Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Agència Catalana de Residus

En col·laboració amb l’Escola Universitària de Disseny i Engi- nyeria ELISAVA, el 2017 es van de- senvolupar propostes disruptives referents al cicle del plàstic. Una d’elles és un projecte que té per objectiu reutilitzar canonades de plàstic usades, transformant-les en una dutxa portàtil per a satisfer ne- cessitats de falta d’aigua. Aquesta proposta de foment de l’economia circular va ser seleccionada per l’Agència Catalana de Residus. Durant el 2018 s’ha avançat en el disseny d’aquesta solució, la cer- ca i l’emmagatzematge de material que es podria reutilitzar en la cons- trucció de la instal·lació, la selecció de proveïdors i de possibles ubica- cions per fer-hi les proves finals. Nascut de la col·laboració en- tre Aigües de Barcelona, la Uni- versitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior d’In- vestigacions Científiques (CSIC) l’any 2007, el Centre Tecnològic de l’Aigua (Cetaqua) té com a propòsit orientar els processos del cicle de l’aigua cap a una economia circular i amb la mira- da posada en el futur. La clau de l’èxit de Cetaqua rau en la col·la- boració. I no només en el model organitzatiu, sinó també amb els col·laboradors directes i els socis amb els quals comparteix projec- tes. Aquestes aliances han fet que Cetaqua sigui reconegut com un centre de referència en l’àmbit de l’aigua i el medi ambient que con- tribueix al posicionament interna- cional de Barcelona com un cen- tre generador de coneixement de primer nivell. Cetaqua

D’altra banda, el fet d’haver par- ticipat en prop de 70 projectes col· laboratius de finançament públic ha generat un efecte multiplicador dels recursos i del coneixement amb 350 entitats, incloses algunes de les universitats i centres de recercamés rellevants del panorama europeu i de Catalunya. Durant aquests onze anys, Cetaqua s’ha convertit en l’en- titat amb més èxit de participació en projectes europeus del programa LIFE a Espanya, amb un total de 16 projectes, dels quals n’ha liderat 13. Addicionalment, aquesta activi- tat en projectes europeus ha per- mès situar l’àrea de Barcelona coma pol de coneixement de primer nivell a Europa en l’àmbit de l’aigua, amb casos d’estudi emblemàtics, plantes d’Aigües de Barcelona com a llocs experimentals de referència i actes de fi de projecte amb participació de socis i d’altres entitats europees.

El model de Cetaqua integra administració, universitat i em- presa. Aquesta circumstància el converteix en un centre únic en l’àmbit de l’aigua a Espanya, amb un sistema que potencia la trans- ferència i l’aplicació de resultats del món científic a la societat en el mínim temps possible. Al centre hi treballen asses- sors tecnicocientífics, professors d’universitat (UPC i Universitat de Barcelona) i investigadors del CSIC, que dediquen part del seu temps a Cetaqua. A més, hi ha el Consell Cientificotècnic, amb re- presentació dels patrons propis i d’altres institucions de prestigi, com ara la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca Ener- gètica de Catalunya, que orienta sobre les línies estratègiques i polítiques de recerca.

26

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter