Nykøbing F. - Luftværnschefer om ligegyldighed, foråret 1945

Rødby, den 50/4 Journal N r ....... m / i a

194 5

(Bedes anført ued Besvarelsen)

BS/MB*

Hr. Borgmester A.V. Jensen, Nykøbing F.

Idet Jeg takker tor Deres Svar paa min skrivelse angaeende Færdcel under Flyvervsrsel, skal Jeg hervod sende Dem et hesumo af de forskellige Svar, oom Jeg bar modtaget. Forboldene er noget forskellige i de forskellige d y e r i t t iftamtet, men dog de fleste steder saaledes at frortoudet mod Færdsel under frlyvervarsel respekteres daerligt. uer synes at bereke ^nigbed om, at dersom der skol træl i s Foranstaltninger berimod, maa det blive ved Hjælp af Vagtværnet. Kogle steder er dette ogBaa sket. vn borgmester mener ikke at Vagtværnet er tilstrækkeligt talrigt til at bindre Færdsel over hela Byen. un enden Borgmestor bar rettet Henvendelse til Justitsmini- steriet om Sagen. Om der foreligger iver herpes vides ikke. n e r at bavo børt mine Kollegers Meninger, som jeg er tak- nemmelig for, vil Jeg ber i Rødby midlertidig træffe flg. toran- steltningeri Vagtværnet møder ved Blyvervarsel og afpatrouilierer Gaderne. Trafikanter, der antræf fes, faer Henstilling om at gaa 1 Dækning. saafremt Henstillingen ikke efterkommes, eller bvis den sam- me Person træffes flere Gange, optages der Rapport i -agen. Jog vil da betragte det som Gadeuorden fra de paagældendes ^ide. ;aofremt de handlende ikke bar lukket deres Butikker, opta- ges der straks Rapport. Saefremt Købetedsforeningen kunde ønske et tage .ag^n op, vilde dette vtcre gavnligt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker