israel-neurology-11-2017

הפרעות קשב וריכוז

הסף של קביעת האבחנה במקרים של פגיעה אתגר אבחנתי וקומורבידיות נפשית: הנמצאת ברצף עם הנורמה יחד עם הקושי הנובע מחפיפה של תסמיני הפרעות נפשיות ADHD- אחרות, חלקן מאד שכיחות – מהווים אתגר אבחנתי. בהעדר התייחסות הולמת ל יחד עם הקומורבידיות הנפשית, תוצאות הטיפול תהיינה חלקיות ולא מספקות. על מנת להחליט האם מדובר במצב הדורש טיפול, עלינו להתמודד תחילה עם ההבחנה בין מצבים הקרובים לנורמה באנשים עם הפרעה זו המתפקדים ברמה גבוהה. מטופלים עם תפקוד גבוה מאמצים לעצמם אסטרטגיות יעילות להתמודדות עם שכחנות ADHD עם וקושי בהתארגנות. אנו נדרשים לקבוע סף מסוים אשר נגזר, כמו בהפרעות נפשיות אחרות, ממידת המצוקה הנגרמת לנבדק ומהפגיעה התפקודית המשנית להפרעה. אחד המאפיינים המרכזיים באבחנה המבדלת הוא האופי המתמשך של ההפרעה, שאינו אופייני להפרעות נפשיות אחרות, שלרוב מתאפיינות במהלך אפיזודי. עם זאת, האופי המתמשך של הקשיים יכול לגרום לפגיעה תפקודית משמעותית בשל החשיפה המתמשכת אליהם. מהמאובחנים, לוקים 50%- במבוגרים היא גבוהה, כך שכ ADHD- שכיחות קומורבידיות ב הן: הפרעות ADHD בהפרעה נפשית נוספת. ההפרעות השכיחות ביותר בהופעתן ביחד עם חרדה, דיכאון (כולל סיכון מוגבר לאובדנות), הפרעה ביפולרית, הפרעות אישיות (בעיקר גבולית ואנטיסוציאלית) וכן הפרעות משניות לשימוש בחומרים. היא הפרעת אישיות גבולית. הקשר ADHD אחת האבחנות השכיחות במטופלים עם האתיולוגי בין שתי ההפרעות הוא מורכב ועדיין לא מוסבר באופן מספק. מחקר שבחן את . שתי הפרעות אלו, 38.1% בקרב המאובחנים בהפרעה זו הדגים שיעור של ADHD שכיחות כמו גם הפרעה ביפולרית, חולקות מאפיין מרכזי של אי יציבות רגשית. כך בהינתן יציבות רגשית, יש לשקול אבחנה מבדלת או קומורבידיות בין השתיים. חולקות מאפיינים קליניים הכוללים הסח הדעת, אי שקט ADHD- הפרעה ביפולרית ו פסיכומוטורי, דיבור מוגבר ומאפיינים רגשיים בעיקר אי יציבות ולביליות אפקטיבית. הבדל .ADHD מהותי הינו האופי האפיזודי של ההפרעה הביפולרית, לעומת האופי המתמשך של הקומורבידיות עם שימוש בחומרים מורכבת ובעלת קשר דו כיווני של סיבה ומסובב 20%- . ספציפית נמצא כי כ self treatment וחשובה תשומת לב קלינית לאפשרות של .ADHD מהמכורים להרואין עונים לקריטריונים של יכולים לחקות ADHD בבואנו להעריך קומורבידיות יש לקחת בחשבון שסימפטומים של מהווה גורם סיכון להתפתחות הפרעות נפשיות אחרות. ADHD הפרעות אחרות וכן כי

19

Made with FlippingBook Online newsletter