Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Cultura de la innovació. Itinerari formatiu

En aquest sentit, al desembre de 2018 es va organitzar la primera edició de l’itinerari formatiu sobre metodologies innovadores per po- tenciar el treball en xarxa. Els ob- jectius d’aquest itinerari són desen- volupar les capacitats dels equips interns per promoure la innovació i el coneixement de tècniques i metodologies, desenvolupar habi- litats de valor per a la gestió diària

Innovar requereix metodologia i una cultura de la innovació centra- da en el coneixement, que permeti potenciar el talent intern de la com- panyia. Per això, aquest 2018 s’ha posat en marxa un nou programa de capacitació en metodologies innovadores, que permet gestio- nar projectes des de la creativitat, el treball en equip i l’agilitat que es busca en innovació interna.

i potenciar la creació de sinergies i la col·laboració entre els diferents membres dels equips. En aquest itinerari hi han par- ticipat 12 persones, que van rebre recursos per trencar el gel, realitzar una anàlisi efectiva de la informació disponible per identificar proble- mes, generar noves idees i apren- dre a prioritzar-les.

Metodologies àgils

per introduir els mètodes àgils a la companyia. S’apliquen un conjunt de bones pràctiques per treballar en equip i per obtenir el millor re- sultat possible d’un projecte en ter- minis més breus. El 17 i 18 de juliol de 2018 es va realitzar una formació sobre els sistemes oficials d’Agile, Scrum, Kanban, Lean, Management 3.0,

Les metodologies Agile, per definició, permeten emprar un mètode de treballar més flexible i adaptat a les condicions dels pro- jectes, la qual cosa ens permet oferir més immediatesa en la res- posta als clients i més implicació dels equips que hi treballen. Agile i Scrum són els dos prin- cipals sistemes que es fan servir

Agile Management i Lean Start-Up. Els participants han obtingut la cer- tificació Expert Agile Foundation de l’EuropeanScrum, que els capacita per aplicar noves formes de treba- llar i per ajudar l’organització a sortir de la zona de confort i endinsar-se en la zona d’innovació.

14

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter