Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Programa de Doctorats Industrials

La Direcció d’Innovació i Coneixement lide- ra la participació d’Aigües de Barcelona en el Programa de Doctorats Industrials, una estra- tègia del Govern de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les universitats públiques i privades que té per objectiu la transferència de coneixement entre els entorns empresarial i acadèmic per contribuir a la competitivitat del teixit industrial català. En el marc d’aquest programa, quatre doc- torats industrials d’Aigües de Barcelona han pre- sentat la seva tesi, obtenint la màxima qualifica-

ció cum laude: Arnau Triadú, Diego García, Adrià Rubirola, Marc Vera i dos estudiants, la Núria Roigé i l’ Anna Pinar, realitzen el seu doctorat a Aigües de Barcelona. A més, a través del programa Marie-Curie de la Comissió Europea, l’any 2018 també hem acollit dos estudiants internacionals de docto- rat perquè treballin a prop de les infraestructu- res que gestionem i per oferir-los mentories de professionals del sector de l’aigua. Amb aquesta iniciativa el paper d’Aigües de Barcelona trans- cendeix l’àmbit universitari nacional.

El treball de tesi de la Núria Roigé es centra en el desenvolupament d’un model matemàtic de priorització d’inversions amb criteris de desenvolupament sostenible.

L’Anna Pinar treballa per anar un pas més enllà en les anàlisis de la qualitat microbiològica de les aigües, essencial per garantir la total garantia sanitària de l’aigua de consum.

Innovació oberta

Aquesta col·laboració d’Aigües de Barcelona amb altres centres tecnològics, universitats, em- preses, ciutadania, start-ups i emprenedors ens permet millorar en agilitat i eficiència i ens pro- porciona l’empenta necessària cap a la innovació. L’experiència de la companyia, els coneixements tècnics dels nostres professionals i la participació activa i il·lusionada dels equips en aquestes inici- atives facilita un traspàs de coneixement i de re- cursos cap a aquests emprenedors que enforteix la viabilitat dels seus projectes. L’ecosistema favorable per al treball comú de les empreses i start-ups contribueix al posicionament de Barcelona i

La innovació oberta vol dir crear coneixe- ment, difondre’l i compartir-lo perquè es mul- tipliqui exponencialment. És un procés col·la- boratiu que implica la fusió de diferents talents per tal de potenciar la transferència de coneixe- ment de la companyia molt més enllà del nos- tre àmbit d’actuació. Aigües de Barcelona aposta per avançar sota els paràmetres de la innovació organitzant i participant en programes que generin solucions innovadores en multitud de temes, com ara la millora de la gestió, l’adaptació al canvi climàtic, el foment de la biodiversitat, l’economia circular o l’ecodisseny. Aquests són només alguns dels reptes proposats en els diferents programes en què participem per ajudar a madurar i accelerar les start-ups que aporten solucions innovadores en l’àmbit de l’aigua, les persones i la ciutat, i que generen valor mediambiental, econòmic i social.

l’àrea metropolitana com a nucli d’emprenedoria i innovació amb reconeixement internacional.

29

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter