Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Disseny i innovació per a una restauració sostenible

que han dissenyat l’envàs. En la presentació a taula, la gerra i el got es col·loquen en petits bols metàl· lics que recullen l’aigua condensa- da al vidre per evitar deixar taques a les estovalles. A més, el recipient incorpora un batedor de fusta amb un petit contenidor de porcellana per afegir notes de sabor a l’aigua.

Aigües de Barcelona promou el consum d’aigua de l’aixeta com a alternativa saludable i responsa- ble amb el medi ambient, fins i tot en el sector de la restauració. Per això, al llarg de 2018, alumnes de l’ELISAVA (Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona) han tingut el suport d’Aigües de Barcelona per dissenyar un reci- pient innovador que doni valor al consum d’aigua corrent. Es tracta d’una gerra de vidre artesanal d’un litre de capacitat amb un disseny que es caracteritza per les formes pures del vidre i un acabat negre brillant a les parts metàl·liques. S’ha aprofitat per provar la ger- ra, com a primer pilot, en un restau- rant que tingui els seus valors fo- namentals la sostenibilitat i la cuina de proximitat. El projecte pilot oferi- rà als clients l’opció de consumir aigua de l’aixeta amb un ritual pro- posat pel mateix equip d’estudiants

Aigua regenerada El compromís d’Aigües de Barcelona amb el medi ambient i la gestió eficient dels recursos implica una aposta per un model d’economia circular del cicle de l’aigua i d’aprofitament de l’aigua regenerada. Per aconseguir aquesta fita, hem de convertir el sanejament en la peça angular de tot el procés, de manera que no sigui el final del cicle, sinó l’origen del reapro- fitament de l’aigua. Així, la companyia vol transformar les estacions depu- radores d’aigües (EDAR) per convertir-les en veritables ecofactories, que combinen generació de recursos hídrics, producció d’energia i el concepte de residu zero. Com a projecte pioner, s’està transformant l’EDAR del Baix Llobregat en la primera ecofactoria de l’àrea metropolitana de Barcelona. Una part fona- mental del projecte recau en l’estació de regeneració d’aigua (ERA) ubicada a la mateixa planta. L’EDAR del Baix Llobregat també està capacitada perquè l’aigua re- generada es pugui retornar riu Llobregat amunt per captar-la de nou a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, fer-la apta per al consum humà i començar de nou el cicle de l’aigua. Això permetria fer front a la disponibi- litat limitada dels recursos a la nostra conca hídrica.

Aigües de Barcelona aposta per l’economia circular i per la transformació de les depuradores en ecofactories.

38

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter