Nykøbing F. - Luftværnschefer om ligegyldighed, foråret 1945

Luftværnschefen.

2 7 . M a r t s 1945 .

De i Hr. Luftværnschefens Skrivelse af 14.ds. - J. Kr. 127/45 - omskrevne Forhold ang. Befolkningens Ligegyldighed under Flyvervarsel vil jeg anse for "bedst at modvirke ved gennem Pressen at rette en alvorlig Henstilling til Borgerne om særlig nu efter Politiets Op- løsning at rette sig efter Luftværnsmyndighedernes Anvisninger. Man har endnu ikke her i Byen konstateret saa grove Overtrædel- ser som de omskrevne, men maatte det ske, at Beboerne helt skulde ignorere Flyvervarsel,vil jeg ikke tage i Betænkning at lade det kommunale Vagtværn beoødre Folk i Beskyttelsesrum og om fornødent lade optage Rapport over de Personer, der maatte være uvillige til at søge Beskyttelse, idet jeg under saadanne Forhold vil mene, at de citerede Bestemmelser i Justitsministeriets Cirkulære af 11. Ok- tober 1944 i 6 tager Sigte ogsaa paa luftværnsmæssi_e Forhold.

Hr. Borgmester A. Michelsen, Rødby.

Rødby, den 1 V 5 Journal N r. i ? i M

194 5

(Bedes anført ued Besuarelsen)

BS/aiB.

Sidon Politiets Ophævelse har det her i Rødby - været meget vanskeligt - for ikke et sige umuligt.at opretholde Forbudet imod Færdsel under Flyvervarsel, Nykøbing med Luftvsmsinspektør Schrøder - of denne hævdet - at LB-Møndskobet ikke burde benyttes til ot skaffe dette Forbud respekteret. færdes ganske uanfægtet. Børn leger paa Goden og Klynger of Bor- gere betragter med Interesse Luftkampone over deres Hovedar. Jeg finder dette ganske uforsvarligt og tror, at saafremt det Ikke ændres, vil det i Tilfælde af en Katastrofe blive Luftværnsobofen, der faar Skylden for at der Ikke er gjort nok for at rette disse Forbold. bør anvende det kommunale Vagtværn til at skaffe Forbudet opret- holdt. Jeg mener, ot det vil være i Borgernes Interesse om jeg bøndiede saaledes. Hjemmel dertil findes antagelig i Cirkulæret af 11 Oktober 19+4 angaannde de kommunale Vagtværns Oprettelse § 6, hvori det hedder: " Ogson iøvrigt bør Vagtvæmet medvirke til Op- retholdelse af Sikkerhed, Ro og Orden Indenfor Kommunen." Som det sikkert erindres, blev dot paa tødet i Hor i Byen er Forholdene nu so ledes, at Folk Den Tanke har da trængt sig paa, om man kan og

Inden Jeg dog tager nogen Beslutning I denne Sag,

vilde Jeg gerne høre hvorledes Fortioldene er i de andre Byer i Amtet, samt Deres Mening om Sagen.

Til Hr. Borgmester A.V. Jensen, Nykøbing F.

Rødby, den 50/4 Journal N r ....... m / i a

194 5

(Bedes anført ued Besvarelsen)

BS/MB*

Hr. Borgmester A.V. Jensen, Nykøbing F.

Idet Jeg takker tor Deres Svar paa min skrivelse angaeende Færdcel under Flyvervsrsel, skal Jeg hervod sende Dem et hesumo af de forskellige Svar, oom Jeg bar modtaget. Forboldene er noget forskellige i de forskellige d y e r i t t iftamtet, men dog de fleste steder saaledes at frortoudet mod Færdsel under frlyvervarsel respekteres daerligt. uer synes at bereke ^nigbed om, at dersom der skol træl i s Foranstaltninger berimod, maa det blive ved Hjælp af Vagtværnet. Kogle steder er dette ogBaa sket. vn borgmester mener ikke at Vagtværnet er tilstrækkeligt talrigt til at bindre Færdsel over hela Byen. un enden Borgmestor bar rettet Henvendelse til Justitsmini- steriet om Sagen. Om der foreligger iver herpes vides ikke. n e r at bavo børt mine Kollegers Meninger, som jeg er tak- nemmelig for, vil Jeg ber i Rødby midlertidig træffe flg. toran- steltningeri Vagtværnet møder ved Blyvervarsel og afpatrouilierer Gaderne. Trafikanter, der antræf fes, faer Henstilling om at gaa 1 Dækning. saafremt Henstillingen ikke efterkommes, eller bvis den sam- me Person træffes flere Gange, optages der Rapport i -agen. Jog vil da betragte det som Gadeuorden fra de paagældendes ^ide. ;aofremt de handlende ikke bar lukket deres Butikker, opta- ges der straks Rapport. Saefremt Købetedsforeningen kunde ønske et tage .ag^n op, vilde dette vtcre gavnligt.

Page 1 Page 2 Page 3

Made with FlippingBook - Online magazine maker