Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Talent intern Aigües de Barcelona dona rellevància a les iniciatives que fomenten el desenvolupa- ment del talent intern, la interacció i la motivació dels equips i les persones, conscients que els veritables protagonistes de la innovació són els nostres professionals. És per això que incentivem la participació de manera transversal i en xarxa, desenvolupant nous mecanismes de col·laboració i cocreació, també amb grups de relació externs, generant idees més creatives i innovadores.

Expertesa en qualitat de l’aigua

Els dies 21 i 22 de novembre de 2018, Aigües de Barcelona va participar en les XIV Jornades Tècniques de Sanejament i Depuració d’ESAMUR (Entitat de Sa- nejament i Depuració de Múrcia), anomenades «Rege- neración de aguas: generando confianza». Aquest es- deveniment va ser un marc immillorable per presentar l’experiència d’un Sanitation Safety Plan, amb el qual hem estat pioners a escala mundial. La ponència, presentada per Miquel Paraira, direc- tor de Qualitat d’Aigües de Barcelona, va posar en relleu la implantació ara fa 10 anys de la norma ISO 22000, de Seguretat Alimentària, i el fet que ha permès tras- lladar el coneixement adquirit sobre la seguretat de les aigües regenerades als Sanitation Safety Plans. Les jornades organitzades per ESAMUR han esde- vingut un referent nacional i internacional en el món de la depuració i, més concretament, de la reutilització de les aigües regenerades. És una cita ineludible per a representants d’administracions locals i nacionals, empreses públiques i privades i centres de recerca i universitats, tant nacionals com estrangers.

Miquel Paraira, el director de Qualitat de l’Aigua, va presentar la ponència d’Aigües de Barcelona a les Jornades ESAMUR.

Programa M2m

El programa de mentoria M2m de la Universitat Po- litècnica de Catalunya (UPC) fomenta el desenvolupa- ment professional de les noies estudiants i titulades a la UPC en l’àmbit acadèmic o empresarial, gràcies a la formació de parelles formades per una mentora (M), que aporta expertesa, i una mentorada (m), estudiant o nova titulada en fase d’integració professional. El programa està coordinat pel Club de Dones Politècniques pel Can- vi Professional, presidit per Mireia Hernán, de la Direcció de Comunicació i Desenvolupament Sostenible. M2m facilita espais de trobada i activitats per fo- mentar la interacció i fer xarxa entre les mentores i les

mentorades, i posa en valor el paper de la mentoria com a eina de desenvolupament personal i de trans- ferència de coneixements i experiències entre dones. Aigües de Barcelona participa en iniciatives simi- lars, com el Programa de Mentoria en Organització del Temps, que impulsa la Xarxa d’Empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps) en el marc del Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest programa promou que empreses amb expertesa reconeguda en l’àmbit de l’organització del temps aportin coneixement de forma voluntària a altres empreses que vulguin avançar en aquest camp.

54

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter