Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Start4Big L’impuls més gran per a les empreses innovadores Start4Big és una de les plataformes d’innovació oberta multisectorial més importants d’Espanya, que rep el suport i l’impuls d’Aigües de Barcelona, Cai- xaBank, Naturgy, SEAT i Telefónica. La plataforma va néixer amb l’objectiu de selec- cionar empreses emergents en una etapa de madu- resa avançada amb prototips funcionals desenvolu- pats o amb un producte a punt per treure’l al mercat. A canvi, Start4Big ofereix la infraestructura de les cinc grans companyies associades i la possibilitat d’acce- dir a inversions directes o finançament exterior. El propòsit és que cada sis mesos Start4Big llanci tres reptes multisectorials, per exemple, la millora de l’atenció al client amb la intel·ligència artificial o l’op-

timització de la cadena de producció amb Blockc- hain. A més, cada sis mesos, la plataforma llança un repte transversal que afecta tots els sectors impli- cats i que pot desenvolupar-se al mateix temps en les cinc companyies. Fins ara s’ha llançat el repte transversal «Fer segui- ment de les activitats dels clients en temps real per personalitzar l’experiència» i els reptes multisectorials següents: «Ajudar els usuaris a controlar i gestionar mi- llor el consum a la llar», «Millorar l’experiència del client i/o reduir costos dels serveis i productes que impliquin transaccions en línia» i «Proporcionar nous serveis aprofitant la comunicació entre diferents dispositius, vehicles i/o infraestructures».

Start4Big es va presentar al novembre de 2018 amb l’ambició de trobar les millors start-ups per desenvolupar solucions innovadores que resolguin reptes i necessitats i que permetin adoptar tecnologies avançades que generin un impacte positiu en la societat.

Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT i Telefónica impulsem la plataforma d’innovació Start4Big.

33

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter