Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Synergys de Barcelona Activa

En el marc d’una de les fires més importants que se celebren a Barcelona, l’Smart City Expo World Con- gress 2018, Aigües de Barcelona ha participat en el programa Synergys de Barcelona Activa llançant un repte a les start-ups i als emprenedors assistents per- què puguin oferir-hi possibles solucions. En l’edició d’aquest any, han sorgit 6 possibles solu- cions al repte «Com ajudar al consumidor a fer un millor ús de l’aigua?». S’han iniciat les converses amb els seus creadors per explorar la posada en marxa d’alguna de les solu- cions durant el 2019.

Joaquín Peret Zulaica, director d’Atenció al Client, presenta el repte de la companyia als assistents de Synergys.

Barcelona Supercomputing Centre

timitzar activitats i processos del dia a dia. Aquests objectius són millorar la proximitat amb el client, millorar la gestió del servei en benefici de la so- cietat i aprofundir en el coneixement del funciona- ment dels elements de la xarxa. Dues d’aquestes iniciatives es desenvoluparan amb el suport del Barcelona Supercomputing Center (BSC), fet que ens permetrà aprofitar la seva capaci- tat d’anàlisi massiva de dades per millorar i innovar en el sector de l’aigua.

La capacitat de recollir, organitzar, integrar, analit- zar i compartir una gran quantitat de dades, és a dir, dades massives o big data , s’ha postulat en els últims anys com el procés clau per gestionar de forma efici- ent les dades generades en una companyia i contri- buir a la presa de decisions. El projecte Big Data Analytics, que s’inclou en el pla Aigües 2020 de la companyia, ha identificat tres objectius d’alta rellevància per a Aigües de Barce- lona en què la recollida i l’anàlisi de dades pot op-

32

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter