Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Economia circular Economia Circular Gavà

25 agents econòmics locals, han participat en aquesta experiència, que ha permès detectar 10 oportunitats circulars a Gavà.

El conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament de Gavà, Cetaqua i Aigües de Barcelona per a l’execu- ció del projecte Economia Circular Gavà va permetre, l’any 2017, detectar 10 oportunitats d’economia circular en els àmbits de l’aigua, l’energia i els residus. Durant el 2018 es va signar un segon conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gavà amb qui s’han seleccionat 3 de les 10 oportunitats d’economia cir- cular detectades per implantar-les al municipi. Entre aquestes oportunitats, destaca l’estudi de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de l’ús de l’aigua re- generada a Gavà. D’altra banda, en el marc d’aquest conveni de col·la- boració, Aigües de Barcelona ha participat a la jornada de debat i experiències «Per una economia circular i competitiva», que va tenir lloc al febrer de 2018, coinci- dint amb la celebració de la reunió anual de la junta de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima. Mobilitat sostenible Promoció de la mobilitat sostenible Aigües de Barcelona disposa actualment de la flo- ta de vehicles 100% elèctrics més important de l’àrea metropolitana: un total de 120 vehicles, que van per- metre reduir en el primer any d’implantació les emis- sions directes en 84 tones anuals de CO 2 i el consum de dièsel i benzina en més de 33.000 litres anuals. La implantació dels vehicles elèctrics també va contribuir a reduir en un 18% la petjada de carboni de la flota d’Ai- gües de Barcelona en aquest primer any en què va ser una realitat. Tot plegat coincideix amb l’estratègia de desenvolupament sostenible de la companyia i l’apos- ta per l’economia circular, en compliment dels objec- tius marcats per les Nacions Unides.

La nostra directora d’Innovació i Coneixement, Maria Monzó, va participar en aquesta jornada per presentar el projecte d’implantació d’una metodologia d’economia circular al municipi de Gavà.

Com a reconeixement per la bona gestió de la nos- tra flota automobilística i la promoció de la mobilitat sostenible, Aigües de Barcelona ha estat guardonada amb tres premis que l’Associació Espanyola de Gestors de Flotes d’Automòbils (AEGFA) concedeix en el marc de la Gala de les Flotes 2018, celebrada al mes de no- vembre a Madrid. Ha rebut el premi al gestor de flotes de l’any, el premi a la formació i educació de l’usuari de flota i el premi a la iniciativa empresarial per a una flota ecològica.

Aigües de Barcelona disposa de la flota de vehicles 100% elèctrics més gran de Barcelona.

46

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter