el Masnou, Montgat i Teià‒ . S’hi va proposar un taller amb el repte «La innovació en experiència del client».

L’objectiu d’aquestes jornades és promoure l’empresa innovado- ra, l’emprenedoria i els projectes emergents, així com oferir recur- sos i facilitar eines clau a partir de models d’èxit. Aquest any el tema estava cen- trat en les darreres tendències d’in-

novació empresarial que posen el focus en les persones i en els im- portants beneficis socials que això comporta. En el marc d’aquestes jornades es van dur a terme activi- tats inspiradores, de networking i de treball focalitzades en la resolució de problemes concrets.

Joaquim Peret durant la jornada Enlaira’t 2018.

MetròpolisFPlab

El projecte MetròpolisFPlab és un programa d’innovació oberta de l’Àrea Metropolitana de Barcelo- na (AMB), en col·laboració amb la Fundació BCN Formació Professi- onal i amb el suport d’altres agents del territori, com ara Innobaix, el Port de Barcelona i el Circuit de Barcelona-Catalunya. El projecte està adreçat als estudiants dels centres de formació professional de l’àrea metropolitana. Aigües de Barcelona hi parti- cipa, de la mà d’Innobaix, amb el repte de trobar solucions que aju- din a minimitzar l’impacte de l’abo- cament de les tovalloletes i els productes d’higiene personal als circuits de sanejament de les ciu- tats i al medi ambient.

Els diferents equips d’estudi- ants que hi participen tenen tot el curs escolar 2018-19 per presen- tar una proposta. El repte d’Aigües de Barcelona ha tingut molt bona acollida i durant el primer mes de 2019 ja s’havien rebut 62 idees de 8 centres escolars. La final tindrà lloc al mes de maig de 2019.

Montse Pigem, responsable de Formació i Desenvolupament, i Xavier Caro, responsable de Manteniment Elèctric de l’EDAR del Besòs són els mentors de la companyia encarregats d’acompanyar els alumnes participants en el MetròpolisFPlab.

31

Synergys de Barcelona Activa

En el marc d’una de les fires més importants que se celebren a Barcelona, l’Smart City Expo World Con- gress 2018, Aigües de Barcelona ha participat en el programa Synergys de Barcelona Activa llançant un repte a les start-ups i als emprenedors assistents per- què puguin oferir-hi possibles solucions. En l’edició d’aquest any, han sorgit 6 possibles solu- cions al repte «Com ajudar al consumidor a fer un millor ús de l’aigua?». S’han iniciat les converses amb els seus creadors per explorar la posada en marxa d’alguna de les solu- cions durant el 2019.

Joaquín Peret Zulaica, director d’Atenció al Client, presenta el repte de la companyia als assistents de Synergys.

Barcelona Supercomputing Centre

timitzar activitats i processos del dia a dia. Aquests objectius són millorar la proximitat amb el client, millorar la gestió del servei en benefici de la so- cietat i aprofundir en el coneixement del funciona- ment dels elements de la xarxa. Dues d’aquestes iniciatives es desenvoluparan amb el suport del Barcelona Supercomputing Center (BSC), fet que ens permetrà aprofitar la seva capaci- tat d’anàlisi massiva de dades per millorar i innovar en el sector de l’aigua.

La capacitat de recollir, organitzar, integrar, analit- zar i compartir una gran quantitat de dades, és a dir, dades massives o big data , s’ha postulat en els últims anys com el procés clau per gestionar de forma efici- ent les dades generades en una companyia i contri- buir a la presa de decisions. El projecte Big Data Analytics, que s’inclou en el pla Aigües 2020 de la companyia, ha identificat tres objectius d’alta rellevància per a Aigües de Barce- lona en què la recollida i l’anàlisi de dades pot op-

32

Start4Big L’impuls més gran per a les empreses innovadores Start4Big és una de les plataformes d’innovació oberta multisectorial més importants d’Espanya, que rep el suport i l’impuls d’Aigües de Barcelona, Cai- xaBank, Naturgy, SEAT i Telefónica. La plataforma va néixer amb l’objectiu de selec- cionar empreses emergents en una etapa de madu- resa avançada amb prototips funcionals desenvolu- pats o amb un producte a punt per treure’l al mercat. A canvi, Start4Big ofereix la infraestructura de les cinc grans companyies associades i la possibilitat d’acce- dir a inversions directes o finançament exterior. El propòsit és que cada sis mesos Start4Big llanci tres reptes multisectorials, per exemple, la millora de l’atenció al client amb la intel·ligència artificial o l’op-

timització de la cadena de producció amb Blockc- hain. A més, cada sis mesos, la plataforma llança un repte transversal que afecta tots els sectors impli- cats i que pot desenvolupar-se al mateix temps en les cinc companyies. Fins ara s’ha llançat el repte transversal «Fer segui- ment de les activitats dels clients en temps real per personalitzar l’experiència» i els reptes multisectorials següents: «Ajudar els usuaris a controlar i gestionar mi- llor el consum a la llar», «Millorar l’experiència del client i/o reduir costos dels serveis i productes que impliquin transaccions en línia» i «Proporcionar nous serveis aprofitant la comunicació entre diferents dispositius, vehicles i/o infraestructures».

Start4Big es va presentar al novembre de 2018 amb l’ambició de trobar les millors start-ups per desenvolupar solucions innovadores que resolguin reptes i necessitats i que permetin adoptar tecnologies avançades que generin un impacte positiu en la societat.

Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT i Telefónica impulsem la plataforma d’innovació Start4Big.

33

iFest

L’iFest és el festival de la disrupció, la ciència i la tecnologia que s’estrena en aquesta edició amb l’iFest Countdown, un programa d’aprenentatge on els parti- cipants desenvoluparan prototips de reptes reals que seran exposats i defensats a l’iFest Zero al juny del 2019. Aigües de Barcelona, juntament amb altres onze institucions, han proposat reptes que els joves treballa- ran fins arribar a un prototip després de passar per les fases d’ideació, inspiració i aprenentatge.

El repte desenvolupat per Aigües de Barcelona, enunciat com «Barcelona, aigua i turisme sostenible. Com conscienciem, innovem i aprenem per posar en valor l’aigua?» vol potenciar el coneixement en xarxa entre el conjunt del sector turístic i el món de l’aigua, a fi d’establir sinergies i col·laboracions futures.

4YFN

En el marc del Mobile World Congress 2018 (MWC) s’ha dut a terme una nova edició del 4YFN (4 Years From Now), un esdeveniment paral·lel al MWC que té com a objectiu connectar les start-ups amb possibles inversors. Aigües de Barcelona hi ha estat present amb un es- tand propi per donar a conèixer la nostra aposta per les noves tecnologies i el desenvolupament sostenible. A l’esdeveniment hem presentat el LAB Tech4Cli- mate (‒ un programa d’inversió i acceleració de start-ups d’alt impacte social en els àmbits del medi ambient i el desenvolupament sostenible)‒ , el projecte d’accele- racióWater4Action i els equips participants a la cinque- na edició d’innovació Imagine Express, en la qual vam participar.

34

European Comission Meeting

Al novembre de 2018, en el marc de les accions d’innovació oberta, es va celebrar l’EIC Corporate Day, on es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes de l’European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea. La jornada va incloure diverses reunions amb em- preses per donar-los l’oportunitat de debatre sobre les possibles aplicacions de les tecnologies presentades. Concretament, els representants d’Aigües de Barcelo- na van fer 17 entrevistes, de les que han sorgit acords

per desenvolupar proves pilot per al manteniment pre- dictiu dels bombaments i per a l’aprofitament de l’ener- gia residual de la xarxa de subministrament d’aigua a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. La European Comission Meeting està coorganitza- da per SUEZ, Aigües de Barcelona i la Comissió Euro- pea, i hi participen Naturgy, el Centre per al Desenvo- lupament Tècnic i Industrial (CDTI) i ACCIÓ, l’agència catalana per a la competitivitat de l’empresa.

Maria Monzó, directora d’Innovació d’Aigües de Barcelona, va inaugurar i clausurar l’EIC Corporate Day.

Sity

A finals de l’any 2017, es va celebrar la segona edició del programa d’incubació Sity amb la intenció de trobar al llarg de 2018 fins a cinc start-ups que vulguin aportar solucions per millorar l’alimentació dels ciutadans. El programa rep la col·laboració i l’assessorament de la Generalitat de Catalunya (Agència de Salut Pú- blica de Catalunya, Agència de Residus de Catalunya, Catalunya Emprèn, Smart Catalonia), l’Àrea Metropoli- tana de Barcelona (Àrea de Desenvolupament social i

econòmic), l’Ajuntament de Barcelona (Departament de Serveis Socials i Barcelona Activa), la Universitat de Barcelona (Campus de l’Alimentació Torribera) i Eurecat. Tot i la implicació d’aquestes entitats, no es va tro- bar un nombre mínim de propostes que permetessin posar en marxa la segona edició del Sity. Al febrer de 2018, es va prendre la decisió de no seguir amb la fase d’acceleració d’aquest programa.

35

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter