Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Seminaris interns del laboratori

ficis de la implantació de la nor- ma ISO 22.000 a l’abastament d’Aigües de Barcelona», impar- tit per J. Martín i A. Cabeza. ›› 3r seminari (22/06/18): «La nova Directiva d’Aigües de Consum: novetats i potencials impactes», que va presentar M. Paraira. ›› 4t seminari (20/07/18): «Resultats del projecte AQVLNS i aplicació directa a Aigües de Barcelona», realitzat per M. José Arnedo. ›› 5è seminari (05/10/18): «Mapes temàtics a LIMS», impartit per V. García. ›› 6è seminari (19/10/18): «El sulfats tenen mala premsa. Però de ve- ritat donen mal gust a l’aigua?», que va presentar R. Devesa.

Els seminaris interns són una eina de treball col·laboratiu que ens permet garantir la transferència de coneixement dels principals tre- balls de recerca i projectes interns que es duen a terme al laboratori, així com difondre novetats tècni- ques i legals rellevants per a l’ac- tivitat. Són un element imprescindi- ble per compartir els avenços i els resultats entre els diferents equips.

Durant el 2018 s’han realitzat 6 seminaris interns impartits pels experts del laboratori d’Aigües de Barcelona: ›› 1r seminari (16/02/18): «Com- postos orgànics regulats per la DMA: presència en aigües», tesi presentada per A. Rubirola. ›› 2n seminari (09/03/18): «Bene-

IND+i Conveni de col·laboració amb l’IND+I Tercera edició de la trobada anual d’innovació i indústria a Viladecans

Aigües de Barcelona ha col·la- borat en la celebració de la tercera edició de la trobada IND+I, destina- da a la promoció de la innovació i la indústria al municipi de Viladecans. El conveni signat entre Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Vi- ladecans a l’abril de 2018 posa es- pecial èmfasi en l’impuls a les ten- dències i tecnologies emergents, així com a la reflexió i el debat so- bre el futur i els valors que compar- teixen totes dues organitzacions: la innovació i la sostenibilitat. L’edició 2018 de l’IND+I con- firma que és un esdeveniment de referència a Catalunya i Espanya en l’àmbit de la divulgació i la discus- sió de tendències i innovacions in- dustrials i les polítiques d’innovació i competitivitat més adequades per abordar-les.

Signatura del conveni per part d’Ignacio Escudero, director general d’Aigües de Barcelona, i Carles Ruiz, alcalde de Viladecans i president de l’IND+I.

65

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter