Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Disrupció tecnològica

Demostracions de noves tecnologies

BIM

El passat 19 de desembre es va realitzar a les ins- tal·lacions de Collblanc una sessió explicativa de la importància del factor geogràfic per aprofundir en les aplicacions més enllà del posicionament i la consulta de mapes. Per transmetre millor el concepte de fac- tor geogràfic i per explicar com les noves tecnologies es poden aplicar als serveis d’Aigües de Barcelona, es va dur a terme una demostració de Bindi: una aplica- ció que permet tenir una experiència més immersiva de la xarxa d’aigua a través d’unes ulleres de realitat augmentada. Bindi és un projecte de realitat mixta —superposa imatge real amb informació geogràfica de posicionament— que està en fase de cerca de clients per a la implantació real. L’aplicació ha estat desenvo- lupada per Synectic.

El projecte BIM consisteix en la implantació de la metodologia BIM ( building information modeling ) per redactar i gestionar projectes, i controlar l’execució de les obres d’infraestructura que es porten a terme a Ai- gües de Barcelona. La metodologia BIM s’està imposant a tot el món perquè permet obtenir una millora significativa en la qualitat dels projectes i el control en l’execució d’obra. De fet, es preveu que acabi convertint-se en un re- queriment legal per a obres d’infraestructura. Entre les millores que se n’obtenen, destaquen la integració de la informació per agilitzar la comunicació i la coordinació entre equips a l’hora de prendre decisi- ons, i la possibilitat d’executar el disseny de forma virtu- al, la qual cosa permet visualitzar com serà i funcionarà la construcció. Aquest any s’ha projectat amb metodologia BIM l’ampliació de la central Altures i s’ha desenvolupat un pilot d’integració amb manteniment de l’EDAR de Vallvidrera. Al llarg de 2019, es preveu realitzar els pro- jectes de renovació de les centrals Guinardera i Cesal- pina, redefinir els models i estàndards, i completar les llibreries perquè el BIM s’implanti a tot l’àmbit d’abasta- ment el 2020.

L’aplicació Bindi permet una consulta més immersiva de la xarxa d’Aigües de Barcelona a través d’unes ulleres de realitat augmentada amb geoposicionament.

Membranes ETAP

L’objectiu principal del projecte «Aprenentat- ge automàtic i intel·ligència artificial aplicat a la fase d’osmosi inversa del tractament d’aigua potable» és estudiar i aplicar tècniques estadístiques de grans quantitats de dades ( big data ) a l’operació i l’optimit- zació de funcionament de l’etapa d’osmosi inversa de la planta de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí. El projecte consta de dues etapes diferencia- des, una primera amb l’objectiu de preparar, netejar i explorar el potencial predictiu de les dades, i una segona per aplicar diferents tècniques i algoritmes a les dades ja preparades. En totes dues etapes, es disposa de la gran capacitat de càlcul del superordi- nador Mare Nostrum del Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Aquest projecte rep el suport del Barcelona Supercomputing Center per optimitzar el funcionament de l’ETAP de Sant Joan Despí.

51

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter