Somnus nr 2 2013

NYTTIG

Tekst: Inger- Johanne H. Serrano likemannskurs

i Oslo

Søvnforeningen så som sine problemer og utfor- dringer. Forskjellige behov De forskjellige innleggene viste at likemannsarbeid er uhyre viktig i alle for- eninger, men at forening- ene har svært forskjellige behov og forskjellige måter å utøve likemannsarbeidet på. Flere ganger i løpet av kurset ble det diskusjoner om hva likemannsarbeid egentlig er. Definisjonen er svært forskjellig i små og store organisasjoner. Spørsmålet om hvordan man opptrer som likemann, engasjerte mange. Hvor personlig man blir, og ikke minst hvor man setter grensen for likemannrollen

og beveger seg inn i et slags vennskapsforhold, var spørsmål som ble drøf- tet. Dette var det mange synspunkter på og det henger sammen med like- mannens personlighet. Noen greier ikke å slippe taket og går kanskje mer personlig inn i tilfellene enn det som var meningen i utgangspunktet. Det kan bli følelsemessig vanskelig for mange, og det kan der- for være nødvendig å ha faste retningslinjer for like- mannsarbeidet. Gruppearbeid På kurset var det satt av god tid til flere gruppear- beider. Gruppesammensetningen ble forandret underveis slik

at alle stort sett var i grup- pe med alle. Hovedhensikten med kur- set var å lære av hverandre. Kurslederne Eva Buschmann og Åsta Tale Strand var dyktige. De falt aldri for fristelsen å dosere sannheter. Eva sluttet alltid sine setninger med et spørsmålstegn som ga del- tagerne signal om å tenke selv og komme med en mening eller en løsning. Foreningen for søvnsyk- dommer er i en tankepro- sess om hvordan det er mest formålstjenlig å drive likemannsarbeid. Dette var et nyttig kurs, og vi to som var der skal forsøke å spre den kunnskapen vi fikk til andre slik at den kan brukes til nytte for likemannsarbeidet. Deltakere fra Foreningen for Søvnsykdommer var Susanna Mørch og Inger- Johanne Henriksen Serrano.

FFO arrangerte likemanns- kurs i Oslo i april og ønsket å belyse hvordan likemannsarbeidet blir dre- vet i foreninger med for- skjellig størrelse og struk- tur. De hadde bedt For- eningen for Søvnsyk- dommer være en av innle- derne på kurset, sammen med ADHD-foreningen. Dette ga Søvnforeningen anledning til å fortelle om foreningen generelt, og de to som deltok på kurset, måtte på forhånd sette seg ned og tenke nøye gjennom hele likemannssy- stemet for å kunne fortelle de andre om hva

Fra venstre Eva Buschmann, Lillian Halvorsen fra LHL, Inger-Johanne Henriksen Serrano med kursheftet og Marianne Hofstra fra ADHD-foreningen. Foto: Åsta Tale Strand

8

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter