Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Projectes de transformació digital

ment conversacional i bidireccional entre els diferents nivells de les àrees implicades i, de l’altra, im- plantar noves eines de treball que agilitzin processos i beneficiïn els equips en la feina diària. En el marc d’aquesta transfor- mació i com a primer pas, durant el

Aquest 2018 s’han posat en mar- xa quatre projectes de transforma- ció digital amb l’objectiu d’identificar i definir noves maneres de treballar dels equips. Aquesta transformació vol assolir dos grans objectius: d’una banda, passar d’una estratègia de comunicació top-down a un enfoca-

2018 s’han realitzat 39 entrevistes, 11 reunions de treball i 8 tallers per diagnosticar i entendre les necessi- tats dels treballadors. Com a resul- tat d’aquest procés, en el qual han estat implicades 58 persones, s’ha establert un nou pla d’accions per dur-lo a terme l’any 2019.

L’equip de la Direcció de Facility Management a la sessió de cocreació de solucions innovadores.

Xarxes internes d’innovació Una de les principals fonts d’in- novació la trobem en el talent de l’equip humà d’Aigües de Barcelo- na. Per això, facilitem les eines i els recursos necessaris per fomentar la cocreació, la participació activa i

la innovació oberta entre diferents equips multidisciplinaris de la com- panyia. Són clars exemples d’aquesta voluntat d’innovació les iniciatives d’intraprenedoria, com la Xarxa

InnovAB, la Xarxa d’Influencers Di- gitals i la comunitat Aquamakers, que contribueixen a crear un eco- sistema creatiu, essent el cicle in- tegral de l’aigua l’eix vertebrador de tots els projectes.

Programa d’intraprenedoria

Participants

Comunitat Aquamakers

26

Xarxa d’Influencers Digitals

41

Xarxa InnovAB

55

Total

122

16

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter