Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Després d’un breu taller d’ideació per detectar necessitats dins dels reptes definits, es van fer 4 equips de makers perquè desenvolupessin la seva pròpia aplicació. De l’experiència n’han sorgit diversitat d’idees i solu- cions, com ara solucions de qualitat d’aire per a espais confinats, solucions per sensoritzar nuclis urbans i optimitzar les rutes de persones amb malal- ties respiratòries, solucions per fer més eficient el reg dels parcs urbans i solucions per preservar actius susceptibles de ser robats.

Nova aplicació SSL

El procés de digitalització per optimitzar la gestió de la seguretat i salut laboral (SSL) arriba a tot arreu, incloent els Permisos de treball especial que permeten el control de les mesures de protecció per al desenvolupament de feines en espais confinats, treballs en alçada, en atmosferes explosives (ATEX), en calent, etc. Abans d’iniciar les feines en aquests escenaris de risc s’ha de portar a terme una verificació exhaustiva de tots els indicadors per tal de garantir les màximes condicions de seguretat. Gràcies a la nova aplicació, aquesta verificació es pot fer de forma més àgil i precisa. Segons Eduard Muñoz, un dels tècnics de prevenció, «la nova apli- cació permet recollir dades i fer un tractament d’aquestes per obtenir in- formació estadística», i remarca que es tracta d’una eina que, gràcies a la col·laboració dels implicats, s’ha integrat ràpidament en la dinàmica dels treballs especials.

Eduard Muñoz, tècnic de prevenció d’Aigües de Barcelona.

Innovació social KIMconference

La innovació oberta ha de

El passat febrer de 2018 va tenir lloc a Barcelona la KIMconference (knowledge innovation market) sota el títol «Aliances d’innovació: una nova ruta al mercat». En aquest marc es van debatre els models de xarxes col·la- boratives en innovació i es va aprofundir en el coneixement dels diferents ecosistemes: col·laboració entre grans empreses i start-ups , intraprenedo- ria i nous models d’economia col·laborativa. La KIMconference, amb el suport d’experts de diversos sectors, ha esdevingut una comunitat de recerca de tendències i fonts de forma- ció en innovació.

ser una eina per adaptar-nos a la quarta revolució industrial, en què la velocitat de canvi és de vertigen.» Maria Monzó, directora d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Barcelona, a la KIMConference 2018.

Maria Monzó, directora d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Barcelona, va participar a la taula «Global Startup Revolution: el nou paper de les start-ups en la comunitat d’innovació». Font: The Knowledge Agents Alliance

60

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter