Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Fonts de finançament Finançament a Catalunya, programa RIS3CAT Pel que fa als programes de finançament de Catalunya, destaca el pro- grama RIS3CAT destinat a grans agrupacions d’empreses i agents del sis- tema d’R+D+I per promoure projectes col·laboratius d’alt impacte en l’àmbit de la innovació. De les onze comunitats que formen aquest programa, du- rant el 2018 Aigües de Barcelona ha iniciat tres projectes amb dues d’elles: la Comunitat de l’Aigua i la Comunitat Utilities. Aquests projectes reben el suport dels programes ACCIÓ (Generalitat de Catalunya ) i FEDER (Unió Europea) i la coordinació d’Eurecat.

Comunitat de l’Aigua , amb dos projectes:

Comunitat Utilities, amb un

projecte:

ACTIV4.0. S’ha aprovat aquest projecte de manteniment predictiu basat en el pronòstic que permetrà l’operació i la gestió avançada d’ac- tius. El projecte consisteix en deter- minar la finestra de temps òptima en la qual s’ha de realitzar el manteni- ment ‒ sense comprometre la integri- tat operacional de l’actiu i estimar el temps restant de l’equip fins a la fa- llada, amb informació per a l’opera- dor sobre si pot continuar funcionant o s’ha de fer una parada immediata. Actualment, el concepte de manteniment preventiu basat en programació d’activitats i de subs- titució o renovació de components ha demostrat ser poc efectiu i clarament millorable, aplicant tec- nologies d’analítica de dades de bases diverses. En aquest projecte hi partici- pen ABS, Aquatec, Eurecat, Centre de Visió per Computador, CS2AC- UPC, Cetaqua, Worldsensing, IDP i Aigües de Barcelona.

REGIREU. Amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupa- ment Regional de la Unió Europea (FEDER), aquest projecte per a la regeneració d’aigua en els àm- bits municipal, industrial i agrícola treballa per desenvolupar tecno- logies més sostenibles i eficients, millorar la gestió del risc sanitari vinculat a l’aigua residual i posici- onar el sector de l’aigua de Catalu- nya entre els principals proveïdors mundials de serveis per a la rege- neració d’aigua residual. Aigües de Barcelona i Cetaqua participen en aquesta iniciativa, que està coordinada per Eurecat-CTM, juntament amb diferents universi- tats (la Universitat de Girona, l’Ins- titut Químic de Sarrià i la Universitat Politècnica de Catalunya) i empre- ses del sector (Hidroquimia, Biolo- gía y Filtración, Chemipol, TEQMA, CASSA i la Companyia d’Aigües de Sabadell). El projecte REGIREU compta amb un pressupost total de 2,21 milions d’euros..

IMAQUA. Aigües de Barcelona també participa en aquesta iniciati- va de desenvolupament d’eines de monitoratge i control de la gestió integral de l’aigua. Amb IMAQUA es vol assegurar la qualitat des de la captació i minimitzar les pèrdues en tot el circuit de distribució. Concretament, la companyia participa en el monitoratge i con- trol de contaminants i esdeveni- ments crítics amb mostrejadors passius i sensors en línia per a la detecció de contaminants i el seu monitoratge i control. L’objectiu final és crear la pla- taforma IMAQUA, que integrarà tots el mòduls desenvolupats i avaluarà la viabilitat de la conne- xió de tots els components i siste- mes de monitoratge.

24

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter