Nykøbing F. - Luftværnschefer om ligegyldighed, foråret 1945

Rødby, den 1 V 5 Journal N r. i ? i M

194 5

(Bedes anført ued Besuarelsen)

BS/aiB.

Sidon Politiets Ophævelse har det her i Rødby - været meget vanskeligt - for ikke et sige umuligt.at opretholde Forbudet imod Færdsel under Flyvervarsel, Nykøbing med Luftvsmsinspektør Schrøder - of denne hævdet - at LB-Møndskobet ikke burde benyttes til ot skaffe dette Forbud respekteret. færdes ganske uanfægtet. Børn leger paa Goden og Klynger of Bor- gere betragter med Interesse Luftkampone over deres Hovedar. Jeg finder dette ganske uforsvarligt og tror, at saafremt det Ikke ændres, vil det i Tilfælde af en Katastrofe blive Luftværnsobofen, der faar Skylden for at der Ikke er gjort nok for at rette disse Forbold. bør anvende det kommunale Vagtværn til at skaffe Forbudet opret- holdt. Jeg mener, ot det vil være i Borgernes Interesse om jeg bøndiede saaledes. Hjemmel dertil findes antagelig i Cirkulæret af 11 Oktober 19+4 angaannde de kommunale Vagtværns Oprettelse § 6, hvori det hedder: " Ogson iøvrigt bør Vagtvæmet medvirke til Op- retholdelse af Sikkerhed, Ro og Orden Indenfor Kommunen." Som det sikkert erindres, blev dot paa tødet i Hor i Byen er Forholdene nu so ledes, at Folk Den Tanke har da trængt sig paa, om man kan og

Inden Jeg dog tager nogen Beslutning I denne Sag,

vilde Jeg gerne høre hvorledes Fortioldene er i de andre Byer i Amtet, samt Deres Mening om Sagen.

Til Hr. Borgmester A.V. Jensen, Nykøbing F.

Made with FlippingBook - Online magazine maker