Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Qualitat dels recursos hídrics

Microplàstics Quants microplàstics trobem a l’aigua? El projecte s’ha centrat en desenvolupar una me- todologia per determinar la presència de microplàstics —fragments plàstics d’una mida que oscil·la entre 1 micra i 5 mm— en aigües naturals i de consum, així com per ava- luar-ne la presència a les aigües de captació emprades per al tractament i en l’aigua subministrada per la companyia.

L’estudi pilot s’ha realitzat a l’ETAP de Sant Joan Despí durant el 2018. Les conclusions preliminars d’aquest estudi indiquen que els nivells de microplàs- tics detectats són inferiors al que indicaven algunes fonts i que el tractament que es fa l’ETAP permet dis- minuir la presència dels microplàstics a l’aigua.

DrinkingWater Library

El projecte Drinking Water Library, emmarcat en el programa de finançament públic Retos de Colabo- ración 2015 del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya, va finalitzar el 31 de desembre de 2018 després de tres anys de treball. El consorci del projecte estava format per Aigües de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera a través del grup de recer- ca MARS (Microbiologia d’Aigües Relacionada amb la Salut) de la Universitat de Barcelona (UB) i la Univer- sitat de València a través de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT). Com a resultat, s’ha obtingut la base de dades Drinking Water Library (DWL), una biblioteca de perfils MALDI-TOF MS per a la identificació de bacteris pre- sents en aigües de consum. La base de dades inclou els perfils de 320 soques, totes elles accessibles a la CECT. El projecte ha facilitat, a més, la capacitació del la- boratori de Microbiologia d’Aigües de Barcelona per identificar bacteris en aigües de consum humà mitjan- çant la tecnologia MALDI-TOF MS.

Plataforma de sensors Sensors en línia per millorar el control de l’aigua

també ens permet predir l’ocurrència d’esdeveniments en les diferents etapes del cicle integral de l’aigua. La plataforma de sensors també permet a Ce- taqua treballar en nous mètodes de detecció de microorganismes més sensibles i més ràpids per protegir la salut de les persones. Totes aquestes in- novacions redueixen els temps de resposta i milloren la sensibilitat en la detecció d’aquests patògens, la qual cosa porta a un millor control microbiològic dels processos de potabilització i de l’aigua potable que se subministra a la població.

Aigües de Barcelona disposa d’una plataforma de validació de sensors per millorar el control i la gestió in- tel·ligent i segura de les infraestructures crítiques. Al llarg de 2018 s’han validat 22 sensors en aquesta plataforma. La plataforma està situada a la seu social de la companyia, on es validen els sensors en línia que pro- porcionen informació en temps real sobre la qualitat de l’aigua per monitorar acuradament els processos i de- tectar de forma immediata possibles atacs malintenci- onats o incidents a la xarxa d’abastament. La combina- ció d’aquests sensors amb solucions basades en dades

42

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter