Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Ciberseguretat i seguretat física al cicle integral de l’aigua

Projecte STOP-IT

Desenvolupar tecnologies per prevenir els atacs físics i cibernètics intencionats al sistemes de l’aigua, objectiu de STOP-IT.

Aigües de Barcelona i Ceta- qua van organitzar el passat mes de juny una trobada amb uns 60 representants d’una trentena d’en- titats participants en el consorci Horitzó 2020 STOP-IT (Strategic, Tactical, Operational Protection of Water Infrastructure against Cyber-physical Threats). Aquest consorci, creat el 2017, està format per 20 operadores, centres de recerca i indústries d’Alemanya, Bèlgica, Espanya, Grècia, Holanda, Israel i Noruega i té per objectiu desenvolupar una plataforma tecnològica per garantir la resiliència i la seguretat dels sis- temes del cicle integral de l’aigua davant de possibles amenaces o d’atacs físics i cibernètics intencio- nats. Dins d’aquest projecte s’està desenvolupant un marc de gestió i operació conjunta que permetrà avaluar i prevenir l’impacte dels

riscos potencials, detectar-ne la presència i mitigar-ne les conse- qüències. Aquest 2018, en el marc de la trobada, s’han revisat els avenços assolits durant el primer any de funcionament d’aquesta iniciativa i s’han acordat els passos següents. A les instal·lacions d’Aigües de Barcelona, s’hi durà a terme un dels quatre casos d’estudi en què es testaran les tecnologies desenvolupades dins el consor- ci STOP-IT. Els altres tres casos d’estudi es desenvolupen a Oslo Kommune (Noruega), Berlin Was- serbetriebe (Alemanya) i Meko- rot (Israel). Els resultats finals d’aquest treball col·laboratiu lide- rat pel centre SINTEF, d’Oslo, es- tan previstos per a l’any 2021.

40

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter