Nykøbing F. - Luftværnschefer om ligegyldighed, foråret 1945

Luftværnschefen.

2 7 . M a r t s 1945 .

De i Hr. Luftværnschefens Skrivelse af 14.ds. - J. Kr. 127/45 - omskrevne Forhold ang. Befolkningens Ligegyldighed under Flyvervarsel vil jeg anse for "bedst at modvirke ved gennem Pressen at rette en alvorlig Henstilling til Borgerne om særlig nu efter Politiets Op- løsning at rette sig efter Luftværnsmyndighedernes Anvisninger. Man har endnu ikke her i Byen konstateret saa grove Overtrædel- ser som de omskrevne, men maatte det ske, at Beboerne helt skulde ignorere Flyvervarsel,vil jeg ikke tage i Betænkning at lade det kommunale Vagtværn beoødre Folk i Beskyttelsesrum og om fornødent lade optage Rapport over de Personer, der maatte være uvillige til at søge Beskyttelse, idet jeg under saadanne Forhold vil mene, at de citerede Bestemmelser i Justitsministeriets Cirkulære af 11. Ok- tober 1944 i 6 tager Sigte ogsaa paa luftværnsmæssi_e Forhold.

Hr. Borgmester A. Michelsen, Rødby.

Made with FlippingBook - Online magazine maker