Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

›› Aigües residuals i reutilització de subproductes: desenvolu- pa tecnologies per passar de plantes de tractament a eco- factories o instal·lacions gene- radores de recursos. ›› Qualitat, seguretat i salut: de- senvolupa i optimitza els mè- todes de control avançats que garanteixen els estàndards de qualitat de l’aigua. ›› Xarxa i infraestructures: busca solucions que permeten una gestió més eficient i un rendi- ment més alt de les infraestruc- tures del cicle de l’aigua. La generació, la difusió i la transferència del coneixement li han valgut el reconeixement de di- ferents institucions. Ha rebut 14 pre- mis a la professionalitat al voltant del cicle integral de l’aigua amb la mirada posada en al desenvolupa- ment sostenible i el benestar social.

Aigües de Barcelona pot sa- tisfer part de les necessitats de recerca i d’innovació a través de Cetaqua, que treballa en les àrees següents: ›› Recursos hídrics, producció i regeneració: desenvolupa tec- nologies que milloren els siste- mes de potabilització i regene- ració de l’aigua. ›› Medi ambient, societat i econo- mia: proporciona solucions que asseguren el desenvolupament sostenible i el benestar dels ciutadans. ›› Aigua 4.0, solucions per a la transformació digital: conver- teix les infraestructures i els processos de gestió de l’aigua en sistemes ciberfísics. Els ele- ments mecànics estan contro- lats per programes que en mi- lloren l’eficiència.

Cetaqua és un centre de referència internacional en l’àmbit de l’aigua i el medi ambient.

27

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter