Somnus nr 2 2013

Årsmøtet i foreningen Årsmøtet ble avvik- let fredag 19. april og årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplan ble godkjent. 19 stemmeberettigede var tilstede og Margaret Ramberg ble valgt til ordsty- rer. Styrets handlings- plan for 2013 ble godkjent. Det ble bedt om at styret arbeidet for at sær- fradraget for store sykdomsutgifter opprettholdes og at foreningen er på høringslisten på alle relevante høringer fra departementene. I debatten ble det slått fast at for-

Nesten hele det nye styret: Fra venstre Willy Karlsen, Inger-Johanne Henriksen Serrano, Marit Aschehoug, Erik Aasum, Mette Figgé og Pål Stensaas.

eningen kan lagre opplysninger om medlemmenes diag- noser uten å bryte Personopplysnings- loven. Regnskap og bud- sjett ble godkjent uten merknader. Foreningens

medlemskontingent for 2013 beholdes uendret: Hovedmedlemskap kr. 300 Familiemedlemskap kr. 450 Støttemedlemmer: Fra kr. 500

Det nye styret består av: Inger- Johanne Henriksen Serrano, leder, Willy Karlsen, kas- serer, Marit Aschehoug, sekre- tær, Erik Aasum, styremedlem, Kerstin Marthe

Ommundsen, styre- medlem. Vararepresentanter: Mette Figgé, Pål Stensaas og Line Mikalsen-Høiback. Valgkomité: Georg Mathisen, leder, Bjørn Ruland og Geir Raastad.

Fra styrets årsberetning for 2012 sakser vi: Antall medlemmer Foreningen for Søvn-sykdommer har 667 medlemmer (som har betalt kontingent for 2012 fordelt på hovedmedlemmer og famili- emedlemskap) som danner grunnlaget for statsstøtte til drift av foreningen. I tillegg kommer de fire æresmedlemmene og ett livstidsmedlem som har fulle medlemsret- tigheter. Støttemedlemmer har ikke stemme- rett og valgbarhet til tillitsverv i FfS. Medlemstallet i 2011 var 652, så det er en økning på 15 medlemmer. Hovedmedlemmer: 465 Familiemedlemskap: 202 (101 x 2)

Familiekurs i oktober Det inviteres til Familiekurs på Harald-vangen i Hurdal 11. til 14. oktober for barn (og voksne) med narkolepsi, født i 1991 eller senere. Deltakere som ikke har deltatt på noe form for behandlingsopplegg tidligere vil få førsteprioritet. Målsettingen med kurset er medisinsk informa- sjon, hvordan tilrettelegge for en god hverdag og møte andre familier som har barn med narkolepsi for å bygge nettverk og dele erfaringer. Familie- kurset er gratis, bortsett fra egenandel på reise/ kost/losji etter gjeldende regler fra Pasientreiser. Hver enkelt familie legger ut for reise og opphold som refunderes av Pasientreiser etter gjeldende regler. Det ytes opplæringspenger /sykepenger etter gjeldende regler. Det kan bli aktuelt med fel- les buss fra Gardermoen, men dette er foreløpig på planleggingsstadiet. Påmeldingen er en søknad. Beskjed om man har fått tildelt plass eller ikke vil skje i brevs form etter 24.06.13. Søknadsfrist innen 16. juni 2013 Kontaktinformasjon: Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourette og narkolepsi, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo. Tlf: 23 01 16 30 post@nasjkomp.no

Æresmedlemmer: 4 Støttemedlemskap 2 Livstidsmedlemmer 1

Styret i 2012: Leder: Inger-Johanne Henriksen Serrano. Styremedlem: Erik Aasum

Sekretær: Torill Tangen Kasserer: Willy Karlsen

22

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter