Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Eficiència energètica

MemboostGyV

Al llarg del 2018, s’ha calibrat, adaptat i validat a l’EDAR de Gavà i Vila- decans un model matemàtic de predicció de l’embrutiment de les mem- branes a partir de dades de monitoratge registrades a la instal·lació. Aquest model esdevindrà un sistema de suport que permetrà agilitzar la interpre- tació de dades i la presa de decisions, així com establir mesures correcto- res abans que l’esdeveniment tingui lloc. L’aplicació d’aquesta eina també ajudarà a reduir el consum de químics durant les neteges preventives.

Gestió de la xarxa de transport

Formigó

La xarxa d’abastament gesti- onada per Aigües de Barcelona conté una elevada proporció de canonades de formigó armat amb camisa de xapa. Aquest material s’instal·la des de fa més de cent anys i els resultats són, en general, molt satisfactoris. De tota mane- ra, aquestes canonades presen- ten una alta diversitat al llarg del temps pel que fa a la fabricació, els materials que les conformen i els procediments d’execució. Per aquest motiu, es tracta d’una xar- xa molt heterogènia amb diferents

comportaments estructurals i una evolució en el temps no generalit- zable. Amb motiu d’algunes avaries d’impacte, es va considerar neces- sari aprofundir en el coneixement sobre aquest material i avaluar-ne la situació actual a través d’un pro- jecte específic. L’objectiu principal del projecte ha estat obtenir el màxim coneixe- ment possible sobre la situació ac- tual de la xarxa de formigó i el seu comportament estructural per poder millorar la priorització d’actuacions de renovació i rehabilitació. Com a

conseqüència, es podrà minimitzar el nombre d’avaries i les afeccions derivades per seguir garantint el mi- llor servei d’abastament d’aigua. El projecte ha possibilitat el desenvolupament d’un mètode totalment nou per a la diagnosi de les canonades, que pot aplicar-se a tot tipus de materials i suposarà una innovació rellevant en l’avalua- ció de l’estat de les canalitzacions respecte als mètodes vigents, que només tenen en compte paràme- tres com l’edat i el nombre d’avari- es per longitud de la xarxa.

Aquest projecte ha estat liderat per Juan Ramón Corchado, tècnic de la Direcció de Planificació i especialista en la matèria, que ha desenvolupat i aplicat amb èxit la metodologia per a la diagnosi de les canonades de formigó amb camisa de xapa de la xarxa d’abastament.

41

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter