Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Noves formes de comunicar-nos amb els clients

Aigües de Barcelona desenvolupa iniciatives centrades en noves formes de comu- nicació amb la ciutadania per respondre de manera satisfactòria a les seves expec- tatives. Amb aquest objectiu, explorem nous formats que millorin la relació amb els clients, avaluant les possibilitats de les diferents tecnologies disponibles, i treballem per implementar nous serveis que aportin més valor.

VideoBilling

Cerquem nous models de relació amb els ciutadans i, en aquesta línia, desenvo- lupem una proposta de comunicació d’informació rellevant i personalitzada per als clients mitjançant tecnologies audiovisuals. Hem treballat amb diverses àrees de la companyia i proveïdors per testar noves eines que permetin accedir a la informació d’una nova manera, més còmoda i més propera als usuaris.

Eines i equips per potenciar el coneixement i el treball col·laboratiu Establir xarxes de coneixement és imprescindible per afavorir un entorn innovador i l’accés al talent. En aquest sentit, l’entorn digital ofereix nombroses possibilitats que garanteixen la difusió de les idees i la comunicació entre els talents, tant internament com externament, la qual cosa facilita el treball, la col·laboració i la creació d’equips transversals i multidisciplinaris.

Yammer innovABLab

A l’agost de 2018 es va inaugurar l’espai del La- boratori Digital d’Innovació i Coneixement al Yammer d’Aigües de Barcelona per fomentar el coneixement en xarxa, la cocreació i noves formes de treball. El Yammer ens facilita la difusió d’informació, promou el debat entre tots els participants i fomenta el coneixe- ment en xarxa dins la companyia.

Canal de vídeos

Aigües de Barcelona disposa d’un canal intern de vídeos, on s’emmagatzemen i es posen a dis- posició de tots els treballadors de la companyia les gravacions de les sessions de difusió, els webinars i altres presentacions que impulsen les diferents di- reccions, que es coordinen des de la Direcció d’In- novació i Coneixement.

67

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter