Memòria d'Innovació 2018 · Aigües de Barcelona

Editorial

Ignacio Escudero Director d’Aigües de Barcelona

Us vull donar la benvinguda a la memòria d’innovació de 2018, un document important per a Aigües de Barcelona perquè posa de ma- nifest que la nostra capacitat d’innovació neix de les persones que hi treballem i de les que integren els nostres grups de relació. Així ho de- mostra l’elevat nombre d’iniciatives i projectes impulsats per la compa- nyia al llarg de l’any 2018, que trobareu en aquestes pàgines. Per a Aigües de Barcelona la innovació és una constant que es manté des dels orígens. Forma part del nostre ADN com a organit- zació, com ho constaten els nostres valors corporatius, basats en el talent, el diàleg, la innovació en xarxa, la responsabilitat i l’excel·lència. La millor manera de fer arribar a la societat aquests valors és con- vertir-los en projectes que donin resposta als reptes actuals i futurs. És amb aquest propòsit que realitzem un esforç importantíssim, que aquest 2018 s’ha traduït en el desenvolupament de 71 projectes. Moltes d’aquestes iniciatives es basen en la innovació oberta i el coneixement en xarxa, com l’Start4Big, la plataforma més important d’impuls de start-ups , que hem liderat juntament amb altres grans cor- poracions, com CaixaBank, Naturgy, SEAT i Telefónica. També cal des- tacar el projecte Innobus: una magnifica oportunitat perquè els joves universitaris entrin en contacte amb les empreses i treballin conjunta- ment per resoldre reptes de futur. Com a experts en el cicle integral de l’aigua, estem fent notables avanços cap a una gestió cada dia més eficient i sostenible, impul- sant canvis de gran abast, com ara la transformació de les nostres depuradores en ecofactories, és a dir, en plantes generadores de re- cursos, i treballant conjuntament amb els municipis per consolidar estratègies d’economia circular amb projectes com Sant Feliu Reuse o Gavà Circular. Vull destacar, finalment, el paper essencial de la Xarxa InnovAB i de la comunitat Aquamakers, com a dinamitzadors i catalitzadors del talent intern i del coneixement en xarxa. No podem oblidar la magnífica tasca de recerca i divulgació dels nostres investigadors i els científics de Cetaqua, que ens situen al capdavant de la recerca i la innovació, la qual cosa ens permet transferir i aplicar a la societat els avenços en l’àmbit de l’aigua. Avui la nostra companyia és considerada un referent mundial en la gestió del cicle integral de l’aigua, contribuint significativament al desenvolupament sostenible de l’entorn i al benestar de la ciutadania. Us convido a llegir aquestes pàgines, que també volen ser un ho- menatge al talent de tots els que feu possible que ens endinsem any rere any i amb més èxit en el món de la innovació. A tots vosaltres, gràcies!

5

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter