Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Altres projectes d’intraprenedoria i millores en l’operativa

Fillpipe

Effortless El projecte Effortless ha permès crear un meca- nisme per tancar sense esforç les tapes de registre d’arquetes de la xarxa d’Aigües de Barcelona, especi- alment d’alguns models que disposen d’un sistema de bloqueig per evitar accidents per tancament fortuït de la tapa una vegada oberta. Cal destacar que cada tapa pesa uns 50 kg, un pes que multiplica per dos la càrrega màxima recomanada per prevenció de riscos laborals, de manera que, per aixecar-les, els operaris han de fer servir una postura poc ergonòmica que augmenta el risc de lesions. El mecanisme Effortless s’ha dissenyat tenint en compte aquests inconvenients i, essencialment, per re- duir considerablement l’esforç de l’operari i aconseguir un equip de fàcil ús i transport, resistent i amb un cost raonable de fabricació. El disseny es basa en un joc de tubs telescòpics i un braç de palanca amb dos acces- soris que permeten fer el moviment natural de la tapa per salvar el sistema de bloqueig sense esforç. Durant el 2018 s’han realitzat proves i millores del projecte Fillpipe, que desenvolupa un sistema auto- màtic per posar en càrrega les canonades de gran dià- metre. Concretament, les proves han estat orientades a aconseguir que l’eina sigui més transportable i fàcil de muntar per als operaris. La primera prova de camp a Viladecans ha donat informació per fer millores orientades a conèixer el pendent de la canonada i saber quin és l’ordre més adequat d’ubicació dels elements. Aquest desembre s’ha realitzat una segona prova a Cornellà amb una ca- nonada de 600 mm de diàmetre. Està previst seguir fent proves de camp durant el 2019.

Prova en camp, per part de l’equip d’intraemprenedors del projecte Fillpipe.

José Nieto, líder del projecte Effortless, explica el mecanisme del prototip realitzat.

Batec Batec és un dels projectes d’innovació destacats en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral

risc per a la salut. Aquesta alarma s’activa quan l’usuari prem el botó d’emergència o quan l’aplicació detec- ta que l’usuari està immòbil més temps de l’estipulat. Batec està especialment indicat per a activitats de risc

Batec és un sistema d’emergència personal per a smartphones , que treballa sobre dispositius Android. L’aplicació geolocalitza l’usuari i en supervisa l’estat en- viant una alerta al centre de control en cas d’incident o

58

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter